Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0671
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler1)

I medfør af § 68, stk. 1 og 2, § 118, stk. 8, og § 134 a, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Salg, markedsføring og anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn

§ 1. Sikkerhedsudstyr til børn, som nævnt i færdselslovens § 80a, stk. 1, og Justitsministeriets bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler, må kun sælges, markedsføres og anvendes, hvis det er godkendt og mærket i henhold til bestemmelserne i:

1) ECE-regulativ 44-03, eller senere tilpasninger,

2) ECE-regulativ 129, eller senere tilpasninger, eller

3) Rådets direktiv 77/541/EØF, eller senere tilpasninger.

Stk. 2. Godkendelsesmærkning efter stk. 1 skal være anbragt på en synlig og læselig måde, og således at det vanskeligt kan fjernes. Der må ikke påsættes mærker eller angivelser på udstyret, der kan forveksles med godkendelsesmærket.

§ 2. Godkendt sikkerhedsudstyr til børn skal, når det anvendes af børn, være monteret i overensstemmelse med de monteringsoplysninger (fx instruktionsmanual, folder eller elektronisk publikation), som fabrikanten af det godkendte sikkerhedsudstyr stiller til rådighed, hvori det angives, på hvilken måde og i hvilke køretøjer det er sikkert at anvende sikkerhedsudstyret.

Straf

§ 3. Overtrædelse af § 1 og § 2 straffes med bøde.

Ikrafttrædelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. september 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 357 af 19. april 2006 om krav til sikkerhedsudstyr for børn i biler ophæves.

Trafikstyrelsen, den 16. september 2014

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer, EF-Tidende 1991, nr. L 373, s. 26, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 115, s. 63 og Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/37/EU af 27. februar 2014, EU-Tidende, nr. L 59, s. 32.