Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Vilkår mv.
Kapitel 3 Tilbagekaldelse af tilladelse
Kapitel 4 Administrative bestemmelser
Kapitel 5 Gebyr
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

I medfør af § 60 e, stk. 2-5, og § 132 a, stk. 4, 5, 10 og 11, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 565 af 18. juni 2012 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Politiet træffer afgørelse om tilladelse til at deltage i en obligatorisk alkolåsordning efter færdselslovens § 60 a, stk. 3, eller en frivillig alkolåsordning efter færdselslovens § 132 a, stk. 1, og fastsætter herunder vilkårene for meddelelse af tilladelsen.

§ 2. Politiet fører tilsyn med overholdelsen af de vilkår, som er nævnt i § 4.

Stk. 2. Kriminalforsorgen fører tilsyn med gennemførelsen af alkoholistbehandlingen som betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, jf. § 3.

Stk. 3. Inden der meddeles tilladelse til deltagelse i en alkolåsordning, skal politiet vejlede deltageren om de rettigheder og pligter, som følger af ordningen, herunder om virkningen af vilkårsovertrædelser.

Kapitel 2

Vilkår mv.

§ 3. Det er en betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, at ansøgeren har gennemgået en personundersøgelse. Hvis det ved undersøgelsen konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, skal der fastsættes vilkår om, at ansøgeren underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed.

§ 4. En tilladelse til deltagelse efter § 1 meddeles på vilkår af, at ansøgeren i alkolåsperioden

1) kun fører et køretøj, hvori der er installeret en godkendt alkolås, jf. § 5,

2) lader alkolåsen kontrollere i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 3,

3) ikke forsøger at manipulere eller deaktivere alkolåsen,

4) ikke forsøger at starte køretøjet under omstændigheder omfattet af færdselslovens § 53,

5) ikke lader andre foretage udåndingsprøver i alkolåsen i deltagerens sted og

6) kun benytter sit alkolåskørekort til kørsel i Danmark.

Stk. 2. For tilladelsen kan der endvidere fastsættes andre vilkår, der findes påkrævet for deltagerens gennemførelse af alkolåsordningen.

Kørsel med alkolås mv.

§ 5. Deltagere i alkolåsordningen må i alkolåsperioden kun føre et køretøj, hvori der er installeret en alkolås, som opfylder kravene i bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås.

Stk. 2. Alkolåsen skal være installeret i et køretøj, hvortil deltageren er registreret som ejer eller bruger.

Stk. 3. Det påhviler deltageren at påse, at alkolåsen installeres og løbende undergives service i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås.

Kapitel 3

Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 6. Tilladelsen til at deltage i alkolåsordningen kan tilbagekaldes, hvis deltageren

1) ikke overholder betingelserne for alkoholistbehandlingen, jf. § 3,

2) overtræder et eller flere af de i § 4, stk. 1, nævnte eller efter § 4, stk. 2, fastsatte vilkår, eller

3) selv udtræder af ordningen.

Stk. 2. Når tilladelsen tilbagekaldes, bortfalder retten til at føre motordrevet køretøj i resten af alkolåsperioden.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 7. Sager efter §§ 1 og 6, vedrørende Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Vedrører sagen Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, behandles sagen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 2. Politiets opgaver efter § 2 vedrørende Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds varetages af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Vedrører sagen Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, varetages opgaverne af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 3. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Rigspolitiet.

Stk. 4. Rigspolitiets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Klager over politiets afgørelser efter § 6, stk. 1, kan ikke medføre udsættelse af gennemførelsen af afgørelserne.

Stk. 6. Afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser efter § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

Stk. 7. Fristen for klage efter stk. 3 er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Kapitel 5

Gebyr

§ 8. For deltagelse i en alkolåsordning betaler deltageren følgende gebyr:

1) Obligatorisk ordning: 430 kr.

2) Frivillig ordning med personundersøgelse: 2.765 kr.

3) Frivillig ordning uden personundersøgelse: 475 kr.

Stk. 2. Hvis der ved deltagelse i den frivillige alkolåsordning meddeles vilkår om alkoholistbehandling, jf. § 3, betaler deltageren yderligere et gebyr på 17.000 kr. til dækning af kriminalforsorgens omkostninger til tilsyn med behandlingen, jf. § 2, stk. 2.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Justitsministeriet, den 23. marts 2015

Mette Frederiksen

/ Jessika Heltberg Auken