Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor

I medfør af § 5 i lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1210 af 9. oktober 2013, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på salg og levering af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. til ind- og udland.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på betaling for registrering af ejendomsforandringer. Betaling herfor følger af anden lovgivning.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på de data, der er stillet frit til rådighed i henhold til bekendtgørelse om fri anvendelse af data.

§ 2. Styrelsens produkter og ydelser m.m. leveres til de priser, som er fastsat i den på bestillingstidspunktet gældende prisliste. Prislisten findes på styrelsens hjemmeside: www.gst.dk. Priserne skal så vidt mulig dække samtlige omkostninger, men der skal ved prisfastsættelsen tages hensyn til, at produktet eller ydelsen er en del af styrelsens myndighedsopgaver.

Stk. 2. Bestillingsopgaver prisfastsættes efter medgået tid og omkostninger.

Stk. 3. Af hensyn til sejladssikkerheden sælges søkort over de danske farvande og farvandene omkring Færøerne og Grønland med nedsat brugerbetaling.

Stk. 4. Distribution af matrikulære måloplysninger og arkivalier afregnes efter reglerne i stk. 2, medmindre der er indgået en licensaftale herom, jf. § 3.

Stk. 5. Styrelsen er endvidere berettiget til at levere produkter og udføre ydelser til nedsat betaling eller gratis,

1) når samfundsmæssige eller almennyttige hensyn tilsiger dette, eller

2) i særlige tilfælde, f.eks. når der foreligger internationale forpligtelser eller opgaver af forsknings- eller udviklingsmæssig natur.

§ 3. Reproduktionstilladelser og licenser prissættes i den licensaftale, som parten og styrelsen indgår.

§ 4. Betaling for produkter og ydelser m.m. opkræves hos rekvirenten.

Stk. 2. Betales der ikke rettidigt, tillægges der renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, ligesom der opkræves rykker- og inkassogebyrer. Rentesatsen er den til enhver tid gældende efter § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. I medfør af samme lovs § 9 b opkræves rykker- og inkassogebyrer.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 68 af 30. januar 2003 om salg af Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor ophæves.

Miljøministeriet, den 4. februar 2015

Kirsten Brosbøl

/ Kristian Møller