Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser

I medfør af § 21, stk. 4, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved godkendelse af de videregående uddannelsesinstitutioners udbud af følgende uddannelser

1) erhvervsakademiuddannnelser og professionsbacheloruddannelser, som reguleret ved lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og

2) efter- og videreuddannelser, som reguleret ved bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og bekendtgørelse om diplom-uddannelser.

Stk. 2. Godkendelse til udbud af tekniske og merkantile videregående uddannelser, som nævnt i stk. 1, gives fortrinsvis til erhvervsakademierne, jf. § 2. Fortrinsretten omfatter udbud af uddannelser, som efter deres mål for læringsudbytte og erhvervssigte placerer sig inden for det tekniske eller merkantile hovedområde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbud af diplomingeniøruddannelser og ingeniørfaglige diplomuddannelser i tilknytning hertil og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD er ikke omfattet af erhvervsakademiernes fortrinsret efter stk. 2.

§ 2. Uddannelses- og forskningsministeren godkender et erhvervsakademis udbud af de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at erhvervsakademiet udbyder inden for sit dækningsområde, jf. § 4 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren godkender en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi, til udbud af de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at professionshøjskolen udbyder inden for det geografiske område, hvor professionshøjskolen ved sammenlægningen har overtaget erhvervsakademiets dækningsforpligtelse.

Stk. 3. Ministeren kan godkende, at et erhvervsakademi eller en professionshøjskole efter stk. 2 udbyder en teknisk eller merkantil uddannelse uden for sit dækningsområde.

Stk. 4. Godkendelse efter stk. 3 kan gives, når der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af det erhvervsakademi eller den professionshøjskole efter stk. 2, der har dækningsforpligtelsen for tekniske og merkantile uddannelser i det pågældende geografiske område. Ministeren kan gøre godkendelsen betinget af et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 5. Ministeren kan i særlige tilfælde godkende andre videregående uddannelsesinstitutioner end de i stk. 1 og 2 nævnte til udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, som der er behov for, at uddannelsesinstitutionen udbyder inden for et nærmere fastsat geografisk område.

Stk. 6. Ved godkendelse efter stk. 5 vil der blive lagt vægt på, at udbuddet tager udgangspunkt i et etableret fagligt miljø, og at det erhvervsakademi, der har dækningsforpligtelsen i det pågældende geografiske område, er blevet hørt. Ministeren kan gøre godkendelsen betinget af et samarbejde med det erhvervsakademi, der har dækningsforpligtelsen i det pågældende geografiske område.

§ 3. Uddannelses- og forskningsministeren godkender en professionshøjskoles udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at professionshøjskolen udbyder inden for sit dækningsområde, jf. § 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren godkender medie- og journalisthøjskolens udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion og medieledelse og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at medie- og journalisthøjskolen udbyder, jf. §§ 3 og 4 i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 3. Ministeren godkender, at et universitet udbyder den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD og de diplomingeniøruddannelser og ingeniørfaglige diplomuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at universitetet udbyder. Ministeren godkender tillige, at Københavns Universitet udbyder de diplomuddannelser inden for det informationsvidenskabelige område, der er behov for, at universitetet udbyder.

§ 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan i øvrigt godkende videregående uddannelsesinstitutioner med godkendte udbud af videregående uddannelser til udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at uddannelsesinstitutionen udbyder inden for et nærmere fastsat geografisk område. Der vil herunder blive lagt vægt på, at udbuddet tager udgangspunkt i et etableret fagligt miljø, og at det erhvervsakademi eller den professionshøjskole, der har dækningsforpligtelsen i det pågældende geografiske område, eller den institution som i øvrigt udbyder uddannelser inden for samme faglige område, jf. § 3, stk. 2 og 3, er blevet hørt.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 746 af 24. juni 2013 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 22. marts 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Nils Agerhus