Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ansøgning om autorisation
Kapitel 2 Dispensation
Kapitel 3 Udøvelse af virksomhed med autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet
Kapitel 4 Den fagligt ansvarlige
Kapitel 5 Autoriserede og godkendte virksomheders forpligtelser overfor andre aktører
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet1)

I medfør af § 12, nr. 1 og 2, § 15, nr. 1, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, § 31, § 32, stk. 1 og 2, § 33 og § 36, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ansøgning om autorisation

§ 1. Ansøgning om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og ansøgning om virksomhedsgodkendelse på gasområdet skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk.dk (www.virk.dk) eller Kvikskranken (www.businessindenmark.dk).

§ 2. Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde:

1) Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.

2) Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.

3) Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til.

4) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

5) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid.

6) Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende.

7) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

§ 3. Samtidig med indgivelse af ansøgning, jf. § 1, indbetales et gebyr på kr. 1250.

§ 4. Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning, jf. § 1, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til den ansøgende virksomhed med oplysning om:

1) Fristen for meddelelse af afgørelse om autorisation eller godkendelse, jf. § 5, stk. 1 og 2.

2) At ansøgeren kan betragte autorisationen eller godkendelsen for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristens udløb, jf. § 5, stk. 3.

3) Klagemuligheder.

§ 5. Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen overfor den ansøgende virksomhed og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen eller godkendelsen anses for meddelt.

Kapitel 2

Dispensation

§ 6. Efter ansøgning kan Sikkerhedsstyrelsen til en autoriseret eller godkendt virksomhed eller en virksomhed, der ansøger om autorisation eller godkendelse, meddele dispensation fra kravet i lovens § 9, stk. 1, nr. 1, om, at der i virksomheden er en fagligt ansvarlig, herunder i tilfælde hvor virksomhedens fagligt ansvarlige

1) er afgået ved døden,

2) er sygemeldt i mere end 6 uger,

3) afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger,

4) er fratrådt, og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået den autorisationsgivende prøve, eller

5) er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig fra det tidspunkt, hvor den fagligt ansvarlige fratrådte

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk.dk (www.virk.dk) eller Kvikskranken (www.businessindenmark.dk).

Stk. 3. Ved ansøgning om dispensation, jf. stk. 1, skal det oplyses, om virksomheden har taget stilling til, hvordan virksomhedens autorisationskrævende opgaver vil blive håndteret i dispensationsperioden.

Stk. 4. Dispensation, jf. stk. 1, kan gives i en periode af op til 3 måneder ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder.

Stk. 5. Dispensationen, jf. stk. 1, kan i særlige tilfælde forlænges i op til 1 år, hvis virksomheden er under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt virksomhed, hvis forretningsområde omfatter de aktiviteter, der udføres af den virksomhed, der føres tilsyn med.

Stk. 6. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen, jf. stk. 1, og for forlængelsen, jf. stk. 5.

Kapitel 3

Udøvelse af virksomhed med autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet

§ 7. Virksomheden må ikke tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog stk. 3 og § 8.

Stk. 2. I tilfælde hvor den virksomhed, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret eller godkendt virksomhed færdiggøre arbejdet. Den autoriserede eller godkendte virksomhed overtager herved ikke ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at den lever op til gældende regler på området. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor.

Stk. 3. Virksomheden må tage ansvar for kabel- eller rørarbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt arbejdet er udført efter reglerne i bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør.

§ 8. Virksomheden må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt de indlejes i virksomheden. Der skal udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Aftalen skal være indgået, inden de indlejede personer udfører arbejde for virksomheden, og skal gælde for en afgrænset periode.

Stk. 2. Det skal fremgå af aftalen, jf. stk. 1, at den virksomhed, hvor personen er indlejet, bærer ansvaret for det arbejde, den indlejede person udfører. Det skal endvidere fremgå for hvilken periode, aftalen om indlejning gælder.

Stk. 3. Den indlejede person skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Kapitel 4

Den fagligt ansvarlige

§ 9. Den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis omfanget af autorisationskrævende opgaver i virksomheden ikke nødvendiggør, at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i 30 timer ugentligt.

§ 10. Den fagligt ansvarlige har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Stk. 2. Den fagligt ansvarlige skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler for el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem. I virksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, skal den fagligt ansvarlige endvidere sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Stk. 3. Den fagligt ansvarlige i kloakmestervirksomheder skal sikre, at der på den enkelte arbejdsplads, hvor der udføres afløbsarbejde, og hvor den fagligt ansvarlige ikke deltager i selve den praktiske udførelse, er mindst én ansat medarbejder på hvert arbejdshold, der opfylder et af de krævede uddannelseskrav angivet i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige personer, der kan virke i autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og i godkendte virksomheder på gasområdet mv.

Kapitel 5

Autoriserede og godkendte virksomheders forpligtelser overfor andre aktører

§ 11. Virksomheden skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra forsyningsvirksomheder, herunder netvirksomheder for elforsyning, gasleverandører, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder, vandselskaber eller serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, ledningsejere og ejere af hovedkloakledninger

Stk. 2. Elinstallatørvirksomheder skal på alle tilmeldinger, færdigmeldinger eller andre henvendelser til netvirksomheder for elforsyning vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen, anføre virksomhedens autorisationsnummer.

§ 12. Hvis en vvs-installatørvirksomhed eller en kloakmestervirksomhed tilkaldes i tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af gasudstrømning, brand, vandudstrømning, eller tilstopning eller større utætheder på kloakområdet, eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade.

Stk. 2. Gasleverandøren, kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen skal omgående underrettes om de indgreb, der er foretaget, jf. stk. 1.

§ 13. Hvis en vvs-installatørvirksomhed eller en kloakmestervirksomhed opdager, at en installation, en tilsluttet genstand eller en afløbsledning er behæftet med fejl eller mangler, der ikke straks kan afhjælpes, og som kan medføre fare eller ulempe for mennesker, skade på ejendom eller forurening, skal der omgående gives besked til gasleverandøren, kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen. Stk. 2. Hvis en vvs-installatørvirksomhed eller en kloakmestervirksomhed opdager fejl ved forsyningsledninger eller installationsgenstande, fx gas- eller vandmålere, skal der snarest gives besked til gasleverandøren, kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen.

§ 14. Vvs-installatørvirksomheder og kloakmestervirksomheder skal ved aflevering af enhver ny installation eller genstand gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen.

Stk. 2. Vvs-installatørvirksomheder eller kloakmestervirksomheder skal gøre ejeren eller brugeren opmærksom på sit ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 15. Netvirksomheder for elforsyning, gasleverandører, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder eller ejere af hovedkloakledninger er berettiget til under og efter arbejdets udførelse at kontrollere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Stk. 2. Netvirksomheder for elforsyning kan nægte at foretage tilslutning til installationer, som er udført i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen.

Stk. 3. At en netvirksomhed for elforsyning har godkendt et anlæg eller anlæggets tegninger fritager ikke den autoriserede elinstallatørvirksomhed for ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen.

Stk. 4. I forbindelse med et tilmeldt arbejdes projektering og udførelse skal den autoriserede elinstallatørvirksomhed på begæring af netvirksomheden for elforsyning give alle ønskede oplysninger om installationens omfang og beskaffenhed.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 16. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 35, stk. 1.

Kapitel 7

Straf

§ 17. Med bøde straffes den, der overtræder § 7, stk. 1, eller § 11, stk. 1.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:

1) Bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

2) Bekendtgørelse nr. 1522 af 13. december 2007 om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed.

Sikkerhedsstyrelsen, den 30. maj 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, s. 36.