Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

I medfør af § 10, stk. 1, 2 og 5, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013, fastsættes:

Område, formål og struktur m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Stk. 2. Uddannelserne ved konservatorierne og Operaakademiet er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Uddannelserne har til formål at kvalificere den studerende til beskæftigelse som komponist, musiker og musikpædagog samt til anden beskæftigelse inden for musik.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender konservatoriets udbud af bachelor-, kandidat- og solistuddannelser, herunder uddannelsesretninger og specialer, jf. § 2.

Stk. 4. Kulturministeriet fastsætter hvert år antallet af studiepladser.

§ 2. Uddannelser, der er omfattet:

1) En bacheloruddannelse på 3 år, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning. Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point (European Credit Transfer System).

2) En kandidatuddannelse på 2 år, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point.

3) En solistuddannelse på 2-4 år, hvor den særligt kvalificerede studerende videreuddanner sig inden for et speciale, jf. § 11. Solistuddannelsen er normeret til mellem 120 ECTS-point og 240 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelser, der endvidere kan være omfattet: En forskeruddannelse, hvor særligt kvalificerede studerende kan opnå en ph.d.-grad inden for musikpædagogik, musikteori m.v. efter gældende regler herom.

Stk. 3. Konservatoriet kan tilbyde studerende som et individuelt valg og som et alternativ til at gennemføre en uddannelse i Danmark at gennemføre dele af uddannelsen ved en eller flere udenlandske institutioner efter aftale mellem de pågældende institutioner om gensidig udveksling (parallelforløb).

Stk. 4. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

§ 3. Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen bachelor i musik (BMus) (uddannelsesretning). Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of Music (BMus) (uddannelsesretning).

Stk. 2. Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (uddannelsesretning) (candidatus/candidata musicae). Den engelsksprogede betegnelse er Master of Music (MMus) (uddannelsesretning).

Stk. 3. Solistuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen solist (speciale). Den engelsksprogede betegnelse er Advanced Postgraduate Diploma in Music (speciale).

Stk. 4. Kulturministeriet kan godkende andre betegnelser for lydtekniker-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser.

Bacheloruddannelsen

§ 4. Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve.

Stk. 2. Ansøgeren kan i prioriteret rækkefølge søge om optagelse på flere konservatorier samtidig.

Stk. 3. Afgørelse om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer.

Stk. 4. Konservatoriet kan stille krav om, at ansøgere til lydtekniker-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser har en bestået gymnasial eksamen (stx, hf eller tilsvarende).

Stk. 5. Konservatorierne fastsætter i fællesskab nærmere regler om optagelsesprocedure. Reglerne godkendes af Kulturministeriet.

§ 5. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen. Bacheloruddannelsen danner endvidere grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner.

Stk. 2. Bacheloruddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre relevante fagområder.

Stk. 3. Bacheloruddannelsen skal indeholde undervisning i pædagogik svarende til minimum 30 ECTS-point. Dette gælder dog ikke lydtekniker-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser.

Stk. 4. Konservatoriet kan udbyde forskellige uddannelsesretninger på bacheloruddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 6. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt svarende til mindst 10 og højst 20 ECTS-point.

Kandidatuddannelsen

§ 7. Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en bestået bacheloruddannelse. Det fastsættes i studieordningen, hvilke krav til bacheloruddannelsens indhold og niveau den studerende skal have opfyldt for at kunne blive optaget på kandidatuddannelsens forskellige uddannelsesretninger.

§ 8. Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for den skabende og udøvende musik, inden for musikpædagogik samt andre relevante fagområder.

Stk. 2. Konservatoriet kan udbyde forskellige uddannelsesretninger på kandidatuddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 9. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt svarende til mindst 15 og højst 30 ECTS-point.

Solistuddannelsen

§ 10. Adgangskravet til solistuddannelsen er en kandidatuddannelse fra et konservatorium eller tilsvarende kvalifikationer samt en bestået optagelsesprøve. Afgørelse om optagelse træffes af konservatoriet/Operaakademiet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder, som foretages af konservatoriet/Operaakademiet samt en eller flere eksterne censorer, som er beskikket af Kulturministeriet.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter nærmere regler om optagelsesprocedure i studieordningen.

§ 11. Solistuddannelsen har til formål at videreuddanne den studerende til at virke på det højeste kunstneriske niveau.

Stk. 2. Konservatoriet kan udbyde forskellige specialer på solistuddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

Stk. 3. Solistuddannelsen afsluttes med en offentlig koncert eller lignende.

Praktik

§ 12. Elementer af bachelor- og kandidatuddannelsen kan erstattes med gennemførelse af praktik. Der kan maksimalt erstattes uddannelseselementer svarende til i alt 30 ECTS-point.

Stk. 2. Kulturministeriet kan for særlige uddannelsesretninger godkende en længere praktikperiode.

Tilmelding til uddannelseselementer

§ 13. Inden påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, jf. dog stk. 3, skal konservatoriet/Operaakademiet sikre, at studerende på bachelor-, kandidat- og solistuddannelsen bliver tilmeldt uddannelseselementer på uddannelsens relevante studietrin svarende til henholdsvis 60 ECTS-point eller 30 ECTS-point. Tilmelding skal ske, uanset at en studerende mangler at bestå uddannelseselementer fra foregående studieår.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter i studieordningen regler for tilmelding til uddannelseselementer.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor undervisning i et uddannelseselement først påbegyndes i løbet af studieåret, kan tilmelding til uddannelseselementet undtagelsesvis ske efter påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, dog inden undervisningen i uddannelseselementet begynder.

Stk. 4. Konservatoriet/Operaakademiet kan framelde en studerende til et eller flere uddannelseselementer, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis den studerende er eliteidrætsudøver, hvor den studerende ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid. Hvis en studerende er frameldt et eller flere uddannelseselementer i et studieår, vil uddannelseselementet eller uddannelseselementerne indgå i opgørelsen af ECTS-pointene efter stk. 1 i den studerendes følgende studieår.

Stk. 5. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra tilmeldingsregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 14. Konservatoriet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved konservatoriet, til uddannelseselementer og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis konservatoriet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre uddannelseselementer på kandidatuddannelsen.

Stk. 2. Uddannelseselementer, som en bachelorstuderende er tilmeldt på en kandidatuddannelse, jf. stk. 1, indgår ikke i opgørelsen af ECTS-pointene efter § 13, stk. 1, i den studerendes tilmelding til fag på bacheloruddannelsen.

Bedømmelse

§ 15. Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for den enkelte uddannelse.

Stk. 2. De kvalifikationer, der er erhvervet på konservatoriet/Operaakademiet, dokumenteres på følgende måde:

1) En bedømmelse af den studerendes kvalifikationer efter bacheloruddannelsens 1. år.

2) En bedømmelse af bacheloruddannelsens bachelorprojekt.

3) En bedømmelse af kandidatuddannelsens kandidatprojekt.

4) En bedømmelse af solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende.

5) En bedømmelse af øvrige fag i henhold til studieordningen.

Stk. 3. For at kunne fortsætte bacheloruddannelsen skal den studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart på bacheloruddannelsen indstille sig til 1. års-bedømmelsen og inden udgangen af 4. semester bestå 1. års-bedømmelsen. Konservatoriet kan dispensere fra bestemmelsen, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Operaakademiet kan efter 1. år på Operaakademiets solistuddannelse gennemføre en bedømmelse af den studerendes kvalifikationer. Bedømmelsen skal bestås inden udgangen af 2. semester. Operaakademiet kan dispensere fra bestemmelsen, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 5. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Stk. 6. Bachelorprojekt, kandidatprojekt og eventuelle diplom- og masterprojekter bedømmes med karakter, evt. suppleret med en skriftlig udtalelse om den studerendes faglige niveau. Solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende bedømmes godkendt/ikke godkendt, evt. suppleret med en skriftlig udtalelse om den studerendes faglige niveau.

Stk. 7. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. I studieordningen fastsættes regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen m.v.

Stk. 8. Bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt kan højst anvendes for 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 25.

§ 16. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Ved interne prøver forstås:

1) prøver, som alene bedømmes af undervisere ved musikkonservatoriet/Operaakademiet (eksaminatorer), eller

2) prøver, som foruden eksaminatorer bedømmes af censorer, som er udpeget af musikkonservatoriet/Operaakademiet blandt dets undervisere eller undervisere på samme eller beslægtede uddannelser.

Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som foruden eksaminator bedømmes af en censor, der er beskikket af Kulturministeriet.

Stk. 4. Mindst 1/3 af bachelor- og kandidatuddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Disse prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojektet, kandidatprojektet og solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende. Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 25.

§ 17. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve tilrettelægges som individuel prøve eller gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som gruppeprøve, fastsættes det samtidig i studieordningen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge at gennemføre prøven som individuel prøve.

Stk. 3. Ved individuelle prøver såvel som ved gruppeprøver skal der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstationer og gives en individuel karakter.

§ 18. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet skal sikre, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses til antallet af studerende, der deltager i prøven.

Stk. 2. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, og som ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte studerende individualisere sin del af besvarelsen på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter krav til individualiseringen i studieordningen.

§ 19. Censorer og eksaminatorer skal under voteringen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 20. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme bedømmelse. Konservatoriet/Operaakademiet kan tillade indstilling en 4. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan fastsætte særlige regler for tilrettelæggelsen af syge- og reeksamination for kandidatprojektet og solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende.

§ 21. 3. og 4. gang, en studerende indstiller sig til den samme interne bedømmelse, der alene bedømmes af lærere fra konservatoriet/Operaakademiet, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor, som er beskikket af Kulturministeriet.

§ 22. Konservatoriet/Operaakademiet kan i forbindelse med bedømmelser tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når konservatoriet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

Orientering af de studerende om eksamensregler

§ 23. Det påhviler konservatoriet/Operaakademiet at orientere de studerende om:

1) generelle eksamensregler,

2) specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding,

3) mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen,

4) retningslinjer i forbindelse med sygdom,

5) følger af ikke at overholde regler om bedømmelse og

6) mulighed for at klage over bedømmelse.

Bevis for gennemført uddannelse

§ 24. Konservatoriet/Operaakademiet udsteder bevis for gennemført bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og solistuddannelse. Beviset skal være den studerende i hænde senest 2 måneder efter, at den sidste bedømmelse er afsluttet, og resultatet af bedømmelsen er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om den færdiguddannedes navn og CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive:

1) uddannelsens normering angivet i ECTS-point,

2) hvilken bacheloruddannelse eller anden uddannelse der danner grundlag for kandidatuddannelsen,

3) de uddannelseselementer, der er givet bedømmelse i, eller på anden måde er dokumenteret, med angivelse af omfanget i ECTS-point,

4) de opnåede bedømmelser,

5) meritoverførte bedømmelser med angivelse af omfanget i ECTS-point,

6) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er aflagt på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk,

7) den betegnelse, uddannelsen giver ret til, og

8) uddannelsens betegnelse på engelsk.

Stk. 3. Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 4. Som bilag til beviset udsteder konservatoriet/Operaakademiet et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om konservatoriet/Operaakademiet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 5. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår for studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 22.

Stk. 6. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst er indskrevet.

Stk. 7. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder konservatoriet/Operaakademiet på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§ 25. Har konservatoriet/Operaakademiet godkendt, at beståede uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået. Hvis det pågældende uddannelseselement bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer.

Stk. 2. Hvis et uddannelseselement er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal det fremgå af et bilag til eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved denne institution, samt en oversigt over den anvendte karakterskala.

§ 26. Konservatoriet/Operaakademiet skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter bedømmelsens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

Studieordning

§ 27. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om bacheloruddannelsen, kandidatuddannelsen og solistuddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om:

1) uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk,

2) normering angivet i ECTS-point,

3) adgangskrav og optagelsesprocedure til bachelor-, kandidat- og solistuddannelsen, herunder konservatoriernes fælles regler om optagelsesprocedure på bacheloruddannelsen, jf. § 4,

4) antal studiepladser på kandidatuddannelsens forskellige uddannelsesretninger,

5) en beskrivelse af bachelor-, kandidat- og solistuddannelsens formål,

6) en beskrivelse af de enkelte fag, projekter og andre uddannelseselementer med angivelse af mål, indhold og omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering og forudsætninger for deltagelse,

7) regler om udarbejdelse af bachelorprojekt og kandidatprojekt samt regler om gennemførelse af solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende,

8) regler om prøveformer, jf. § 17 og § 18,

9) regler om praktik,

10) regler om merit og

11) regler om overgangsordning.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet/Operaakademiet selv.

Stk. 4. Konservatoriet skal orientere andre konservatorier, der udbyder samme eller beslægtede uddannelsesretninger, når en ny studieordning vedtages eller ved væsentlige ændringer af den gældende studieordning.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 6. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på konservatoriets hjemmeside.

Orlov

§ 28. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af konservatoriet/Operaakademiet, jf. dog § 29.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 29. Konservatoriet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Konservatoriet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på kandidatuddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på solistuddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 5. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Merit

§ 30. Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning.

Stk. 2. Konservatorierne udarbejder i fællesskab en meritaftale.

§ 31. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Konservatoriet godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2. For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer konservatoriet, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§ 32. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at konservatoriet efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Kandidatprojektet, jf. § 9, kan ikke meritoverføres.

Andre bestemmelser

§ 33. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidat- eller solistuddannelse på konservatoriet/Operaakademiet, kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en kandidat- eller solistuddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra stk. 1, hvis ansøgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bestride erhvervsfunktioner på grundlag af den erhvervede kandidat- eller solistuddannelse, samt hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 34. Konservatoriet kan tilrettelægge uddannelseselementer i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 35. Konservatoriet kan udbyde efteruddannelse og videreuddannelse inden for konservatoriets fagområder.

§ 36. Konservatoriet/Operaakademiet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart kan dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af konservatoriet.

§ 37. Konservatoriet/Operaakademiet tilbyder den studerende vejledning om konservatorieuddannelsen og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder både under selve uddannelsesforløbet og i forbindelse med indgang til kandidat-, solist- og ph.d.-uddannelsen.

Dispensation, klageadgang m.v.

§ 38. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 39. Klage over konservatoriets/Operaakademiets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til henholdsvis konservatoriet/Operaakademiet.

Stk. 2. Konservatoriets/Operaakademiets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til konservatoriet/Operaakademiet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Konservatoriet/Operaakademiet sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for indgivelse af klage i henhold til stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 4. Der gælder særlige regler for klage over bedømmelser, jf. bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

§ 40. Bedømmelser ved konservatoriet kan efter ansøgning aflægges af privatister, dvs. personer, der ikke de sidste 3 år har været eller er indskrevet som studerende ved et af konservatorierne/Operaakademiet.

Stk. 2. Konservatoriet kan pålægge privatisten at betale et gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med gennemførelse af bedømmelsen.

Stk. 3. Det er ikke muligt at indstille sig som privatist til Operaakademiets eller konservatoriets offentlige koncert eller lignende, jf. § 11, stk. 3.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2014 og har virkning fra studieåret 2014-2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 13 har virkning for studerende, der påbegynder en bacheloruddannelse fra studieåret 2014-15. For bachelor-, kandidat- og soliststuderende, der er påbegyndt en uddannelse ved musikkonservatorierne og Operaakademiet før studieåret 2014-15, har § 13 virkning fra studieåret 2015-16.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for studerende, der søger om forhåndsmerit for studieophold, der skal gennemføres fra studieåret 2014-15 eller senere.

Stk. 4. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Kulturministeriet, den 10. juni 2014

Marianne Jelved

/ Kristoffer Nilsson