Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Tilsyn
Kapitel 4 Gebyr
Kapitel 5 Offentliggørelse
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis

I medfør af § 215 a, stk. 8, og § 272, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 607 af 14. juni 2011 og lov nr. 519 af 26. maj 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Private sygehuse, klinikker og praksis skal registreres i Sundhedsstyrelsen som betingelse for udførelse af lægelig patientbehandling, jf. sundhedslovens § 215 a, stk. 1.

Stk. 2. Registreringspligten efter sundhedslovens § 215 a, stk. 1, omfatter ikke

1) behandling i almen praksis,

2) kosmetisk behandling,

3) laboratorievirksomhed og

4) behandling i speciallægepraksis, der i henhold til aftale udøves som bibeskæftigelse på et offentligt sygehus af en læge, der er ansat på det pågældende sygehus.

§ 2. Ved lægelig patientbehandling forstås i denne bekendtgørelse behandling, der er forbeholdt læger eller som i øvrigt udføres af læger, herunder ved brug af medhjælp.

§ 3. Ved private sygehuse, klinikker og praksis forstås i denne bekendtgørelse alle behandlingssteder, hvor der foregår lægelig patientbehandling, og som ikke fuldt ud ejes eller drives af offentlige myndigheder.

§ 4. Ved den læge, der overordnet er ansvarlig for patientbehandlingen på private sygehuse, klinikker og praksis, forstås i denne bekendtgørelse

1) den læge, der er registreret som virksomhedsansvarlig læge på det private sygehus, klinik eller praksis, i henhold til lov om virksomhedsansvarlige læger,

2) den læge, der som den eneste læge udfører behandling på det private sygehus, klinikken eller i en praksis, uanset om lægen virker efter overenskomst med den offentlige sygesikring, eller

3) den læge, der er udpeget til at være overordnet ansvarlig for patientbehandlingen, hvor flere læger er sammen i en praksis og har lokalefællesskab.

Kapitel 2

Registrering

§ 5. Registrering skal ske elektronisk via Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk og skal indeholde oplysninger om

1) kontaktoplysninger på det private sygehus, klinik eller praksis, herunder navn, e-mail, telefonnummer,

2) CVR-nummer og P-nummer for det private sygehus, klinik eller praksis,

3) der er sengepladser, om der er flere læger, der arbejder på det private sygehus, klinik eller praksis, og om der er tale om fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse, jf. § 7, stk. 1, nr. 1-4,

4) navn, autorisationsID og CPR-nr. på den læge, der overordnet er ansvarlig for patientbehandlingen på det private sygehus, klinik og praksis, jf. § 4,

5) hvilke specialer der udføres behandling indenfor på det private sygehus, klinik eller praksis og

6) anden lægelig patientbehandling, der udføres på det private sygehus, klinik eller praksis, som ikke hører ind under de anerkendte specialer.

Stk. 2. Ændringer i oplysninger registreret hos Sundhedsstyrelsen skal ske elektronisk via styrelsens hjemmeside senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Stk. 3. Afregistrering skal ske elektronisk via Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest 2 uger efter, at lægelig patientbehandling er ophørt på det private sygehus, klinik eller praksis.

§ 6. I forhold til registrering og fastsættelse af gebyrer inddeler Sundhedsstyrelsen private sygehuse, klinikker og praksis i følgende grupper:

1) Behandlingssteder med sengepladser.

2) Behandlingssteder uden sengepladser og med flere læger.

3) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge eller flere deltidslæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling.

4) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge på deltid, herunder med deltidsydernummer eller dokumenteret anden hovedbeskæftigelse.

Stk. 2. Såfremt Sundhedsstyrelsen bliver opmærksom på, at det private sygehus, klinik eller praksis, er registreret i forkert gruppe, kan styrelsen ændre registreringen således, at virksomheden flyttes til den rigtige gruppe.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 7. Sundhedsstyrelsen gennemfører i henhold til sundhedslovens § 215 a, stk. 3, tilbagevendende tilsynsbesøg vedrørende den lægelige patientbehandling på hvert af de registrerede behandlingssteder.

§ 8. Sundhedsstyrelsen gennemfører i henhold til sundhedslovens § 215 a, stk. 4, ud over de i § 7 nævnte tilsynsbesøg, løbende særlige tilsyn på baggrund af et vekslende sundhedsfagligt tema på de registrerede behandlingssteder, hvis lægelige patientbehandling omfatter vedkommende tema.

§ 9. Sundhedsstyrelsen påser i henhold til sundhedslovens § 215 a, stk. 5, at et behandlingssted følger op på forhold, som Sundhedsstyrelsen har påtalt ved tilsynsbesøg efter §§ 7 og 8 vedrørende den lægelige patientbehandling.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som led i tilsynet efter stk. 1 aflægge opfølgende tilsynsbesøg.

§ 10. Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedslovens § 215 a, stk. 7, til enhver tid som led i tilsynsbesøgene efter §§ 7-9 mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til private sygehuse, klinikker og praksis, hvor læger eller disses medhjælp udfører behandling af patienter.

Kapitel 4

Gebyr

§ 11. Der skal indbetales et registreringsgebyr til dækning af Sundhedsstyrelsens udgifter i forbindelse med registrering og tilbagevendende tilsynsbesøg, jf. § 7.

Stk. 2. Gebyret er for:

1) Behandlingssteder med sengepladser, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, på 22.429 kr.

2) Behandlingssteder uden sengepladser og med flere læger, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, på 15.775 kr.

3) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge, eller flere deltidslæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, på 9.023 kr.

4) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge på deltid, herunder med deltidsydernummer eller dokumenteret anden hovedbeskæftigelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, på 5.066 kr.

§ 12. Efter betaling af det i § 11 nævnte gebyr skal der indbetales et årligt gebyr til dækning af Sundhedsstyrelsens udgifter i forbindelse med registreringsordningen og tilbagevendende tilsynsbesøg, jf. § 8.

Stk. 2. Gebyret er for:

1) Behandlingssteder med sengepladser, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, på 20.392 kr.

2) Behandlingssteder uden sengepladser og med flere læger, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, er på 13.738 kr.

3) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge, eller flere deltidslæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling. jf. § 6, stk. 1, nr. 3, på 6.998 kr.

4) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge på deltid, herunder med deltidsydernummer eller dokumenteret anden hovedbeskæftigelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, på 3.029 kr.

§ 13. Private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der både udføres lægelig patientbehandling og kosmetisk behandling, jf. bekendtgørelse om kosmetisk behandling, skal betale de i §§ 11 og 12 nævnte gebyrer.

§ 14. Private sygehuse, klinikker eller praksis, som er registreret i forkert gruppe, jf. § 6, stk. 2, og som flyttes til den rigtige gruppe, skal ved efterfølgende forfaldsdato betale eller have tilbagebetalt differencen som følge af den forkerte gruppering.

§ 15. Private sygehuse, klinikker og praksis, der får aflagt det i § 8 nævnte tilsyn, skal betale et gebyr på 13.000 kr.

§ 16. Private sygehuse, klinikker og praksis, der får opfølgende besøg, jf. § 9, stk. 2, skal betale et gebyr på 19.000 kr. pr. tilsynsbesøg.

§ 17. Betalingen af det i §§ 11 og 12 nævnte gebyrer forfalder årligt i december måned.

Stk. 2. Betalingen af det i §§ 15 og 16 nævnte gebyrer vil blive opkrævet efter hvert enkelt besøg.

§ 18. De i §§ 11, 12, 15 og 16 nævnte gebyrer er i 2014 pris- og lønniveau og reguleres årligt og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

§ 19. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige opkrævning af gebyr, helt eller delvist, efter §§ 11 og 12.

§ 20. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke inden for den i § 15 fastsatte frist modtager det i §§ 11 og 12 nævnte gebyr fra det private sygehus, klinik eller praksis, kan beløbet inddrives af restancemyndigheden efter reglerne herom i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kapitel 5

Offentliggørelse

§ 21. Sundhedsstyrelsen kan på styrelsens hjemmeside offentliggøre oplysninger om, hvilke private sygehuse, klinikker og praksis der er registrerede.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan på styrelsens hjemmeside offentliggøre oplysninger om resultatet af tilsynet med de enkelte private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der foretages lægelig patientbehandling.

Stk. 3. Private sygehuse, klinikker og praksis skal offentliggøre Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside og umiddelbart tilgængeligt på behandlingsstedet i samme periode, som tilsynsrapporten er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, jf. stk. 2. Det gælder også i de tilfælde, hvor det seneste tilsyn er gennemført før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 22. Den, der undlader at efterkomme en forpligtelse efter § 1 eller efter § 21, stk. 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er fastsat i lovgivningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2014.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis.

Sundhedsstyrelsen, den 27. juni 2014

Else Smith

/ Anne Mette Dons