Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger

I medfør af § 22, stk. 4, § 25, stk. 6, § 32 og § 35 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes:

§ 1. Enhver organisation eller forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan anmode en kommunalbestyrelse i et hovedvandopland om at oprette et vandråd for anden planperiode, jf. lovens § 25, stk. 1.

§ 2. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde på anmodning fra kommunalstyrelserne inden for et hovedvandopland meddele tilladelse til, at der oprettes mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, jf. lovens § 25, stk. 4, 2. pkt.

§ 3. Kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland beslutter på anmodning efter § 1 og eventuel tilladelse efter § 2, at der skal oprettes et eller flere vandråd, jf. lovens § 25. Kommunalbestyrelserne offentliggør oplysninger om oprettelse af vandråd på kommunernes hjemmesider, herunder en frist for organisationers og foreningers indstilling af medlemmer til vandrådet, jf. § 5.

§ 4. Kommunalbestyrelserne træffer beslutning om, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, jf. lovens § 25, stk. 5. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, skal lede møderne i vandrådet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne oplyser senest den 1. marts 2014 Naturstyrelsen om, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. dog stk. 3. Beslutningen offentliggøres på kommunernes hjemmeside.

Stk. 3. Miljøministeren udpeger en kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, hvis

1) kommunalbestyrelserne ikke inden den 1. marts 2014 har oplyst Naturstyrelsen om, hvilken kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, eller

2) ingen eller mere end én kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet ønsker at varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

§ 5. Et vandråd består af højst 20 medlemmer.

Stk. 2. Hver organisation og forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan til en kommunalbestyrelse i hovedvandoplandet indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd i hovedvandoplandet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, opretter vandrådet senest den 15. marts 2014 og træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet afgørelse om, hvilke af de efter stk. 2 indstillede medlemmer der er medlem af vandrådet, og hvilke af de efter stk. 2 indstillede suppleanter, der kan virke i vandrådet i tilfælde af medlemmers forfald. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne træffer miljøministeren afgørelse herom.

Stk. 4. Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i vandrådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis vandrådet kommer til at bestå af færre end 20 medlemmer.

§ 6. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, sikrer, at vandrådet inddrages i kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, jf. lovens § 22, stk. 2, herunder i

1) diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, jf. lovens § 22, stk. 3, der anses for mest miljø- og omkostningseffektiv,

2) diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger og

3) diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen, jf. § 7.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger for hovedvandoplandet og fremsender herefter ét samlet forslag herom til Naturstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der oprettet mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, gælder stk. 1 i forhold til det område af hovedvandoplandet, som vandrådet dækker.

§ 8. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, fremsender samtidig med forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger til Naturstyrelsen vandrådets eventuelle udtalelser til kommunalbestyrelsernes forslag, herunder eventuelle mindretalsudtalelser som organisationerne og foreningerne ønsker kommer til miljøministerens kendskab.

§ 9. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes bidrag om vandløbsforanstaltninger til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov om vandplanlægning § 22, stk. 3, og fremsender ét samlet bidrag herom til Naturstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der oprettet mere end ét vandråd i hovedvandoplandet gælder stk. 1 i forhold til det område af hovedvandoplandet, som vandrådet dækker.

§ 10. Afgørelser truffet af Naturstyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2014.

Miljøministeriet, den 7. februar 2014

Kirsten Brosbøl

/ Thomas Bruun Jessen