Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00742

Resumé

Ikke kritik for at skrive om mulig krise i ægteskab

Se og Hør skrev på forsiden ”Ægteparret [Klager 1] og [Klager 2”] – ISKOLD LUFT – det så du ikke på TV”. Offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre, især når de selv udtaler sig om deres privatliv. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at ægteparret har deltaget i den samme landsdækkende og stort opsatte tv-udsendelse. De har undervejs selv udtalt sig om deres privatliv, herunder om de konkrete omstændigheder i hjemmet.

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående omtale af deres person og de handlinger, de foretager sig. Dette gælder i særdeleshed, når offentlige personer selv udtaler sig om deres privatliv. Se og Hørs oplysning om, at ægteparrets forhold har lidt skade under tv-optagelserne er en vurdering af de omstændigheder, som ægteparret selv har bragt i offentlighedens lys. Pressenævnet finder derfor ikke, at Se og Hør har handlet i strid med god presseskik ved at bringe artiklen, selvom Se og Hørs vurdering ifølge ægteparret er forkert.

Pressenævnet bemærker, at Se og Hør har forelagt artiklen for begge ægtefæller, og at [Klager 1] bemærkninger til sagen fremgår af artiklen.

Pressenævnet bemærker videre, at Se og Hør efterfølgende bragte en artikel, hvor ægteparret fik mulighed for at udtale, at der ikke var kold luft imellem dem.

Genmæle

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikel og oplysninger om ægteparrets forhold fremstår som en vurdering af situationens samlede omstændigheder. Klagerne har derfor ikke krav på at få bragt et genmæle.

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget over en forside og en artikel bragt i ugebladet Se og Hør nr. 49, 4.-10. december 2014, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Se og Hør bragte den 4. december 2014 en forside, hvoraf følgende rubrik fremgik:

Ӯgteparret [Klager 1] og [Klager 2]

ISKOLD LUFT

- det så du ikke på TV

Af forsiden fremgik endvidere et foto af ægteparret [Klager 1] og [Klager 2] (herefter ”ægteparret”). Af selve artiklen, der var spredt over to sider, fremgik følgende rubrik:

”[Klager 1] og [Klager 2]-drama i kulissen

ISKOLD LUFT

det så du ikke på TV!”

Af første billedtekst fremgik følgende tekst:

”28-årige [Klager 2] var tydeligt skuffet, men fattet efter nederlaget. Ifølge folk i hans og [Klager 1]s omgangskreds havde der dog været kurrer på tråden op til finalen.”

Af anden billedtekst fremgik følgende tekst:

”[Klager 1], 31, er ifølge venner så udpræget et konkurrencemenneske, at det er gået ud over ægteskabet, at han har skullet dyste mod ægtemanden [Klager 2].”

Der er endvidere indsat en tekstboks, hvoraf følgende tekst fremgik:

”DET HAR VÆRET KAOTISK

[Klager 1] har umiddelbart svært ved at genkende billedet af, at der skulle være knas på hjemmefronten. Danseren indrømmer dog, at ægteparrets deltagelse har krævet sit.

- Det har da krævet noget og været lidt kaotisk at være med begge to, samtidig med at vi fik et barn oveni, siger [Klager 1], da Se og Hør konfronterer ham med oplysningerne.

- Det er da trist, hvis nogen har fået den opfattelse. Jeg synes, vi hele tiden har været fede til at spørge hinanden, om vi var okay, lyder det fra den 31-årige danser.”

Af underrubrikken fremgår følgende tekst:

Omgangskredsen undrer sig over, at ægteparret stort set ikke talte sammen før, under og efter ”Vild med dans”-finalen. De peger på, at konkurrencen var for hård for parforholdet.

Af brødteksten fremgår følgende:

”Det er skrevet og sagt utallige gange: Det var første gang nogensinde, at et ægtepar stod pande mod pande i ”Vild med dans”-finalen.

Men måske var det også første gang, at en dansefinale på dansk TV skulle bringe et ægteskab i farezonen.

Det mener flere venner i [Klager 1]s og [Klager 2]s omgangskreds.

- Der var iskold luft under finalen. De to talte slet ikke sammen, heller ikke efter at resultatet var en realitet, siger en af parrets venner til Se og Hør.

Ud over de officielle citater og smil for kameraerne udvekslede det på skærmen ellers så idylliske par således ikke mange ord.

- Og heller ikke senere på aftenen, konstaterer kilden, hvis navn er Se og Hør bekendt.

En kæmpe byrde

[Klager 1] og [Klager 2] har i ugevis kæmpet om danskernes gunst, men det blev som bekendt [Klager 1] og hans partner [Person A], der vandt ”Vild med dans”-trofæet 2014.

Og der var ingen tvivl om, at sejren var vigtig for [Klager 1].

Det er ham, der er professionel danser og hans mand [Klager 2], der har ageret nydanser i armene på [Person B].

Flere peger således på, at det ikke har været sjovt at være [Klager 2] derhjemme.

- [Klager 1] er åbenbart så udpræget et konkurrencemenneske, at det slet ikke har været sjovt derhjemme under finaleugen. Det her har ikke været noget, parret har haft sammen, det har været en kæmpe byrde for dem. Det, der skulle være sjovt, gik hen og blev alt for alvorligt, forklarer en kilde tæt på parret.

Ifølge vedkommende bemærkede [Klager 1]s familie også den polar-klare luft mellem parret under selve finalen.

[Klager 2] var da heller bleg for at afsløre, at han havde et problem med, at [Klager 1] vandt. Til BT sagde han kort efter nederlaget – uden at blinke:

- Trofæet kommer ikke til at stå fremme.

Underforstået til sin mand: Du skal ikke tro, du er noget.

Og det var ikke kun vennerne, der blev bekymrede for ”Vild med dans”-parrets fremtid sammen.

Bekymrede miner

Også folk tæt på produktionen af ”Vild med dans” undrede sig over den tydelige afstand mellem de to – hvilket de fleste ”almindelige” tilstedeværende i Forum Horsens heller ikke kunne undgå at bemærke.

Ja, vidste man ikke bedre, var der mere ekspar end ægtepar over danserivalerne [Klager 1] og Nymark.

[Klager 1] og [Klager 2] er gift og har sammen med [Klager 1]s bedste veninde [Person C] datteren [Datter], der nærmest blev født, som 2014-sæsonen af ”Vild med dans” begyndte.

Familien bor sammen i en nyindkøbt villa i Brønshøj.”

Yderligere oplysninger

Ægteparret anmodede den 5. december 2014 Se og Hør om at bringe et genmæle på forsiden, hvoraf det skulle fremgå, at der ikke var kold luft mellem ægtefællerne, og at deres indbyrdes forhold ikke har ændret sig.

Ægteparret anførte endvidere over for Se og Hør, at det må anses for at være i strid med god presseskik, at oplysningerne i artiklen ikke blev foreholdt [Klager 2], men alene [Klager 1]. Ægteparret mente desuden, at det strider mod god presseskik at udtale sig om et forhold mellem to voksne mennesker baseret på én anonym kilde. Oplysninger fra anonyme kilder bør give anledning til, at mediet undersøger oplysningerne nøje.

Se og Hør bragte i bladet nr. 52, 22.-29. december 2014, en artikel på side 22, hvoraf følgende tekst fremgik:

[Klager 1] og [Klager 2]

- de populære dansedrenge, var ikke just tilfredse, da Se og Hør for to numre siden skrev, at parrets indbyrdes duel i ”Vild med dans” havde trukket store veksler på forholdet i en artikel med rubrikken ”iskold luft”.

Via deres advokat siger parret nu til Se og Hør: - Det er ikke korrekt, at der var kold luft mellem os. Det har været hårdt for os begge at deltage i ”Vild med dans” og samtidig købe hus og få et barn med vores veninde, men vores indbyrdes forhold har ikke ændret sig.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Ægteparrets synspunkter

I ugebladet Se og Hør er der en artikel, der omhandler en påstand om, at der hersker iskold luft mellem ægtefællerne. Ugebladet har alene foreholdt denne historie for [Klager 1], men ikke for [Klager 2], uanset at chefredaktør Niels Pinborg den 7. december 2014 har oplyst, at der blev indtalt besked på [Klager 2]s telefonsvarer, men at han ikke vendte tilbage. [Klager 1] er citeret for ”at det har været kaotisk”. Der henvises i den forbindelse til, at ægteparret samtidig med optagelserne til Vild med dans har købt et nyt hus og fået et spædbarn.

Artiklen er skrevet af en journalist, der er bosiddende i Los Angeles. Der er ikke angivet andet end en anonym kilde tæt på parret, men der henvises til folkene bag produktionen samt [Klager 1]s egen familie. Det er iagttagelser, der kun kan foretages ved selv at være til stede i studiet, når det ikke er angivet, at der er tale om enten en navngiven eller en anonym kilde. Se og Hørs iagttagelser er dog ikke i overensstemmelse med de billeder, andre medier har vist af parret, herunder MetroXpress. Ægteparret ønsker på baggrund heraf, at Se og Hør på forsiden skal beklage de fejlagtige oplysninger i artiklen.

Ægteparret mener, at de er berettiget til at få bragt et genmæle i Se og Hør, idet der er tale om urigtige forhold, der uden saglig dokumentation alene er baseret på en anonym kilde.

[Klager 1] har ved Se og Hørs forelæggelse for ham givet udtryk for, at han stillede sig uforstående over for oplysningerne i artiklen. Det er i strid med god presseskik at henvise til både familie og produktionsholdet bag Vild med dans uden at have talt med dem. Det er endvidere ikke angivet, om den anonyme kilde stammer fra produktionen eller familien.

Pressenævnet bør derfor kritisere, at oplysningerne om kold luft mellem ægtefællerne er fremsat uden fornøden dokumentation. Det forhold, at [Klager 1] er foreholdt oplysningerne i artiklen, kan ikke give anledning til et andet resultat.

2.2 Se og Hørs synspunkter

Se og Hør har til støtte for klagen anført, at artiklen ikke kan anses for at have et indhold, der strider imod de presseetiske regler. Artiklen vedrører ægteparrets deltagelse som direkte konkurrenter i en landsdækkende tv-udsendelse. Den naturlige journalistiske fortælling, der affødes heraf, ses dels at være løbende kommenteret og underbygget af klagerne, dels at være omtalt af andre medier.

[Klager 1] har således blandt andet i et interview bragt den 29. november 2014 på TV2 udtalt, at han hver fredag har været irriteret på [Klager 2] over, at han var god til at danse, mens at han – da han så genudsendelsen om lørdagen – var enormt stolt over, hvor dygtig hans mand var. Han har derfor selv bidraget til den offentlige debat om det naturlige spændingsforhold, et sådan forløb må udløse mellem to ægtefæller. Når Se og Hør har brugt betegnelsen ”iskold luft” for at beskrive stemningen på finaleaftenen, må det anses for en rimelig journalistisk beskrivelse med dækning i de givne omstændigheder og klagers egne udtalelser.

Det er en umulighed at skulle dokumentere, hvorvidt der var ”iskold luft” mellem ægtefællerne. Den relevante standard må være, at der er et passende belæg for at vurdere, at der billedligt talt var ”iskold luft” mellem ægtefællerne. Denne vurdering må kategoriseres som en ”value judgement”, som Se og Hør er berettiget til at foretage frit.

Der er endvidere ikke belæg for at påstå, at artiklen er egnet til at påføre økonomisk eller anden skade af betydning, jf. medieansvarslovens § 36, eller i øvrigt i strid med de vejledende presseetiske regler.

Der er ikke tilsidesat medieretlige forpligtelser til at verificere eller på anden måde underbygge den anvendte kilde, idet artiklen må anses for at bestå af gengivelser i god tro af forhold, som klageren selv har fremført i den offentlige debat og sædvanlige journalistiske udlægninger heraf.

Det bemærkes, at medier nyder vid adgang til at omtale forhold, som offentlige personer selv har valgt at gøre til del af deres offentlige udtalelser mv. Det bemærkes endvidere, at klagerne forud for offentliggørelsen af artiklen flere gange er blevet kontaktet af Se og Hør med henblik på at forelægge artiklen, hvilket de delvist valgte at tage imod. [Klager 1] er da også citeret i artiklen.

For så vidt angår henvendelsen af 5. december 2014 med krav om genmæle, er det Se og Hørs opfattelse, at det af klagerne affattede genmæle går videre end det, som medierne er forpligtet til at imødekomme. Et genmæle skal alene være begrænset til de faktiske oplysninger. Artiklens oplysninger om ægteparret kan således ikke anses for at falde inden for genmælebestemmelsens område, da den foreslåede genmæletekst udtrykker andet og mere end faktiske oplysninger.

Se og Hør har fra starten været indstillet på at give ægteparret mulighed for at komme til orde og i den forbindelse at få offentliggjort deres syn på sagen. Der er endvidere bragt et genmæle i Se og Hør nr. 52 på side 22, hvor ordlyden i væsentlighed svarer til det genmæle, som ægteparret havde formuleret i brevet af 5. december 2014. Ønsket om genmæle må derfor anses for imødekommet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at ægteparret har deltaget i den samme landsdækkende og stort opsatte tv-udsendelse. De har undervejs selv udtalt sig om deres privatliv, herunder om de konkrete omstændigheder i hjemmet.

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående omtale af deres person og de handlinger, de foretager sig. Dette gælder i særdeleshed, når offentlige personer selv udtaler sig om deres privatliv. Se og Hørs oplysning om, at ægteparrets forhold har lidt skade under tv-optagelserne er en vurdering af de omstændigheder, som ægteparret selv har bragt i offentlighedens lys. Pressenævnet finder derfor ikke, at Se og Hør har handlet i strid med god presseskik ved at bringe artiklen, selvom Se og Hørs vurdering ifølge ægteparret er forkert.

Pressenævnet bemærker, at Se og Hør har forelagt artiklen for begge ægtefæller, og at [Klager 1]s bemærkninger til sagen fremgår af artiklen.

Pressenævnet bemærker videre, at Se og Hør efterfølgende bragte en artikel, hvor ægteparret fik mulighed for at udtale, at der ikke var kold luft imellem dem.

Genmæle

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikel og oplysninger om ægteparrets forhold fremstår som en vurdering af situationens samlede omstændigheder. Klagerne har derfor ikke krav på at få bragt et genmæle.

Afgjort den 20. januar 2015