Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0094
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Anmeldepligt
Kapitel 3 Foranstaltninger m.v. på den smitteramte bedrift
Kapitel 4 Individuelle produktionsenheder og kontaktbedrifter
Kapitel 5 Spærrezone
Kapitel 6 Ophævelse af restriktioner m.v.
Kapitel 7 Foranstaltninger vedrørende svin og andre arter
Kapitel 8 Vaccination
Kapitel 9 Dispensation, betingelser, straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab1)

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 34, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, § 39, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer , jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

2) Andre fugle i fangenskab: Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

3) Bedrift: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, herunder rugerier, cirkusser, zoologiske haver, fuglehandler, fuglemarkeder og volierer, hvor der opdrættes eller holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Denne definition omfatter dog ikke slagterier, transportmidler, karantænefaciliteter og karantænecentre, grænsekontrolsteder og laboratorier, som af den kompetente myndighed er godkendt til at opbevare aviær influenzavirus.

4) Erhvervsdrivende fjerkræbedrift: En bedrift, hvor der holdes fjerkræ i erhvervsmæssigt øjemed.

5) Kontaktbedrift: En bedrift, som aviær influenza kan være kommet fra eller blevet slæbt ind på grund af bedriftens beliggenhed eller via personer, fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, køretøjer eller andet.

6) Lavpatogen aviær influenza: Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7, som ikke er omfattet af definitionen i nr. 7.

7) Højpatogen aviær influenza: Infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af:

a) aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten, eller

b) aviær influenzavirus med et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2.

8) Individuel produktionsenhed: En enhed på en bedrift, som efter Fødevarestyrelsens vurdering er fuldstændig uafhængig af alle andre enheder på samme bedrift for så vidt angår enhedens placering og den daglige pasning af fjerkræet eller de andre fugle i fangenskab, der holdes der.

Kapitel 2

Anmeldepligt

§ 2. Ved mistanke om aviær influenza finder reglerne i §§ 3-14 i bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza anvendelse.

Kapitel 3

Foranstaltninger m.v. på den smitteramte bedrift

Offentligt tilsyn, restriktioner m.v.

§ 3 Fødevarestyrelsen sætter den smitteramte bedrift under offentligt tilsyn.

Stk. 2. Endvidere foranstalter Fødevarestyrelsen følgende på den smitteramte bedrift:

1) Optælling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab eller eventuelt et skøn over antallet opdelt efter fjerkrætype eller art samt optælling af alle husdyr, som er pattedyr.

2) Udarbejdelse af en liste over fjerkræ og andre fugle i fangenskab og pattedyr, som er syge eller døde, eller som potentielt kan blive inficeret på bedriften. Listen skal opdateres dagligt, så længe mistanke om udbrud foreligger.

3) Der foretages en epidemiologisk undersøgelse.

4) Bedriften tømmes for alt fjerkræ og andre fugle i fangenskab, hos hvilke der er bekræftet forekomst lavpatogen aviær influenza. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkår herfor.

5) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, som er nævnt i nr. 4, skal aflives.

§ 4. På baggrund af den epidemiologiske undersøgelse kan tømning, jf. § 3, stk. 2, nr. 4, udvides til andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab, selvom der ikke er konstateret lavpatogen aviær influenza, hvis dette fjerkræ m.v. skønnes at udgøre en risiko for yderligere spredning af aviær influenza.

§ 5. På den smitteramte bedrift må der ikke holdes fjerkræ og andre fugle i fangenskab udendørs. Dog kan strudsefugle fortsat holdes udendørs, hvis de fodres og vandes indendørs eller under overdækning, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder eller vand, der er tiltænkt de pågældende strudsefugle. Tilsvarende gælder opdrættet fjervildt, hvis det opdrættede fjervildt endvidere holdes under net med en maskestørrelse på maksimum 10 cm gange 10 cm.

Stk. 2. Dødt fjerkræ eller andre døde fugle i fangenskab, fjerkrækød, redskaber, foder, materialer, affald, gødning, gylle, brugt strøelse eller andet, der kunne tænkes at overføre aviær influenza fra bedriften, må ikke fjernes fra bedriften uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Der må ikke tilføres eller fraføres fjerkræ eller andre fugle i fangenskab inden tømningen, jf. § 3, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. Færdsel til eller fra bedriften af personer, husdyr, udstyr og køretøjer eller transportmidler m.v. må ikke ske uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

§ 6. Ved ind- og udgange til de bygninger, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal der anvendes passende desinfektionsmidler.

§ 7. Dødt fjerkræ, døde fugle i fangenskab samt rugeæg skal bortskaffes efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Rengøring og desinfektion

§ 8. Bedriften samt maskiner og materiel, som er eller kan være kontamineret med aviær influenza, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Jorder og græsningsarealer må ikke anvendes til fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, før Fødevarestyrelsen finder det godtgjort, at eventuelt aviær influenzavirus er inaktiveret.

Stk. 3. Slagterier, grænsekontrolsteder samt køretøjer, herunder påhængskøretøjer eller andre transportmidler, samt maskiner og materiel, som er eller kan være kontamineret med aviær influenza, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Kapitel 4

Individuelle produktionsenheder og kontaktbedrifter

Foranstaltninger på individuelle produktionsenheder

§ 9. I tilfælde af udbrud af lavpatogen aviær influenza på en bedrift bestående af to eller flere individuelle produktionsenheder kan Fødevarestyrelsen for produktionsenheder med sundt fjerkræ undlade at iværksætte foranstaltninger nævnt i § 3, stk. 2, nr. 4 og 5, hvis dette ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare.

Foranstaltninger på kontaktbedrifter

§ 10. Fødevarestyrelsen afgør på grundlag af en epidemiologiske undersøgelse, hvorvidt en bedrift skal betragtes som kontaktbedrift.

§ 11. På baggrund af den epidemiologiske undersøgelse kan tømning, jf. § 3, stk. 2, nr. 4, udvides til andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab, selvom der ikke er konstateret lavpatogen aviær influenza, hvis dette fjerkræ m.v. skønnes at udgøre en risiko for yderligere spredning af aviær influenza.

Kapitel 5

Spærrezone

Oprettelse af spærrezone

§ 12. Der oprettes en spærrezone med en radius på mindst 1 km omkring den bedrift, hvor lavpatogen aviær influenza er konstateret.

Foranstaltninger m.v. i spærrezonen

§ 13. Fødevarestyrelsen foretager hurtigst muligt en optælling af alle erhvervsdrivende bedrifter i spærrezonen og gennemfører laboratorieundersøgelser på erhvervsdrivende fjerkræbedrifter i spærrezonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen påser, at selvdøde eller aflivet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i spærrezonen bortskaffes.

Flytning inden for eller til spærrezonen

§ 14. Flytning af fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg inden for eller til spærrezonen må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen og under iagttagelse af de yderligere kontrolforanstaltninger, som Fødevarestyrelsen måtte finde hensigtsmæssige. Dette gælder dog ikke for transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.

§ 15. Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen må ikke komme ind på eller forlade en bedrift i spærrezonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for pattedyr, der kun har adgang til boligarealer til mennesker, hvis de ikke har nogen kontakt med bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og ikke har adgang til bure eller områder, hvor bedriftens fjerkræ eller andre fugle i fangenskab holdes.

Flytning m.v. fra spærrezonen

§ 16. Fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg må ikke flyttes fra spærrezonen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Fødevarestyrelsen dog tillade direkte transport af følgende:

1) Fjerkræ til slagtning til et slagteri i Danmark.

2) Levende fjerkræ til en bedrift i Danmark, hvor der ikke forefindes andet fjerkræ. Det levende fjerkræ skal forblive der i 21 dage, og bedriften sættes under offentligt tilsyn, når fjerkræet er ankommet.

3) Daggamle kyllinger,

a) som transporteres til en bedrift i Danmark. De daggamle kyllinger skal forblive der i 21 dage, og bedriften sættes under offentligt tilsyn, når de er ankommet, eller

b) som er udklækket af æg med oprindelse i fjerkræbedrifter uden for spærrezonen, til en anden bedrift, forudsat at rugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsmæssige forhold kan sikre, at de ikke har været i kontakt med rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for spærrezonen og derfor har en anden sundhedsstatus.

4) Rugeæg til et udpeget rugeri, hvis æggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og det sikres, at æggene kan tilbagespores.

5) Konsumæg til et pakkeri, hvis de pakkes i engangsemballage, og der træffes biosikkerhedsforanstaltninger efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

6) Æg til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag III til hygiejneforordning for animalske fødevarer, for at blive håndteret og behandlet i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til hygiejneforordning om fødevarehygiejne, og som ligger inden for eller uden for spærrezonen.

7) Æg til bortskaffelse.

Brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen

§ 17. Det er forbudt at fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade, at gødning eller gylle under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger flyttes fra en bedrift i spærrezonen til et udpeget anlæg til behandling eller til midlertidig opbevaring med henblik på efterfølgende behandling med det formål at tilintetgøre eventuelle aviær influenzavirus, jf. biproduktforordningen.

Biosikkerhedsforanstaltninger i spærrezonen

§ 18. Personer, der skal ind på eller forlader bedrifter i spærrezonen, skal træffe biosikkerhedsforanstaltninger efter Fødevarestyrelsens anvisning for at forhindre spredning af aviær influenza.

§ 19. Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab samt foder, gødning, gylle og strøelse, og andre potentielt kontaminerede materialer eller stoffer skal rengøres og desinficeres straks efter kontaminering efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Dyrskuer, udstillinger, markeder m.v.

§ 20. Det er forbudt at afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen.

Udsætning af vildt samt jagt og regulering i spærrezonen

§ 21. Det er forbudt at udsætte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til genopbygning af vildtbestande i spærrezonen.

Stk. 2. Vilde fugle må ikke jages eller reguleres i spærrezonen.

Kapitel 6

Ophævelse af restriktioner m.v.

Ophævelse af spærrezone

§ 22. Spærrezonen kan tidligst ophæves 21 dage efter, at det foreløbige rengørings- og desinfektionsarbejde på bedriften er afsluttet, og Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for spredning af lavpatogen aviær influenza er ubetydelig.

Stk. 2. Hvis fjerkræet eller andre fugle i fangenskab ikke aflives, jf. § 3, stk. 2, nr. 5, kan spærrezonen dog tidligst ophæves 42 dage efter datoen for bekræftelse af udbruddet, og når det efter en risikovurdering skønnes, at risikoen for spredning af lavpatogen aviær influenza er ubetydelig.

Genindsættelse af dyr

§ 23. Genindsættelse af dyr på erhvervsdrivende bedrifter må først finde sted 21 dage efter, at den endelige rengøring er afsluttet.

Stk. 2. På erhvervsdrivende bedrifter gennemføres følgende foranstaltninger på en periode over 21 dage efter genindsættelse (genindsættelsesfasen):

1) Fødevarestyrelsen gennemfører en klinisk undersøgelse af fjerkræet.

2) Relevante biosikkerhedsforanstaltninger iværksættes ved ind- og udgange.

3) Fjerkræ, som dør i genindsættelsesfasen, skal undersøges.

4) Fjerkræ må ikke forlade bedriften uden Fødevarestyrelsens tilladelse i genindsættelsesfasen

5) Besætningsejeren eller den ansvarlige skal føre en bog over produktionstal, herunder sygeligheds- og dødelighedtal. Afvigelser og andre væsentlige ændringer i produktionstallene indberettes til den kompetente myndighed.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan ud fra en risikovurdering fastsætte, at foranstaltningerne, jf. stk. 2, skal anvendes på andre arter på den erhvervsdrivende bedrift, hobbybesætninger eller kontaktbedrifter.

Ophævelse af offentligt tilsyn

§ 24. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn, jf. § 3, når foranstaltningerne, jf. § 23, er gennemført, og der ikke er konstateret aviær influenza.

Stk. 2. Hvis der ikke genindsættes dyr på bedriften, jf. § 23, ophæver Fødevarestyrelsen det offentlige tilsyn, når den endelige rengøring er afsluttet og godkendt.

Kapitel 7

Foranstaltninger vedrørende svin og andre arter

§ 25. Ejeren eller den ansvarlige for en bedrift, hvor der er udbrud af lavpatogen aviær influenza, og hvor der samtidig holdes svin, skal lade udtage prøver til undersøgelse af svin på bedriften efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Svin må ikke forlade bedriften, før resultaterne af undersøgelserne foreligger, og undersøgelser efterfølgende har vist, at risikoen for spredning af aviær influenza er ubetydelig.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter en risikovurdering tillade, at de pågældende svin flyttes til andre svinebedrifter eller til udpegede slagterier, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter udbrud af aviær influenza hos svin.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at svinene hurtigst muligt skal aflives, hvis undersøgelserne, jf. stk. 1, bekræfter, at der foreligger en alvorlig sundhedsfare.

§ 26. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af lavpatogen aviær influenza påbyde, at foranstaltningerne i § 25 skal finde anvendelse på andre pattedyr end svin på bedriften.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at foranstaltningerne i stk. 1 skal anvendes på kontaktbedrifter.

§ 27. Fødevarestyrelsen kan efter udbrud af aviær influenza hos pattedyr iværksætte overvågning og påbyde foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af aviær influenza til andre arter.

Kapitel 8

Vaccination

§ 28. Vaccination mod lavpatogen aviær influenza må kun finde sted med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde nødvaccination af fjerkræ og andre fugle i fangenskab som en foranstaltning på kort sigt med henblik på at begrænse et udbrud, hvis en risikovurdering viser, at der er en væsentlig og umiddelbar fare for, at sygdommen spredes

Kapitel 9

Dispensation, betingelser, straf og ikrafttræden

Dispensation

§ 29. Hvis det ikke bringer sygdomsbekæmpelsesindsatsen i fare, kan Fødevarestyrelsen undlade at iværksætte foranstaltninger nævnt i §§ 3-5 i tilfælde af udbrud af lavpatogen aviær influenza i

1) et rugeri,

2) en hobbybesætning,

3) et cirkus,

4) en zoologisk have,

5) en fuglehandel,

6) en dyrepark, eller

7) et indhegnet område, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af truede arter eller af officielt registrerede sjældne racer af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Hvis Fødevarestyrelsen efter stk. 1 undlader at iværksætte foranstaltninger nævnt i § 3, nr. 4 og 5, skal regionen påse, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab på den mistænkte eller smitteramte bedrift:

1) anbringes i en bygning eller lignende på bedriften og forblive der. Hvis dette ikke er praktisk muligt, eller hvis deres velfærd er truet, skal de lukkes inde andetsteds på den samme bedrift, så de ikke kommer i kontakt med fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på andre bedrifter. Der skal træffes alle rimelige foranstaltninger til at begrænse deres kontakt med vilde fugle mest muligt,

2) underkastes yderligere overvågning og test og ikke flyttes, før laboratorieundersøgelser viser, at der ikke længere er en væsentlig risiko for yderligere spredning af lavpatogen aviær influenza, og

3) ikke flyttes fra oprindelsesbedriften, undtagen med henblik på slagtning eller flytning til en anden bedrift i Danmark i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens bestemmelser eller i et andet EU- land, hvis dette land har givet samtykke hertil.

Betingelser

§ 30. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelser givet i henhold til § 5, stk. 2 og 4, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 17, stk. 2.

Straf og ikrafttræden

§ 31. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 5, § 6, § 8, stk. 2, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, §§ 18-21, § 23, § 25, stk. 2, eller § 28, stk. 1, eller

2) tilsidesætter vilkår, påbud eller anvisninger fastsat efter § 5, stk. 2 eller 4, § 7, § 8, stk. 1 og 3, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 2, § 17, stk. 2, § 18, § 19, § 25, stk. 1, 3 eller 4, § 26, § 27, eller § 28, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 943 af 14. september 2006 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab ophæves.

Fødevarestyrelsen , den 8. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EU-Tidende 2006, nr. L 10, side 16).