Den fulde tekst

Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. En kommunalbestyrelse kan efter aftale med regionsrådet overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, og som er beliggende i kommunen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Efter aftale med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende, kan en anden kommune overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 3. Ved overtagelsen efter stk. 1 eller 2 overtager kommunalbestyrelsen de aktiver og passiver, der er knyttet til undervisningstilbuddet. Kommunalbestyrelsen indtræder desuden i de rettigheder og pligter, der er knyttet til undervisningstilbuddet.

Stk. 4. For kommunalbestyrelsen, der overtager et undervisningstilbud efter stk. 1 eller 2, gælder følgende vilkår:

1) Undervisningstilbuddet skal indgå i den årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 47, stk. 3, i lov om folkeskolen.

2) Undervisningstilbuddet skal stå til rådighed for andre kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen.

3) Kommunalbestyrelsen overtager regionsrådets forpligtelse til at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af undervisningstilbuddet, jf. § 47, stk. 2, i lov om folkeskolen.

§ 2. En kommunalbestyrelse, der overtager et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud efter § 1, stk. 1 eller 2, overtager de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af undervisningstilbuddet. Kommunalbestyrelsen overtager desuden de ansatte, der i regionens administration udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med at varetage opgaver i forbindelse med det pågældende undervisningstilbud.

§ 3. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn og andre arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med en kommunal overtagelse af undervisningstilbuddet efter § 1, stk. 1 eller 2, jf. § 2, ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 4. Tjenestemænd, der overføres efter § 2, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2. Tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af kommunen. Tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., får dog ved pensionering udbetalt den samlede tjenestemandspension efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3. Deling af pensionsforpligtelsen for de af stk. 1 omfattede tjenestemænd aftales mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

§ 5. Regionsrådet udarbejder et udkast til en samlet aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen om overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. § 1, stk. 1-3, og § 2.

Stk. 2. Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, på betingelse af at kommunalbestyrelsen betaler et beløb til regionsrådet, eller vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et passiv eller indtræder i en forpligtelse, på betingelse af at regionsrådet betaler et beløb til kommunalbestyrelsen.

§ 6. En kommunalbestyrelse kan en gang i hver valgperiode overtage regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter denne lov. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelsen skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

§ 7. Aftaleudkast efter § 5, stk. 1, er fortrolige, indtil den endelige aftale er indgået.

§ 8. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse ved forhandlinger, aftaleindgåelser og beslutninger om kommunal overtagelse af et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

§ 9. Regionsrådet skal, for så vidt angår overførslen af ansatte, sørge for, at repræsentanter for de ansatte orienteres om aftaleudkastet forud for fremsendelsen af aftaleudkastet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Regionsrådet skal sørge for, at repræsentanter for de ansatte orienteres om forløbet af forhandlingerne om overtagelsen af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at repræsentanter for de ansatte i kommunen, der berøres af overtagelsen af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, orienteres om aftaleudkastet og forhandlingerne om overtagelse af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 4. Repræsentanterne for de ansatte har tavshedspligt vedrørende den orientering, der er givet i medfør af stk. 1-3.

§ 10. Kontaktudvalget skal høres om en kommunalbestyrelses ønske om at overtage et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud i regionen, jf. § 6 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2. Kontaktudvalget skal mindst en gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er regionale lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, der kan overtages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningstilbuddet er beliggende.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 12, § 13, nr. 1-3 og 5, og § 14, nr. 2-4 og 6, træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 12. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for de landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til lov om folkeskolen, og det landsdækkende undervisningstilbud Instituttet for Blinde og Svagsynede, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

§ 13. I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013, lov nr. 1641 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. I § 21, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »eller til de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud«.

3. I § 22, stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 3, 2. pkt., udgår », jf. § 48 a«.

4. I § 47, stk. 2, udgår », herunder oprettelse af nye lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud«.

5. Kapitel 7 a ophæves.

§ 14. I lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 378 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., ophæves.

2. § 1 b, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 1 b, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., udgår »eller til den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution«.

4. I § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 5, stk. 4, udgår », jf. § 6 k«.

5. I § 6 h, stk. 2, udgår », herunder oprettelse af nye undervisningsinstitutioner«.

6. Kapitel 5 b ophæves.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini