Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 11-14 om hjælpemiddel - personkreds - lidelsens karakter - briller - kontaktlinser - sygdomsbetinget dobbeltsyn - medfødt lidelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen kan ikke træffe afgørelse om afslag på støtte til briller/kontaktlinser alene med henvisning til udgiftsniveauet for det ansøgte.

Kommunen skal tage stilling til, om ansøger er omfattet af personkredsen, der har en øjenlidelse med indikation for hjælp til briller og kontaktlinser.

Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion er opført på listen over øjenlidelser, der indikerer hjælp til briller og kontaktlinser. Begrebet "sygdomsbetinget" må efter en naturlig sproglig og lægelig forståelse anses for også at omfatte medfødte lidelser.

Dernæst må kommunen vurdere lidelsens sværhedsgrad og hvilken grad af ekspertise, der er nødvendig for at korrigere for lidelsen.

På listen over medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser fremgår, at der er tale om sjældne lidelser, hvor det kræver en særlig sagkundskab at korrigere for lidelsen. Det vil sige, at lidelsen har et omfang, hvor der ikke kan korrigeres for lidelsen alene ved hjælp af standardglas/kontaktlinse.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 - § 112

Socialministeriets bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - bekendtgørelse nr. 1432 af 23. december 2012 - § 15, stk. 1, og Bilag 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om en afgørelse om støtte til hjælpemidler efter servicelovens § 112, stk. 1, kan træffes alene med henblik på udgiftsniveauet af hjælpemidlet.

2. Reglerne

Lov om social service § 112 fastslår, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

Det fremgår af § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, at der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. indikationerne i bilag 2.

Det fremgår af punkt 19 i vejledningen om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (VEJ nr. 7 af 15. februar 2011), at afgørelsen af, om der er behov for et hjælpemiddel eller forbrugsgode, træffes på grundlag af en samlet vurdering af borgerens situation i forhold til de indhentede oplysninger, jf. også § 5 i retssikkerhedsloven om helhedsvurdering.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

O-53-99 og C-12-99: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt en afgørelse om støtte til hjælpemidler efter servicelovens § 112, stk. 1, kan afslås alene ud fra en økonomisk vurdering af det enkelte hjælpemiddel, eller om der skal fortages en konkret og individuel målgruppevurdering.

Resultatet er

Vi hjemviser sagen til A Kommune

Det betyder, at afgørelsen fra Det Sociale Nævn ikke gælder.

Afgørelsen fra A Kommune gælder heller ikke.

A Kommune skal træffe en ny afgørelse. Sagen skal oplyses tilstrækkeligt, og hvis der meddeles afslag, skal afgørelsen indeholde en uddybende begrundelse.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at en myndighed ikke kan træffe afgørelse vedrørende hjælpemidler alene med henvisning til udgiftsniveauet for det ansøgte.

I to principafgørelser O-53-99 og C-12-99 har Ankestyrelsen taget stilling til, hvorvidt ansøger var omfattet af personkredsen efter servicelovens § 112, Bilag 2 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (BEK nr. 1432 af 23. december 2012).

Dernæst har Ankestyrelsen taget stilling til lidelsens karakter og sværhedsgrad. I vurderingen har Ankestyrelsen lagt vægt på, at det ved en samlet læsning af de i bilag 2 nævnte medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser fremgår, at der er tale om sjældne lidelser, hvor det kræver en særlig sagkundskab at korrigere for lidelsen. Det vil sige, at lidelsen har et omfang, hvor der ikke kan korrigeres for lidelsen alene ved hjælp af standardglas/kontaktlinse.

Afgørelsen af, om der er behov for et hjælpemiddel, træffes på grundlag af en samlet vurdering af borgerens situation i forhold til de indhentede oplysninger, jf. også § 5 i retssikkerhedsloven om helhedsvurdering.

Der kan ikke gives afslag på ansøgning om hjælpemiddel med henvisning til prisniveauet på det ansøgte uden at undersøge behovet. Der skal foretages en vurdering af lidelsens karakter og omfang.

Derudover har vi lagt vægt på, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til at A Kommunen kunne vurdere, om du er omfattet af målgruppen og karakteren af din lidelse.

Endvidere finder vi, at A Kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen består i, at A Kommune ikke har givet dig en uddybende begrundelse for afslaget. Du har tidligere fået bevilget linser i 2008, 2009 og 2010. Du havde derfor en særlig forventning om at få bevilget linserne ved næste ansøgning. Ombudsmanden har i Udtalelse 2011 16-1 udtalt, at borgere, som tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen i serviceloven, men som i forbindelse med en genvurdering ikke længere vurderes omfattet heraf, har krav på en mere uddybende begrundelse end borgere, som ikke tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen og som meddeles afslag på en ansøgning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

Det Social Nævns afgørelse af 15. april 2013

Klagen til Ankestyrelsen af 13. maj 2013

• Det Sociale Nævns genvurdering af 14. maj 2013

• Det Sociale Nævns afgørelse af 26. juni 2013

A Kommunens har truffet afgørelse af 30. oktober 2012 om afslag på tilskud til synshjælpemidler efter Servicelovens § 112 om støtte til optiske hjælpemidler. Kommunen vurderer, at du ikke er berettiget til tilskud til synshjælpemidler efter servicelovens § 112 støtte til optiske hjælpemidler, da der kun kan gives tilskud efter bilag 2, pkt. 6 ved prismekorrektion/tildækning af det ene øje.

Formanden for Det Social Nævn har truffet afgørelse af 15. april 2013, som stadfæster kommunens afgørelse. Det Sociale Nævn begrunder afgørelsen med, at linserne kan købes ved en almindelig optiker og koster 1.512 kr. Det Sociale Nævn skriver, at da du allerede på grund af prisen på linserne ikke er berettiget til det ansøgte, har nævnet ikke taget stilling til, om du har sygdomsbetinget dobbeltsyn. Det Sociale Nævn henviser til praksis fra Ankestyrelsen om, at der ikke ydes tilskud til køb af kontaktlinser, der ikke kræver særlig ekspertise at fremstille, og som ikke er væsentlig dyrere end linser, der alene skal korrigere for almindelig nær- og langsynethed.

Du har klaget over Det Sociale Nævns afgørelse. Du skriver blandt andet, at du for 10 år siden blev bevilget tilskud ud fra sygdomsbetinget dobbeltsyn, og at dette dobbeltsyn har ikke har ændret sig i de 10 år.

Det Sociale Nævn har ved genvurdering bemærket, at nævnet ved afgørelsen har lagt vægt på de priser, som er oplyst i sagen. Nævnet fastholder, at nævnet ikke tager stilling til, om du lider af sygdomsbetinget

dobbeltsyn, da du ikke er berettiget til de ansøgte linser på grund af prisen på linserne.

I afgørelse af 26. juni 2013 fra Det Sociale Nævn vedtog et uenigt nævn at stadfæste formandens afgørelse af 15. april 2013. Nævnet skriver, at der var dissens fra 2 medlemmer, som stemte for en hjemvisning med henblik på yderligere oplysning af sagen for så vidt angår pris og øjenlidelse i forhold til indikationerne. Nævnet bemærker, at begrundelsen for afgørelse ikke alene er prisen, men også at der ikke er tale om kontaktlinser, der skal specialfremstilles ved en specialist, men kan købes ved en almindelig optiker.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.