Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel

Den 3. juni 2013 undertegnede Danmark De Forenede Nationers våbenhandelstraktat, som vedtaget i New York den 2. april 2013.

Traktaten har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
THE ARMS TRADE TREATY
 
TRAKTATEN OM VÅBENHANDEL
     
Preamble
 
Præambel
     
The States Parties to this Treaty,
 
De stater, der har undertegnet denne traktat,
     
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
 
Ønsker at følge formålene og principperne i De Forenede Nationers Pagt,
     
Recalling Article 26 of the Charter of the United Nations which seeks to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world’s human and economic resources,
 
Erindrer sig artikel 26 i De Forenede Nationers Pagt, der søger at fremme gennemførelsen og opretholdelsen af international fred og sikkerhed med mindst mulig anvendelse af verdens menneskelige og økonomiske ressourcer til våben,
     
Underlining the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, including in the commission of terrorist acts,
 
Fremhæver behovet for at forhindre og udrydde den illegale handel med konventionelle våben og afværge, at de når frem til det illegale marked eller til uberettigede slutbrug og slutbrugere, herunder til udførelse af terrorhandlinger,
     
Recognizing the legitimate political, security, economic and commercial interests of States in the international trade in conventional arms,
 
Anerkender staters legitime politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og kommercielle interesser i den internationale handel med konventionelle våben,
     
Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system,
 
På ny bekræfter enhver stats suveræne eneret til på eget territorium at regulere og kontrollere konventionelle våben i overensstemmelse med statens retlige eller forfatningsmæssige ordning,
     
Acknowledging that peace and security, development and human rights are pillars of the United Nations system and foundations for collective security and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,
 
Anerkender, at fred og sikkerhed, udvikling og menneskerettigheder er søjler i De Forenede Nationers system og grundlaget for kollektiv sikkerhed, og erkender, at udvikling, fred og sikkerhed og menneskerettigheder er forbundet med og forstærker hinanden,
     
Recalling the United Nations Disarmament Commission Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36H of 6 December 1991,
 
Erindrer sig Retningslinjerne fra De Forenede Nationers Nedrustningskommission for internationale våbenoverførsler inden for rammerne af Generalforsamlingsresolution 46/36H af 6. december 1991,
     
Noting the contribution made by the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, as well as the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons,
 
Har mærket sig, at De Forenede Nationers Handlingsprogram om forebyggelse, bekæmpelse og afskaffelse af alle aspekter ved ulovlig handel med håndvåben og lette våben samt Protokollen mod ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil, der supplerer De Forenede Nationers Konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet, samt det Internationale Instrument der skal sætte staterne i stand til i tide og på pålidelig vis at identificere og spore ulovlige håndskydevåben og lette våben, medvirker hertil,
     
Recognizing the security, social, economic and humanitarian consequences of the illicit and unregulated trade in conventional arms,
 
Erkender de sikkerhedsmæssige, sociale, økonomiske og humanitære følger af ulovlig og ureguleret handel med konventionelle våben,
     
Bearing in mind that civilians, particularly women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict and armed violence,
 
Erindrer, at civile, herunder navnlig kvinder og børn, tegner sig for langt størstedelen af dem, der påvirkes negativt af væbnede konflikter og væbnet vold,
     
Recognizing also the challenges faced by victims of armed conflict and their need for adequate care, rehabilitation and social and economic inclusion,
 
Anerkender endvidere de udfordringer, der opstår for ofrene for væbnede konflikter samt deres behov for tilstrækkelig behandling, rehabilitering og inddragelse socialt og økonomisk,
     
Emphasizing that nothing in this Treaty prevents States from maintaining and adopting additional effective measures to further the object and purpose of this Treaty,
 
Fremhæver, at intet i denne traktat forhindrer stater i at videreføre og vedtage yderligere effektive foranstaltninger til fremme af formålet og hensigten med nærværende traktat,
     
Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional arms for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, ownership and use are permitted or protected by law,
 
Bevidst om den lovlige handel med og retmæssige besiddelse og anvendelse af bestemte konventionelle våben til rekreative, kulturelle, historiske og sportsmæssige aktiviteter, hvor en sådan handel, besiddelse og anvendelse er tilladt eller beskyttet ved lov,
     
Mindful also of the role regional organizations can play in assisting States Parties, upon request, in implementing this Treaty,
 
Og endvidere respekterer den rolle regionale organisationer kan spille, hvor de efter anmodning kan bistå deltagerstaterne med at gennemføre nærværende traktat,
     
Recognizing the voluntary and active role that civil society, including non-governmental organizations, and industry, can play in raising awareness of the object and purpose of this Treaty, and in supporting its implementation,
 
Anerkender den frivillige og aktive rolle civilsamfundet, herunder de ikke-statslige organisationer, og erhvervslivet kan spille med hensyn til at skabe opmærksomhed om formålet og hensigten med nærværende traktat samt understøtte dens gennemførelse,
     
Acknowledging that regulation of the international trade in conventional arms and preventing their diversion should not hamper international cooperation and legitimate trade in materiel, equipment and technology for peaceful purposes,
 
Anerkender, at regulering af den internationale handel med konventionelle våben og forebyggelse af, at de omdirigeres til utilsigtede steder, ikke bør hindre internationalt samarbejde og den legitime handel med materiel, udstyr og teknologi til fredelige formål,
     
Emphasizing the desirability of achieving universal adherence to this Treaty,
 
Understreger, at det er ønskværdigt at nå frem til en universel tilslutning til nærværende traktat,
     
Determined to act in accordance with the following principles;
 
Besluttet på at handle i overensstemmelse med følgende principper;
     
Principles
 
Principper
     
The inherent right of all States to individual or collective self-defence as recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations;
 
Alle staters naturlige ret til et individuelt eller kollektivt selvforsvar som anerkendt i artikel 51 i De Forenede Nationers Pagt;
The settlement of international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered in accordance with Article 2 (3) of the Charter of the United Nations;
 
At bilæggelsen af mellemstatlige stridigheder skal ske ved fredelige midler på en sådan måde, at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare i henhold til artikel 2, stk. 3, i De Forenede Nationers Pagt;
Refraining in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations in accordance with Article 2 (4) of the Charter of the United Nations;
 
At enhver stat i sine internationale relationer skal afholde sig fra trusler om eller brug af magt mod en stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på anden måde, der ikke er i overensstemmelse med De Forenede Nationers formål i henhold til artikel 2, stk. 4, i De Forenede Nationers Pagt;
Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of the United Nations;
 
At der ikke bør ske indblanding i forhold, der i det væsentlige hører ind under en stats egen jurisdiktion i henhold til artikel 2, stk. 7, i De Forenede Nationers Pagt;
Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;
 
At alle stater skal respektere og sikre respekt for den humanitære folkeret i overensstemmelse med bl.a. Genevekonventionerne af 1949 samt respektere og sikre respekt for menneskerettighederne i overensstemmelse med bl.a. De Forenede Nationers Pagt samt den universelle menneskerettighedserklæring;
The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, to effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their diversion, as well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing their respective national control systems;
 
At alle stater har ansvar for i overensstemmelse med deres respektive internationale forpligtelser effektivt at regulere den internationale handel med konventionelle våben og forhindre, at de omdirigeres uretmæssigt, samt at alle stater har et primært ansvar for at etablere og gennemføre deres respektive nationale kontrolsystemer;
The respect for the legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise their right to self-defence and for peacekeeping operations; and to produce, export, import and transfer conventional arms;
 
At der skal være respekt for staternes legitime interesser i at erhverve konventionelle våben for at udøve deres ret til selvforsvar samt til fredsbevarende operationer; samt til at producere, eksportere, importere og overføre konventionelle våben;
Implementing this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner,
 
At nærværende traktat skal gennemføres på en konsekvent, objektiv og ikke-diskriminerende måde;
         
Have agreed as follows:
 
Er blevet enige om følgende bestemmelser:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Object and Purpose
 
Hensigt og formål
     
The object of this Treaty is to:
 
Formålet med nærværende traktat er at:
Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms;
 
Fastlægge de højest mulige fælles internationale standarder for regulering eller forbedring af reguleringen af den internationale handel med konventionelle våben;
Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;
 
Forhindre og afskaffe ulovlig handel med konventionelle våben samt forhindre uretmæssig spredning deraf;
         
for the purpose of:
 
Med henblik på at:
Contributing to international and regional peace, security and stability;
 
Bidrage til international og regional fred, sikkerhed og stabilitet;
Reducing human suffering;
 
Nedbringe menneskelig lidelse;
Promoting cooperation, transparency and responsible action by States Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.
 
Fremme samarbejde, gennemsigtighed og ansvarlighed hos deltagerstaterne i den internationale handel med konventionelle våben, for derved at fremme tilliden mellem deltagerstaterne.
         
Article 2
 
Artikel 2
     
Scope
 
Omfang
     
1. This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:
 
1. Nærværende traktat skal finde anvendelse på alle konventionelle våben inden for følgende kategorier:
(a)
Battle tanks;
 
(a)
Kampvogne;
(b)
Armoured combat vehicles;
 
(b)
Pansrede kampkøretøjer;
(c)
Large-calibre artillery systems;
 
(c)
Storkalibrede artillerisystemer;
(d)
Combat aircraft;
 
(d)
Kampfly;
(e)
Attack helicopters;
 
(e)
Angrebshelikoptere;
(f)
Warships;
 
(f)
Krigsskibe;
(g)
Missiles and missile launchers; and
 
(g)
Missiler og missilaffyringsplatforme; og
(h)
Small arms and light weapons.
 
(h)
Håndvåben og lette våben.
         
2. For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, transshipment and brokering, hereafter referred to as “transfer”.
 
2. I relation til denne traktat omfatter aktiviteter i den internationale handel eksport, import, transit, omladning og formidling, i det følgende betegnet som ’overførsel’.
     
3. This Treaty shall not apply to the international movement of conventional arms by, or on behalf of, a State Party for its use provided that the conventional arms remain under that State Party’s ownership.
 
3. Denne traktat finder ikke anvendelse på international overførsel af konventionelle våben, der gennemføres af eller på vegne af en deltagerstat til egen brug, forudsat at de konventionelle våben forbliver under den pågældende stats ejerskab.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Ammunition/Munitions
 
Ammunition
     
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions.
 
Enhver deltagerstat skal etablere og opretholde et nationalt kontrolsystem til regulering af eksport af ammunition, der afskydes, affyres eller afgives af de konventionelle våben, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, og anvende de i artikel 6 og artikel 7 anførte bestemmelser, inden der gives tilladelse til eksport af sådan ammunition.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Parts and Components
 
Våbendele og -komponenter
     
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2 (1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.
 
Enhver deltagerstat skal etablere og opretholde et nationalt kontrolsystem til regulering af eksport af dele og komponenter, hvor eksporten sker i en form, der giver mulighed for at samle de konventionelle våben, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, og skal anvende bestemmelserne i artikel 6 og artikel 7, inden der gives tilladelse til eksport af de pågældende dele og komponenter.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
General Implementation
 
Generel gennemførelse
     
1. Each State Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty.
 
1. Enhver deltagerstat skal gennemføre nærværende traktat på en konsekvent, objektiv og ikke-diskriminerende måde under hensyntagen til de i nærværende traktat anførte principper.
     
2. Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.
 
2. Enhver deltagerstat skal etablere og opretholde et nationalt kontrolsystem, herunder en national kontrolliste, med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i nærværende traktat.
     
3. Each State Party is encouraged to apply the provisions of this Treaty to the broadest range of conventional arms. National definitions of any of the categories covered under Article 2 (1) (a)-(g) shall not cover less than the descriptions used in the United Nations Register of Conventional Arms at the time of entry into force of this Treaty. For the category covered under Article 2 (1) (h), national definitions shall not cover less than the descriptions used in relevant United Nations instruments at the time of entry into force of this Treaty.
 
3. Enhver deltagerstat opfordres til at anvende bestemmelserne i nærværende traktat på så mange kategorier af konventionelle våben som muligt. Nationale definitioner på de kategorier, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, litra a–g, må ikke dække mindre end de beskrivelser, der fremgår af De Forenede Nationers Register over Konventionelle Våben på det tidspunkt, hvor traktaten træder i kraft. For kategorien, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, litra h, må nationale definitioner ikke dække mindre end de beskrivelser, der er anvendt i de relevante instrumenter under De Forenede Nationer på det tidspunkt, hvor nærværende traktat træder i kraft.
     
4. Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the Secretariat, which shall make it available to other States Parties. States Parties are encouraged to make their control lists publicly available.
 
4. Enhver deltagerstat skal i henhold til sin nationale lovgivning indsende sin nationale kontrolliste til sekretariatet, der skal gøre den tilgængelig for de øvrige deltagerstater. Deltagerstaterne opfordres til at gøre deres kontrollister offentligt tilgængelige.
     
5. Each State Party shall take measures necessary to implement the provisions of this Treaty and shall designate competent national authorities in order to have an effective and transparent national control system regulating the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) and of items covered under Article 3 and Article 4.
 
5. Enhver deltagerstat skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne i denne traktat, og skal udpege kompetente nationale myndigheder med henblik på at have et effektivt og gennemskueligt nationalt kontrolsystem til regulering af overførsler af konventionelle våben, som er omfattet af artikel 2, stk. 1, og genstande omfattet af artikel 3 og artikel 4.
     
6. Each State Party shall designate one or more national points of contact to exchange information on matters related to the implementation of this Treaty. Each State Party shall notify the Secretariat, established under Article 18, of its national point(s) of contact and keep the information updated.
 
6. Enhver deltagerstat skal udpege et eller flere nationale kontaktpunkter til udveksling af oplysninger om forhold vedrørende gennemførelsen af nærværende traktat. Enhver deltagerstat skal underrette det ifølge artikel 18 etablerede sekretariat om relevante nationale kontaktpunkter og holde disse oplysninger opdateret.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Prohibitions
 
Forbud
     
1. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.
 
1. Enhver deltagerstat skal ikke give tilladelse til nogen overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, eller genstande omfattet af artikel 3 eller artikel 4, hvis overførslen vil være i strid med statens forpligtelser, som følger af foranstaltninger vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til Kapitel VII i De Forenede Nationers Pagt, navnlig våbenembargoer.
2. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms.
 
2. Enhver deltagerstat skal ikke give tilladelse til nogen overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, eller genstande omfattet af artikel 3 eller artikel 4, hvis overførslen vil være i strid med statens relevante internationale forpligtelser i henhold til internationale aftaler, som staten er deltager i, navnlig aftaler der vedrører overførsel af eller ulovlig handel med konventionelle våben.
3. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.
 
3. Enhver deltagerstat skal ikke give tilladelse til nogen overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, eller genstande omfattet af artikel 3 eller artikel 4, hvis staten på tidspunktet for tilladelsen har kendskab til, at de pågældende våben eller genstande ville blive anvendt til at begå folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige brud på Genevekonventionerne af 1949, angreb rettet mod civile mål eller civile, der er beskyttet som sådan, eller andre krigsforbrydelser som defineret i internationale aftaler, som den pågældende stat er part i.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Export and Export Assessment
 
Eksport og eksportvurderinger
     
1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:
 
1. Hvis eksport ikke er forbudt efter artikel 6, skal den eksporterende deltagerstat forud for en tilladelse til eksport af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, eller genstande omfattet af artikel 3 eller artikel 4, under sin jurisdiktion og i henhold til sit nationale kontrolsystem på en objektiv og ikke diskriminerende måde og under hensyntagen til relevante forhold, herunder oplysninger afgivet af den importerende stat i henhold til artikel 8, stk. 1, vurdere risikoen for at de konventionelle våben eller genstande:
(a)
would contribute to or undermine peace and security; (b) could be used to:
 
(a)
vil kunne medvirke til eller underminere fred og sikkerhed; (b) vil kunne anvendes til:
 
(i)
commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;
   
(i)
at begå eller fremme en alvorlig krænkelse af den humanitære folkeret;
 
(ii)
commit or facilitate a serious violation of international human rights law;
   
(ii)
at begå eller fremme en alvorlig krænkelse af internationale menneskerettigheder;
 
(iii)
commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or
   
(iii)
at begå eller støtte en fremfærd, der udgør en strafbar handling i henhold til internationale konventioner eller protokoller vedrørende terrorisme, som den pågældende stat er part i; eller
 
(iv)
commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocol s relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.
   
(iv)
at begå eller støtte en gerning, der udgør en strafbar handling i henhold til internationale konventioner eller protokoller vedrørende grænseoverskridende organiseret kriminalitet, som den pågældende stat er part i.
             
2. The exporting State Party shall also consider whether there are measures that could be undertaken to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1, such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States.
 
2. Den eksporterende deltagerstat skal endvidere overveje, om der er foranstaltninger, der kan gennemføres for at begrænse risici identificeret i (a) eller (b) i stk. 1 som f.eks. tillidsskabende initiativer eller ordninger, der er udviklet og aftalt i fællesskab mellem den eksporterende og den importerende stat.
     
3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.
 
3. Hvis den eksporterende deltagerstat efter at have foretaget en sådan vurdering og overvejet de mulige afbødende foranstaltninger, afgør, at der er en overvejende risiko for nogen af de i stk. 1 nævnte negative følger, skal den eksporterende stat nægte at give tilladelse til eksporten.
     
4. The exporting State Party, in making this assessment, shall take into account the risk of the conventional arms covered under Article 2 (1) or of the items covered under Article 3 or Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children.
 
4. Den eksporterende deltagerstat skal ved denne vurdering overveje risikoen for, at de konventionelle våben, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, eller de genstande, der er nævnt i artikel 3 og artikel 4, kan blive anvendt til at begå eller fremme alvorlige kønsbaserede voldshandlinger eller alvorlige voldshandlinger mod kvinder og børn.
     
5. Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4 are detailed and issued prior to the export.
 
5. Hver af de eksporterende deltagerstater skal træffe foranstaltninger til at sikre, at alle tilladelser til eksport af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, eller genstande omfattet af artikel 3 eller artikel 4 udfærdiges i detaljeret form og udstedes, før eksporten finder sted.
     
6. Each exporting State Party shall make available appropriate information about the authorization in question, upon request, to the importing State Party and to the transit or trans-shipment States Parties, subject to its national laws, practices or policies.
 
6. Hver af de eksporterende deltagerstater skal efter anmodning tilvejebringe relevant information om en pågældende tilladelse til den importerende deltagerstat samt til deltagerstater, hvor der sker transit eller omladning, i henhold til statens nationale lovgivning, praksis eller principper.
     
7. If, after an authorization has been granted, an exporting State Party becomes aware of new relevant information, it is encouraged to reassess the authorization after consultations, if appropriate, with the importing State.
 
7. Hvis en eksporterende deltagerstat efter at have udstedt en tilladelse bliver opmærksom på nye relevante oplysninger, anbefales det, at der sker en genvurdering af tilladelsen eventuelt efter samråd med den importerende stat.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Import
 
Import
     
1. Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures may include end use or end user documentation.
 
1. Hver importerende deltagerstat skal træffe foranstaltninger til at sikre, at der efter anmodning og i henhold til statens egen lovgivning tilvejebringes relevant og hensigtsmæssige oplysninger til den eksporterende deltagerstat for at bistå den eksporterende stat med at gennemføre den nationale eksportvurdering i henhold til artikel 7. Disse foranstaltninger kan omfatte dokumentering af slutbrug eller slutbrugere.
     
2. Each importing State Party shall take measures that will allow it to regulate, where necessary, imports under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include import systems.
 
2. Hver importerende deltagerstat skal træffe foranstaltninger, der, hvor det er nødvendigt, vil gøre det muligt inden for dens jurisdiktion at regulere import af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan omfatte importsystemer.
     
3. Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.
 
3. Hver importerende deltagerstat kan bede om oplysninger fra den eksporterende stat vedrørende eventuelle ventende eller udstedte eksporttilladelser, hvor den importerende deltagerstat er det endelige bestemmelsessted.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Transit or trans-shipment
 
Transit eller omladning
     
Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory in accordance with relevant international law.
 
Enhver deltagerstat skal træffe passende foranstaltninger til, hvor det er nødvendigt og muligt, inden for sin jurisdiktion at regulere transit eller omladning af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, hvor disse føres gennem statens territorium i henhold til relevante dele af folkeretten.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Brokering
 
Formidling
     
Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include requiring brokers to register or obtain written authorization before engaging in brokering.
 
Enhver deltagerstat skal træffe foranstaltninger i overensstemmelse med national ret om regulering af formidling af konventionelle våben, som omfattet af artikel 2, stk. 1, der finder sted inden for statens jurisdiktion. Disse foranstaltninger kan omfatte krav om, at formidlere skal registreres eller indhente skriftlig tilladelse, før de foretager formidling.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Diversion
 
Omdirigering
     
1. Each State Party involved in the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) shall take measures to prevent their diversion.
 
1. Enhver deltagerstat, der er involveret i overførsel af konventionelle våben som omfattet af artikel 2, stk. 1, skal træffe foranstaltninger til at forhindre, at de omdirigeres.
     
2. The exporting State Party shall seek to prevent the diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) through its national control system, established in accordance with Article 5 (2), by assessing the risk of diversion of the export and considering the establishment of mitigation measures such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States. Other prevention measures may include, where appropriate: examining parties involved in the export, requiring additional documentation, certificates, assurances, not authorizing the export or other appropriate measures.
 
2. Den eksporterende deltagerstat skal søge at forhindre omdirigering af overførsler af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, via sit nationale kontrolsystem etableret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, ved at vurdere risikoen for omdirigering af eksporten og overveje etablering af foranstaltninger til imødegåelse af en sådan omdirigering såsom tillidsskabende initiativer eller ordninger, der er udviklet og aftalt i fællesskab mellem den eksporterende og importerende stat. Øvrige forebyggende foranstaltninger kan, hvor det er hensigtsmæssigt, omfatte: undersøgelse af de parter, der er involveret i en eksport, krav om supplerende dokumentation, attester, erklæringer, nægtelse af tilladelse til eksporten eller andre hensigtsmæssige foranstaltninger.
     
3. Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1).
 
3. Deltagerstater skal ved import-, transit, omladning og eksport samarbejde og udveksle oplysninger i henhold til deres nationale lovgivning, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, for at mindske risikoen for, at der sker omdirigering af en overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1.
     
4. If a State Party detects a diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), the State Party shall take appropriate measures, pursuant to its national laws and in accordance with international law, to address such diversion. Such measures may include alerting potentially affected States Parties, examining diverted shipments of such conventional arms covered under Article 2 (1), and taking follow-up measures through investigation and law enforcement.
 
4. Hvis en deltagerstat opdager, at en overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, omdirigeres, skal den pågældende stat træffe egnede foranstaltninger i henhold til egne nationale love og i henhold til folkeretten til at imødegå en sådan omdirigering. Foranstaltningerne kan omfatte varsling af potentielt berørte deltagerstater, undersøgelse af omdirigerede forsendelser af konventionelle våben som anført i artikel 2, stk. 1, og opfølgning ved efterforskning og retshåndhævende foranstaltninger.
     
5. In order to better comprehend and prevent the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), States Parties are encouraged to share relevant information with one another on effective measures to address diversion. Such information may include information on illicit activities including corruption, international trafficking routes, illicit brokers, sources of illicit supply, methods of concealment, common points of dispatch, or destinations used by organized groups engaged in diversion.
 
5. For bedre at kunne forstå og forhindre, at overførte konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, omdirigeres, opfordres deltagestaterne til at udveksle relevante oplysninger om effektive foranstaltninger til at imødegå, at våben omdirigeres. Disse oplysninger kan bl.a. være information om illegal aktivitet, herunder korruption, internationale smuglerveje, illegale formidlere, illegale leveringskilder, sløringsmetoder samt almindelige afsendelsessteder eller bestemmelsessteder, der anvendes af organiserede grupper, der er del af den illegale handel.
     
6. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, on measures taken in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
 
6. Deltagerstaterne opfordres til via sekretariatet at underrette de øvrige deltagerstater om de foranstaltninger, der træffes for at imødegå omdirigering af overførte konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Record keeping
 
Registrering
     
1. Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional arms covered under Article 2 (1).
 
1. De enkelte deltagerstater skal føre nationale registre i henhold til egne nationale love og bestemmelser vedrørende udstedelsen af eksporttilladelser eller faktisk eksport af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1.
     
2. Each State Party is encouraged to maintain records of conventional arms covered under Article 2 (1) that are transferred to its territory as the final destination or that are authorized to transit or trans-ship territory under its jurisdiction.
 
2. De enkelte deltagerstater opfordres til at føre registre over konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, der overføres til deres territorium som det endelige bestemmelsessted eller tilladelser til transit eller omladning inden for deres jurisdiktion.
     
3. Each State Party is encouraged to include in those records: the quantity, value, model/type, authorized international transfers of conventional arms covered under Article 2 (1), conventional arms actually transferred, details of exporting State(s), importing State(s), transit and trans-shipment State(s), and end users, as appropriate.
 
3. Enhver deltagerstat opfordres til i disse registre at indføre: mængde, værdi, model/type, tilladte internationale overførsler af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, faktiske overførsler af konventionelle våben samt eventuelle oplysninger om eksporterende stat(er), importerende stat(er), transit- og omladningsstat(er) og slutbrugere.
     
4. Records shall be kept for a minimum of ten years.
 
4. Registre skal opbevares i mindst ti år.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Reporting
 
Rapportering
     
1. Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State Party, in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures undertaken in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists and other regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the Secretariat on any new measures undertaken in order to implement this Treaty, when appropriate. Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat.
 
1. Enhver deltagerstat skal inden for det første år efter, at denne traktat er trådt i kraft for den pågældende stat, i henhold til artikel 22, fremsende en indledende rapport til sekretariatet om foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre traktaten, herunder national lovgivning, nationale kontrollister samt andre regler og administrative foranstaltninger. Enhver deltagerstat skal, hvor det måtte være relevant, til sekretariatet indrapportere ethvert nyt skridt, der tages for at gennemføre nærværende traktat. Rapporterne skal gøres tilgængelige, og udsendes til deltagerstaterne af sekretariatet.
     
2. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
 
2. Deltagerstaterne opfordres til via sekretariatet at underrette de øvrige deltagerstater om foranstaltninger, de har truffet, som har vist sig effektive til at imødegå omdirigering af overførte konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1.
     
3. Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional arms covered under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same information submitted by the State Party to relevant United Nations frameworks, including the United Nations Register of Conventional Arms. Reports may exclude commercially sensitive or national security information.
 
3. Enhver deltagerstat skal hvert år senest den 31. maj til sekretariatet fremsende en indberetning for det forudgående kalenderår vedrørende udstedte tilladelser eller faktisk eksport og import af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1. Indberetningerne skal gøres tilgængelige, og fordeles til deltagerstaterne af sekretariatet. Indberetningerne til sekretariatet kan indeholde samme oplysninger som den pågældende stat har sendt til relevante ordninger under de Forenede Nationer, herunder De Forenede Nationers Register over Konventionelle Våben. Staterne kan fra indberetningerne udelade oplysninger, der er forretningsmæssigt følsomme eller berører den nationale sikkerhed.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Enforcement
 
Håndhævelse
     
Each State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that implement the provisions of this Treaty.
 
Enhver deltagerstat skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at håndhæve de nationale love og bekendtgørelser, hvorved bestemmelserne i nærværende traktat gennemføres.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
International Cooperation
 
Internationalt samarbejde
     
1. States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security interests and national laws, to effectively implement this Treaty.
 
1. Deltagerstaterne skal samarbejde indbyrdes, i overensstemmelse med deres respektive sikkerhedsinteresser og deres egen lovgivning, om effektivt at gennemføre nærværende traktat.
     
2. States Parties are encouraged to facilitate international cooperation, including exchanging information on matters of mutual interest regarding the implementation and application of this Treaty pursuant to their respective security interests and national laws.
 
2. Deltagerstaterne opfordres til at fremme internationalt samarbejde, herunder udveksling af oplysninger om forhold af gensidig interesse vedrørende gennemførelse og anvendelse af nærværende traktat i henhold til deres respektive sikkerhedsinteresser og deres egen lovgivning.
     
3. States Parties are encouraged to consult on matters of mutual interest and to share information, as appropriate, to support the implementation of this Treaty.
 
3. Deltagerstaterne opfordres til at rådføre sig med hinanden om forhold af gensidig interesse og eventuelt udveksle oplysninger til støtte for gennemførelsen af nærværende traktat.
     
4. States Parties are encouraged to cooperate, pursuant to their national laws, in order to assist national implementation of the provisions of this Treaty, including through sharing information regarding illicit activities and actors and in order to prevent and eradicate diversion of conventional arms covered under Article 2 (1).
 
4. Deltagerstaterne opfordres til at samarbejde inden for deres nationale lovgivning for at fremme den nationale gennemførelse af bestemmelserne i denne traktat, bl.a. ved udveksling af oplysninger om ulovlige aktiviteter og aktører for at forhindre og afværge, at der sker en omdirigering af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1.
     
5. States Parties shall, where jointly agreed and consistent with their national laws, afford one another the widest measure of assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty.
 
5. Deltagerstaterne skal, hvor det i fællesskab er aftalt, og hvor det ligger inden for deres nationale lovgivning, yde hinanden bistand i videst muligt omfang med efterforskning, tiltalerejsning og retsbehandling ved overtrædelser af nationale foranstaltninger, der er indført i henhold til nærværende traktat.
     
6. States Parties are encouraged to take national measures and to cooperate with each other to prevent the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) becoming subject to corrupt practices.
 
6. Deltagerstaterne opfordres til at træffe nationale foranstaltninger og samarbejde indbyrdes om at forhindre, at en overførsel af konventionelle våben omfattet af artikel 2, stk. 1, bliver genstand for korrupt virksomhed.
     
7. States Parties are encouraged to exchange experience and information on lessons learned in relation to any aspect of this Treaty.
 
7. Deltagerstaterne opfordres til at udveksle resultater af og oplysninger om erfaringer, de har gjort sig i forbindelse med nærværende traktat.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
International Assistance
 
International assistance
     
1. In implementing this Treaty, each State Party may seek assistance including legal or legislative assistance, institutional capacity-building, and technical, material or financial assistance. Such assistance may include stockpile management, disarmament, demobilization and reintegration programmes, model legislation, and effective practices for implementation. Each State Party in a position to do so shall provide such assistance, upon request.
 
1. Ved gennemførelsen af nærværende traktat kan de enkelte deltagerstater søge støtte, herunder juridisk og lovgivningsmæssig bistand, institutionel kapacitetsopbygning samt teknisk, materiel eller økonomisk bistand. En sådan bistand kan omfatte forvaltning af depoter, afvæbning, demobiliserings- og genintegreringsprogrammer, modellovgivning og effektive praksis for gennemførelsen. De enkelte deltagerstater, der har mulighed derfor, skal efter anmodning yde en sådan bistand.
     
2. Each State Party may request, offer or receive assistance through, inter alia, the United Nations, international, regional, subregional or national organizations, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.
 
2. Enhver deltagerstat kan anmode om, tilbyde eller modtage bistand bl.a. gennem De Forenede Nationer, internationale, regionale, sub-regionale eller nationale organisationer, ikke-statslige organisationer (NGO’er) eller bilateralt.
     
3. A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is encouraged to contribute resources to the fund.
 
3. Deltagerstaterne skal oprette en frivillig fond til hjælp for anmodende deltagerstater, der har behov for international støtte til gennemførelsen af denne traktat. Enhver deltagerstat opfordres til at bidrage midler til fonden.
     
Article 17
 
Artikel 17
     
Conference of States Parties
 
Statspartskonference
     
1. A Conference of States Parties shall be convened by the provisional Secretariat, established under Article 18, no later than one year following the entry into force of this Treaty and thereafter at such other times as may be decided by the Conference of States Parties.
 
1. Det foreløbige sekretariat, der etableres ifølge artikel 18, skal indkalde til en Statspartskonference senest et år efter, at denne traktat er trådt i kraft, og derefter på de tidspunkter, der måtte blive besluttet af konferencen.
     
2. The Conference of States Parties shall adopt by consensus its rules of procedure at its first session.
 
2. Statspartskonferencen skal ved sin første samling i enighed vedtage en forretningsorden.
     
3. The Conference of States Parties shall adopt financial rules for itself as well as governing the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary session.
 
3. Statspartskonferencen skal vedtage et økonomisk regelsæt for sig selv og for finansieringen af underordnede organer, som konferencen måtte etablere, samt økonomiske bestemmelser for sekretariatets funktion. Ved hver enkelt ordinær samling skal Statspartskonferencen vedtage et budget for regnskabsperioden indtil den næste ordinære samling.
     
4. The Conference of States Parties shall:
 
4. Statspartskonferencen skal:
(a)
Review the implementation of this Treaty, including developments in the field of conventional arms;
 
(a)
Foretage en vurdering af gennemførelsen af denne traktat, herunder udviklingen inden for konventionelle våben;
(b)
Consider and adopt recommendations regarding the implementation and operation of this Treaty, in particular the promotion of its universality;
 
(b)
Behandle og vedtage anbefalinger vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af denne traktat navnlig sikringen af dens universelle udbredelse;
(c)
Consider amendments to this Treaty in accordance with Article 20;
 
(c)
Behandle ændringer til denne traktat i henhold til artikel 20;
(d)
Consider issues arising from the interpretation of this Treaty;
 
(d)
Behandle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af denne traktat;
(e)
Consider and decide the tasks and budget of the Secretariat;
 
(e)
Behandle og træffe afgørelse om sekretariatets opgaver og budget;
(f)
Consider the establishment of any subsidiary bodies as may be necessary to improve the functioning of this Treaty; and
 
(f)
Behandle oprettelsen af eventuelle underordnede organer, der måtte blive nødvendige for at få denne traktat til at fungere bedre; og
(g)
Perform any other function consistent with this Treaty.
 
(g)
Udføre alle øvrige funktioner, der er overensstemmende med denne traktat.
       
5. Extraordinary meetings of the Conference of States Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of States Parties, or at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least two-thirds of the States Parties.
 
5. Der skal afholdes ekstraordinære samlinger i Statspartskonferencen på andre tidspunkter, hvor konferencen måtte finde det nødvendigt, eller efter skriftlig anmodning fra en deltagerstat, forudsat at anmodningen støttes af mindst to tredjedele af deltagerstaterne.
     
Article 18
 
Artikel 18
     
Secretariat
 
Sekretariat
     
1. This Treaty hereby establishes a Secretariat to assist States Parties in the effective implementation of this Treaty. Pending the first meeting of the Conference of States Parties, a provisional Secretariat will be responsible for the administrative functions covered under this Treaty.
 
1. Ved denne traktat oprettes der herved et sekretariat, der kan bistå deltagerstaterne med en effektiv gennemførelse af traktaten. Indtil det første møde i Statspartskonferencen skal et foreløbigt sekretariat være ansvarligt for de i traktaten anførte administrative funktioner.
     
2. The Secretariat shall be adequately staffed. Staff shall have the necessary expertise to ensure that the Secretariat can effectively undertake the responsibilities described in paragraph 3.
 
2. Sekretariatet skal have tilstrækkeligt personale, som skal have den nødvendige ekspertise til at sikre, at sekretariatet effektivt kan varetage de i stk. 3 beskrevne arbejdsområder.
     
3. The Secretariat shall be responsible to States Parties. Within a minimized structure, the Secretariat shall undertake the following responsibilities:
 
3. Sekretariatet skal stå til ansvar over for deltagerstaterne. Inden for den mindst mulige struktur skal sekretariatet påtage sig følgende opgaver:
(a)
Receive, make available and distribute the reports as mandated by this Treaty;
 
(a)
Modtage de rapporter, der kræves ifølge denne traktat og rundsende dem og gøre dem tilgængelige;
(b)
Maintain and make available to States Parties the list of national points of contact;
 
(b)
Føre listen over nationale kontaktpunkter og stille den til rådighed for deltagerstaterne;
(c)
Facilitate the matching of offers of and requests for assistance for Treaty implementation and promote international cooperation as requested;
 
(c)
Formidle matchningen af tilbud og anmodninger om bistand til gennemførelsen af denne traktat og efter anmodning fremme det internationale samarbejde;
(d)
Facilitate the work of the Conference of States Parties, including making arrangements and providing the necessary services for meetings under this Treaty; and
 
(d)
Understøtte arbejdet i Statspartskonferencen, og herunder træffe aftaler og yde den nødvendige bistand til møder i henhold til denne traktat; og
(e)
Perform other duties as decided by the Conferences of States Parties.
 
(e)
Udføre andre opgaver, som det måtte blive bestemt af Statspartskonferencen.
         
Article 19
 
Artikel 19
     
Dispute Settlement
 
Konfliktløsning
     
1. States Parties shall consult and, by mutual consent, cooperate to pursue settlement of any dispute that may arise between them with regard to the interpretation or application of this Treaty including through negotiations, mediation, conciliation, judicial settlement or other peaceful means.
 
1. Deltagerstaterne skal rådføre sig med hinanden og efter fælles aftale samarbejde om at sikre bilæggelse af eventuelle tvister, der måtte opstå mellem dem med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne traktat, herunder ved forhandling, mellemkomst, mægling, retsligt forlig eller på anden fredelig vis.
     
2. States Parties may pursue, by mutual consent, arbitration to settle any dispute between them, regarding issues concerning the interpretation or application of this Treaty.
 
2. Deltagerstaterne kan efter fælles aftale søge voldgift til bilæggelse af eventuelle tvister mellem dem vedrørende spørgsmål om fortolkningen eller anvendelsen af denne traktat.
     
Article 20
 
Artikel 20
     
Amendments
 
Ændringer
     
1. Six years after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose an amendment to this Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be considered by the Conference of States Parties every three years.
 
1. Seks år efter ikrafttrædelse af nærværende traktat, kan enhver af deltagerstaterne foreslå ændringer til traktaten. Derefter kan ændringsforslag kun behandles af Statspartskonferencen hvert tredje år.
     
2. Any proposal to amend this Treaty shall be submitted in writing to the Secretariat, which shall circulate the proposal to all States Parties, not less than 180 days before the next meeting of the Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1. The amendment shall be considered at the next Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1 if, no later than 120 days after its circulation by the Secretariat, a majority of States Parties notify the Secretariat that they support consideration of the proposal.
 
2. Ethvert forslag til ændring af nærværende traktat skal fremsættes skriftligt til sekretariatet, der skal videresende forslaget til alle deltagerstaterne senest 180 dage før det næste møde i Statspartskonferencen, hvor der i henhold til stk. 1 kan behandles ændringer. Ændringen skal behandles på den førstkommende Statspartskonference, hvor der i henhold til stk. 1 kan behandles ændringer, hvis et flertal af deltagerstaterne senest 120 dage efter et forslag er videresendt fra sekretariatet, meddeler sekretariatet, at de støtter behandlingen deraf.
     
3. The States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall, as a last resort, be adopted by a three-quarters majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of States Parties. For the purposes of this Article, States Parties present and voting means States Parties present and casting an affirmative or negative vote. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.
 
3. Deltagerstaterne skal udfolde alle bestræbelser på at opnå konsensus omkring de enkelte ændringer. Hvis alle bestræbelser på at nå frem til konsensus er udtømte, og enighed ikke er opnået, skal ændringen som den sidste udvej vedtages af tre fjerdedele af stemmerne blandt deltagerstaterne, der er til stede og afgiver stemme på Statspartskonferencen. I relation til denne artikel er deltagerstaterne, der er til stede og afgiver stemme, de deltagerstater, der er til stede og afgiver enten ja- eller nej-stemmer. Depositaren skal videreformidle enhver vedtaget ændring til alle deltagerstaterne.
     
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for each State Party that has deposited its instrument of acceptance for that amendment, ninety days following the date of deposit with the Depositary of the instruments of acceptance by a majority of the number of States Parties at the time of the adoption of the amendment. Thereafter, it shall enter into force for any remaining State Party ninety days following the date of deposit of its instrument of acceptance for that amendment.
 
4. En ændring, der er vedtaget ifølge stk. 3, skal træde i kraft for enhver deltagerstat, som har deponeret et ratifikations- eller godkendelsesinstrument med accept af ændringen, halvfems dage efter datoen, hvor et flertal af antallet af deltagerstater, på tidspunktet for vedtagelsen af ændringen, har deponeret deres instrument med accept hos depositaren. Derefter skal den træde i kraft for eventuelle øvrige deltagerstater halvfems dage efter en sådan stats deponering af instrument med accept af den pågældende ændring.
     
Article 21
 
Artikel 21
     
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
 
Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse
     
1. This Treaty shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by all States from 3 June 2013 until its entry into force.
 
1. Nærværende traktat skal være åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York fra alle staters side fra 3. juni 2013, og indtil den træder i kraft.
     
2. This Treaty is subject to ratification, acceptance or approval by each signatory State.
 
2. Nærværende traktat skal ratificeres, accepteres eller godkendes af enhver deltagerstat.
     
3. Following its entry into force, this Treaty shall be open for accession by any State that has not signed the Treaty.
 
3. Efter at traktaten er trådt i kraft, skal den være åben for tiltrædelse fra enhver stat, der ikke har undertegnet den.
     
4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
 
4. Staternes ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument skal deponeres hos depositaren.
     
Article 22
 
Artikel 22
     
Entry into Force
 
Ikrafttræden
     
1. This Treaty shall enter into force ninety days following the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.
 
1. Denne traktat træder i kraft halvfems dage efter den dag, hvor det 50. ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument er deponeret hos depositaren.
     
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession subsequent to the entry into force of this Treaty, this Treaty shall enter into force for that State ninety days following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
 
2. For enhver stat, der deponerer sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument efter, at traktaten er trådt i kraft, skal traktaten træde i kraft for den pågældende stat halvfems dage efter den dag, hvor staten har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.
     
Article 23
 
Artikel 23
     
Provisional Application
 
Midlertidig anvendelse
     
Any State may at the time of signature or the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 6 and Article 7 pending the entry into force of this Treaty for that State.
 
Enhver stat kan på tidspunktet for sin undertegnelse eller deponering af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument erklære, at den foreløbigt vil anvende artikel 6 og artikel 7, indtil traktaten er trådt i kraft for den pågældende stat.
     
Article 24
 
Artikel 24
     
Duration and Withdrawal
 
Varighed og udtræden
     
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
 
1. Denne traktat skal gælde tidsubegrænset.
     
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty. It shall give notification of such withdrawal to the Depositary, which shall notify all other States Parties. The notification of withdrawal may include an explanation of the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal shall take effect ninety days after the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary, unless the notification of withdrawal specifies a later date.
 
2. De enkelte deltagerstater skal under udøvelsen af deres nationale suverænitet have ret til at udtræde af denne traktat. Staten skal sende underretning om en sådan udtræden til depositaren, som skal underrette de øvrige deltagerstater. Underretningen om udtræden kan omfatte en forklaring om grundene dertil. En underretning om udtræden træder i kraft halvfems dage efter, at depositaren har modtaget meddelelse herom, medmindre der i underretningen er anført en senere dato.
     
3. A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Treaty while it was a Party to this Treaty, including any financial obligations that it may have accrued.
 
3. En stat kan ikke på grund af sin udtræden frigøres fra forpligtelser i forbindelse med denne traktat, medens den pågældende har deltaget i traktaten, herunder eventuelle økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile den pågældende stat.
     
Article 25
 
Artikel 25
     
Reservations
 
Forbehold
     
1. At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may formulate reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose of this Treaty.
 
1. På det tidspunkt hvor en stat undertegner, ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne traktat, kan den pågældende stat formulere forbehold, med mindre forbeholdene ikke er forenelige med traktatens hensigt og formål.
     
2. A State Party may withdraw its reservation at any time by notification to this effect addressed to the Depositary.
 
2. En deltagerstat kan til enhver tid trække sit forbehold tilbage ved underretning herom til depositaren.
     
Article 26
 
Artikel 26
     
Relationship with other international agreements
 
Forholdet til andre internationale aftaler
     
1. The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, where those obligations are consistent with this Treaty.
 
1. Gennemførelsen af denne traktat skal ikke påvirke forpligtelser, som deltagerstaterne har påtaget sig med hensyn til eksisterende eller fremtidige internationale aftaler, som de deltager i, så længe disse forpligtelser er forenelige med denne traktat.
     
2. This Treaty shall not be cited as grounds for voiding defence cooperation agreements concluded between States Parties to this Treaty.
 
2. Denne traktat kan ikke påberåbes som grund til ophævelse af aftaler om forsvarssamarbejde, indgået mellem stater, der har undertegnet denne traktat.
     
Article 27
 
Artikel 27
     
Depositary
 
Depositar
     
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty.
 
De Forenede Nationers generalsekretær skal være depositar for nærværende traktat.
     
Article 28
 
Artikel 28
     
Authentic Texts
 
Gyldig traktattekst
     
The original text of this Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 
Den originale tekst til denne traktat skal, idet versionerne på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk har samme gyldighed, deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær.
     
DONE AT NEW YORK, this second day of April, two thousand and thirteen.
 
UDFÆRDIGET I NEW YORK den anden april to tusinde og tretten.

Den 2. april 2014 deponerede Danmark sit godkendelsesinstrument til traktaten om våbenhandel af 2. april 2013 hos FN’s generalsekretær.

I forbindelse med Danmarks godkendelse af FN’s våbenhandelstraktat erklærede Danmark jf. traktatens artikel 23 midlertidig anvendelse af artikel 6 og 7 om forbud og eksportvurderinger ved overførsel af konventionelle våben.

Traktaten, der ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 22, stk. 1, i kraft den 24. december 2014.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af traktaten m.v. kan fås hos De Forenede Nationer på adressen:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx? src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&lang=en

Udenrigsministeriet, den 23. februar 2015

Martin Lidegaard

Redaktionel note
  • https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx? src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&lang=en