Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011, bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011, bekendtgørelse nr. 1314 af 12. december 2012 og bekendtgørelse nr. 1383 af 9. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I bilag I, kap. 1.3, stk. 1, indsættes efter »bestemt i«: »kap. 1.3.5,«.

2. I bilag I, kap. 1.3, indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved transportable konstruktioner, som ikke er certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, jf. kap. 1.3.5, skal ansøgning om byggetilladelse til opstilling af konstruktionen indsendes til kommunalbestyrelsen og underskrives og dateres af brugeren af konstruktionen.«

3. Som vejledningstekst til bilag I, kap. 1.3, stk. 5, indsættes:

»(1.3, stk. 5) Ejeren og brugeren kan være den samme fysiske eller juridiske person. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes.«

4. I bilag I indsættes efter kap. 1.3.4 som nyt kapitel:

»1.3.5. Transportable telte og konstruktioner

1.3.5.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1. De i bilag 9, skema 1, nævnte transportable telte og konstruktioner må ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Transportable telte og konstruktioner kan dog opstilles uden, at der foreligger byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis det transportable telt eller den transportable konstruktion er certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Stk. 3. Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion.

Stk. 4. Telte og konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger på den samme placering, må uanset bestemmelsen i stk. 2, ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Opstillingen er i disse tilfælde også omfattet af kap. 2. Er en konstruktion, der ønskes opstillet med en varighed på over 6 uger, certificeret, kan kommunen lægge certificeringen til grund i den tekniske del af byggesagsbehandlingen. Herefter vil kommunen alene skulle byggesagsbehandle de bebyggelsesregulerende forhold.

Stk. 5. De i bilag 9, skema 2, nævnte telte og konstruktioner kan opstilles uden byggetilladelse eller certificering. De i bilag 9, skema 2 nævnte telte og konstruktioner skal dog leve op til reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion.

Stk. 6. Ved privat brug i bilag 9, skema 1 og 2 forstås telte, der ejes af en privatperson, og som udelukkende anvendes til privat brug af denne privatperson.

Stk. 7. Konstruktioner omfattet af dette kapitel skal ikke færdigmeldes til kommunalbestyrelsen og kan tages i brug uden ibrugtagningstilladelse.

1.3.5.2 Ansvarsbestemmelser

BESTEMMELSE

Stk. 1. I tilfælde, hvor ejer og bruger af en transportabel konstruktion ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren, om konstruktionen er certificeret.

Stk. 2. Hvis en transportabel konstruktion er omfattet af kravet om byggetilladelse, og konstruktionen ikke er certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, jf. kap. 1.3.5.1, stk. 2, påhviler det brugeren af konstruktionen at indhente byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles.

Stk. 3. Brugeren af en transportabel konstruktion, der er nævnt i bilag 9, skema 1, eller som kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering efter byggelovens § 2, stk. 3, har skønnet er omfattet af kravet om byggetilladelse, skal til enhver tid overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten byggesagsbehandlet eller certificeret.

Stk. 4. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i overensstemmelse med byggetilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen, påhviler den, der har forestået opstillingen, henholdsvis nedtagningen af konstruktionen.«

5. Som vejledningstekst til bilag I, kapitel 1.3.5, indsættes:

»VEJLEDNING

(1.3.5.1, stk. 1) Transportable konstruktioner skal byggesagsbehandles efter reglerne i kap. 1.3.3, da der er tale om øvrig bebyggelse. I byggesagsbehandlingen skal kommunen dog kun påse, at reglerne i kap. 3.2,1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5, er overholdt.

Transportable telte og konstruktioner, der ikke er nævnt i bilag 9, skema 1 eller 2, men som kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder at være omfattet af byggelovens § 2, stk. 3, må ikke opsættes uden forudgående byggetilladelse, jf. byggelovens § 16, stk. 1, og bygningsreglementets kap. 1.3, stk. 1. Disse telte og konstruktioner kan dog certificeres i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og byggetilladelse er i så fald ikke påkrævet, jf. kap. 1.3.5.1, stk. 2.

Byggeloven finder ikke anvendelse på campingtelte, friluftstelte, parasoller, og lignende mindre genstande, som ikke er bygningsmæssige konstruktioner, og som ikke gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, da disse konstruktioner ikke er omfattet af byggeloven, jf. byggelovens § 2, stk. 2. Genstande af denne art er derfor heller ikke omfattet af reglerne i bygningsreglementet.

(1.3.5.1, stk. 2) Det er ligeledes muligt at få certificeret et transportabelt telt eller en transportabel konstruktion, der skal bruges til overnatning.

(1.3.5.1, stk. 3) Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af de bestemmelser, der står nævnt i bestemmelsen. I byggesagsbehandlingen skal kommunen derfor kun påse, at disse bestemmelser er overholdt.

Telte med et samlet areal på 50 m2 og mindre er ikke omfattet af reglerne i kap. 4, jf. kap. 4.1, stk. 7.

Det er alene de bestemmelser, der er relevante i forhold til det konkrete telts eller den konkrete konstruktions udformning og anvendelse, der skal overholdes.

(1.3.5.1, stk. 4) Telte og konstruktioner, der opstilles samme sted for en periode på over 6 uger, betragtes som varige konstruktioner. Disse varige konstruktioner er underlagt kravet om byggetilladelse på lige fod med andre faste og permanente bygninger, og de kan derfor ikke opsættes på grundlag af en certificering i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Såfremt teltet eller konstruktionen opstilles uden forudgående viden om, at teltet eller konstruktionen skal være opstillet på den samme placering i mere end 6 uger, vil teltet eller konstruktionen blive omfattet af kravet om byggetilladelse, når den tidsmæssige grænse på 6 uger er nået.

(1.3.5.1, stk. 6) Det afgørende for, om et telt er privat, beror således dels på ejerforholdet, dels på den konkrete anvendelse af teltet. Telte til privat brug er således telte, hvor den privatperson, der ejer teltet, også rent faktisk selv bruger teltet. Telte, der udlånes – uanset om udlån sker mod vederlag – er ikke omfattet af definitionen ”privat”, idet teltet da ikke anvendes af ejeren af teltet.

(1.3.5.2, stk. 1) Ejer og bruger kan være den samme fysiske eller juridiske person.

(1.3.5.2, stk. 4) Dette medfører, at det er den person, der har opstillet konstruktionen, der er ansvarlig for, at konstruktionens opstilling er korrekt og lovlig. Brugeren vil derfor være ansvarlig for opstillingen af konstruktionen i de tilfælde, hvor brugeren selv har stillet konstruktionen op.«

6. I bilag I, kap. 1.8, stk. 1, indsættes efter »dog«: »kap. 1.3.5.1, stk. 7,«

7. Bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 4-7.

8. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 4, udgår.

9. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-5 ændres »(1.5, stk. 1, nr. 1-5)« til: »(1.5, stk. 1, nr. 1-4)«.

10. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-5 ændres »(1.5, stk. 1, nr. 7)« og »(1.5, stk. 1, nr. 8) « til: »(1.5, stk. 1, nr. 6)« og »(1.5, stk. 1, nr. 7)«.

11. I bilag I, kap. 2.2.6, stk. 2, nr. 1, udgår »mod nabo«.

12. I vejledningsteksten til kapitel 2.2.6, stk. 2, nr. 1, ændres »skel mod nabo« til: »skel mod nabo og sti«.

13. Bilag I, kap. 2.2.6, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke have en større samlet længde end 12.0 m. Kun bygningens længste side mod skel medregnes.«

14. I bilag I, kap. 2.2.6, stk. 2, nr. 3, ændres »skel mod nabo« til: »skel mod nabo og sti«.

15. I bilag I, kap. 2.2.6, stk. 3, nr. 1, udgår »mod nabo«.

16. I bilag I, kap. 2.2.6, stk. 3, nr. 2, ændres »mod nabo« til: »skel mod nabo og sti«.

17. Bilag I, kap. 2.3.3, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej og sti fastlægges efter kriterierne i kapitel 2.3.1 og kravene i stk. 2.«

18. I bilag I, kap. 4.1, indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Telte med et samlet areal på 50 m2 og mindre er ikke omfattet af bestemmelserne i kap. 4.«

19. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.2, stk. 6, affattes således:

»(8.2, stk. 6) For at minimere risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand bør der træffes foranstaltninger herimod. Herunder bør der tages højde for, at der kan opstå øget risiko for legionellavækst ved anvendelse af naturgummi og visse former for syntetisk gummi. En mulig foranstaltning kan være, at brugsvandstemperaturen kan opvarmes tilstrækkeligt, jf. DS 439, Norm for vandinstallationer.«

20. Vejledningsteksten til bilag I, kap. 8.4.2.2, stk. 1, affattes således:

»(8.4.2.2, stk. 1) Der henvises til Rørcenter-anvisning 017 Legionella – Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder. Endvidere gøres der opmærksom på, at anvendelsen af nogle materialer som eksempelvis naturgummi og visse former for syntetisk gummi kan bidrage til legionellavækst. Der bør derfor ved installationen tages højde for, om sådanne materialer anvendes.«

21. Som bilag 9 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2014.

Stk. 2. § 1, nr. 2-7 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på transportable telte og konstruktioner, der opstilles efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Energistyrelsen, den 3. juli 2014

Dorte Nøhr Andersen

/ Marie Louise Hansen


Bilag 1

»Bilag 9

Skema 1.

Konstruktioner, der ikke må opstilles uden forudgående byggetilladelse eller certificering i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Skemaet omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i skemaet anførte grænser.

Transportable telte
Byggelov
Tilladelse
Alle telte i mere end 1 etage
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Telte kun til privat brug, som anvendes af flere end 150 personer
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Transportable konstruktioner
   
Scener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs)
   
Uden overdækning, over 1 m i højden
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Alle scener med overdækning, uanset scenens højde
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Automobilscener
Over 1 m i højden, uanset om der er en overdækning eller ej
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Tribuner, herunder automobiltribuner
Uden overdækning, siddehøjde på mere end 1 m
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Med overdækning, uanset siddehøjde
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Portaler
Med og uden inddækning
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Gangbroer
Maks. 1 m i højden uden færdsel under gangbroen og med overdækning
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Over 1 m i højden uden færdsel under gangbroen uanset om med eller uden overdækning
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Over 1 m i højden med færdsel under gangbroen uanset om med eller uden overdækning
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Tårne og lignende selvstående konstruktioner
Uden passage under eller gennem konstruktionen
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Med passage under eller gennem konstruktionen
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Automobile storskærme, transportable mobilantenner m.v.
Omfattet af byggeloven
Krav om enten certificering eller byggetilladelse

Skema 2.

Konstruktioner, der må opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering, men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5,

Transportable telte
Omfattet af byggeloven
Tilladelse
Telte kun til privat brug, som anvendes af op til 150 personer
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering.
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på 50 m2 og mindre
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering.
Transportable konstruktioner
   
Scener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs)
Uden overdækning, maks. 1 m i højden
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Automobilscener
Maks. 1 m i højden, uanset om der er overdækning eller ej
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Tribuner, herunder automobiltribuner
Uden overdækning, siddehøjde på maks. 1 m
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Gangbroer
Maks. 1 m i højden uden færdsel under gangbroen og uden overdækning
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med ydervægge af fast materiale (træ, stål, m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.
(Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller ej)
Omfattet af byggeloven
Ej krav om byggetilladelse eller certificering
   
«