Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

I medfør af § 3, stk. 4-7, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Trin 1: vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

2) Trin 2: vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

3) Trin 3: vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

4) Ejendom: en ejendom, der vurderes som en enhed i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme.

5) Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår: en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger.

Fastsættelse af kubikmetertakster

§ 2. Et spildevandsforsyningsselskab fastsætter en kubikmetertakst for hvert af de i § 1, nr. 1- 3 nævnte trin, hvorefter den variable del af vandafledningsbidraget skal beregnes fra den efterfølgende 1. januar. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter kubikmetertaksterne for trin 2 og trin 3 således:

1) For trin 2 fastsættes kubikmetertaksten 20 % lavere end taksten for trin 1, jf. dog § 15.

2) For trin 3 fastsættes kubikmetertaksten 60 % lavere end taksten for trin 1, jf. dog § 15.

Stk. 2. Såfremt et spildevandsrenseforsyningsselskab udelukkende opkræver den variable del af vandafledningsbidraget overfor ejendomme med en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, fastsætter spildevandsrenseforsyningsselskabet dog kun én kubikmetertakst, jf. dog § 14, stk. 1.

Beregning for ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår

§ 3. For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke, der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. §§ 10 og 11, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den i medfør af § 2, stk. 1, for trinnet fastsatte kubikmetertakst, jf. dog §§ 5 og 6.

Beregning for ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår

§ 4. For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. §§ 10 og 11, herunder om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget således, jf. dog §§ 5 og 6:

1) For vandforbruget, for den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, multipliceres vandforbruget, således som oplyst forventet forholdsmæssigt fordelt, jf. §§ 10 og 11, på de enkelte trin med den i medfør af § 2, stk. 1, for trinnet fastsatte kubikmetertakst.

2) For det øvrige vandforbrug multipliceres vandforbruget med den i medfør af § 2, stk. 1, fastsatte kubikmetertakst for trin 1.

Beregning for ejendomme, der er tilsluttet et spildevandsrenseforsyningsselskab (justeret betalingsprincip)

§ 5. Såfremt et spildevandsrenseforsyningsselskab opkræver den variable del af vandafledningsbidraget overfor både ejendomme med en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, og overfor andre ejendomme, skal selskabet for ejendomme med en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, beregne den variable del af vandafledningsbidraget således, jf. dog § 14, stk. 1 og stk. 2:

1) For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke, der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. §§ 10 og 11, multipliceres vandforbruget med den kubikmetertakst, der er fastsat i medfør af § 2, stk. 1, for trin 2.

2) For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. §§ 10 og 11, herunder om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet, multipliceres vandforbruget for den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, således som oplyst forholdsmæssigt fordelt, med den kubikmetertakst, der er fastsat i medfør af § 2, stk. 1, for trin 2. For det øvrige vandforbrug multipliceres vandforbruget med den i medfør af § 2, stk. 1, fastsatte kubikmetertakst for trin 1.

Stk. 2. Såfremt et spildevandsrenseforsyningsselskab udelukkende opkræver den variable del af vandafledningsbidraget overfor ejendomme med en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, skal selskabet for disse ejendomme beregne vandafledningsbidraget ud fra den i medfør af § 2, stk. 2, fastsatte kubikmetertakst, jf. dog § 14, stk. 1 og stk. 2.

Beregning for ejendomme, for hvilke der er foretaget nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandforbrug

§ 6. Ejendomme, for hvilke der i medfør af lovens § 2 b helt eller delvist er foretaget nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandforbrug, er for den del af vandforbruget ikke omfattet af §§ 3, 4, 5 eller 7. For den del af vandforbruget, hvor der ikke er foretaget nedsættelse eller fritagelse, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget efter §§ 3, 4, 5 eller 7.

Beregning for øvrige ejendomme

§ 7. For ejendomme, der ikke er omfattet af §§ 3–6, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget multipliceret med den i medfør af § 2, stk. 1, for trin 1 fastsatte kubikmetertakst.

Ejendomme med mere end et kundenummer

§ 8. Såfremt der for en ejendom er afgivet oplysninger i medfør af §§ 10 og 11 relateret til mere end et kundenummer, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre vandforbruget for ejendommen for de oplyste kundenumre samlet, når den variable del af vandafledningsbidraget for ejendommen beregnes i medfør af §§ 3-7.

Vejbidrag for statsveje

§ 9. Ved fastsættelse af vejbidrag for statsveje i henhold til lovens § 2 a, stk. 10, benyttes den i medfør af § 2, stk. 1, fastsatte kubikmetertakst for trin 1.

Afgivelse af oplysninger til brug for beregning efter trin 2 og trin 3

§ 10. Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og trin 3, jf. §§ 3-6, skal angive dette ved brug af et elektronisk tilmeldeskema, som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal afgives senest den 15. september i forhold til beregning i henhold til §§ 3–6 med virkning fra den derefter først kommende 1. januar.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal sikre, at de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger i tilmeldeskemaer, der er afsendt rettidigt, er tilgængelige for de relevante spildevandsforsyningsselskaber umiddelbart efter udløbet af fristen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Spildevandsforsyningsselskabet skal anvende de rettidigt fremsendte oplysninger, jf. stk. 1–3, ved beregning i henhold til §§ 3–6 med virkning fra den førstkommende 1. januar efter den i stk. 2 nævnte frist. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende oplysningerne tidligere.

Stk. 5. De i medfør af stk. 1 og § 11 fremsendte oplysninger skal gøres tilgængelige for spildevandsforsyningsselskaberne såvel akkumuleret år for år, som oplysninger indmeldt siden sidste tilmeldingsfrist.

§ 11. Ejeren af en ejendom, der har afgivet de i § 10 nævnte oplysninger eller har modtaget underretning i henhold til § 13, skal, hvis forholdene om ejendommens fulde eller delvise anvendelse til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, eller forholdene om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem erhverv, der opererer på markedsmæssige og ikke-markedsmæssige vilkår, ændrer sig, snarest give meddelelse herom ved brug af et elektronisk skema, som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Naturstyrelsen skal sikre, at de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger, er tilgængelige for de relevante spildevandsforsyningsselskaber umiddelbart efter modtagelsen.

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabet skal anvende oplysninger, der er fremsendt i medfør af stk. 1 og stk. 2, ved beregning i medfør af §§ 3–6 med virkning senest den 1. januar, der i øvrigt gælder for anvendelse af oplysninger, der afsendes efter den i medfør af § 10, stk. 2, sidst gældende frist. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende oplysningerne tidligere.

§ 12. Spildevandsforsyningsselskabet kan i forhold til de i § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1 nævnte oplysninger på skemaet, anmode ejeren af en ejendom om indenfor en angivet rimelig frist at afgive oplysninger, der godtgør ejendommens anvendelse til aktiviteter, der helt eller delvist udøves på markedsmæssige vilkår.

§ 13. Såfremt et spildevandsforsyningsselskab er bekendt med, at en ejendom, der afregnes efter trin 2 eller 3, har skiftet ejer siden seneste afgivelse af oplysninger i henhold til § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1 skal spildevandsforsyningsselskabet inden førstkommende 1. juli underrette ejendomsejer om tidligere ejers senest afgivne oplysninger i henhold til § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Ikrafttrædelses- og overgangbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2014. § 2, stk. 2 og § 5 har virkning for takstfastsættelse og beregning af den variable del af vandafledningsbidrag med virkning for 2016 og senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. ophæves, dog finder § 5 fortsat anvendelse for takstfastsættelse og beregning af den variable del af vandafledningsbidraget for 2014 og 2015.

§ 15. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter for årene 2014 – 2017 kubikmetertakster for trin 2 og for trin 3, jf. § 2, stk. 1, således, jf. dog stk. 2:

1) For 2014 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 4 % lavere end for trin 1 og for trin 3 12 % lavere end for trin 1.

2) For 2015 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 8 % lavere end for trin 1 og for trin 3 24 % lavere end for trin 1.

3) For 2016 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 12 % lavere end for trin 1 og for trin 3 36 % lavere end for trin 1.

4) For 2017 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 16 % lavere end for trin 1 og for trin 3 48 % lavere end for trin 1.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskabet kan for årene 2015 – 2017 fastsætte kubikmetertakster for trin 2 og trin 3, der er lavere i forhold til kubikmetertaksten for trin 1, end fastlagt i stk. 1, nr. 2 – 4, såfremt følgende er opfyldt:

1) Stigningen i kubikmetertaksten for trin 1 er højst 3 % årligt i forhold til det foregående år.

2) Det i stk. 1, nr. 2 – 4, fastlagte forhold mellem kubikmetertaksterne for trin 2 og trin 3 bevares.

3) Kubikmetertaksterne for trin 2 og trin 3 fastsættes ikke lavere end henholdsvis 20 % og 60 % lavere end taksten for trin 1.

Miljøministeriet, den 10. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen