Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015)

§ 1. Medalje for International Tjeneste 1948-2009 tildeles danske militære og civile personer, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark i perioden 1948-2009.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles udlændinge, som har ydet en særlig fortjenstfuld international indsats for Danmark i samme periode.

Stk. 3. Tidligere udsendte, jf. stk. 1 og 2, tildeles én medalje for deres samlede indsats i perioden.

Stk. 4. For tidligere udsendte for Forsvarsministeriets ressort foretages tildeling af medaljen af forsvarschefen, som tillige udformer det til medaljen hørende patent.

§ 2. Medaljen præges i forsølvet messing og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres ”Udsendt for Danmark 1948-2009” indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med tre brede hvide striber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. Ansøgning om tildeling af medalje indgives til relevant ressortmyndighed vedlagt relevant dokumentation.

Stk. 2. Kriterier for tildeling:

1) Indsatsen skal have fundet sted i perioden 1948-2009 i konflikt- og katastrofeområder uden for Kongeriget Danmarks grænser. Konflikt- og katastrofeområderne er sammenfaldende med de områder, som står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.

2) Indsatsen skal have haft en varighed på mindst 30 dage. I beregningen af den faktiske tjenestetid kan transporttiden til udsendelsesstedet normalt medregnes.

3) I forbindelse med tildeling af Forsvarets medalje for faldne eller sårede kan varighedskravet i pkt. 2 fraviges.

§ 5. Medaljen kan tildeles posthumt efter ansøgning fra efterladte.

§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1. september 2015 og gælder alene for den indsats, der er ydet i perioden 1948-2009.

Forsvarsministeriet, den 1. september 2015

P.M.V.
E.B.
Peter Wass