Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven

I medfør af § 160, stk. 1, og § 232, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love, fastsættes:

Personkreds

§ 1. Der kan efter regler i denne bekendtgørelse udbetales begravelseshjælp efter

1) personer, der efter sundhedslovens § 7 havde ret til ydelser indtil dødsfaldet, jf. dog stk. 2, eller

2) personer, der ikke havde bopæl i Danmark, men i medfør af overenskomster med andre stater eller EU-retten havde ret til begravelseshjælp fra Danmark.

Stk. 2. Personer, der har ret til begravelseshjælp efter en anden stats lovgivning, i medfør af overenskomster med andre stater eller EU-retten har uanset stk. 1, ikke ret til begravelseshjælp fra Danmark.

Beregning af begravelseshjælpen, formuegrænser og formuegrundlag

§ 2. Begravelseshjælpen efter personer, der ikke var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør 8.700 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau).

§ 3. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.400 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), jf. § 4.

§ 4. Begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 34.800 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 45.200 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau).

Stk. 2. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 17.450 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 27.850 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau).

§ 5. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Stk. 2. Formuen efter afdøde, der efterlader ægtefælle, opgøres som ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder. Værdien af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med det beløb, ejendomsværdien efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen overstiger 100.000 kr. Når familiens bolig er en andels-, aktie-, anpartslejlighed e.l. gælder tilsvarende, at boligen indgår i formueberegningen med det beløb værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansiering af boligen eller forbedringer af denne, overstiger 100.000 kr.

§ 6. Begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Særlig begravelseshjælp i henhold til fripolicer, jf. cirkulære nr. 60 af 29. marts 1973 om udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp

§ 7. Begravelseshjælpen efter personer, der pr. 1. april 1973 fik udstedt en fripolice af en anerkendt sygekasse, forhøjes med et tillæg svarende til den særlige begravelseshjælp. Tillægget fremgår af fripolicen. Beløbet reguleres ikke.

§ 8. Begravelseshjælp efter personer, der den 1. april 1973 var bosat i udlandet, og som fik udstedt en fripolice på baggrund af en direkte forsikring i Udligningskassen for Begravelseshjælp, udbetales med det beløb, der fremgår af fripolicen. Beløbet reguleres ikke. Retten til begravelseshjælp efter en sådan fripolice bortfalder, hvis personen ved sin død havde ret til begravelseshjælp efter loven. Dette fremgår af en påtegning på fripolicen.

Regulering af grundbeløb

§ 9. Grundbeløbene i §§ 2, 3 og 4 reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive regulering udsendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ansøgning om begravelseshjælp

§ 10. Ansøgning om begravelseshjælp efter personer omfattet af § 1 indgives til Udbetaling Danmark. Ansøgning om begravelseshjælp efter personer omfattet af § 8 indgives til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 11. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn efter ansøgning udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb. Udbetalingen kan gøres afhængig af en erklæring på tro og love om formuen og forventede udbetalinger til boet og eventuel ægtefælle. Efterregulering kan ske, når boet er endeligt opgjort. Udbetaling Danmark kan kun kræve for meget betalt begravelseshjælp tilbagebetalt, hvis ansøgeren ved udbetalingen af acontobeløbet har skrevet under på at være bekendt med, at hjælpen kan kræves tilbagebetalt.

§ 12. Begravelseshjælp udbetales til den, der afholder udgifterne til begravelsen.

Stk. 2. Udbetaling af begravelseshjælpen kan ske direkte til bedemanden, hvis denne har fuldmagt fra modtageren af ydelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Begravelseshjælpen udbetales senest 1 måned efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgning herom med oplysninger om formue og formuerettigheder, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Klager over afgørelser om begravelseshjælp

§ 13. Klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om begravelseshjælp kan indbringes for Patientombuddet efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afholdelse af udgifter

§ 14. Kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune afholder udgifterne til begravelseshjælp efter § 1, stk. 1, nr. 1, og § 7.

Stk. 2. Staten afholder udgifterne til begravelseshjælp efter § 1, stk. 1, nr. 2, og § 8.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen