Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 KRITERIER, SOM UDPEGEDE ORGANER SKAL OPFYLDE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet

I medfør af § 21 h, stk. 1, 1. pkt., og § 26, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold § 24 h, stk. 1:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen, og som ønsker at blive udpeget til at udføre opgaver med at vurdere delsystemers overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter og at gennemføre verifikationsproceduren af delsystemerne på jernbaneområdet i henhold til interoperabilitetsdirektivet i tilfælde, hvor nationale tekniske forskrifter finder anvendelse.

Stk. 2. Krav om registrering i Erhvervsstyrelsen gælder ikke for selskaber m.v., der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i en EU-medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse selskaber m.v. skal enten have hovedkontor eller hovedvirksomhed inden for Det Europæiske Unions område eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller have vedtægtsmæssigt hjemsted der. I sidstnævnte tilfælde skal selskabets virksomhed have faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en EU-medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Delsystemer: Resultatet af jernbanesystemets opdeling i strukturelt eller funktionelt definerede delsystemer, jf. artikel 2 (e) og bilag II i interoperabilitetsdirektivet.

2) Interoperabilitetsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet med senere ændringer. Direktivet er gennemført ved bekendtgørelse nr. 459 af 28. april 2010 med senere ændringer.

3) Nationale tekniske forskrifter: De nationale, tekniske forskrifter, som Danmark i medfør af interoperabilitetsdirektivets artikel 17, stk. 3, har meddelt EU-Kommissionen (også kaldet notificerede nationale tekniske regler).

4) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om et produkt, en proces, en tjenesteydelse, et system, en person eller et organ har opfyldt de specifikke krav, der gælder for dem.

5) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion.

6) Udpegede organer: De organer, som har fået til opgave at vurdere delsystemers overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter og at gennemføre verifikationsproceduren af delsystemerne i henhold til interoperabilitetsdirektivet i tilfælde, hvor nationale tekniske forskrifter finder anvendelse.

Udpegning

§ 3. Overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive udpeget til at udføre opgaver med at vurdere delsystemers overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter og at gennemføre verifikationsproceduren af delsystemerne i henhold til interoperabilitetsdirektivet i tilfælde, hvor nationale tekniske forskrifter finder anvendelse, skal:

1) opfylde kravene i bekendtgørelsens bilag 1, og

2) have tegnet en professionel ansvarsforsikring, som dækker de aktiviteter, de udfører som udpeget organ, jf. bilag 1.

Stk. 2. Såfremt overensstemmelsesvurderingsorganet er akkrediteret, jf. bekendtgørelse nr. 1195 af 13. december 2011 om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet, anerkendes organet som udpeget organ i henhold til denne bekendtgørelse, hvis akkrediteringen også omfatter de respektive nationale tekniske forskrifter.

§ 4. Udpegning af overensstemmelsesorganer, jf. § 1, foretages af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om udpegning indsendes til Trafikstyrelsen. Dokumentation for opfyldelse af kravene, jf. bilag 1, skal vedlægges ansøgningen.

Stk. 3. Udpegningen, jf. stk. 1, er gyldig i en periode på op til 5 år.

Stk. 4. Såfremt overensstemmelsesvurderingsorganet er akkrediteret, jf. § 3, stk. 2, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at akkrediteringen omfatter de respektive nationale tekniske forskrifter.

Stk. 5. Efter udpegning benævnes overensstemmelsesvurderingsorganet ”udpeget organ”.

Stk. 6. Navnet på det udpegede organ og angivelse af hvilke opgaver udpegningen omfatter, offentliggøres på Trafikstyrelsens hjemmeside.

§ 5. Såfremt der hos det udpegede organ foretages ændringer af betydning for udpegningen, skal det udpegede organ hurtigst muligt give Trafikstyrelsen meddelelse herom.

Tilsyn

§ 6. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at udpegede organer i henhold til denne bekendtgørelse, der ikke er akkrediteret, opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Tilbagekaldelse

§ 7. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en udpegning, hvis det udpegede organ ikke længere opfylder betingelserne for udpegningen.

Stk. 2. Såfremt det udpegede organ ikke længere opfylder betingelserne, som angivet i bilag 1, skal organet straks give Trafikstyrelsen meddelelse herom.

Dispensation, klageadgang og gebyr

§ 8. Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt er foreneligt med EU-regler på området.

§ 9. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren.

§ 10. For ansøgninger om udpegning og tilsyn opkræves et gebyr i henhold til Trafikstyrelsens gebyrbekendtgørelse.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 441 af 16. maj 2012 om krav til udpegede organer på jernbaneområdet ophæves.

Trafikstyrelsen, den 6. oktober 2014

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

KRITERIER, SOM UDPEGEDE ORGANER SKAL OPFYLDE

1. Organet, dets leder og det personale, som skal udføre verifikationen, må hverken direkte eller som repræsentanter være indblandet i projektering, fremstilling, konstruktion, markedsføring eller vedligeholdelse af interoperabilitetskomponenterne eller delsystemerne; de må heller ikke være indblandet i driften. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten og det udpegede organ.

2. Organet og kontrolpersonalet skal udføre verifikationen med den største faglige integritet og tekniske kompetence og være uafhængige af enhver form for pression eller incitament, navnlig af økonomisk art, som kunne øve indflydelse på deres vurdering eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

Navnlig skal det organ og det personale, der foretager verifikationerne, være funktionelt uafhængige af de myndigheder, der er udpeget til at udstede ibrugtagningstilladelserne i medfør af interoperabilitetsdirektivet (direktiv 2008/57/EF), licenserne i medfør af licensdirektivet (direktiv 95/18/EF) og sikkerhedscertifikaterne i medfør af jernbanesikkerhedsdirektivet (direktiv 2004/49/EF), samt af de enheder, der forestår undersøgelser af ulykker.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de nødvendige midler til på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udførelsen af verifikation; det skal også have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre de ekstraordinære verifikationer.

4. Kontrolpersonalet skal være i besiddelse af:

en god teknisk og faglig uddannelse

tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne for den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig erfaring med en sådan kontrol

den fornødne færdighed i at udarbejde de attester, registre og rapporter, som gengiver resultaterne af den udførte kontrol.

5. Kontrolpersonalet skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af, hvor mange kontroller den pågældende udfører, eller af kontrollens resultater.

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar ifølge nationale retsregler dækkes af staten, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for kontrollen.

7. Organets personale har tavshedspligt (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder og undersøgelsesenheder i den stat, hvor det udøver sin virksomhed samt de undersøgelsesenheder, der forestår undersøgelser af ulykker, der skyldes svigt ved de interoperabilitetskomponenter eller delsystemer, der er kontrolleret) om alt, hvad det får kendskab til under udøvelsen af sin virksomhed i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift udstedt i medfør heraf.