Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

(Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.)

I bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje er der i §§ 10, 15 og 23-26 fastsat loft for egenbetalingen for de af ordningerne omfattede patienter.

Ifølge bekendtgørelsens § 29 reguleres det fastsatte loft for egenbetaling én gang årligt den 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb deleligt med 5.

For 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2016 udgør 490 kr. Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens § 166, jf. § 23, stk. 4, § 24, stk. 4, § 25, stk. 4, og § 26, stk. 4, i bekendtgørelse om tandpleje, 1.815 kr.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 30. oktober 2015

Patrick Kofod Holm