Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

(Justering af krav til strukturen i eux-forløb samt tilføjelse af to nye modeller)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1279 af 3. december 2014 om krav til udformning af eux-forløb, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 3 a, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes:«

2. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Alle skole- og praktikperioder, med undtagelse af den sidste henholdsvis skole- og praktikperiode, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed og foregå skiftende. Ved fastsættelsen af regler om den enkelte uddannelse kan det dog fastsættes, at

1) to praktikperioder placeres i forlængelse af hinanden, hvis det er nødvendigt for at nå praktikmålene for uddannelsen,

2) to skoleperioder placeres i forlængelse af hinanden, hvis skoleundervisningen udgør en usædvanlig stor andel af hovedforløbets samlede varighed og

3) en praktikperiode afbrydes af en del af en skoleperiode, hvis der i reglerne om uddannelsen er fastsat krav om, at uddannelsen i praktikperioden omfatter uddannelsesmål, som knytter sig til mere end én skoleperiode.««

3. I § 11, stk. 1, ændres »1-5« til: »1-7«.

4. I bilag 1, nr. 3, ændres »970« til: »945«, og »995« ændres til: »970«.

5. Som bilag 6 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6. Som bilag 7 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2015.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 3. november 2015

Jens Strunge Bonde
Direktør

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

»Bilag 6

Teknisk eux-model E

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger).

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 170 timer/6,8 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger)

Matematik B (uddannelsestid: 155 timer/6,2 uger)

Samfundsfag B (uddannelsestid: 115 timer/4,6 uger)

Biologi C (uddannelsestid: 60 timer/2,4 uger)

Kommunikation/it C (uddannelsestid: 45 timer/1,8 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer/1 uge).

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Grundforløbet

2 fag på C-niveau (undervisning svarende til samlet 4 uger).

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid:125 timer/5 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er 1055 timer/42,2 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.«


Bilag 2

»Bilag 7

Teknisk eux-model F

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger)

Design C (undervisning svarende til 2 uger)

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 175 timer/7 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger)

Design B (uddannelsestid: 110 timer/4,4 uger)

Psykologi B (uddannelsestid: 180 timer/7,2 uger)

Erhvervsøkonomi C (uddannelsestid: 70 timer/2,8 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer/1 uge).

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Grundforløbet

1 fag på C-niveau (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 165 timer/6,6 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid:125 timer/5 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er 1080 timer/43,2 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.«