Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller

(Balancegodtgørelse)

I medfør af § 43, stk. 3, nr. 1 og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler elektricitet produceret på:

1) Vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere, bortset fra vindmøller omfattet af § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2013, bortset fra vindmøller omfattet af § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 36 i lov om fremme af vedvarende energi.

3) Vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg efter §§ 39-41 i lov om fremme af vedvarende energi og elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet senest den 31. december 1999, jf. § 38 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Godtgørelsen på 2,3 øre pr. kWh til de i stk.1 nævnte vindmøller, jf. §§ 35 a, stk. 4, 36, stk. 3 og 38, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi, nedsættes til 1,8 øre pr. kWh. Nedsættelsen gælder fra ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Ejere af vindmøller omfattet af §§ 35 a, stk. 4, 36, stk. 3 og 38, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi kan modtage godtgørelse i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Hvis nettilslutningen er sket før den 1. januar 1996, regnes perioden for godtgørelsen dog fra den 1. januar 1996.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Energistyrelsen, den 3. december 2015

Morten Bæk

/ Marie Louise Hede