Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Faderskab
Kapitel 3 Medmoderskab
Kapitel 4 Dokumentation, blanketter m.v.
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

I medfør af § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved registrering af faderskab og medmoderskab efter børneloven i forbindelse med anmeldelse af et barns fødsel efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald.

Kapitel 2

Faderskab

Kompetence til at registrere faderskab

§ 2. Registrering af faderskab efter lovens §§ 1, 2 og 3 foretages af personregisterføreren i det sogn, hvortil barnets fødsel anmeldes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de sønderjyske landsdele registreres faderskab efter lovens §§ 1, 2 og 3 af personregisterføreren i den kommune, hvortil barnets fødsel anmeldes.

Stk. 3. Registrering af faderskab efter lovens § 1 a foretages af statsforvaltningen.

Registrering af faderskab ved ægteskab

§ 3. Registrering af faderskab efter lovens § 1 sker på grundlag af oplysninger i fødselsanmeldelsen og oplysninger om ægteskab.

Stk. 2. Når registrering af en ægtemands faderskab er sket, sender personregisterføreren skriftlig meddelelse herom til ægtemanden eller dennes dødsbo.

Registrering af faderskab ved omsorgs- og ansvarserklæring

§ 4. En omsorgs- og ansvarserklæring efter lovens § 2, stk. 1, indgives til personregisterføreren ved anvendelse af den digitale løsning, som Kirkeministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 1. Skal erklæringen efter lovens § 33 a, stk. 3 eller 4, ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 1. Jordemoderen, lægen eller personregisterføreren vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos personregisterføreren.

Stk. 4. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen, jf. stk. 1, 2. pkt., med personregisterførerens påtegning udleveres til forældrene efter registreringen. Den originale omsorgs- og ansvarserklæring opbevares i embedsarkivet i 30 år.

Registrering af faderskab ved erklæring om registrering af faderskab

§ 5. En erklæring om registrering af faderskab efter lovens § 2, stk. 2, indgives til personregisterføreren på en blanket, jf. § 18, nr. 3. Jordemoderen, lægen eller personregisterføreren udleverer blanketten til den ugifte mor.

Stk. 2. Erklæringen om registrering af faderskab skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos personregisterføreren.

Stk. 3. En kopi af erklæringen om registrering af faderskab med personregisterførerens påtegning udleveres til forældrene efter registreringen. Den originale erklæring opbevares i embedsarkivet i 30 år.

Registrering af faderskab anerkendt før barnets fødsel

§ 6. Ved registrering af faderskab efter lovens § 3 skal en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en blanket med en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 18, nr. 1, eller en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse af faderskab eller en blanket om anerkendelse af faderskab, jf. § 18, nr. 5, indgives til personregisterføreren. Dokumentet skal være påtegnet af statsforvaltningen.

Registrering af faderskab, hvis moderen er gift med en kvinde eller har en registreret partner

§ 7. Ved registrering af faderskab efter lovens § 1 a, skal en blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab, jf. § 18, nr. 7, jf. lovens § 27 a, stk. 1, indgives til statsforvaltningen.

Stk. 2. Blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab skal være underskrevet af begge forældre og morens kvindelige ægtefælle eller registrerede partner. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.

Stk. 3. En kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab med statsforvaltningens påtegning udleveres til faren eller dennes dødsbo efter registeringen. Den originale blanket opbevares i statsforvaltningens arkiv i 30 år.

Sager, hvor faderskab ikke kan registreres

§ 8. Personregisterføreren sender kopi af fødselspapirerne til statsforvaltningen, hvis:

1) betingelserne for at registrere faderskab efter lovens §§ 1, 2 eller 3 ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 3-6 eller 17 ikke er opfyldt,

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere faderskab er opfyldt, eller

4) faderskab til et barn født af en ugift kvinde i øvrigt ikke kan registreres.

§ 9. En sag om registrering af faderskab efter lovens § 1 a overgår til behandling efter lovens kapitel 2, jf. dog lovens § 7, stk. 2, hvis:

1) betingelserne for at registrere faderskab efter lovens § 1 a ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 7 eller 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere faderskab er opfyldt.

Kapitel 3

Medmoderskab

Kompetence til at registrere medmoderskab

§ 10. Registrering af medmoderskab efter lovens § 3 c foretages af personregisterføreren i det sogn, hvortil barnets fødsel anmeldes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de sønderjyske landsdele registreres medmoderskab efter lovens § 3 c af personregisterføreren i den kommune, hvortil barnets fødsel anmeldes.

Stk. 3. Registrering af medmoderskab efter lovens §§ 3 a og 3 b foretages af statsforvaltningen.

Registrering af medmoderskab ved ægteskab og registreret partnerskab

§ 11. Registrering af medmoderskab efter lovens § 3 a sker på grundlag af oplysninger i fødselsanmeldelsen og oplysninger om ægteskab eller registreret partnerskab.

Stk. 2. En blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab, jf. § 18, nr. 8, jf. lovens §§ 27 eller 27 a, stk. 2, skal indgives til statsforvaltningen.

Stk. 3. Blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab skal være underskrevet af begge forældre og en eventuel kendt sæddonor. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.

Stk. 4. En kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab med statsforvaltningens påtegning udleveres til medmoren eller dennes dødsbo. Den originale blanket opbevares i statsforvaltningens arkiv i 30 år.

Registrering af medmoderskab ved omsorgs- og ansvarserklæring

§ 12. En omsorgs- og ansvarserklæring efter lovens § 3 b, stk. 1, indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 2. Skal erklæringen efter lovens § 33 a, stk. 3 eller 4, ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 2. Jordemoderen, lægen eller statsforvaltningen vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos statsforvaltningen.

Stk. 4. § 11, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen, jf. stk. 1, 2. pkt., samt en kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab udleveres til forældrene efter registreringen. Dokumenterne skal inden udlevering til forældrene påtegnes af statsforvaltningen. Den originale omsorgs- og ansvarserklæring og blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab opbevares i statsforvaltningens arkiv i 30 år.

Registrering af medmoderskab ved erklæring om registrering af medmoderskab

§ 13. En erklæring om registrering efter lovens § 3 b, stk. 2, indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 2. Skal erklæringen efter lovens § 33 a, stk. 3 eller 4, ikke indgives ved digital selvbetjening, skal den indgives på en blanket, jf. § 18, nr. 4. Jordemoderen, lægen eller statsforvaltningen vejleder den ugifte mor herom.

Stk. 2. En erklæring om registrering af medmoderskab, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, 1. pkt., skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En erklæring om registrering af medmoderskab, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være underskrevet af begge forældre. Forældrenes underskrifter og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af begge forældre ved møde hos statsforvaltningen.

Stk. 4. § 11, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En bekræftelse om modtagelse af en digitalt indgivet erklæring om registrering af medmoderskab, jf. stk. 1, 1. pkt., eller en kopi af erklæringen om registrering af medmoderskab, jf. stk. 1, 2. pkt., samt en kopi af blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab udleveres til forældrene efter registreringen. Dokumenterne skal inden udlevering til forældrene påtegnes af statsforvaltningen. Den originale erklæring om registrering af medmoderskab og blanketten med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab opbevares i statsforvaltningens arkiv i 30 år.

Registrering af medmoderskab anerkendt før barnets fødsel

§ 14. Ved registrering af medmoderskab efter lovens § 3 c skal en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en blanket med en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 18, nr. 2, indgives til personregisterføreren. Dokumentet skal være påtegnet af statsforvaltningen.

Sager, hvor medmoderskab ikke kan registreres

§ 15. Personregisterføreren sender kopi af fødselspapirerne til statsforvaltningen, hvis:

1) betingelserne for at registrere medmoderskab efter lovens § 3 c ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 14 eller 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere medmoderskab er opfyldt.

§ 16. En sag om registrering af medmoderskab overgår til behandling efter lovens kapitel 2, jf. dog lovens § 7, stk. 2, hvis:

1) betingelserne for at registrere medmoderskabet efter lovens §§ 3 a eller 3 b ikke er opfyldt,

2) betingelserne i §§ 11-13 og 17 ikke er opfyldt, eller

3) der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for at registrere medmoderskabet er opfyldt.

Kapitel 4

Dokumentation, blanketter m.v.

§ 17. Parter, der er født i Danmark før 1960, og parter, der er født i udlandet, skal indgive fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest til den myndighed, der skal registrere et faderskab eller medmoderskab. En mor, hvis civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed, skal tillige indgive dokumentation for dette.

Stk. 2. Parter kan pålægges at indgive anden dokumentation end den, der er nævnt i stk. 1 og i kapitel 2 og 3.

Stk. 3. Dokumenter udstedt af danske myndigheder kan indgives i kopi. Andre dokumenter, herunder udenlandske dokumenter og eventuelle oversættelser heraf, skal indgives i original, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Blanketter med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab, jf. § 18, nr. 7, og blanketter med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab, jf. § 18, nr. 8, kan indgives i kopi. I tvivlstilfælde kan blanketten dog kræves fremlagt i original.

§ 18. Følgende blanketter godkendes af Ankestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 2, 1. pkt.:

1) Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab.

2) Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab.

3) Erklæring om registrering af faderskab.

4) Erklæring om registrering af medmoderskab.

5) Anerkendelse af faderskab.

6) Anerkendelse af medmoderskab.

7) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab.

8) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab.

§ 19. Når personregisterføreren registrerer et faderskab eller et medmoderskab, sker dette i overensstemmelse med de regler om notering i personregistret, som Kirkeministeriet har fastsat.

Stk. 2. Når statsforvaltningen registrerer et faderskab eller et medmoderskab, indberetter statsforvaltningen det til Det Centrale Personregister.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på børn, der er født den 1. juli 2002 eller senere.

Stk. 3. § 2, stk. 3, §§ 7 og 9, kapitel 3, § 17, stk. 4, og § 18, nr. 2, 4, 6, 7 og 8, finder kun anvendelse på børn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter lovens §§ 27 eller 27 a er afgivet den 1. december 2013 eller senere.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1205 af 13. november 2014 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. december 2015

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard