Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0271
 
31998L0083
 
32005L0036
 
32006L0007
 
32006L0123
 
32009L0090
 
32013L0051
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kemiske målinger
Bilag 2 Mikrobiologiske målinger
Bilag 3 Prøvetagning
Bilag 4 Kvalitetskrav til »Miljømåling - ekstern støj«
Bilag 5 Kvalitetskrav til driftslaboratorier på renseanlæg - inspektionsordning
Bilag 6 Kvalitetskrav driftsanalyser - personcertificeringsordning for personale på renseanlæg
Bilag 7 Måling af radioaktive stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger1)

I medfør af § 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, § 51 og § 61, stk. 4, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015, § 43, stk. 1, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, § 25, stk. 1, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 3. juli 2015, § 28 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013, § 60, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, § 60 i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, § 11, stk. 1, i lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009 og § 22, stk. 3, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

1) Kemiske og mikrobiologiske målinger, måling af radioaktive stoffer i drikkevand samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om miljø og genteknologi, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om okker samt regler fastsat i medfør af de nævnte love.

2) Støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov.

3) Målinger for kemisk analyse og kontrol af grundvands og overfladevands tilstand, sedimenter og biota til brug for overvågningen efter de programmer, der er udarbejdet efter § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, i bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågningen i internationale naturbeskyttelsesområder m.v., samt øvrige målinger, der indgår i offentligt finansierede overvågningsprogrammer, efterhånden som der træffes beslutning herom.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på målinger og prøveudtagninger, som udføres i forbindelse med akutte forureningssituationer og lignende, hvor det ikke er muligt at opfylde bekendtgørelsens krav.

Definitioner

§ 3. Ved et akkrediteret laboratorium forstås i denne bekendtgørelse et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 4. Ved en akkrediteret teknisk prøvning forstås i denne bekendtgørelse en prøvning udført af et akkrediteret laboratorium akkrediteret til den pågældende prøvning.

§ 5. Ved et akkrediteret certificeringsorgan forstås et organ, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 6. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer er konstateret og attesteret af et akkrediteret certificeringsorgan. Certificering af personer kan endvidere ske af et certificeringsorgan, der for støjmålinger er udpeget af Miljøstyrelsen, og som for personer på rensningsanlæg er udpeget af Naturstyrelsen.

Stk. 2. Certificeringsorganet, jf. stk. 1, kan meddele personer certifikat, hvis de i udlandet har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse.

§ 7. Ved certificering af en person skal certifikatet angive følgende:

1) De aktiviteter, som personens kvalifikationer dækker.

2) De dokumenter, hvor kravene til personens kvalifikationer er anført.

3) Gyldighedsperioden for certifikatet.

§ 8. Ved et inspektionsorgan forstås i denne bekendtgørelse et organ, der foretager inspektion af et renseanlægs driftslaboratorium.

Stk. 2. Inspektionsorganet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 3. Inspektionen omfatter personale, faciliteter, teknologi og metodik.

Krav til målinger m.m.

§ 9. Målinger og prøveudtagning på de i bilag 1-4 og 7 nævnte områder skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. Dog er visse kemiske målinger undtaget fra kravet om akkrediteret teknisk prøvning, jf. bilag 1. Hvis disse kemiske målinger ikke udføres som akkrediteret teknisk prøvning, skal de udføres under et i bilag 1 nærmere anført kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Støjmålinger kan endvidere udføres af andre laboratorier, der beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre sådanne målinger.

Stk. 3. Kemiske målinger på renseanlæg kan endvidere udføres af renseanlæg med driftslaboratorier, der beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. bilag 6, under forudsætning af, at renseanlægget får foretaget inspektion af driftslaboratoriet efter ordningen nævnt i bilag 5, og at inspektionen har vist, at kravene i bilag 5.2-5.4 er opfyldt.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheder, der ikke er akkrediteret til prøveudtagning på spildevandsområdet, kan endvidere udtage disse prøver, når det sker i deres egenskab af tilsynsmyndighed. I disse tilfælde skal prøveudtagningen udføres i overensstemmelse med bilag 3 om prøveudtagning.

Stk. 5. Orienterende støjmålinger, der udføres for at fastslå, om det er rimeligt begrundet at kræve en måling efter stk. 1 eller 2, kræves ikke udført af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person.

§ 10. Målinger og prøveudtagninger, som indgår i en virksomheds egenkontrol, kan udføres af virksomhedens eget laboratorium, hvis ikke andet er fastsat, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Prøveudtagninger, som indgår i egenkontrollen af et vandselskabs spildevandsaktiviteter, kan udføres af eget laboratorium, hvis ikke andet er fastsat.

Stk. 3. Målinger og prøveudtagninger i forbindelse med et vandselskabs vandforsyningsaktiviteter skal fortsat udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium.

Stk. 4. Hvis egenkontrol, der udføres af en virksomhed i medfør af miljøbeskyttelsesloven ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan tilsynsmyndigheden i medfør af denne lovs § 72, stk. 2, påbyde virksomheden, at egenkontrol skal udføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bilag 1-4.

§ 11. Akkrediterede målinger og målinger udført under et kvalitetsstyringssystem, jf. § 9, stk. 1, på områder omfattet af bilagene 1-2 og 4 skal udføres ved de metoder og opfylde de krav til målekvalitet, der fremgår af disse bilag.

Stk. 2. Laboratorier, der udfører støjmålinger ved hjælp af certificerede personer, skal ved udførelse af målinger på områder omfattet af bilag 4 anvende de metoder og opfylde de krav til målekvalitet, der fremgår af dette bilag.

Stk. 3. Laboratorier, der udfører analyser på renseanlæg ved hjælp af certificerede personer, jf. bilag 5 og 6, skal ved udførelse af målinger på områder omfattet af bilag 1 opfylde de krav til målekvalitet, der fremgår af bilag 1.

Stk. 4. Prøveudtagning på de i bilag 3 nævnte områder skal tilsvarende udføres i overensstemmelse med bilag 3.

§ 12. Den certificerede person, der udfører støjmålinger eller kemiske målinger, jf. bilag 4 eller bilag 6, skal oplyse den relevante modtager af ydelsen om

1) kontaktoplysninger til certificeringsorganet, udpeget af Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen, som har certificeret personen eller anerkendt personens erhvervsmæssige kvalifikationer, og

2) oplysning om personen er certificeret i et andet EU- eller EØS-land og i hvilket land certificeringen er meddelt.

Stk. 2. Hvis den relevante modtager af ydelsen anmoder om det, skal den certificerede person, der udfører støjmålinger eller kemiske målinger, oplyse om de faglige regler, som er fastsat i denne bekendtgørelse og hvordan der skaffes adgang til dem.

Stk. 3. Disse oplysninger skal gøres tilgængelig eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale.

§ 13. Personer, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan blive certificeret til at foretage støjmålinger eller kemiske målinger på renseanlæg.

§ 14. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andet EU-, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at udføre støjmålinger eller kemiske målinger jf. bilag 4 eller bilag 6, er undtaget fra kravet om certificering, såfremt certificeringsorganet jf. § 6 anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bilag 4.2.1 og 4.2.2 og bilag 6.2.

Stk. 2. Personer, som ønsker anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende

dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udføre støjmålinger eller kemiske målinger, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og

a) dokumentation vedrørende eventuel erhvervserfaring, eller

b) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført støjmålinger eller kemiske målinger på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Personer, der ønsker en fortsat anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer til at udføre støjmålinger eller kemiske målinger, skal indgive ansøgning til certificeringsorganet mindst hvert tredje år. Ansøgningen skal ledsages af dokumentation for fagteknisk aktivitet i forbindelse med ”Miljømåling – ekstern støj”, jf. bilag 4.2.2., eller bekræftelse om, at den certificerede person ved foretagelse af kemiske målinger jf. bilag 6 har levet op til certificeringsordningens krav, jf. bilag 6.3.3.

§ 15. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et EU-, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at udføre støjmålinger eller kemiske målinger, jf. bilag 4 eller bilag 6, er undtaget fra kravet om certificering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed skal ovennævnte personer inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang underrette certificeringsorganet, jf. § 6, med henblik på eventuel kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bilag 4.2.1 og 4.2.2 og bilag 6.2.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 2, skal ledsages af bevis for anmelderens nationalitet, og attestation for at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at udføre støjmålinger eller kemiske målinger, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt. Herudover skal vedlægges

1) bevis for anmelderens kvalifikationer, eller

2) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført støjmålinger eller kemiske målinger på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Anmelderen, jf. stk. 2, skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udføre erhvervet i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for fagteknisk aktivitet i forbindelse med ”Miljømåling – ekstern støj”, jf. bilag 4.2.2., eller bekræftelse om, at den certificerede person ved foretagelse af kemiske målinger, jf. bilag 6 har levet op til certificeringsordningens krav, jf. bilag 6.3.3.

Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 6. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed eller sikkerhed, skal den pågældende over for certificeringsorganet bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Certificeringsorganet kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen.

Stk. 7. Der kan pålægges anmelderen betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøven. Betalingens størrelse overstiger ikke de beløb, som opkræves i forbindelse med gennemførelse af undervisning, eksamination m.v. på det pågældende område.

Stk. 8. Afgørelse på baggrund af egnethedsprøve og de heraf nødvendige foranstaltninger træffes senest en måned efter afgørelse om udførelse af egnethedsprøven er blevet truffet. Anmelderen kan påbegynde at foretage støjmålinger eller kemiske målinger senest en måned efter der er truffet afgørelse efter stk. 6.

Stk. 9. Foreligger der fra certificeringsorganet ikke en afgørelse inden for de efter stk. 6 og stk. 8 angivne frister, kan anmelderen påbegynde at foretage støjmålinger eller kemiske målinger.

§ 16. Certificeringsorganet behandler ansøgninger om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer efter § 14 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 14, stk. 3.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Certificeringsorganet giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 eller stk. 2 må ansøgeren ikke udføre støjmålinger eller kemiske målinger, jf. bilag 4 eller bilag 6, før certificeringsorganet har truffet afgørelse om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 17. Certificeringsorganet skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget med en måned, jf. § 16, stk. 2.

2) Oplysning om, at ansøgeren eller anmelderen ikke må udføre støjmålinger eller kemiske målinger, jf. bilag 4 eller bilag 6, før certificeringsorganet har truffet afgørelse efter § 14, uanset om fristen på den offentliggjorte frist eller den efterfølgende meddelte frist er overholdt.

3) Oplysning om, at certificeringsorganets afgørelser ikke kan påklages, men at der er mulighed for at anlægge søgsmål.

4) Eventuel oplysning om tilsendelse af manglende dokumentation.

§ 18. Certificeringsorganet underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 15, stk. 3, om sin beslutning ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Certificeringsorganet giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Certificeringsorganet skal efter en fristforlængelse efter stk. 2 have truffet afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 4. Anmelderen må ikke påbegynde at udføre støjmålinger eller kemiske målinger før certificeringsorganet har truffet afgørelse om meddelelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Foreligger der fra certificeringsorganet ikke en afgørelse inden for de efter stk. 1 og stk. 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde at udføre støjmålinger eller kemiske målinger, jf. bilag 4 og 6.

Præstationsprøvninger

§ 19. Præstationsprøvninger skal sikre overholdelse af kravene i denne bekendtgørelse og skal, så vidt det er relevant for de pågældende målinger, foretages på prøvemateriale, der så vidt muligt repræsenterer laboratoriefremstillede, naturtro prøver med kendt indhold og naturlige miljøprøver.

Tilsyn

§ 20. Tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen kan til enhver tid kræve dokumentation for, at et akkrediteret laboratorium, som udfører en akkrediteret teknisk prøvning omfattet af denne bekendtgørelse, opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis en kemisk måling ikke udføres som akkrediteret teknisk prøvning, men under et i bilag 1 nærmere anført kvalitetsstyringssystem, jf. § 9, stk. 1, 2. og 3. punktum, kan tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til enhver tid kræve dokumentation for, at kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Eva Kjer Hansen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Kemiske målinger

1.0 Definitioner

Parameter

Angiver et stof eller en egenskab i et givet medium (vand, jord, slam o.l.), der ønskes målt.

Detektionsgrænse LD

Den laveste værdi af output-signal eller koncentration, ved hvilket det på et nærmere angivet konfidensniveau kan erklæres, at en prøve adskiller sig fra en blindprøve, der ikke indeholder den pågældende parameter. Detektionsgrænsen er den laveste koncentration, der kan påvises. Ved output-signal forstås i denne bekendtgørelse måleværdier, der ikke udtrykker koncentrationsenheder.

Detektionsgrænsen er i denne bekendtgørelse defineret som 3 gange standardafvigelsen inden for en serie og beregnes som angivet nedenfor, jf. 1.1.1.

Kvantifikationsgrænse LQ

Et nærmere angivet multiplum af detektionsgrænsen ved en koncentration af parameter, som med rimelighed kan bestemmes med et acceptabelt niveau af nøjagtighed og præcision. Kvantifikationsgrænsen kan bestemmes med en passende standard eller prøve og kan beregnes ud fra det laveste kalibreringspunkt på kalibreringskurven, ekskl. blindprøven.

Kvantifikationsgrænsen er i denne bekendtgørelse defineret som 3 gange detektionsgrænsen og beregnes som angivet nedenfor, jf. 1.1.2.

Total standardafvigelse s T og relativ total standardafvigelse CV T

Den totale standardafvigelse bestemmes i den interne kvalitetskontrol. Den totale standardafvigelse beregnes som angivet nedenfor, jf. 1.1.3.

Måleusikkerhed

Måleusikkerhed er en ikke-negativ parameter, som på grundlag af de benyttede oplysninger karakteriserer den spredning af de målte værdier, der kan tillægges måleresultatet. Spredning, der kan tilskrives prøvetagning, indgår ikke i måleusikkerheden.

Ekspanderet måleusikkerhed, absolut (U abs ) og relativt (U rel )

Den ekspanderede måleusikkerhed er et interval omkring resultatet af en måling, der forventes at omfatte en stor del af den fordeling af værdier, der med rimelighed (konfidens) kan tillægges måleresultatet. Den ekspanderede måleusikkerhed beregnes som angivet nedenfor, jf. 1.1.4.

1.1 Laboratoriets analysekvalitet

Laboratoriets analysekvalitet skal leve op til kravene til

– detektionsgrænse og

– ekspanderet måleusikkerhed.

Laboratoriets måleområde er bestemmende for, om ekspanderet måleusikkerhed skal dokumenteres som absolut værdi (lavt koncentrationsniveau), som relativ værdi (højt koncentrationsniveau) eller både som absolut og relativ værdi.

Kravene er anført i bilag 1.3 - 1.19.

Detektionsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed skal dokumenteres ved validering af laboratoriets målemetode. Valideringen skal omfatte hele laboratoriets måleområde for den pågældende metode og sikre, at ekspanderet måleusikkerhed er dokumenteret ved koncentrationer, der er relevante for kritiske værdier for den pågældende måleparameter, herunder miljøkvalitetskrav (jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand). Analysekvaliteten skal desuden overvåges løbende som beskrevet under punkt 1.1.6.

For prøver fra det nationale overvågningsprogram skal desuden overholdes programmets krav til detektionsgrænse, LD.

Et laboratorium kan rapportere analyseresultater ned til og med detektionsgrænsen. Laboratoriet skal aftale med rekvirenten, om resultatet af en måling skal rapporteres til detektionsgrænsen LD eller kvantifikationsgrænsen LQ.

1.1.1 Detektionsgrænse

Et laboratoriums detektionsgrænse LD bestemmes i den interne kvalitetskontrol på følgende måde:

LD = 3 · sw,

hvor sw er spredningen inden for serien. sw bestemmes på basis af standardafvigelsen, sn, i n analyseserier:

sn2 = ((x1-xv)2 + (x2-xv)2 + (x3-xv)2 + …(xp-xv)2)/(p-1),

hvor sn er standardafvigelsen inden for den n-te analyseserie, x1, x2, x3, . . xp er de enkelte målinger for kontrolprøven i den n-te analyseserie, og hvor xv er middelværdien af i alt p målinger for kontrolprøven i den n-te analyseserie.

sw2 = (s12 + s22 + s32 + . . . s102 . . . + sn2)/n

hvor s1, s2, s3, . . . s10, . . . sn er standardafvigelsen i de enkelte analyseserier beregnet som beskrevet ovenfor.

Hvis der udføres 2 bestemmelser for kontrolprøven i hver serie (p = 2) kan ovenstående to formler samles til:

sw2 = (d12 + d22 + d32 + . . . d102 . . . + dn2)/2n,

hvor d1, d2, d3, …d10, …dn er differensen mellem de enkelte dobbeltbestemmelsers resultater af i alt n dobbeltbestemmelser af kontrolprøver.

I beregningen af spredningen inden for serien, sw, indgår kontrolanalyseresultater fra samtlige analyseserier, som er godkendt under laboratoriets kvalitetssikring i kontrolperioden.

Detektionsgrænsen LD bestemmes på en kontrolprøve på lavt koncentrationsniveau.

Når det er fagligt forsvarligt, kan der i stedet for kontrolprøver med en målelig koncentration anvendes blindværdier til bestemmelse af detektionsgrænsen, LD. I så fald bestemmes detektionsgrænsen, LD, ud fra spredningen af blindværdier inden for serien på følgende måde:

LD = 5 · swblind

For marine matricer gælder dog følgende: LD = 3 · swblind

swblind bestemmes efter tilsvarende metode som sw.

1.1.2 Kvantifikationsgrænse

Et laboratoriums kvantifikationsgrænse LQ bestemmes ud fra detektionsgrænsen, LD, på følgende måde:

LQ = 3 · LD

1.1.3 Den totale standardafvigelse

Et laboratoriums totale standardafvigelse sT bestemmes i den interne kvalitetskontrol ud fra resultaterne af kontrolprøver i n analyseserier på følgende måde:

sT2 = sw2 + sb2,

hvor sw beregnes som anført ovenfor, jf. 1.1.1.

sb er spredningen mellem analyseserierne og bestemmes ved:

sb2 = ((m1-mv)2 + (m2-mv)2 + (m3-mv)2 + …(m10-mv)2 + …(mn-mv)2)/(n-1)-sw2/p,

hvor m1, m2, m3. . m10… mn er middelværdierne i de enkelte analyseserier, og hvor mv er middelværdien over alle n analyseserier. p er antallet af målinger i den enkelte analyseserie.

Den relative totale standardafvigelse CVT bestemmes på følgende måde:

bj

I beregningen af et laboratoriums totale standardafgivelse, sT, indgår kontrolanalyseresultater fra samtlige analyseserier, som er godkendt under laboratoriets kvalitetssikring i den af laboratoriet valgte kontrolperiode.

1.1.4 Den ekspanderede måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed fastlægges ved at gange måleusikkerheden med dækningsfaktor k lig 2, dvs. ved et konfidensniveau på 95 %. Den ekspanderede måleusikkerhed beregnes på den baggrund på følgende måde:

Ekspanderet måleusikkerhed = måleusikkerhed · 2

Måleusikkerhed skal dække over alle signifikante usikkerhedsbidrag fra analyse og forbehandling af prøver, men ikke fra prøvetagning og transport. Måleusikkerhed estimeres i henhold til DANAK’s akkrediteringsbestemmelse.

Den ekspanderede måleusikkerhed estimeres som en absolut værdi (Uabs) på lavt koncentrationsniveau og som en relativ værdi (Urel) på højt koncentrationsniveau.

1.1.5 Kontrolprøver

Laboratorier skal godtgøre deres kompetencer ved at analysere kontrolprøver, som i videst muligt omfang er repræsentative for matricen i de prøvetyper, der analyseres. Laboratoriet skal kunne argumentere for og så vidt muligt dokumentere de anvendte kontrolprøvers repræsentativitet. Som et led i dokumentationen skal laboratorierne analysere eksisterende referencematerialer, der er repræsentative for indsamlede prøver, og som er relevante for den analysekvalitet, der er anført i bilag 1.3 - 1.19.

Kontrolprøven skal underkastes alle de behandlingstrin, som anvendes for naturlige prøver. Dette dækker foruden slutbestemmelsen og eventuel oplukning eller ekstraktion enhver forbehandling, eksempelvis filtrering eller tilsætning af konserveringsmiddel. Kontrolprøvens koncentration skal være fastsat uafhængig af de standarder, der anvendes til kalibrering, dvs. at kontrolprøven enten skal være et referencemateriale eller være fremstillet ud fra kemikalier, som ikke anvendes til kalibrering.

Kontrolprøverne skal vælges på rimelige koncentrationsniveauer i forhold til de miljøprøver, der analyseres, og omfatte lave koncentrationer (området op til ca. 5 · LD) samt koncentrationer omkring de niveauer, laboratoriet ofte måler i miljøprøver. Et laboratorium skal dog alene dokumentere opfyldelse af krav til ekspanderet måleusikkerhed og den totale standardafvigelse inden for det koncentrationsniveau, hvor laboratoriet leverer målinger.

1.1.6 Kontrol med laboratoriets analysekvalitet

Intern kvalitetskontrol

Udførelse af intern kvalitetskontrol indebærer, at der i enhver prøveserie skal indgå en eller flere kontrolprøver sammen med de miljøprøver, der skal analyseres. Der skal som udgangspunkt medtages kontrolprøver for alle analyserede parametre. Kontrolprøverne analyseres som ægte dobbeltprøver (evt. flere end to bestemmelser) og kan tillige omfatte blindprøve, hvor en sådan indgår i analyseproceduren.

Værdierne af de analyserede kontrolprøver indtastes løbende i et kvalitetskontrolprogram med X/R kort for hver prøvetype og koncentrationsniveau og med mulighed for at beregne kontrolprøvernes middelværdi og totale standardafvigelse.

Trends i kontrolkortet (stigning, fald, overvægt af værdier på den ene side af centrallinjen), detektionsgrænse LD, den totale standardafvigelse, CVT på højt koncentrationsniveau og sT på lavt koncentrationsniveau, vurderes periodisk med passende frekvens, således at laboratoriet kan dokumentere, at den daglige analysekvalitet forbliver uændret.

Ved multielementanalyser for parametre, hvis koncentration i miljøprøverne oftest ikke er målelig, kan laboratoriet indskrænke X/R kort og periodisk opfølgning på trends i kontrolkortet, detektionsgrænse og total standardafvigelse til et antal repræsentative parametre. Laboratoriet skal dokumentere begrundelsen for valg af parametre.

Ekspanderet måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed dokumenteres med anvendelse af den information, der er nødvendig til sikring af, at alle signifikante kilder til måleusikkerhed er inkluderet. Måleusikkerheden skal revurderes, hvis størrelsen af sT og CVT indikerer, at usikkerheden kan være øget. Desuden vurderes måleusikkerheden, når der indføres ændringer i analysemetoden eller ændrede forhold, eksempelvis nyt apparatur.

Ekstern kvalitetskontrol - præstationsprøvninger

Laboratorier skal godtgøre deres kompetence ved så vidt muligt én gang årligt at deltage i præstationsprøvninger for alle anvendte målemetoder, men ikke nødvendigvis for alle matricer. Laboratoriet skal udarbejde planer for præstationsprøvning og opretholde registrering af deltagelsen. Planerne skal udformes på en sådan måde, at det er muligt at vurdere, om omfanget af præstationsprøvninger dækker analyseområdet på relevant vis.

Præstationsprøvningerne skal være repræsentative for og egnede til at dokumentere den analysekvalitet, der er anført i bilag 1.3 - 1.19. Præstationsprøvningerne skal være tilrettelagt af akkrediterede organisationer eller nationalt eller internationalt anerkendt organisationer, som opfylder kravene i ISO/IEC 17043 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. For metoderelaterede parametre skal laboratoriet så vidt muligt vælge præstationsprøvninger, hvor den nominelle værdi er fastlagt ved anvendelse af de i bilag 1.3 - 1.19 specificerede metoder.

Resultaterne af deltagelsen i præstationsprøvninger evalueres på grundlag af pointsystem i ISO/IEC 17043 eller ISO 13528 standarder eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. Formler og kriterier for bedømmelse af præstation er gengivet nedenfor.

Z-score:

bj,

hvor x er laboratoriets måleresultat; μ er den nominelle værdi, ogzzer standardafvigelse til vurdering af præstation (standard deviation for proficiency assessment eller target standard deviation).

Z’-score:

bj,

hvor x, μ ogzzer som beskrevet for Z-score. uref er standardafvigelsen for den nominelle værdi.

Ved beregning af Z-score eller Z’-score anvendes følgende værdier for :

0,36 · Uabs eller 0,36 · (Urel /100) · μ fra bilag 1.3 – 1.19. Den af de to, der giver det laveste Z-score ved den aktuelle koncentration, anvendes.

Kriterier for præstation for Z-score og Z’-score:

|z| ≤ 2: tilfredsstillende overensstemmelse mellem laboratoriets måling og den nominelle værdi

2 < |z| < 3: tvivlsom overensstemmelse

|z| ≥ 3: utilfredsstillende overensstemmelse.

E n -værdi:

bj,

hvor x og μ er som beskrevet for Z-score, Ulab er laboratoriets ekspanderede usikkerhed på målingen, og Uref er den ekspanderede usikkerhed for den nominelle værdi.

Kriterier for præstation:

|En| ≤ 1: tilfredsstillende overensstemmelse mellem laboratoriets måling og den nominelle værdi

|En| > 1: utilfredsstillende overensstemmelse.

Har et laboratorium resultater, der efter det valgte pointsystem må betegnes som afvigende, skal laboratoriet træffe de nødvendige skridt til bedømmelse af betydningen af afvigelsen og til efterfølgende relevant korrigerende handling.

På f.eks. hjemmesiden www.eptis.bam.de er der oplysninger om udbudte præstationsprøvninger.

1.1.7 Akkrediteret teknisk prøvning og kvalitetsstyringssystem

Det er i bilag 1.3 - 1.19 anført, for hvilke parameter og parametergruppe der kræves akkrediteret teknisk prøvning for den pågældende måling. Dette er i bilag 1.3 – 1.19 anført med bogstavet A.

For parametre og parametergrupper, hvor der ikke kræves akkrediteret teknisk prøvning, skal laboratoriet som minimum have et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. De ikke-akkrediterede analysemetoder skal valideres og dokumenteres i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet. Dette er i bilag 1.3 – 1.19 anført med bogstavet K.

Når der i en given analyseopgave indgår ikke-akkrediterede målinger omfattet af nærværende bekendtgørelse, skal laboratoriet oplyse rekvirenten om navnet på den standard (ISO/IEC 17025 eller tilsvarende internationalt accepteret standard), for laboratoriets kvalitetssystem, som målingerne er udført under. Desuden skal den ekspanderede måleusikkerhed og detektionsgrænse eller kvantifikationsgrænse for de pågældende målinger oplyses.

1.1.8 Dokumentation

Laboratoriet skal dokumentere overholdelse af de i bilag 1.3 - 1.19 anførte kvalitetskrav.

1.2 Analysemetoder

Alle anvendte analysemetoder, herunder laboratorie-, felt- og onlinemetoder, skal valideres og dokumenteres i overensstemmelse med standard EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder.

Bestemmelse af en parameter kan som udgangspunkt foretages med enhver dokumenteret metode, der giver resultater, der opfylder kvalitetskravene i bilag 1.3 - 1.19. Undtaget herfra er parametre, hvor måleresultatet er bestemt af den valgte metode. Sådanne metoderelaterede parametre skal måles med en nærmere specificeret metode. I bilag 1.3 - 1.19 er det anført, når der er metodekrav, og selve metoden eller en metodereference fremgår af et metodedatablad. Metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk. Kravene til analysemetode er absolutte og kan ikke fraviges med undtagelse af anvendelse af automatiserede versioner af de krævede metoder. Laboratoriet skal i så fald dokumentere overensstemmelse mellem resultater opnået med den krævede metode og den automatiserede version. Nye metoder kan kun indføres ved ændring i metodedatabladene. Den til enhver tid gældende version af et metodedatablad skal anvendes.

Visse medier som spildevand, jord, slam m.m. influerer på analyseresultatet. Derfor stilles der for visse parametre krav om anvendelse af en bestemt forbehandlingsmetode på denne type prøver. Forbehandling kan f.eks. omfatte filtrering med en nærmere specificeret porevidde eller ekstraktion af en bestemt del med syre (typisk for metaller) eller et opløsningsmiddel (typisk for organiske stoffer). Kravene til forbehandlingsmetoden vil være specificeret i et metodedatablad som angivet i bilag 1.3 - 1.19. Den til enhver tid gældende version af et metodedatablad skal anvendes.

1.3 Kontrol/overvågning af grundvand

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
pH
 
-
0,2
-
K
M051
Ledningsevne
mS/m
1,5
5
15%
K
 
Tørstof
mg/L
10
30
15%
A
M029
Svovlbrinte (S)
mg/L
0,02
0,2
15%
A
M030
Methan
mg/L
0,01
0,05
20%
A
M063
Ilt (O2)
mg/L
0,1
0,3
15%
K
M022
Aggressiv kuldioxid ved 12 °C (CO2)
mg/L
-
-
-
A
M031
Hydrogenkarbonat (HCO3)
≥ 30 mg/L
mg/L
3
5
15%
A
M037
Hydrogencarbonat (HCO3)
< 30 mg/L
mg/l
0,3
0,5
15%
A
M039
Chlorid (Cl)
mg/L
1
5
15%
A
 
Sulfat (SO4)
mg/L
0,5
5
15%
A
 
Fluorid (F)
mg/L
0,05
0,1
15%
A
 
Calcium (Ca)
mg/L
1
3
15%
A
 
Magnesium (Mg)
mg/L
0,3
1
15%
A
 
Natrium (Na)
mg/L
0,3
1
15%
A
 
Kalium (K)
mg/L
0,05
0,2
15%
A
 
Ammonium (NH4)
mg/L
0,005
0,01
15%
A
M004
Nitrit (NO2)
mg/L
0,001
0,01
15%
A
M006
Nitrat (NO3)
mg/L
0,3
1
15%
A
M008
Total nitrogen (N)
mg/L
0,05
0,1
15%
A
M010
Ortho phosphat (P)
mg/L
0,005
0,01
15%
A
M009
Total phosphor (P)
mg/L
0,01
0,01
15%
A
M011, M012
Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C)
mg/L
0,1
0,5
15%
A
M032
Uorganiske sporstoffer
           
Cyanid (CN)
µg/L
1
5
15%
A
M034
Aluminium
µg/L
0,5
1
20%
A
 
Antimon
µg/L
0,2
1
20%
A
 
Arsen
µg/L
0,03
0,05
20%
A
 
Barium
µg/L
1
3
20%
A
 
Beryllium
µg/L
0,02
0,2
20%
A
 
Bly
µg/L
0,03
0,05
20%
A
 
Bor
µg/L
10
30
20%
A
 
Total opløst brom (Br)
µg/L
10
30
20%
A
 
Cadmium
µg/L
0,003
0,005
20%
A
 
Chrom
µg/L
0,03
0,05
20%
A
 
Total opløst iod (I)
µg/L
0,3
1,5
20%
A
M050
Jern, total
µg/L
10
30
20%
A
 
Kobber
µg/L
0,03
0,1
20%
A
 
Kviksølv
µg/L
0,001
0,003
20%
A
 
Litium
µg/L
0,2
0,5
20%
A
 
Mangan
µg/L
2
10
20%
A
 
Molybdæn
µg/L
0,05
0,2
20%
A
 
Nikkel
µg/L
0,03
0,1
20%
A
 
Selen
µg/L
0,05
0,1
20%
A
 
Strontium
µg/L
1
10
20%
A
 
Vanadium
µg/L
0,2
0,5
20%
A
 
Zink
µg/L
0,5
1
20%
A
 
Øvrige uorganiske sporstoffer
µg/L
0,2**)
1**)
20%
A
 
Pesticider
           
Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA)
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M059
Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
 
CyPM 1), picolinafen, 2-hydroxy-terbutylazin, 2-hydroxy-desethyl-terbutylazin, IN70942 3), Cl153815 4)
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
 
IN709412)
µg/L
0,01
0,05
50%
K
 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M065
Aromatiske kulbrinter
           
Benzen
µg/L
0,03
0,1
20%
A
M060
Toluen
µg/L
0,03
0,1
20%
A
M060
o-Xylen, m+p-xylen
µg/L
0,02**)
0,1**)
20%
A
M060
Naphthalen
µg/L
0,1
0,5
30%
A
M060
Phenoler
           
Nonylphenoler, sum
µg/L
0,05
0,2
30%
A
M054, M060
Nonylphenol-monoethoxylater, sum
µg/L
0,05
0,5
30%
A
M054, M060
Nonylphenol-diethoxylater, sum
µg/L
0,1
0,5
30%
A
M054, M060
Phenol
µg/L
0,05
0,2
30%
A
M060
Methyl- og dimethylphenoler, herunder 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol
µg/L
0,05**)
0,3**)
30%
A
 
Alkylbenzener
           
1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen
µg/L
0,03**)
0,2**)
30%
A
 
Halogenerede alifatiske kulbrinter
           
Vinylchlorid
µg/L
0,02
0,1
30%
A
M060
1,2-Dibromethan
µg/L
0,003
0,01
20%
A
M060
Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder chloroform, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, 1,1,1-trichlorethan
µg/L
0,02**)
0,1**)
20%
A
M060
Halogenerede phenoler
           
Pentachlorphenol
µg/L
0,01
0,03
30%
A
M060
PAH
           
Benzo(a)pyren
µg/L
0,005
0,01
30%
A
M060
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M060
Blødgørere
           
Diisononylphthalater, sum (DNP)
µg/L
0,1
1
20%
A
M056, M060
Øvrige blødgørere, herunder di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP), dibutylphthalat
µg/L
0,1**)
1**)
20%
A
M060
Anioniske detergenter
           
LAS
µg/L
3
10
30%
A
M055, M060
Anioniske detergenter (MBAS)
µg/L
5
20
30%
A
M061
Ethere
           
MTBE
µg/L
0,2
1
30%
A
M060
Perfluorerede alkylsyreforbindelser
           
PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHpA (perfluorheptansyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFNA (perfluornonansyre), PFOSA (perfluoroktansulfonamid), PFOS (perfluoroktansulfonsyre) og PFOA (perfluoroktansyre)
µg/L
0,001*) **)
0,005*) **)
50%*)
A*)
M068*)
PFBA (perfluorbutansyre) og PFDA (perfluordecansyre)
µg/L
0,002*) **)
0,01*) **)
50%*)
A*)
M068*)
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre), PFHxA (perfluorhexansyre) og PFPeA (perfluorpentansyre)
µg/L
0,005*) **)
0,03*) **)
50%*)
A*)
M068*)

*)
Krav gælder fra 30. maj 2016.
**)
Krav gælder for hver enkelt komponent
1)
E-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]-phenyl)-3-methoxyacrylsyre
2)
N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-N-((3-ethylsulfonyl)-2-pyridinyl)urea
3)
N-((3-(ethylsulfonyl)-2-pyridyl)-4,6-dimethoxy-2-pyrimidinamin
4)
2-(3-(trifluromethyl)phenoxy)-picolinsyre
A:
Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K:
Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
 
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.4 Drikkevandskontrol

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
pH
 
-
0,2
-
A
M051
Ledningsevne
mS/m
1,5
5
15%
A
 
Farvetal (Pt)
mg/L
1
2
15%
A
M035
Turbiditet
FNU
0,05
0,05
15%
A
M036
Tørstof
mg/L
10
30
15%
A
M029
Svovlbrinte (S)
mg/L
0,02
0,2
15%
A
M030
Methan
mg/L
0,01
0,05
20%
A
M063
Ilt (O2)
mg/L
0,2
0,5
15%
A
M022
Chlor, frit (Cl2)
mg/L
0,03
0,1
15%
A
M026
Total chlor (Cl2)
mg/L
0,03
0,1
15%
A
M026
Bromat (BrO3)
µg/L
2
3
15%
A
 
Aggressiv kuldioxid ved 12 °C (CO2)
mg/L
-
-
-
A
M031
Hydrogencarbonat (HCO3)
mg/L
3
5
15%
A
M037
Carbonat (CO3)
mg/L
2
5
15%
A
M038
Chlorid (Cl)
mg/L
1,5
5
15%
A
 
Sulfat (SO4)
mg/l
1,5
5
15%
A
 
Fluorid (F)
mg/L
0,05
0,1
15%
A
 
Calcium (Ca)
mg/L
1
3
15%
A
 
Magnesium (Mg)
mg/L
0,3
1
15%
A
 
Natrium (Na)
mg/L
0,3
1
15%
A
 
Kalium (K)
mg/L
0,05
0,2
15%
A
 
Ammonium (NH4)
mg/L
0,005
0,01
15%
A
M004
Nitrit (NO2)
mg/L
0,001
0,01
15%
A
M006
Nitrat (NO3)
mg/L
0,3
1
15%
A
M008
Ortho phosphat phosphor (P)
mg/L
0,005
0,01
15%
A
M009
Total phosphor (P)
mg/L
0,01
0,01
15%
A
M011
Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C)
mg/L
0,2
0,5
15%
A
M032
Uorganiske sporstoffer
           
Cyanid (CN)
µg/L
1,5
5
15%
A
M034
Aluminium
µg/L
3
10
20%
A
 
Antimon
µg/L
0,2
1
20%
A
 
Arsen
µg/L
0,03
0,05
20%
A
 
Barium
µg/L
3
10
20%
A
 
Bly
µg/L
0,03
0,1
20%
A
 
Bor
µg/L
10
30
20%
A
 
Cadmium
µg/L
0,02
0,05
20%
A
 
Chrom
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Jern, total
µg/L
10
30
20%
A
 
Kobber
µg/L
3
10
20%
A
 
Kviksølv
µg/L
0,003
0,01
20%
A
 
Mangan
µg/L
2
10
20%
A
 
Nikkel
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Selen
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Sølv
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Zink
µg/L
3
10
20%
A
 
Pesticider
           
Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA)
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M059
Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin
µg/L
0,02**)
0,05**)
30%
A
 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M065
Aromatiske kulbrinter
           
Benzen
µg/L
0,03
0,1
20%
A
M060
Toluen
µg/L
0,03
0,1
20%
A
M060
o-xylen, m+p-xylen
µg/L
0,02**)
0,1**)
20%
A
M060
Naphthalen
µg/L
0,1
0,5
30%
A
M060
Phenoler
           
Phenol
µg/L
0,05
0,2
30%
A
M060
Methyl- og dimethylphenoler, herunder 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol
µg/L
0,05**)
0,3**)
30%
A
 
Alkylbenzener
           
1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen
µg/L
0,03**)
0,2**)
30%
A
 
Halogenerede alifatiske kulbrinter
           
Vinylchlorid
µg/L
0,02
0,2
30%
A
M060
1,2-Dibromethan
µg/L
0,003
0,01
20%
A
M060
Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner
µg/L
0,03**)
0,1**)
20%
A
M060
PAH
           
Benzo(a)pyren
µg/L
0,003
0,005
30%
A
M060
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren
µg/L
0,005**)
0,01**)
30%
A
M060
Anioniske detergenter
           
Anioniske detergenter (MBAS)
µg/L
5
20
30%
A
M061
Ethere
           
MTBE
µg/L
0,2
1
30%
A
M060
Perfluorerede alkylsyreforbindelser
           
PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHpA (perfluorheptansyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFNA (perfluornonansyre), PFOSA (perfluoroktansulfonamid), PFOS (perfluoroktansulfonsyre) og PFOA (perfluoroktansyre)
µg/L
0,001*) **)
0,005*) **)
50%*)
A*)
M068*)
PFBA (perfluorbutansyre) og PFDA (perfluordecansyre)
µg/L
0,002*) **)
0,01*) **)
50%*)
A*)
M068*)
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre), PFHxA (perfluorhexansyre) og PFPeA (perfluorpentansyre)
µg/L
0,005*) **)
0,03*) **)
50%*)
A*)
M068*)

*)
Krav gælder fra 30. maj 2016.
**)
Krav gælder for hver enkelt komponent.
A:
Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K:
Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
 
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.5 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Ledningsevne
mS/m
1,5
5
15%
K
 
Farvetal (Pt)
mg/L
1
3
15%
A
M035
Suspenderede stoffers tørstof
mg/L
1,5
5
15%
A
M040
Ilt (O2)
mg/L
0,2
0,5
15%
K
M022
Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O2)
mg/L
1,5
5
15%
A
M003
Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)
mg/L
0,5
1,5
20%
A
M002
Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C)
mg/L
0,2
0,5
15%
A
M032
Chlorid (Cl)
mg/L
1,5
5
15%
A
 
Sulfat (SO4)
mg/L
1,5
5
15%
A
 
Fluorid (F)
mg/L
0,05
0,1
15%
A
 
Ammonium (NH4)
mg/L
0,005
0,01
15%
A
M004
Nitrat (NO3)
mg/L
0,3
1
15%
A
M008
Total phosphor (P)
mg/L
0,01
0,01
15%
A
M011
Uorganiske sporstoffer
           
Cyanid (CN)
µg/L
1,5
5
15%
A
M034
Antimon
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Arsen
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Barium
µg/L
3
10
20%
A
 
Bly
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Bor
µg/L
10
30
20%
A
 
Cadmium
µg/L
0,1
0,5
20%
A
 
Chrom
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Jern, opløst
µg/L
10
30
20%
A
 
Kobber
µg/L
1,5
5
20%
A
 
Kviksølv
µg/L
0,003
0,01
20%
A
 
Mangan
µg/L
2
5
20%
A
 
Nikkel
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Selen
µg/L
0,3
1
20%
A
 
Zink
µg/L
1,5
5
20%
A
 
Pesticider
           
Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA)
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M059
Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin
µg/L
0,02**)
0,05**)
30%
A
 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
M065
Aromatiske kulbrinter
           
Benzen
µg/L
0,03
0,2
30%
A
M060
Halogenerede alifatiske kulbrinter
           
1,2-Dibromethan
µg/L
0,003
0,02
30%
A
M060
Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner
µg/L
0,03**)
0,2**)
30%
A
M060
PAH
           
Benzo(a)pyren
µg/L
0,003
0,02
30%
A
M060
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren
µg/L
0,02**)
0,1**)
30%
A
M060

**)
Krav gælder for hver enkelt komponent.
A:
Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K:
Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
 
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.6 Perkolat fra deponeringsanlæg

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Ledningsevne
mS/m
1,5
5
15%
K
 
Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O2)
mg/L
10
50
20%
A
M027
Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)
mg/L
1
5
20%
A
M042
Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C)
mg/L
1
2
20%
A
M033
Alkalinitet
mmol/L
0,3
1,5
15%
A
M037
Chlorid (Cl)
mg/L
3
15
15%
A
 
Sulfat (SO4)
mg/L
1,5
5
20%
A
 
Calcium (Ca)
mg/L
3
15
20%
A
 
Magnesium (Mg)
mg/L
0,3
1,5
20%
A
 
Natrium (Na)
mg/L
3
15
20%
A
 
Kalium (K)
mg/L
0,3
1,5
20%
A
 
Ammonium nitrogen (N)
mg/L
0,3
1,5
20%
A
M004
Kjeldahl nitrogen (N)
mg/L
1,5
5
20%
A
M043
Total nitrogen (N)
mg/L
1,5
5
20%
A
M010
Total phosphor (P)
mg/L
0,01
0,05
20%
A
M011
Uorganiske sporstoffer
           
Aluminium
µg/L
3
15
20%
A
 
Arsen
µg/L
0,3
1,5
20%
A
 
Bly
µg/L
0,3
1,5
20%
A
 
Cadmium
µg/L
0,2
1
20%
A
 
Chrom
µg/L
0,3
1,5
20%
A
 
Jern, opløst
µg/L
30
150
20%
A
 
Kobber
µg/L
3
15
20%
A
 
Kviksølv
µg/L
0,03
0,1
20%
A
 
Mangan
µg/L
10
50
20%
A
 
Nikkel
µg/L
0,5
2
20%
A
 
Zink
µg/L
3
15
20%
A
 

A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.7 Kontrol/overvågning af marint vand

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Salinitet
0,1
0,1
15%
K
 
Ilt (O2)
mg/L
0,2
0,5
15%
K
M022
Sulfid (S)
mg/L
0,02
0,05
15%
A
M030
Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)
mg/L
1,5
5
20%
A
M002
Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC) (C)
mg/L
0,5
0,5
15%
A
M033
Silicium (Si)
mg/L
0,005
0,03
20%
A
M028
Ammonium nitrogen (N)
mg/L
0,003
0,01
20%
A
M004
Nitrit+nitrat nitrogen (N)
mg/L
0,002
0,01
20%
A
M008
Total nitrogen (N)
mg/L
0,02
0,1
30%
A
M010
Ortho phosphat phosphor (P)
mg/L
0,001
0,01
20%
A
M009
Total phosphor (P)
mg/L
0,003
0,01
20%
A
M011
Chlorofyl a
µg/L
0,3
1
20%
A
M046
Uorganiske sporstoffer
           
Arsen
µg/L
0,1
0,5
50%
A
 
Bly
µg/L
0,05a)
0,02b)
0,05
50%
A
 
Cadmium
µg/L
0,02a)
0,005b)
0,05a)
0,005b)
50%
A
 
Chrom
µg/L
0,05a)
0,03b)
0,2a)
0,03b)
50%
A
 
Kobber
µg/L
0,2a)
0,05b)
0,5a)
0,1b)
50%
A
 
Kviksølv
µg/L
0,001
0,003
50%
A
 
Nikkel
µg/L
0,2a)
0,1b)
0,5a)
0,3b)
50%
A
 
Zink
µg/L
0,5a)
0,2b)
0,5
50%
A
 
Organotinforbindelser
           
Tributyltin (Sn)
µg/L
0,001
0,005
50%
A
M060
Pesticider
           
Chlorpyriphos, hexachlorcyclohexan (sum af alle isomerer), trifluralin
µg/L
0,003 **)
0,02 **)
30%
A
 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider
µg/L
0,01**)
0,05**)
30%
A
 
Aromatiske kulbrinter
           
Naphthalen
µg/L
0,1
0,5
30%
A
M060
Phenoler
           
Nonylphenoler, sum
µg/L
0,05
0,3
30%
A
M054, M060
4-nonylphenol
µg/L
0,03
0,2
30%
A
 
Halogenerede phenoler
           
Pentachlorphenol
µg/L
0,01
0,05
30%
A
M060

**)
Krav gælder for hver enkelt komponent.
a):
Kvalitetskrav er gældende for miljømålinger generelt og skal anvendes med mindre, at målingen skal anvendes til at bestemme naturlig baggrundskoncentration.
b):
Kvalitetskrav er gældende for måling af naturlig baggrundskoncentration.
Værdier, som hverken er markeret med a) eller b) gælder for alle målinger i marint vand.
A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.8 Spildevand, urenset og renset

Bestemmelser i nærværende bilag gælder ikke for industrispildevand med meget højt indhold af salte (chlorid >10 g/L).

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Urenset spildevand
           
Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O2)
mg/L
10
30
15%
A
M019
Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)
mg/L
1
3
20%
A
M017
Ikke-flygtigt organisk stof, NVOC (C)
mg/L
1,5
5
20%
A
M033
Ammonium nitrogen (N)
mg/L
0,3
1
15%
A
M004
Kjeldahl nitrogen (N)
mg/L
1
3
15%
A
M043
Total nitrogen (N)
mg/L
1,5
5
15%
A
M010
Total phosphor (P)
mg/L
0,3
1
15%
A
M011
Renset spildevand
           
Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O2)
mg/L
10
30
15%
A
M016
Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)
mg/L
1
3
20%
A
M045
Ikke-flygtigt organisk stof, NVOC (C)
mg/L
0,3
0,5
20%
A
M033
Ammonium nitrogen (N)
mg/L
0,03
0,1
15%
A
M004
Total nitrogen (N)
mg/L
0,05
0,1
15%
A
M010
Total phosphor (P)
mg/L
0,03
0,1
15%
A
M011
Renset og urenset spildevand
           
Chlorid (Cl)
mg/L
1,5
5
15%
A
 
Sulfat (SO4)
mg/L
1,5
5
15%
A
 
Suspenderede stoffers tørstof
mg/L
2
10
15%
A
M040
Arsen
µg/L
0,5
1
20%
A
M013
Bly
µg/L
1
3
20%
A
M013
Cadmium
µg/L
0,05
0,2
20%
A
M013
Chrom
µg/L
1
1,5
20%
A
M013
Kobber
µg/L
1
3
20%
A
M013
Nikkel
µg/L
1
3
20%
A
M013
Zink
µg/L
5
10
20%
A
M013
Kviksølv
µg/L
0,05
0,2
20%
A
M020
Sølv
µg/L
1
3
20%
A
M014
Tin
µg/L
1
3
20%
A
M015

A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.9 Svømmebassinkontrol

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Frit chlor (Cl2)
mg/L
0,03
0,2
20%
A
M026
Total chlor (Cl2)
mg/L
0,03
0,2
20%
A
M026
Halogenerede alifatiske kulbrinter
           
Trihalomethaner, herunder trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan
µg/L
0,5**)
3**)
20%
A
M060

**)
Krav gælder for hver enkelt komponent.
A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.10 Returskyllevand fra svømmebassin

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Turbiditet
FNU
0,05
0,05
15%
A
M036
Tørstof
mg/L
10
30
15%
A
M029
Ikke-flygtigt organisk kulstof, NVOC (C)
mg/L
0,5
0,5
15%
A
M033
Halogenerede alifatiske kulbrinter
           
Trihalomethaner, herunder trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan, tribrommethan
µg/L
0,5**)
3**)
20%
A
M060

**)
Krav gælder for hver enkelt komponent.
A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.11 Kontrol af jord

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Tørstof
g/kg
-
10
15%
A
M029
Total nitrogen
g/kg TS
0,1
0,2
20%
A
M023
Uorganiske sporstoffer
           
Arsen
mg/kg TS
0,5
2
30%
A
M021
Bly
mg/kg TS
1
5
30%
A
M021
Cadmium
mg/kg TS
0,02
0,1
30%
A
M021
Chrom
mg/kg TS
1
5
30%
A
M021
Kobber
mg/kg TS
1
5
30%
A
M021
Kviksølv
mg/kg TS
0,02
0,1
30%
A
M021
Litium
mg/kg TS
15
50
30%
A
M021
Molybdæn
mg/kg TS
0,2
0,5
30%
A
M021
Nikkel
mg/kg TS
0,5
3
30%
A
M021
Sølv
mg/kg TS
2
10
30%
A
M021
Tallium
mg/kg TS
0,1
0,5
30%
A
M021
Tin
mg/kg TS
15
50
30%
A
M021
Zink
mg/kg TS
3
10
30%
A
M021
Kulbrinter
           
Flygtige kulbrinter, C6H6 - C10
mg/kg TS
2
10
50%
A
M047
Lette kulbrinter, C10 - C15
mg/kg TS
5
20
50%
A
M047
Lette kulbrinter, C15 - C20
mg/kg TS
5
20
50%
A
M047
Tunge kulbrinter, C20 - C35
mg/kg TS
20
100
50%
A
M047
Sum af kulbrinter, C6H6 - C35
mg/kg TS
-
-
-
A
M047

A: Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.
K: Målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning.
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på hjemmesiden for Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk

1.12 Overvågning af fersk sediment

   
Krav til analysekvalitet
Parameter
Enhed
LD
U abs
U rel
A/K
Metode
Tørstof
g/kg
-
10
15%
A
M029
Glødetab
g/kg TS
-
3
15%
A
M029
TOC
g/100 g
0,2
0,5
15%
A
M052
Jern
mg/kg TS
5
15
30%
A
M021
Total phosphor
g/kg TS
0,05
0,2
30%
A
M024
Aluminium
mg/kg TS
1000
3000
30%
A
M021
Uorganiske sporstoffer
           
Arsen
mg/kg TS
0,2
1
50%
A
M021
Bly
mg/kg TS
1
5
50%
A
M021
Cadmium
mg/kg TS
0,03
0,2
50%
A
M021
Chrom
mg/kg TS
1
5
50%
A
M021
Kobber
mg/kg TS
0,2
1
50%
A
M021
Kviksølv
mg/kg TS
0,003
0,02
50%
A
M021
Lithium
mg/kg TS
1
3
50%
A
M021
Nikkel
mg/kg TS
0,5
2
50%
A
M021
Zink
mg/kg TS
3
15
50%
A
M021
Organotinforbindelser
           
Monobutyltin-forbindelser (Sn)
µg/kg TS
1
5
50%
A
 
Dibutyltin-forbindelser (Sn)
µg/kg TS
1
5
50%
A
 
Tributyltin-forbindelser (Sn)
µg/kg TS
1
5
50%
A
 
Triphenyltin-forbindelser (Sn)
µg/kg TS
0,1
0,5
50%
A
 
Pesticider
           
Chlorpyrifos
µg/kg TS
0,5
2
50%
K
 
Cypermethrin
µg/kg TS
1
5
50%
K
 
Isoproturon
µg/kg TS
3
10
50%
K
 
Tau-fluvalinat
µg/kg TS
2
10
50%
K
 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider