Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

I medfør af § 204, stk. 2, og § 205, stk. 2 og 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 som ændret ved lov nr. 904 af 4. juli 2013 og lov nr. 1463 af 17. december 2013, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet nedsætter i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg.

Stk. 2. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Den nærmere sammensætning kan aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen. Dog skal mindst ét medlem udpeges af Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Stk. 3. Hvor ikke andet aftales, jf. stk. 2, består sundhedskoordinationsudvalget af

1) 3 medlemmer udpeget af regionsrådet,

2) 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i regionen og

3) 2 medlemmer udpeget af Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Stk. 4. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget.

§ 2. Sundhedskoordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Sundhedskoordinationsudvalget skal afholde mindst fire møder om året.

Stk. 3. Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode.

Stk. 4. Sundhedskoordinationsudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, bl.a. med henblik på faglig rådgivning.

Stk. 5. Sundhedskoordinationsudvalget skal systematisk inddrage patientinddragelsesudvalget i regionen i drøftelserne af emner, der ligger inden for sundhedskoordinationsudvalgets emneområder, jf. § 3.

Stk. 6. Regionen sekretariatsbetjener sundhedskoordinationsudvalget.

§ 3. Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Stk. 2. Sundhedskoordinationsudvalget skal i udkastet til sundhedsaftalen, bl.a. med afsæt i de nationale indikatorer for sundhedsaftalerne, opstille fælles, konkrete målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet generelt i regionen samt for de enkelte obligatoriske indsatsområder, jf. § 4, og løbende følge op på disse.

Stk. 3. Sundhedskoordinationsudvalget skal følge op på sundhedsaftalen, herunder en gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold.

Stk. 4. Sundhedskoordinationsudvalget vurderer udkast til regionens sundhedsplan og kan fremkomme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.

Stk. 5. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter i øvrigt emner, der er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud, herunder koordinering og prioritering af midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet.

Stk. 6. Sundhedskoordinationsudvalget informerer sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige regioner om forhold vedrørende samarbejdet mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud i regionen, hvor kendskab hertil kan fremme koordinationen af behandlingsforløb, der omfatter flere regioner.

§ 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen skal både omfatte borgere med somatiske og psykiske sygdomme.

Stk. 2. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal som minimum indgå aftale vedrørende følgende obligatoriske indsatsområder:

1) Forebyggelse.

2) Behandling og pleje.

3) Genoptræning og rehabilitering.

4) Sundheds-IT og digitale arbejdsgange.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen vejleder om de nærmere anvisninger til de enkelte indsatsområders indhold.

Stk. 4. Sundhedsaftalen skal i relevant omfang tage udgangspunkt i følgende tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning imellem sektorer, koordination af kapacitet, inddragelse af patienter og pårørende, lighed i sundhed, dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

§ 5. Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Sundhedsstyrelsens godkendelse beror på, om der er indgået aftale på de områder, der er udmeldt som obligatoriske i overensstemmelse med de krav, der fremgår af denne bekendtgørelse, og de ansvisninger, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, og som følger af Sundhedsstyrelsens øvrige sundhedsfaglige anbefalinger.

§ 6. Indsendelsen af sundhedsaftalen skal ske senest den 31. januar i kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiodes andet år.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen skal inden for 6 uger efter den fastsatte frist, jf. stk. 1, godkende aftalen eller gøre indsigelse.

Stk. 3. Kan Sundhedsstyrelsen ikke godkende en sundhedsaftale, tilkendegiver Sundhedsstyrelsen over for aftaleparterne, hvori manglerne består. Det påhviler herefter regionsrådet og kommunalbestyrelserne at ændre aftalen og indsende den til godkendelse inden for en af Sundhedsstyrelsen fastsat tidsfrist.

Stk. 4. Væsentlige ændringer af sundhedsaftalen indsendes løbende til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse. Sundhedsstyrelsen vejleder om, hvilke ændringer, der kræver fornyet godkendelse, jf. § 8.

§ 7. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne kan indgå aftaler ud over de obligatoriske indsatsområder, der er nævnt i § 4, stk. 2.

Stk. 2. De aftaler, der er nævnt i stk. 1, skal ikke godkendes af Sundhedsstyrelsen.

§ 8. Sundhedsstyrelsen udsender en vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, herunder om de nærmere rammer og procedurer for indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsens godkendelse, jf. § 6.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 778 af 13. august 2009 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på sundhedsaftaler indgået for perioden 2011 – 2014. For disse aftaler finder reglerne i bekendtgørelse nr. 778 af 13. august 2009 fortsat anvendelse.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 16. december 2013

Astrid Krag

/ Lene Brøndum Jensen