Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Dataansvar og videregivelse
Kapitel 3 Dataindhold
Kapitel 4 Adgang til oplysninger for borgere og sundhedspersoner m.v.
Kapitel 5 Pligt til indberetning
Kapitel 6 Logning og sletning
Kapitel 7 Certificering og integration
Kapitel 8 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

I medfør af § 42 c, § 157, stk. 5, 9 og 12, § 157 a, stk. 4, 8 og 9, § 193 a samt § 271, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 1546 af 21. december 2010, lov nr. 605 af 14. juni 2011 og lov nr. 1638 af 26. december 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med at registrere lægemiddel- og vaccinationsoplysninger er at give sundhedspersoners adgang til borgernes oplysninger med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet.

§ 2. Bekendtgørelsen henvender sig til borgere, sundhedspersoner m.v., apotekere, regioner, kommuner, Sundhedsstyrelsen samt Statens Serum Institut.

Kapitel 2

Dataansvar og videregivelse

§ 3. Statens Serum Institut er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af borgernes lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, jf. sundhedslovens § 157, stk. 1 og § 157 a, stk. 1.

Stk. 2. Statens Serum Institut, og en eventuel databehandler, der på Statens Serum Instituts vegne varetager driften af registrerede lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, har adgang til oplysninger, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Statens Serum Instituts forpligtelser som dataansvarlig, jf. sundhedslovens § 157, stk. 10 og § 157 a, stk. 6.

Stk. 3. Statens Serum Institut har adgang til at fremfinde statistiske oplysninger om lægemiddelforbrug i det omfang oplysningerne ikke er tilgængelige via Lægemiddelstatistikregistret, jf. sundhedslovens § 157, stk. 10.

Stk. 4. Statens Serum Institut har adgang til oplysninger om vaccinationer med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og –effekt, samt for at undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 6.

Stk. 5. Statens Serum Institut kan videregive vaccinationsoplysninger til Lægemiddelstatistikregistret.

Stk. 6. Statens Serum Institut kan videregive lægemiddel- og vaccinationsoplysninger til Sundhedsstyrelsen med henblik på styrelsens behandling af bivirkningsindberetninger.

Stk. 7. Statens Serum Institut kan videregive lægemiddeloplysninger til Sundhedsstyrelsen med henblik på styrelsens tilsyn med læger og tandlægers ordination af specifikke typer af lægemidler som afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika. Under særlige omstændigheder kan videregivelsen omfatte lægemiddeloplysninger, som kan henføres til den enkelte borger.

Stk. 8. Statens Serum Institut kan videregive vaccinationsoplysninger, som ikke kan henføres til den enkelte borger, til Sundhedsstyrelsen med henblik på opfyldelse af styrelsens forpligtelser m.v. som sundhedsmyndighed, jf. § 157 a, stk. 7.

Kapitel 3

Dataindhold

§ 4. De oplysninger, der er registret om lægemidler og vaccinationer for den enkelte borger, omfatter følgende:

1) Stamoplysninger om borgeren: personnummer, navn, adresse, sikringsgruppe, valgt praktiserende læge.

2) I det omfang en borger er forældremyndighedsindehaver til et barn under 15 år, eller er udpeget som værge, og oplysningerne herom er registreret i det centrale personregister, vil oplysninger som nævnt i nr. 1 og 3-9 tillige fremgå for disse, jf. dog § 5.

3) Oplysninger der entydigt identificerer sundhedspersoner m.v. ved navn, ansættelsessted/organisation og autorisations-ID, såfremt sundhedspersonen har et sådant, som har haft adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, indberettet oplysninger, udstedt en elektronisk recept eller foretaget ekspedition af en recept, jf. i øvrigt § 12 om logning.

4) Lægemiddelordinationer, som ligger til grund for recepter og udleveringer.

5) Lægemiddelordinationer og bagvedliggende oplysninger om recepter og udleveringer, som af borgeren er privatmarkerede, dvs. ikke umiddelbart synlige, jf. dog § 6, stk. 5.

6) Recepter, herunder receptens indhold, jf. receptbekendtgørelsen.

7) Udleverede lægemidler.

8) Indgivne vaccinationer, herunder vaccinens batch-nr., og tilknyttede vaccinationsforløb og -programmer.

9) Om borgeren er indlagt på sygehus, og oplysninger om medicineringen derfor føres lokalt som en del af sygehusets patientjournalsystem, så seneste oplysninger om lægemiddelbehandling og givne vaccinationer derfor ikke er indberettet centralt. I forbindelse med udskrivelse fra sygehus, skal der ske indberetning i medfør af § 10 af indgivne vacciner og den lægemiddelbehandling, som er aktuel ved udskrivelsen.

10) Andre oplysninger relevante for medicineringen som cave, blodprøveværdier til brug for lægemiddeldosering, oplysning om tilknyttet kommunal hjemmesygepleje for hjælp til medicinhåndtering, oplysninger om brug af ernæringspræparater, kosttilskud, håndkøbslægemidler m.v., samt andre oplysninger særligt til understøttelse af medicinhåndteringen.

Kapitel 4

Adgang til oplysninger for borgere og sundhedspersoner m.v.

§ 5. Borgere har indsigt i oplysninger, jf. § 4, som er registreret om borgeren selv via www.sundhed.dk.

Stk. 2. I tillæg til egne oplysninger har forældremyndighedsindehavere, i det omfang relationen er registreret i det centrale personregister, indsigt i lægemiddel- og vaccinationsoplysninger om børn under 15 år. Dog vises oplysninger for lægemidler, der anvendes som led i svangerskabsforebyggelse/prævention, herunder nødprævention, ikke.

Stk. 3. Borgere, der er udpeget som værge, hvor forholdet er anført i det centrale personregister, har indsigt i lægemiddel- og vaccinationsoplysninger for den person, de er værge for. Dog vises oplysninger for lægemidler, der anvendes som led i svangerskabsforebyggelse/prævention, herunder nødprævention, ikke.

Stk. 4. Borgere har mulighed for at inddatere oplysninger om modtagne vaccinationer. Disse kan efterfølgende berigtiges af en læge.

§ 6. Læger, der aktuelt har en borger i behandling, har adgang til lægemiddel- og vaccinations oplysninger, jf. § 4, når det er nødvendigt for behandlingen, jf. sundhedslovens § 157, stk. 2 og § 157 a, stk. 2.

Stk. 2. Læger kan benytte medhjælp i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), herunder også i forhold til adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Stk. 3. Alment praktiserende læger kan, udover adgangen i stk. 1, tillige finde egne borgere (som er tilknyttet lægens klinik), der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler, jf. sundhedslovens § 157, stk. 2.

Stk. 4. Praktiserende speciallæger kan, udover adgangen i stk. 1, tillige finde borgere, som speciallægen har ordineret et eller flere lægemidler til, som behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler, jf. sundhedslovens § 157, stk. 2.

Stk. 5. Læger kan, uden borgerens accept, få adgang til lægemiddelordinationer og oplysninger om recepter og udleveringer, som af borgeren er privatmarkerede, når adgangen sker som led i åbenbar almen interesse, af væsentlige hensyn til borgeren selv, sundhedspersoner eller andre borgere, jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 5. Adgang til lægemiddeloplysninger, som af borgeren er privatmarkerede, vil fremgå af loggen, jf. § 12, stk. 2.

§ 7. Følgende sundhedspersoner, udover de i § 6 angivne, har adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, når de aktuelt har en borger i behandling og når det er nødvendigt for behandlingen, jf. sundhedslovens § 157, stk. 3 og § 157 a, stk. 3:

1) Tandlæger.

2) Jordemødre.

3) Sygeplejersker.

4) Social- og sundhedsassistenter.

5) Plejehjemsassistenter.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4 nævnte personer kan benytte medhjælp i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), herunder også i forhold til adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

§ 8. Følgende personer, udover de i §§ 6-7 angivne, har adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, når det der nødvendigt for behandling af borgeren og på de nedenfor angivne vilkår:

1) Sygehusansatte farmaceuter og farmakonomer, der efter udpegning af sygehusledelsen af patient- og lægemiddelsikkerhedsmæssige grunde forestår medicingennemgang eller –afstemning, som efterfølgende forelægges en læge.

2) Ansatte på kommunale og regionale botilbud og andre tilsvarende kommunale og regionale boligenheder, der efter udpegning af ledelsen på botilbuddet og andre boligenheder varetager medicinhåndtering for en borger, som er henvist til kommunal hjælp til medicinhåndtering, jf. bekendtgørelse om hjemmesygepleje med tilhørende vejledning.

3) Ansatte på private botilbud og andre tilsvarende boligenheder, der efter udpegning af ledelsen på botilbuddet og andre boligenheder varetager medicinhåndtering for en borger, som er henvist til kommunal hjælp til medicinhåndtering, jf. bekendtgørelse om hjemmesygepleje med tilhørende vejledning, efter aftale med den kommune eller region, som det private tilbud i øvrigt er underlagt i forhold til bl.a. tilsyn og økonomi.

§ 9. Apotekere og apotekspersonale har adgang til recepter, omfattende lægemidler og vacciner, med henblik på ekspedition.

Stk. 2. Apotekere og apotekspersonale har adgang til yderligere lægemiddeloplysninger efter mundtligt eller skriftligt samtykke fra borgeren. Samtykke skal indhentes forud for enhver adgang til registrerede lægemiddeloplysninger om borgeren.

Kapitel 5

Pligt til indberetning

§ 10. Læger skal indberette følgende, som led i aktuel behandling af en borger:

1) Lægemiddelordinationer.

2) Recepter.

3) Udleverede lægemidler.

4) Givne vacciner.

5) Om borgeren er indlagt på sygehus, hvor relevant.

6) Rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut.

Stk. 2. Forpligtigelsen i stk. 1 gælder uanset, om der fås adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger online eller via integration i lokale journalsystemer, jf. kapitel 7.

Stk. 3. I tillæg til det i stk. 1 angivne kan læger indberette andre relevante oplysninger, jf. § 4, stk. 1, nr. 10.

§ 11. Apotekere og apotekspersonale skal ved ekspedition af en elektronisk recept såvel som papir-, telefon- eller telefaxrecept og udlevering til borgerne, indberette følgende:

1) Ekspeditionsstedets P-nummer.

2) Den enkelte ordinations ordinationsnummer, og den enkelte recepts ekspeditionsnummer.

3) Ekspeditionstidspunkt.

4) Borgerens personnummer eller et entydigt identifikationsnummer og fødselsdato, for borgere der ikke har et personnummer.

5) Identifikation af den enkelte ekspedient (brugeridentifikation).

6) Lægens eller tandlægens ydernummer eller kode for sygehusafdeling, hvor lægen har et sådan.

7) Lægens ellers tandlægens autorisations-ID, hvor oplyst. Ved manglende oplysning indberettes et erstatningsnummer.

8) Varenummer og antal af det udleverede lægemiddel eller vaccine.

9) Navn på udleveret lægemiddel eller vaccine.

10) Fritekst, hvor relevant.

11) Ordinationens doseringskode, hvor denne foreligger.

12) Ordinationens indikationskode, hvor denne foreligger.

13) Ordinationens doseringens- og indikationstekst.

14) Ekspeditionstype.

15) Annullering af en receptekspedition, pga. fejludlevering eller returnering.

16) Rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut.

Kapitel 6

Logning og sletning

§ 12. Statens Serum Institut stiller en log til rådighed for borgere og for autoriserede sundhedspersoner, der jf. § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2, kan delegere adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Stk. 2. Borgeren har i den log, som Statens Serum Institut stiller til rådighed, indsigt i sundhedspersoners m.v. adgang og indberetninger af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger for borgeren. Tilsvarende kan borgerens se log for de personer, som borgeren er forældremyndighedsindehaver eller værge for, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Autoriserede sundhedspersoner, der kan delegere adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, kan i den log, som Statens Serum Institut stiller til rådighed, se registrerede personer, hvortil sundhedspersonen har delegeret adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger (medhjælp), og disse personers adgang med henblik på opfølgning og tilsyn med medhjælpen.

§ 13. Lægemiddeloplysninger slettes automatisk på følgende måde:

1) Lægemiddelordinationer, som ligger til grund for recepter og udleveringer, slettes efter 2 år, jf. § 4, stk. 1, nr. 4. Recepter og udleveringer slettes 2 år efter udstedelse/registrering, jf. § 4, stk. 1, nr. 6-7. Dog slettes lægemiddelordinationer og recepter ikke efter 2 år, når der til lægemiddelordinationen og recepten er foretaget en udlevering, som er under 2 år gammel.

2) Personlige oplysninger som navn, personnummer, adresse, valgt praktiserende læge m.v., oplysninger til brug for hjemmesygeplejens medicinhåndtering og øvrige oplysninger, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-2 og 10, slettes 2 år efter, at borgeren er afgået ved døden.

3) Log over sundhedspersoners m.v. indberetning af og adgang til borgernes lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, slettes 2 år efter adgangen/indberetning, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Vaccinationsoplysninger slettes 2 år efter at borgeren er afgået ved døden, jf. § 4, stk. 1, nr. 8. Dog påbegyndes sletningen først et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kapitel 7

Certificering og integration

§ 14. De i § 6-9, anførte sundhedspersoner m.v. kan få adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger i onlinesystemer eller via integration i lokale journalsystemer.

Stk. 2. Ved integration i lokale journalsystemer skal disse certificeres af den dataansvarlige, Statens Serum Institut.

Stk. 3. Statens Serum Institut offentliggør på sit netsted certificeringskriterier for integration i lokale journalsystemer.

Stk. 4. Certificering skal være godkendt førend integration til lokale journalsystemer kan tages i anvendelse.

Stk. 5. Statens Serum Institut kan dog undtagelsesvis og i en kortere periode acceptere, at lokale omsorgsjournalsystemer i kommunerne og lokale apotekersystemer opretholder integrationer, som ikke er certificeret.

Stk. 6. Re-certificering af lokale journalsystemer mv. skal ske ved ændrede certificeringskriterier og/eller ved ændringer i lokale systemer, hvor relevant i forhold til adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Stk. 7. Får den dataansvarlige, Statens Serum Institut, kendskab til lokale journalsystemer, som ikke opfylder certificeringskriterierne, kan Statens Serum Institut afskære den tekniske adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger i det lokale system.

§ 15. Ved integration i lokale journalsystemer kan der overføres lægemiddel- og vaccinationsoplysninger til det lokale journalsystem for borgere, der er i aktuel behandling og det er nødvendigt for behandlingen, med henblik på opdatering af det lokale journalsystem.

Stk. 2. Apotekere og apoteksansatte kan overføre oplysninger om recepter til det lokale system med henblik på gennemførsel af ekspeditionen.

Kapitel 8

Straf og ikrafttræden

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der uberettiget indhenter, overfører, videregiver eller undlader at indberette lægemiddel- og vaccinationsoplysninger i strid med §§ 6-11.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2014, jævnfør dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 10, stk. 1, nr. 4 træder i kraft 15. november 2015.

Stk. 3. For læger ansat af regionerne på sygehuse m.v. finder § 10, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6 anvendelse fra 1. juni 2014.

Stk. 4. For alle øvrige læger end de i stk. 3 angivne, finder § 10, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6 anvendelse fra 1. september 2014.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2011 om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger og bekendtgørelse nr. 1017 af 25. august 2010 om Statens Serum Instituts elektroniske registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 8. maj 2014

Nick Hækkerup

/ Nina Moss