Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 5. november 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De i første punktum nævnte VA-godkendelser er gældende indtil den 1. oktober 2015, medmindre de har en længere gyldighedsperiode.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2014.

Energistyrelsen, den 13. november 2014

Morten Bæk

/ Trine Heidemann Garde