Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

I medfør af § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, § 1 i bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010 om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2009 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang, fastsættes

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Hermed offentliggøres i bilag 1 driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Stk. 2. Tekniske specifikationer, der er henvist til i bilag 1, indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 2, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 4. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 2, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 5. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 2, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

§ 2. Forsamlingstelte, salgsområder og campingområder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Straffebestemmelser

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter, herunder overtrædelse af godkendelser eller tilsidesættelse af vilkår meddelt i henhold til de driftsmæssige forskrifter, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

2) Tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Stk. 3. Ansøgninger, der er indgivet senest den 31. december 2014 behandles og meddeles efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunkt.

Beredskabsstyrelsen, den 15. december 2014

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen


Bilag 1

Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Indholdfortegnelse

1.
Almindelige bestemmelser
 
1.1.
Anvendelsesområde og definitioner
 
1.2.
Generelt
     
2.
Forsamlingstelte til højst 150 personer
 
     
3.
Forsamlingstelte til flere end 150 personer
 
3.1.
Ansøgning og godkendelse
 
3.2
Generelt
 
3.3.
Afstandsforhold
 
3.4.
Flugtveje
 
3.5.
Pladsfordelingsplan
 
3.6.
Driftsjournal
 
3.7.
Brand- og evakueringsinstruks for personalet
 
3.8.
Rumopvarmning
 
3.9.
Særlig udsmykning og særlige arrangementer
 
3.10.
Brandslukningsmateriel
 
3.11.
Ordensregler
     
4.
Salgsområder
 
4.1.
Anvendelsesområde
 
4.2.
Ansøgning og godkendelse
 
4.3.
Generelt
 
4.4.
Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2
 
4.5.
Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2 med særlige brandmæssige forhold
     
5.
Campingområder
 
5.1.
Anvendelsesområde
 
5.2.
Ansøgning og godkendelse
 
5.3.
Generelt
 
5.4.
Campingområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2
 
5.5.
Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m2, eller med flere end 2.500 overnattende personer
     
6.
Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer
 
6.1.
Anvendelsesområde
 
6.2.
Ansøgning og godkendelse
 
6.3.
Generelt
 
6.4.
Campingområder, som har et samlet areal på højst 3.000 m2
 
6.5.
Campingområder, som har et samlet areal på over 3.000 m2
 
6.6.
Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m2, eller med flere end 2.500 overnattende personer

1. Almindelige bestemmelser

     
1.1.
Anvendelsesområde og definitioner
   
1.1.1.
Disse driftsmæssige forskrifter gælder for placering, indretning og benyttelse af:
 
1)
Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer – se kapitel 2.
 
2)
Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m2, der anvendes af flere end 150 personer – se kapitel 3.
 
3)
Salgsområder – se kapitel 4.
 
4)
Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet – se kapitel 5.
 
5)
Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer – se kapitel 6.
       
 
Kapitel 1 gælder generelt, mens kapitlerne 2-6 alene gælder for de specifikke typer af forsamlingstelte, salgsområder og campingområder.
       
1.1.2.
Branddasker: Metalvifte anbragt på et langt skaft til brug for slukning af græsbrande m.v.
   
 
Campingenhed: Telt, campingvogn, campingbil, overnatningscontainer eller anden transportabel konstruktion til brug for overnatning.
   
 
Campingområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder.
   
 
Caravanområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og anden transportabel konstruktion til brug for overnatning.
   
 
Cirkustelt: Forsamlingstelt, der anvendes til cirkusforestillinger.
   
 
Forsamlingstelt: Telt, der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet eller bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.
   
 
Friområde: Areal, der udlægges i campingområder og salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig, og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
   
 
Helt til terræn i det fri: Det område, hvor man frit kan vælge den videre flugtretning (180o), og hvor man er i sikkerhed for brande eller andre truende ulykker.
   
 
Indbyrdes afstand mellem telte: Den indbyrdes afstand mellem telte regnes fra bardun til bardun.
   
 
Nødbelysning: En overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning, herunder flugtvejsbelysning og panikbelysning, og reservebelysning.
   
 
Mindre telt: Telt med følgende mål: 2 m x 2 m x 3 m, svarende til teltets højde, bredde og længde.
   
 
Panikbelysning: Panikbelysning er den del af en nødbelysning, som ved strømsvigt skal sikre tilstrækkelig belysning af gulvarealer til, at personer har mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.
   
 
Salgsbod: Boder eller telte, hvor der primært foregår handel, og som højst anvendes af 50 personer.
   
 
Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.
   
 
Telte opstillet i klynge: Telte opstillet frit efter behov (tilfældigt ordnet, i kreds, i række eller lignende).
   
 
Teltområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte.
     
1.2.
Generelt
   
1.2.1.
Forsamlingstelte, salgsområder og campingområder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
   
1.2.2.
Disse driftsmæssige forskrifter indeholder ikke bygningsmæssige krav til konstruktionerne, da sådanne bestemmelser findes i byggelovgivningen, herunder i bygningsreglementet.
   
1.2.3.
Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.

2. Forsamlingstelte til højst 150 personer

   
2.1.
Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2 og dette kapitel og kræver ikke en brandmæssig godkendelse.
   
2.2.
To eller flere forsamlingstelte, der placeres i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét forsamlingstelt.
   
2.3.
Udlejere af forsamlingstelte på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:
     
 
a)
Forsamlingsteltet skal placeres mindst 10 m fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald). Såfremt det brandfarlige oplag er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen, skal forsamlingsteltet placeres således, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de to afstandskrav.
     
 
b)
Flugtveje og gangarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Flugtvejsudgange skal tydeligt fremtræde som udgange og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller værktøj.
     
 
c)
Inventar skal placeres på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.
     
 
d)
Forsamlingsteltet må anvendes til overnatning af højst 20 personer. Undtaget herfra er forsamlingstelte, der anvendes af forsvaret og redningsberedskabet, eller som anvendes i forbindelse med nødhjælpsarbejde.
     
   
Der skal i forsamlingstelte, der anvendes til overnatning opsættes mindst én røgalarm, som eventuelt er batteridreven. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der også skal være håndildslukkere.
     
 
e)
Forsamlingsteltet må højst anvendes af 150 personer.
     
 
f)
Rumopvarmning skal enten ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede aggregater.
     
   
Der må i et forsamlingstelt maksimalt anbringes 5 F-gasinstallationer, herunder kogeapparater m.v., transportable varmeovne til F-gas, inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.
     
   
Alle øvrige F-gasflasker samt olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingstelte. F-gasflasker skal være sikret mod påkørsel og skal placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

3. Forsamlingstelte til flere end 150 personer

     
3.1.
Ansøgning og godkendelse
   
3.1.1.
Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m² til flere end 150 personer skal have en brandmæssig godkendelse fra kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2 og dette kapitel.
   
 
Den ansvarlige arrangør skal indsende en ansøgning til kommunalbestyrelsen senest 30 dage før forsamlingsteltet, herunder cirkusteltet, skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige arrangør eller en driftsansvarlig, der er udpeget af arrangøren.
   
 
Ansøgningen skal vedlægges en brand- og evakueringsinstruks og en nærmere beskrivelse af, hvorledes reglerne i afsnit 1.2 og dette kapitel overholdes. Ansøgningen skal også vedlægges en målfast pladsfordelingsplan, jf. dog nedenfor. Hvis der skal anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der vedlægges en målfast pladsfordelingsplan for hver enkelt inventaropstilling.
   
 
Hvis forsamlingsteltet, herunder cirkusteltet, er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan, skal der skal ikke medsendes en pladsfordelingsplan, men inspektionsrapporten skal vedlægges.
   
 
Hvis et cirkustelt ikke er certificeret, eller certificeringen ikke indeholder en pladsfordelingsplan, skal ansøgning vedrørende pladsfordelingsplan indsendes til Beredskabsstyrelsen senest 60 dage, før cirkusteltet skal anvendes. Denne ansøgning skal vedlægges en målfast pladsfordelingsplan. Når Beredskabsstyrelsens godkendelse af pladsfordelingsplanen foreligger, skal denne godkendelse vedlægges ansøgningen til kommunalbestyrelsen.
   
3.1.2.
Ved certificering af forsamlingsteltet med en pladsfordelingsplan kan inspektionsorganet godkende andre vilkår end dem, der er nævnt i afsnit 3.5, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses.
   
3.1.3.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end dem, der er nævnt i afsnit 3.2 - 3.11, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses.
   
3.1.4.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at forsamlingsteltet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med den brandmæssige godkendelse.
   
3.1.5.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i godkendelsen.
   
3.2.
Generelt
   
3.2.1.
To eller flere forsamlingstelte, der placeres i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét forsamlingstelt.
   
3.2.2.
Forsamlingsteltet må anvendes til overnatning af højst 20 personer. Undtaget herfra er forsamlingstelte, der anvendes af forsvaret og redningsberedskabet, eller som anvendes i forbindelse med nødhjælpsarbejde.
   
 
Der skal i forsamlingstelte, der anvendes til overnatning opsættes mindst én røgalarm, som eventuelt er batteridreven. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der også skal være håndildslukkere.
   
3.3.
Afstandsforhold
   
3.3.1.
Forsamlingstelte skal placeres mindst 10 m fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald). Såfremt det brandfarlige oplag er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen, skal forsamlingsteltet placeres således, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de to afstandskrav.
   
3.4.
Flugtveje
   
3.4.1.
Flugtveje og gangarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
3.4.2.
Flugtvejsudgange skal tydeligt fremtræde som udgange og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller værktøj.
   
3.4.3.
Master og barduner, der er anbragt uden for et forsamlingstelts udvendige flugtveje, skal afmærkes tydeligt og må ikke anbringes i selve flugtvejene.
   
3.5.
Pladsfordelingsplan
   
3.5.1.
Placering af stole, bænke, borde og andet inventar skal være i overensstemmelse med en pladsfordelingsplan, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, af Beredskabsstyrelsen (cirkustelte) eller af et inspektionsorgan i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.
   
 
Pladsfordelingsplanen skal ud over inventaropstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysning og brandslukningsmateriel.
   
 
Et opslag med den godkendte pladsfordelingsplan eller det maksimale antal personer, hvis forsamlingsteltet anvendes uden inventaropstilling, skal ophænges på et let tilgængeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.
   
3.5.2.
Stole, bænke, borde og andet inventar skal placeres på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan benyttes.
   
 
Ved opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar skal der tages særligt hensyn til gæsternes evne til ved egen eller andres hjælp at bringe sig i sikkerhed og deres mulighed for evakuering i tilfælde af brand.
   
 
I gangarealer må der ikke placeres borde, stole, bænke eller andet inventar.
   
3.5.3.
Placering af borde med stole eller bænke.
   
 
Borde med stole eller bænke må maksimalt have 24 siddepladser i én række, hvis der til begge sider er frie gangarealer, som er mindst 1,3 m brede. Der må dog maksimalt være 12 siddepladser i én række, såfremt der kun er adgang til ét frit gangareal til den ene side.
   
 
Såfremt antallet af personer, der forventes at benytte det pågældende gangareal, overstiger 130 personer, skal bredden af gangarealet forøges med 1 cm per person, ud over de 130.
   
 
Mellem hver række af borde med stole eller bænke skal der være en afstand på 2 m regnet fra bordkant til bordkant.
   
3.5.4.
Placering af stole- og bænkerækker (uden borde).
   
 
Stole i rækker og bænke skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper. Sammenkoblingen skal udføres stabilt.
   
 
Stole- og bænkerækker må maksimalt have 24 siddepladser i én række, hvis der til begge sider er frie gangarealer, som er mindst 2 m brede. Såfremt der er tale om stole eller bænke, der er fastgjort til gulvet, kan bredden af de frie gangarealer reduceres til mindst 1,3 m. Der må dog maksimalt være 12 siddepladser i én række, såfremt der kun er adgang til ét frit gangareal til den ene side.
   
 
Såfremt antallet af personer, der forventes at benytte det pågældende gangareal, overstiger 200 personer, henholdsvis 130 personer, skal bredden af gangarealet forøges med 1 cm per person, ud over de 200, henholdsvis 130.
   
 
Antallet af stole- og bænkerækker uden afbrydelser af et frit gangareal må maksimalt være 20.
   
 
Afstanden mellem de enkelte stole- og bænkerækker inden for et opstillingsfelt skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg til stoleryg eller bagkant af bænk til bagkant af bænk).
   
3.6.
Driftsjournal
   
3.6.1.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der føres en driftsjournal over kontrollen af de forhold, der fremgår af punkt 3.6.2, med de ændringer eller tilføjelser, som kommunalbestyrelsen har foretaget efter punkt 3.1.3. Det skal fremgå af driftsjournalen, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Arrangøren eller den driftsansvarlige skal ved angivelse af navn, adresse, dato og klokkeslæt i driftsjournalen bekræfte, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares i 3 måneder og på forlangende fremvises for kommunalbestyrelsen.
   
3.6.2.
Før enhver benyttelse skal det kontrolleres,
 
-
at flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde,
 
-
at flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde,
 
-
at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller værktøj,
 
-
at flugtvejsudgange samt nødbelysning og/eller skilte ved disse er synlige, herunder tændte,
 
-
at al nødbelysning er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,
 
-
at brandslukningsmateriel er efterset,
 
-
at opslag er anbragt på et synligt sted med angivelse af, at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, eller med angivelse af det maksimale antal personer, når forsamlingsteltet anvendes uden inventaropstilling,
 
-
at personalet er instrueret om det maksimale antal personer, som forsamlingsteltet er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet,
 
-
at personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, herunder om de opgaver, der påhviler den enkelte.
     
3.6.3.
Enhver mangel, der konstateres ved den kontrol, der er nævnt i punkt 3.6.1 skal afhjælpes omgående.
     
3.7.
Brand- og evakueringsinstruks for personalet
   
3.7.1.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal til brug for personalet udarbejde en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde oplysning om,
 
-
hvordan redningsberedskabet alarmeres,
 
-
hvordan personalet adviseres om den opståede nødsituation,
 
-
hvordan evt. orienteringslys tændes,
 
-
hvordan evt. optræden og musik stoppes,
 
-
hvordan evt. røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes,
 
-
hvordan evt. lydanlæg anvendes til orientering af gæsterne om situationen,
 
-
hvordan personalet vejleder gæsterne til udgangene, og
 
-
hvordan slukningsmateriellet bemandes og anvendes.
     
 
Brand- og evakueringsinstruksen skal være ophængt steder, hvor personalet færdes.
     
3.8.
Rumopvarmning
   
3.8.1.
Rumopvarmning skal enten ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede aggregater.
   
3.8.2.
Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingsteltet.
   
 
Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingstelte. F-gasflasker skal være sikret mod påkørsel og skal placeres oprejst. F-gasflasker skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.
   
3.9.
Særlig udsmykning og særlige arrangementer
   
3.9.1.
Fortæpper, forhæng og lignende skal være af ubrændbart eller brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.
   
3.9.2.
Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.
   
3.10.
Brandslukningsmateriel
   
3.10.1.
Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.
   
 
Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der skal opsættes CO2-slukkere ved større el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.
   
3.10.2.
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
   
 
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard med hensyn til slukningsevne, dog således at
 
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
 
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
 
-
Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.
     
 
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at
 
-
CO2- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg.
 
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
 
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
 
-
Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter.
     
3.10.3.
Håndildslukkere omfattet af punkt 3.10.2 skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
   
 
Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.
   
 
Håndsprøjtebatterier skal vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
3.10.4.
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
   
3.11.
Ordensregler
   
3.11.1.
Området inden for 5 m fra forsamlingstelte må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
   
3.11.2.
Ved udgange må der ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v. Der må heller ikke være oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
   
3.11.3.
Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
   
3.11.4.
Letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10 m fra forsamlingsteltet.
   
3.11.5.
Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

4. Salgsområder

   
4.1.
Anvendelsesområde
   
4.1.1.
Reglerne i dette kapitel gælder for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende.
   
4.1.2.
Salgsområder, som har et samlet areal på indtil 1.000 m2, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, punkterne 4.3.2, 4.4.1, litra b, 4.4.2, 4.4.3 samt 4.4.5, litra c, d, e og f og kræver ikke en brandmæssig godkendelse.
   
4.1.3.
En salgsbod, der anvendes af flere end 50 personer betragtes som et forsamlingstelt og skal tillige overholde bestemmelserne i kapitel 2 eller 3 afhængig af personantallet.
   
4.2.
Ansøgning og godkendelse
   
4.2.1.
Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2, skal have en brandmæssig godkendelse fra kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, 4.3 og 4.4.
   
4.2.2.
Den ansvarlige arrangør skal indsende en ansøgning til kommunalbestyrelsen senest 30 dage før salgsområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige arrangør eller en driftsansvarlig, der er udpeget af arrangøren.
   
 
Ansøgning om godkendelse til etablering af salgsområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder, områder med servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte, brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) og bygninger.
   
4.2.3.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end dem, der er nævnt i afsnit 4.3 – 4.4, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses.
   
4.2.4.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at salgsområdet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med den brandmæssige godkendelse.
   
4.2.5.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i godkendelsen.
   
4.3.
Generelt
   
4.3.1.
Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forskellige camping- og salgsområder, der etableres med henblik på samme arrangement, betragtes som ét område, såfremt det skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
   
4.3.2.
Såfremt et salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Placering af flugtvejsskiltene skal ske efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
   
4.4.
Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m 2
     
4.4.1.
Afstandsforhold
     
 
a)
Salgsområder skal opdeles i felter på maksimalt 1.000 m², som skal være omgivet af mindst 10 m brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats, eller under forudsætning af, at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.
     
 
b)
Der skal udlægges et mindst 10 m bredt friområde mellem salgsområde og nærmeste selskabshus, forsamlingstelt, campingområde og parkeringsområde.
     
4.4.2.
Rumopvarmning
     
 
a)
Rumopvarmning i boder må kun ske med elvarme.
     
 
b)
I boder med rumopvarmning skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker, der er i overensstemmelse med punkt 4.4.4, litra b, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
     
4.4.3.
Madlavning
     
 
a)
I boder med kogeapparater og lignende skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker, der er i overensstemmelse med punkt 4.4.4, litra b, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
     
 
b)
Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning,
   
-
at der maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted/kogeapparat,
   
-
at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke må have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg,
   
-
at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,
   
-
at gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst,
   
-
at gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg altid anbringes i det fri afskærmet fra publikum,
   
-
at det samlede gasoplag pr. delareal, jf. punkt 4.4.1, litra a,
       
enten maksimalt er på 100 kg,
       
eller indrettes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.
         
4.4.4.
Brandslukningsmateriel
       
 
a)
I salgsområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.
     
 
b)
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
     
   
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard med hensyn til slukningsevne, dog således at
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.
       
   
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at
   
-
CO2- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg.
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter.
     
 
c)
Håndildslukkere omfattet af litra b skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
   
Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.
     
   
Håndsprøjtebatterier, brandtæpper og branddasker skal vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
 
d)
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
     
4.4.5.
Ordensregler
     
 
a)
Friområder skal holdes frie for udstillede varer, oplag m.v.
     
 
b)
Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.
     
 
c)
Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
     
 
d)
Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
     
 
e)
Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
     
 
f)
Uanset litra e må der i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m3 til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
     
 
g)
Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.
     
 
h)
Campering, herunder overnatning, i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der foretager rundering efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
     
4.5.
Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m 2 med særlige brandmæssige forhold
     
4.5.1.
I salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor det forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

5. Campingområder

     
5.1.
Anvendelsesområde
   
5.1.1.
Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder på musikfestivaler og lignende, der benyttes af andre end medlemmer af spejderorganisationer, jf. kapitel 6, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.
   
5.1.2.
Campingområder, som har et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, punkt 5.3.3 og 5.4.4, litra d, og kræver ikke en brandmæssig godkendelse.
   
5.2.
Ansøgning og godkendelse
   
5.2.1.
Campingområder, som har et samlet areal på over 1.000 m², skal have en brandmæssig godkendelse fra kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, 5.3 og 5.4.
   
5.2.2.
Den ansvarlige arrangør skal indsende en ansøgning til kommunalbestyrelsen senest 30 dage før campingområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige arrangør eller en driftsansvarlig, der er udpeget af arrangøren.
   
 
Ansøgning om godkendelse til etablering af campingområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingstelte, brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) og bygninger.
   
5.2.3.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end dem, der er nævnt i afsnit 5.3 – 5.4, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses.
   
5.2.4.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at campingområdet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med den brandmæssige godkendelse.
   
5.2.5.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i godkendelsen.
   
5.3.
Generelt
   
5.3.1.
Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forskellige camping- og salgsområder, der etableres med henblik på samme arrangement, betragtes som ét område, såfremt det skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
   
5.3.2.
Såfremt et campingområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Placering af flugtvejsskiltene skal ske efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
   
5.3.3.
Forsamlingstelte, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitel 2 eller 3 afhængig af personantallet.
   
5.4.
Campingområder, som har et samlet areal på over 1.000 m²
   
5.4.1.
Teltområder og caravanområder skal være adskilt.
   
 
Teltområder med mindre telte skal opdeles med mindst 5 m brede friområder for hvert felt på maksimalt 1.000 m².
   
 
Caravanområder skal opdeles med mindst 5 m brede friområder for hvert felt på maksimalt 1.000 m². Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.
     
5.4.2.
Kogepladser i det fri
     
 
a)
Kogepladser skal omgives af 10 m brede friområder på alle sider.
 
b)
Let antændelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.
 
c)
Der skal være brandslukningsmateriel, der er i overensstemmelse med punkt 5.4.3, litra b.
 
d)
Kogepladserne skal i øvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens anvisninger.
     
5.4.3.
Brandslukningsmateriel
     
 
a)
I campingområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.
     
 
b)
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
     
   
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard med hensyn til slukningsevne, dog således at
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.
     
   
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at
   
-
CO2- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg.
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter.
     
 
c)
Håndildslukkere omfattet af litra b skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
   
Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.
     
   
Håndsprøjtebatterier skal vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
 
d)
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
     
5.4.4.
 
Ordensregler
     
 
a)
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der altid er fornødent vagtpersonale til at sikre, at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 5.4.1. – 5.4.2, og at ordensreglerne i litra b – h overholdes.
     
   
Vagtpersonalet skal være instrueret om placeringen og brugen af brandslukningsmateriellet og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.
     
 
b)
Parkeringsarealer og områder med servicefaciliteter skal indrettes efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.
     
 
c)
Friområder skal holdes frie og ryddelige, herunder for parkerede køretøjer, telte m.v., i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
     
 
d)
Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
     
 
e)
Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i containere skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der anvendes olie- eller gasfyrede aggregater, skal disse opstilles uden for containeren.
     
 
f)
Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
     
 
g)
Motorkøretøjer må ikke parkeres i teltområder.
     
 
h)
Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning og ophold.
     
5.4.5.
Opslag
   
 
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal informere om forbuddet mod afbrænding af bål, om at campingenheder kun må opstilles på de pladser, som er anvist, og om at affald skal anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet i campingområdet.
   
 
Såfremt informationen gives i form af opslag, skal disse udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.
   
5.5.
Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m 2 , eller med flere end 2.500 overnattende personer
   
5.5.1.
For campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen ud fra en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, særlige ordensregler m.v.

6. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer

   
6.1.
Anvendelsesområde
     
6.1.1.
Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af medlemmer af spejderorganisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.
   
6.1.2.
Kommunalbestyrelsen kan godkende, at andre campingområder helt eller delvist indrettes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 6.5 (f.eks. campingområder i forbindelse med religiøse møder eller idrætsarrangementer), når det skønnes, at benyttelsen af campingområderne indebærer en lignende brandrisiko.
   
6.1.3.
Campingområder, som har et samlet areal på højst 3.000 m2 skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, 6.3 og 6.4, og kræver ikke en brandmæssig godkendelse.
   
6.2.
Ansøgning og godkendelse
   
6.2.1.
Campingområder, som har et samlet areal på over 3.000 m2, skal have en brandmæssig godkendelse fra kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.2, 6.3 og 6.5.
   
6.2.2.
Den ansvarlige arrangør skal indsende en ansøgning til kommunalbestyrelsen senest 30 dage før campingområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige arrangør eller en driftsansvarlig, der er udpeget af arrangøren.
   
 
Ansøgning om godkendelse til etablering af campingområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingstelte, brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) og bygninger.
     
6.2.3.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end dem, der er nævnt i afsnit 6.3 – 6.5, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses.
   
6.2.4.
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at campingområdet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med den brandmæssige godkendelse.
   
6.2.5.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen, hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i godkendelsen.
   
6.3.
Generelt
   
6.3.1.
Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forskellige camping- og salgsområder, der etableres med henblik på samme arrangement, betragtes som ét område, såfremt det skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
   
6.3.2.
Såfremt et campingområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Placering af flugtvejsskiltene skal ske efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
     
6.3.3.
Forsamlingstelte, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitel 2 eller 3 afhængig af personantallet.
     
6.4.
Campingområder, som har et samlet areal på højst 3.000 m 2
   
6.4.1.
Opstilling af telte
   
 
Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med højst 8 telte.
   
 
Mellem klynger af telte skal der være mindst 2 m brede friområder regnet fra bardun til bardun. Såfremt der er tale om telte med en højde, der er mere end 2 m, skal der være et friområde mellem teltene, der mindst svarer til højden af det højeste telt. Friområdet skal regnes fra bardun til bardun.
   
6.4.2.
Bål kan afbrændes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil (f.eks. tipi). Kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lignende skal i øvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra nærmeste telt regnet fra bardun til bålpladsens eller ildstedets ramme. Kogeapparater kan anvendes i eller ved teltene.
   
6.4.3.
Pr. klynge med højst 8 telte skal der være en branddasker og et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver, skum eller vand, der er i overensstemmelse med punkt 6.5.2, litra b.
   
6.5.
Campingområder, som har et samlet areal på over 3.000 m 2
   
6.5.1.
Opstilling af telte
     
 
a)
Teltområder med mindre telte skal opdeles med mindst 10 m brede friområder for hvert felt på maksimalt 3.000 m² eller med mindst 7 m brede friområder for hvert felt på maksimalt 2.000 m².
     
 
b)
Telte inden for felterne skal opstilles med en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med højst 8 telte.
     
 
c)
Mellem klynger af telte skal der være mindst 2 m brede friområder regnet fra bardun til bardun. Såfremt der er tale om telte med en højde, der er mere end 2 m, skal der være et friområde mellem teltene, der mindst svarer til højden af det højeste telt. Friområdet skal regnes fra bardun til bardun.
     
6.5.2.
Brandslukningsmateriel
     
 
a)
På campingområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
     
 
b)
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
     
   
Håndildslukker skal være i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard med hensyn til slukningsevne, dog således at
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.
       
   
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at
   
-
CO2- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg.
   
-
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
   
-
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
   
-
Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter.
     
 
c)
Håndildslukkere omfattet af litra b skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
   
Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.
     
   
Håndsprøjtebatterier, brandtæpper og branddasker skal vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige.
     
 
d)
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
     
6.5.3.
Ordensregler
     
 
a)
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der altid er fornødent vagtmandskab til at sikre, at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 6.5.1, og at ordensreglerne i litra b – d overholdes.
     
   
Vagtpersonalet skal være instrueret om placeringen og brugen af brandslukningsmateriellet og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.
     
 
b)
Friområder skal holdes frie og ryddelige, herunder for parkerede køretøjer, telte m.v., i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
     
 
c)
Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
     
 
d)
Motorkøretøjer må ikke parkeres i teltområder.
     
6.6.
Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m 2 , eller med flere end 2.500 overnattende personer
     
6.6.1.
For campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, særlige ordensregler m.v.