Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Den centrale lagerenhed
Kapitel 2 Opgaver, som delegeres til den centrale lagerenhed
Kapitel 3 Den centrale lagerenheds sagsbehandling, tavshedspligt m.v.
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af administrative opgaver efter olieberedskabsloven til den centrale lagerenhed

I medfør af § 20 og § 23, stk. 2, i olieberedskabslov nr. 354 af 24. april 2012, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, og § 1, stk. 4, i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Den centrale lagerenhed

§ 1. Danske Olieberedskabslagre (FDO) er efter olieberedskabslovens § 5, stk. 1, udpeget som den centrale lagerenhed med virkning fra den 31. maj 2012.

Kapitel 2

Opgaver, som delegeres til den centrale lagerenhed

Modtagelse af, anmodning om og behandling af oplysninger

§ 2. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at modtage og anmode om oplysninger efter olieberedskabslovens § 14, stk. 1-3, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 14, stk. 5.

Stk. 2. Ved arbejdet efter stk. 1 anvender den centrale lagerenhed Energistyrelsens fortegnelse over de virksomheder, der har lagringspligt efter olieberedskabsloven.

Stk. 3. Til brug for arbejdet efter stk. 1 udarbejder, vedligeholder og anvender den centrale lagerenhed fortegnelser over følgende grupper af virksomheder:

1) Virksomheder med kommercielle lagre, jf. olieberedskabslovens § 14, stk. 1.

2) Virksomheder, som udlejer lagerkapacitet for råolie eller olieprodukter, jf. olieberedskabslovens § 14, stk. 2.

3) Øvrige virksomheder med betydning for den danske olieforsyning, jf. olieberedskabslovens § 14, stk. 3.

Stk. 4. Oplysninger, som den centrale lagerenhed efter olieberedskabslovens § 14, stk. 1, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 14, stk. 5, skal udarbejde og fremsende til Energistyrelsen, registreres af den centrale lagerenhed og skal være tilgængelige for Energistyrelsen efter § 14.

§ 3. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at behandle oplysninger nævnt i § 2 med henblik på kontrol af, om oplysningerne er korrekte, indbyrdes konsistente og fremsendt rettidigt.

Stk. 2. Hvis den centrale lagerenhed vurderer, at en virksomhed med oplysningspligt efter olieberedskabslovens § 14, stk. 1-3, og regler fastsat efter olieberedskabslovens § 14, stk. 5, afgiver urigtige oplysninger, ikke fremsender oplysninger eller ikke rettidigt afgiver oplysningerne, underretter den centrale lagerenhed Energistyrelsen herom inden rimelig tid. Underretningen vedlægges det materiale, som er nødvendigt for Energistyrelsens videre behandling af sagen.

§ 4. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at fremsende oplysninger efter olieberedskabslovens § 14, stk. 1, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 14, stk. 5, til det Internationale Energiagentur (IEA) og den Europæiske Union (EU), idet kopi af disse oplysninger samtidig fremsendes til Energistyrelsen.

§ 5. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at offentliggøre følgende aggregerede månedlige oplysninger, som er modtaget efter olieberedskabslovens § 14, stk. 1, på sin hjemmeside:

1) oplysninger om varebevægelser i form af tilgange og afgange, specificeret på olieprodukter og råolie, og

2) oplysninger om lagerbeholdninger, specificeret på olieprodukter og råolie.

Forberedende kontrol af virksomheders overholdelse af deres lagringspligt

§ 6. Den centrale lagerenhed udfører forberedende kontrol af, at lagringspligtige virksomheder overholder deres lagringspligt efter olieberedskabsloven, herunder den yderligere lagringspligt som virksomhederne har påtaget sig gennem indgåelse af lagerdækningsaftaler.

§ 7. Hvis den centrale lagerenhed vurderer, at en lagringspligtig virksomhed ikke overholder sin lagringspligt, eller at der er usikkerhed herom, underretter den centrale lagerenhed Energistyrelsen herom inden rimelig tid. Underretningen vedlægges det materiale, som er nødvendigt for Energistyrelsens videre behandling af sagen.

Stk. 2. Den centrale lagerenhed underretter Energistyrelsen, hvis den finder, at der kan være grundlag for, at Energistyrelsen kontakter en virksomhed, som ikke er pålagt lagringspligt efter olieberedskabsloven, for at vurdere, om virksomheden opfylder vilkårene for at blive pålagt lagringspligt.

Fortegnelser over beredskabslagre og specifikke lagre

§ 8. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at føre fortegnelser over beredskabslagre og specifikke lagre efter olieberedskabslovens § 15, stk. 1 og 2, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 15, stk. 3.

Administration af lagerdækningsaftaler

§ 9. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at modtage ansøgninger om, foretage sagsbehandling af og godkende internationale lagerdækningsaftaler efter olieberedskabslovens § 10, stk. 1, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 10, stk. 5. Det gælder dog ikke for lagerdækningsaftaler, hvor den centrale lagerenhed indgår som den ene part.

Stk. 2. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at modtage underretning om nationale lagerdækningsaftaler efter olieberedskabslovens § 10, stk. 3, og regler fastsat i medfør af olieberedskabslovens § 10, stk. 5.

§ 10. Den centrale lagerenhed bemyndiges til at føre tilsyn med og træffe afgørelse om virksomheders overholdelse af reglerne om internationale og nationale lagerdækningsaftaler efter olieberedskabslovens § 10, stk. 1 og 3, herunder vilkårene for godkendelse af internationale lagerdækningsaftaler.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for internationale lagerdækningsaftaler, hvor den centrale lagerenhed indgår som den ene part.

§ 11. Hvis en lagringspligtig virksomhed ikke overholder reglerne om internationale og nationale lagerdækningsaftaler efter olieberedskabslovens § 10, stk. 1 og 3, herunder vilkårene for godkendelse af internationale lagerdækningsaftaler, underretter den centrale lagerenhed Energistyrelsen om sagen og sin afgørelse inden rimelig tid. Underretningen vedlægges det materiale, som er nødvendigt for Energistyrelsens videre behandling af sagen.

Kapitel 3

Den centrale lagerenheds sagsbehandling, tavshedspligt m.v.

Den centrale lagerenheds sagsbehandling

§ 12. Den centrale lagerenhed skal sikre, at dens bestyrelse og medlemmer

1) ikke deltager ved dens udførelse af opgaver vedrørende konkrete virksomheder i medfør af denne bekendtgørelse og

2) ikke har adgang til fortrolige oplysninger, som den centrale lagerenhed kommer i besiddelse af eller udarbejder om konkrete virksomheder i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog fastsætte generelle retningslinjer for arbejdets udførelse og har adgang til oplysninger, der ikke kan henføres til konkrete virksomheder.

§ 13. Energistyrelsen kan efter drøftelse med den centrale lagerenhed generelt og konkret instruere den centrale lagerenhed i, hvordan den skal udføre sine opgaver i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsen kan når som helst bestemme, at en opgave, som udføres af den centrale lagerenhed i medfør af denne bekendtgørelse, skal udføres af Energistyrelsen.

Opbevaring m.v. af dokumenter, oplysninger og fortegnelser

§ 14. Den centrale lagerenhed skal sikre, at dokumenter, oplysninger og fortegnelser, som den centrale lagerenhed kommer i besiddelse af eller udarbejder ved varetagelsen af opgaver efter denne bekendtgørelse, opbevares på en fuldt betryggende måde. Den centrale lagerenhed skal herunder sikre, at der opbevares oplysninger om eventuelle ændringer af fremsendte dokumenter, oplysninger og fortegnelser, herunder om tidspunkt for ændringer, hvem der har foretaget ændringer og indholdet forud for ændringer.

Stk. 2. Den centrale lagerenhed skal sikre, at dens it-system og data, som anvendes til opgaver efter denne bekendtgørelse, på en betryggende måde er sikret mod uautoriseret adgang, herunder sletning og ændring af data, samt mod nedbrud. Den centrale lagerenhed skal opbevare sikkerhedskopier af fortegnelserne nævnt i § 8 og skal sikre disse som nævnt i 1. pkt.

Stk. 3. Dokumenter, oplysninger og fortegnelser efter stk. 1 skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 4. Forud for at den centrale lagerenhed sletter eller kasserer materiale efter stk. 1, skal dette drøftes med Energistyrelsen med henblik på, at Energistyrelsen kan tage stilling til, om materiale skal afleveres til Energistyrelsen og i givet fald afleveringsmåde m.v.

§ 15. Den centrale lagerenhed gør alle dokumenter, oplysninger og fortegnelser omfattet af denne bekendtgørelse umiddelbart tilgængelige for Energistyrelsen og udarbejder efter anmodning fra Energistyrelsen udtræk, sammendrag eller analyser af materialet.

Tavshedspligt

§ 16. Personer, der virker eller har virket for den centrale lagerenhed, har også uden for de tilfælde, hvor forvaltningsloven finder anvendelse, jf. § 16, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelsen af opgaver i medfør af denne bekendtgørelse. Straffelovens §§ 152 og 152 c - 152 f finder tilsvarende anvendelse, dog således at overtrædelse alene straffes med bøde.

Lov om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

§ 17. Kapitel 4 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter gælder for den centrale lagerenheds varetagelse af opgaver efter denne bekendtgørelse.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven

§ 18. Forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. offentlighedslovens § 5, gælder for sager, hvor der træffes afgørelse af den centrale lagerenhed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1144 af 6. december 2012 om delegation af administrative opgaver efter olieberedskabsloven til den centrale lagerenhed.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 5. december 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen