Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater

Ved noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 i Pretoria er der indgået en aftale med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
Royal Danish Embassy
 
Kongelig dansk ambassade
Pretoria
 
Pretoria
     
The Royal Danish Embassy in Pretoria presents its compliments to the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa and has the honour to propose that the employment of spouses of transferred officials of the Kingdom of Denmark to the Republic of South Africa be regulated on the basis of reciprocity in accordance with the provisions of this arrangement.
 
Den kongelige danske Ambassade i Pretoria sender sine ærbødigste hilsner til Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika og har den ære at foreslå, at beskæftigelse af ægtefæller til udstationeret personale fra Kongeriget Danmark til Republikken Sydafrika bliver reguleret på grundlag af princippet om gensidighed og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.
     
1. Conditions
 
1. Betingelser
     
1.1 Authorisation to engage in employment will be granted, on a reciprocal basis, to spouses who wish to continue a professional career or who wish to provide services to the community.
 
1.1 Arbejdstilladelse vil blive givet på gensidigt grundlag til ægtefæller, der ønsker at fortsætte en professionel karriere eller som på anden vis ønsker at bidrage til samfundet.
     
1.2 For these purposes
 
1.2 Herved forstås:
(a)
"employees of the sending State" means the members of the staff of the sending State assigned to official duty in the receiving State (who are not nationals or permanent residents of the receiving State) and who are accredited as diplomatic agents, consular officers, administrative or technical staff of the diplomatic mission or consular post;
 
(a)
Medarbejdere fra udsenderstaten": de medlemmer af personalet fra udsenderstaten, som er tjenstligt udsendte i modtagerstaten (som ikke er statsborgere eller fast bosiddende i modtagerstaten), og som er akkrediteret som diplomatiske repræsentanter, konsulære medarbejdere, administrativt eller teknisk personale på den diplomatiske eller konsulære repræsentation;
(b)
"a spouse" means a person who the receiving State has recognised as such, accompanying an employee of the sending State;
 
(b)
"Ægtefælle": en person, som modtagerstaten har anerkendt som sådan, der ledsager en ansat fra udsenderstaten;
(c)
"Diplomatic Convention" means the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;
 
(c)
"Diplomatkonvention": Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser;
(d)
“Consular Convention” means the Vienna Convention on Consular Relations of 1963;
 
(d)
"Konsularkonvention": Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser;
     
1.3 Upon application, a spouse can be authorised to engage in employment from the time of arrival of the employee of the sending State in the receiving State to take up his or her post, until the time of departure of the latter upon termination of his or her duties.
 
1.3 En ægtefælle kan efter ansøgning få arbejdstilladelse fra og med, at medarbejderen fra udsenderstaten er ankommet og har påbegyndt sin ansættelse i modtagerstaten og indtil tidspunktet for sidstnævntes afrejse eller ved ophør af hans eller hendes forpligtelser.
     
1.4 Authorisation for a spouse to engage in employment will lapse on the date
 
1.4 Ægtefællens arbejdstilladelse vil gælde indtil datoen, hvor:
(a)
that the employee of the sending State’s employment terminates; or
 
(a)
Medarbejderen fra udsenderstatens ansættelse ophører; eller
(b)
the spouse ceases to have the status of a member of the family.
 
(b)
Ægtefællen ophører med at være en del af medarbejderens familie.
     
1.5 Authorisation for a spouse to engage in employment will not imply exemption from any requirements which may ordinarily apply to any employment, whether relating to personal characteristics, professional or trade qualifications or otherwise.
 
1.5 Ægtefællens arbejdstilladelse vil ikke undtage vedkommende fra krav, som normalt ville blive stillet til en given beskæftigelse, uanset om det vedrører personlige egenskaber, professionelle eller handelsmæssige kvalifikationer eller andet.
     
2. Immunity from Civil and Administrative Jurisdiction
 
2. Civilretlig og administrativ immunitet
     
2.1 In the case of a spouse enjoying immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State in accordance with the Diplomatic Convention, the Consular Convention or any other agreement which may apply between the Governments, such a spouse who engages in professional services for remuneration outside the mission will by virtue of Article 31.1(c) of the Diplomatic Convention automatically not enjoy immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State.
 
2.1 I det tilfælde, hvor en ægtefælle der nyder immunitet over for den civile og administrative jurisdiktion i modtagerstaten i overensstemmelse med diplomatkonventionen, konsularkonventionen eller enhver anden aftale, som gælder mellem regeringerne, tager lønnet beskæftigelse uden for repræsentationen, vil denne som forudset i diplomatkonventionen artikel 31, stk. 1.c., ikke automatisk nyde civil og administrativ immunitet over for modtagerstatens civile og administrative jurisdiktion.
     
2.2 In such a case, the sending State will be requested to consider waiving the immunity from execution of judgment against such a spouse.
 
2.2 I et sådant tilfælde vil udsenderstaten blive anmodet om at give afkald på immuniteten, således at den pågældende ægtefælle kan blive retsforfulgt.
     
3. Immunity from Criminal Jurisdiction
 
3. Immunitet over for strafferetlig jurisdiktion
     
In the case of a spouse enjoying immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State in accordance with the Diplomatic Convention, the Consular Convention or any other agreement which may apply between the Governments:
 
Såfremt en ægtefælle nyder immunitet over for strafferetlig jurisdiktion i modtagerstaten ifølge diplomatkonventionen, konsularkonventionen eller enhver anden aftale, som gælder mellem regeringerne:
(a)
The sending State will be requested to consider waiving the immunity of the spouse from the criminal jurisdiction of the receiving State in respect of any act or omission arising from the employment; and
 
(a)
Vil udsenderstaten blive anmodet om at vurdere, om der kan gives afkald på immunitet over for den strafferetlige jurisdiktion i modtagerstaten, hvis ægtefællen anklages for at have forsømt eller begået en handling vedrørende hans eller hendes beskæftigelse; og
(b)
A waiver of immunity from criminal jurisdiction will not be construed as extending to immunity from execution of the sentence, for which a separate waiver will be required.
 
(b)
Vil en ophævelse af immuniteten over for strafferetlig jurisdiktion ikke blive udvidet til ophævelse af immuniteten i forhold til eksekveringen af straf. En særskilt tilladelse hertil vil være nødvendig.
     
4. Taxation and Social Security Regimes
 
4. Skat og sociale ydelser
     
A spouse will be subject to the taxation and social security regimes applicable in the receiving State for all matters connected with the employment in the receiving State.
 
En ægtefælle i lønnet beskæftigelse vil være underlagt skattelovgivning og regler vedrørende sociale ydelser i modtagerstaten vedrørende alle forhold, der har forbindelse til beskæftigelse i modtagerstaten.
     
5. Repatriation of Funds
 
5. Hjemførelse af midler
     
Spouses authorised to enter into employment will be allowed to repatriate their remuneration for such employment out of the territory of the receiving State in accordance with the conditions laid down for foreign workers in the regulations of the receiving State and subject to the taxation and social security regimes applicable in the receiving State.
 
Ægtefæller med arbejdstilladelse vil ligeledes have tilladelse til at hjemføre deres vederlag for en sådan beskæftigelse i modtagerstaten i overensstemmelse med betingelserne, der gør sig gældende i forhold til udenlandske arbejdstagere i modtagerstatens lovgivning og i overensstemmelse med modtagerstatens skattelovgivning og lovgivning vedrørende sociale ydelser.
     
6. Procedures to be applied in the Republic of South Africa, as the receiving State
 
6. Procedure der skal anvendes, når Republikken Sydafrika er modtagerstat
     
6.1. A request for authorisation to take up employment in the Republic of South Africa must be submitted via Diplomatic Note to the Branch: State Protocol at the Department of International Relations and Cooperation together with the following details:
 
6.1. En anmodning om arbejdstilladelse i Republikken Sydafrika skal fremsendes ad diplomatisk vej til Afdelingen for Statsprotokol i Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika sammen med følgende oplysninger:
(i)
Place of Employment;
 
(i)
Arbejdssted;
(ii)
Job Title and Job Functions;
 
(ii)
Stillingsbetegnelse og jobfunktioner;
(iii)
Copy of Certificate of Identity issued by the Department;
 
(iii)
Kopi af identitetsdokumentet udstedt af Udenrigsministeriet;
(iv)
Passport Particulars.
 
(iv)
Pasoplysninger
     
6.2. A spouse authorised to take up employment:
 
6.2. En ægtefælle der har fået tildelt arbejdstilladelse:
must return the identity document originally issued to her/him by the Department, for cancellation. The certificate of identity will be re-issued to reflect that the spouse who engages in professional services for remuneration outside the mission will by virtue of Article 31.1(c) of the Diplomatic Convention automatically not enjoy immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State;
 
Skal returnere identitetsdokumentet, som er udstedt af Udenrigsministeriet, til annullering. Dokumentet vil blive genudstedt, således at det afspejler, at ægtefællen, der udfører lønnet arbejde uden for missionen, som følge af Artikel 31, stk.1(c) i diplomatkonventionen, ikke automatisk nyder immunitet over for modtagerstatens civile og administrative jurisdiktion;
may not, without prior authorisation from the Department of International Relations and Cooperation, accept any other employment;
 
Må ikke, uden forudgående tilladelse fra det sydafrikanske udenrigsministerium, acceptere et andet job;
in the event of taking up new employment in the receiving State, must return the existing employment certificate for cancellation and submit applications for further employment in accordance with the procedures set out herein;
 
I tilfælde af jobskifte i modtagerstaten, skal det eksisterende identitetsdokument returneres til annullering, og der skal indleveres en ansøgning om fortsat beskæftigelse i henhold til proceduren i denne aftale.
must, prior to his/her final departure from the Republic of South Africa, return the certificate of employment authorisation to the Department for cancellation;
 
Skal før hans/hendes endelige afrejse fra Republikken Sydafrika returnere identitetsdokumentet til Udenrigsministeriet til annullering.
must, without expenses to the Government of the Republic of South Africa, depart from the Republic of South Africa on or before the date of expiry of the employee of the Sending State’s tour of duty as a foreign representative or alternatively apply for the relevant residence permit in accordance with the relevant domestic law.
 
Skal uden omkostninger for regeringen i Republikken Sydafrika forlade Republikken Sydafrika på eller før udløbet af den udsendte medarbejders udsendelse eller søge om opholdstilladelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning i modtagerstaten.
If the arrangements set out above are acceptable to the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa it is requested that this be confirmed via Diplomatic Note, which also sets the procedures to be followed in the Kingdom of Denmark as receiving State. It is proposed that this Note and the reply of the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa to that effect will place on record the understanding between the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa and the Foreign Ministry of the Kingdom of Denmark, which will be effective on the date of the Note in reply.
 
Hvis ordningen ovenfor kan accepteres af Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika, anmoder vi om bekræftelse ad diplomatisk vej, som også angiver den procedure, Kongeriget Danmark skal følge som modtagerstat. Det foreslås, at denne note og svaret fra Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika fastslår, at der er enighed mellem Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika og Udenrigsministeriet i Kongeriget Danmark. Datoen for svaret fra Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika skal udgøre aftalens ikrafttrædelsesdato.
The Royal Danish Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa the assurances of its highest consideration.
 
Den kongelige danske Ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika om sin mest udmærkede højagtelse.
     
Pretoria, 27 May 2014
 
Pretoria, den 27. maj 2014
     
     
Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa
 
Republikken Sydafrikas Udenrigsministerium
     
The Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa presents its compliments to the Embassy of Denmark and has the honour to refer to the Note Verbale with reference 016/2014 dated 27 May 2014 received from the Embassy regarding the Administrative Spousal Employment Arrangement between Denmark and South Africa.
 
Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika sender sine ærbødigste hilsner til Den danske Ambassade og har den ære at henvise til verbalnote med referencenummer 016/2014, dateret 27. maj 2014, vedrørende den administrative ordning mellem Danmark og Sydafrika om beskæftigelse af ægtefæller.
     
The Department wishes to confirm receipt of the above mentioned Note Verbale with the requirements and regulations as contained in the Model A: Spousal Arrangement for States and wishes to inform the Embassy that the contents are acceptable as an administrative process for the reciprocal spousal working arrangement. Registration of the above Note Verbale and the confirmation of acceptance from the Department have been done with the Office of the Chief State Law Advisor and the arrangement is therefore implemented.
 
Ministeriet ønsker at bekræfte modtagelse af den ovenfor nævnte verbalnote med de krav og regler, som er indeholdt i Model A: Ægtefælleordning for stater, og ønsker at informere ambassaden om, at indholdet er acceptabelt som administrativ procedure for den gensidige ordning om beskæftigelse af ægtefæller. Registreringen af den ovenfor nævnte verbalnote og bekræftelsen på ministeriets accept er udført i samarbejde med den statslige juridiske rådgivers kontor, og ordningen er derfor implementeret.
     
The Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Denmark the assurances of its highest consideration.
 
Udenrigsministeriet i Republikken Sydafrika benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Den kongelige danske Ambassade i Pretoria om sin mest udmærkede højagtelse.
     
PRETORIA
 
PRETORIA
     
19 June 2014
 
19. juni 2014
     
Embassy of Denmark
 
Danmarks ambassade
PRETORIA
 
PRETORIA

Aftalen trådte i kraft på datoen for den sydafrikanske svarnote, den 19. juni 2014.

Udenrigsministeriet, den 30. oktober 2015

Kristian Jensen