Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.

I medfør af § 25, stk. 4, og § 47, stk. 1, i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013, samt § 3 og § 4, stk. 2, i lov om afgift ved udstykning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 7. oktober 2013, fastsættes:

Ekspeditionsgebyr

§ 1. For registrering i matriklen af følgende matrikulære forandringer betales gebyr med de anførte beløb:

1) Udstykning og matrikulering: 3.440 kr. for hver samlet fast ejendom, der oprettes.

2) Arealoverførsel: 2.580 kr. for hver samlet fast ejendom, hvortil der overføres areal.

3) Sammenlægning: 1.720 kr. for hver sammenlægning.

4) Ansøgt tildeling af et matrikelnummer til et areal inden for en samlet fast ejendom, når nyt skel skal registreres: 1.720 kr.

5) Ændring af skel for et brugsretsareal inden for en samlet fast ejendom, når skellets beliggenhed på stedet ændres: 860 kr. for hvert matrikelnummer, der berøres.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når registreringen i matriklen sker som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke matrikulering af areal som følge af dets nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej, og heller ikke matrikulering, der består i tildeling af matrikelnummer til et umatrikuleret areal, der er optaget i matriklen.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, når areal overføres til eller fra offentlig vej.

Opkrævning

§ 2. Afgift efter § 1 i lov om afgift ved udstykning m.m. og gebyr efter § 1 i denne bekendtgørelse forfalder til betaling samtidig med, at den matrikulære ændring registreres i matriklen. Betalingsfristen er 30 dage fra forfaldsdato.

Stk. 2. Afgift og gebyr opkræves hos vedkommende landinspektør.

Stk. 3. Overstiger det samlede afgifts- og gebyrbeløb 85.000 kr., opkræver Geodatastyrelsen beløbet forud for de matrikulære forandringers registrering i matriklen.

Stk. 4. Geodatastyrelsen kan i andre tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at afværge risiko for tab, kræve forudbetaling af afgift og gebyr.

§ 3. For udskrivning af rykkerskrivelse betales et gebyr på 100 kr.

Beløbsgrænser

§ 4. Den største værdi af et areal m.v., der kan overføres uden tinglysning af overdragelsesdokument, jf. udstykningslovens § 25, stk. 3, fastsættes til 45.000 kr.

Stk. 2. Den største værdi af et areal, der kan overføres til offentlig vej eller jernbane efter reglerne i § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, fastsættes til 9.000 kr.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1599 af 20. december 2013 om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.

Stk. 3. For matrikulære sager, der er indsendt til Geodatastyrelsen inden den 1. januar 2015, betales gebyr efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 5. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Pia Dahl Højgaard