Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

I medfør af § 12 a, stk. 5-7, og § 58, stk. 2 og 4 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015, fastsættes:

Afgørelse om lovvalg m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 2. Udbetaling Danmark udsteder dokumentation til brug for en persons og dennes familiemedlemmers optagelse i sygeforsikringen i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark (dansk lovvalg), jf. en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, og artikel 17 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, samt artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte dokumentation udstedes også af Udbetaling Danmark til en person og dennes familiemedlemmer, der ansøger om eller modtager dansk social pension og/eller tjenestemandspension, jf. artikel 22 og 24-26 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, samt artikel 24, stk. 1 og 3, i (EF) forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 3. Udbetaling Danmark modtager bekræftelse fra en udenlandsk sygeforsikring på en persons optagelse i et andet lands sygeforsikring til udgift for Danmark, jf. artikel 24, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004.

§ 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til sundhedsydelser ved bopæl i Danmark til udgift for en sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller Schweiz (udenlandsk lovvalg), jf. artikel 17, 22, 24 – 26 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og artikel 24 i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 2. Udbetaling Danmark registrerer data om den i stk. 1, nævnte person, herunder information om den pågældendes udenlandske sygeforsikring, til brug for kommunalbestyrelsers og regionsråds opkrævning af udgifter til sundhedsydelser, der gives her i landet, fra den sikredes udenlandske sygeforsikring. Udbetaling Danmarks videregivelse af oplysninger til kommunalbestyrelser og regionsråd i den forbindelse sker i overensstemmelse med § 12 h i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

§ 4. Udbetaling Danmark påser, at en person fortsat opfylder betingelserne for at være omfattet af dansk eller udenlandsk lovgivning og kontrollerer løbende afgørelser truffet i medfør af §§ 1 – 3.

Stk. 2. Hvor en person ikke længere opfylder betingelserne for at været omfattet af dansk lovgivning med ret til sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz til udgift for Danmark, jf. § 2, skal Udbetaling Danmark informere den pågældende herom. Udbetaling Danmark skal også informere den udenlandske sygeforsikring om, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at være optaget i sygesikringen i bopælslandet til udgift for Danmark, jf. artikel 24, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 3. Hvor en person ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af udenlandsk lovgivning med ret til sundhedsydelser i Danmark til udgift for en udenlandsk sygeforsikring, jf. § 3, skal Udbetaling Danmark informere den pågældende herom. Udbetaling Danmark skal også informere den pågældendes udenlandske sygeforsikring om, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at have ret til sundhedsydelser i Danmark til udgift for den udenlandske sygeforsikring, jf. artikel 24, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004.

Indrejsendes afgivelse af oplysninger

§ 5. Enhver person, der indrejser til Danmark for at tage bopæl her i landet, skal afgive oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse af, om den pågældende skal have ret til sundhedslovens ydelser til udgift for Danmark (dansk lovvalg), eller om den pågældende skal have ret til sundhedslovens ydelser til udgift for en sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz (udenlandsk lovvalg).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger omfatter blandt andet oplysning om, hvorvidt den pågældende kommer til Danmark for at arbejde, herunder som udsendt arbejdstager fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz, som arbejdssøgende, som studerende eller som pensionist, eller som familiemedlem til en af disse personkategorier.

Stk. 3. Udbetaling Danmark registrerer afgørelser om dansk eller udenlandsk lovvalg for de i stk. 1 nævnte indrejsende. For indrejsende omfattet af lovgivningen i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz registrerer Udbetaling Danmark de i § 3, stk. 2 nævnte oplysninger.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende tager bopæl, skal vejlede den indrejsende om at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed, eller ved udfyldelse af en blanket, som kommunalbestyrelsen eller den indrejsende sender til Udbetaling Danmark.

EU-sygesikringskort m.v.

§ 6. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort til personer, der er omfattet af dansk lovgivning, jf. afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 2. Et EU-sygesikringskort kan højst udstedes med 5 års gyldighed.

Stk. 2. Kortindehaveren har pligt til at meddele Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer af den pågældendes persondata eller af forhold af betydning for retten til et dansk EU-sygesikringskort, herunder fx skift af bopæls- eller beskæftigelsesland.

Stk. 3. Ved udstedelse af et nyt EU-sygesikringskort eller ved ophør af retten til et dansk EU-sygesikringskort, sendes det tidligere udstedte kort til Udbetaling Danmark, hvis det stadig er gyldigt, eller kortet tilintetgøres.

Stk. 4. Udbetaling Danmark udsteder anden dokumentation til brug for en pensioneret grænsearbejderes modtagelse af fortsat behandling i det seneste beskæftigelsesland, jf. artikel 28, stk. 1, 1 og 2. pkt., og stk. 5, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsydelser, samt artikel 29 i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004.

Særligt sundhedskort

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark udsteder også det særlige sundhedskort til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

§ 8. Det særlige sundhedskort skal indeholde oplysning om personnummer, navn og adresse, sikringsgruppe, den udstedende institution, Udbetaling Danmark og socialsikringslandet.

Stk. 2. Det særlige sundhedskort udstedes med en gyldighed for den periode, hvor kortindehaveren opfylder betingelserne for ret til kortet, dog højst med 2 års gyldighed.

§ 9. Personer, der er berettiget til et særligt sundhedskort, skal ved henvendelse til Udbetaling Danmark vælge sikringsgruppe med virkning 14 dage efter Udbetaling Danmark har modtaget skriftlig anmodning herom. Fornyet skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst ske 1 år herefter.

Stk. 2. Reglerne om samtykke ved valg af sikringsgruppe for personer under 15 år, om valg af sikringsgruppe for personer mellem 15 og 18 år, for indplacering i sikringsgruppe 1 ved manglende valg af sikringsgruppe eller for overflytning, herunder også tvungen overflytning fra gruppe 2- til gruppe 1-sikring, der gælder for personer, der er berettiget til et sundhedskort, gælder tilsvarende for personer, der er berettiget til et særligt sundhedskort.

Stk. 3. Reglerne om et regionsråds beslutning om overflytning af en gruppe 2- sikret til gruppe 1- sikring, der gælder for personer, der er berettiget til et sundhedskort, gælder tilsvarende for personer, der er berettiget til et særligt sundhedskort.

§ 10. Indehaveren af et særligt sundhedskort skal meddele Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer af den pågældendes persondata eller af forhold af betydning for retten til det særlige sundhedskort, herunder fx skift af bopæls- eller beskæftigelsesland.

Stk. 2. Ved udstedelse af et nyt særligt sundhedskort eller ved ophør af retten til et særligt sundhedskort, sendes det tidligere udstedte kort til Udbetaling Danmark, hvis det stadig er gyldigt, eller kortet tilintetgøres.

§ 11. Udbetaling Danmark opkræver gebyr for et særligt sundhedskort efter de samme regler og satser, der gælder for kommunalbestyrelsers opkrævning af gebyr for udstedelse af sundhedskort, jf. § 11 i bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v.

Klageadgang

§ 12. Klage over Udbetaling Danmarks afgørelser om udstedelse af særligt sundhedskort, eller om indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1- sikring efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger, efter at den sikrede har fået meddelelse om afgørelsen indbringes for Patientombuddet, jf. § 5 a i lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Særlige sundhedskort, der er udstedt af en kommunalbestyrelse før den 1. maj 2015, og hvor indehaveren fortsat opfylder betingelserne for at være berettiget til kortet, vil gælde som dokumentation for retten til ydelser efter sundhedsloven, indtil kortet ikke længere er gyldigt.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 22. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen