Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner.
Kapitel 2 Personer
Kapitel 3 A-bevis
Kapitel 4 B-bevis
Kapitel 5 Fællesbestemmelser
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Bilag 1 A-bevis
Bilag 2 B-bevis
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land1)

I medfør af § 7 b, § 19 a, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse af 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner.

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter krav til uddannelse af personer, som udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter desuden uddannelseskrav til personer, som foretager svejsning af forerør i forbindelse med aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. Ud over definitionerne i § 2, i denne lov, gælder definitionerne i anerkendelsesdirektivet.

§ 2. Bekendtgørelsen berører ikke bestemmelser i anden lovgivning om udførelse, vedligeholdelse og sløjfning af boringer.

Kapitel 2

Personer

§ 3. Ledere i virksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et A-bevis.

Stk. 2. A-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 1 anførte prøver.

Stk. 3. Personer, der har opnået B-bevis, kan opnå A-bevis ved at bestå prøver omfattende de manglende moduler, jf. bilag 1.

§ 4. Øvrige personer, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et B-bevis.

Stk. 2. Personer, der ikke er i besiddelse af et B-bevis, kan deltage i arbejde omfattet af § 1, stk. 1, hvis arbejdet på stedet ledes af en person med B-bevis.

Stk. 3. B-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 2 anførte prøver.

Stk. 4. Personer, der har opnået A-bevis, kan opnå B-bevis ved at bestå prøver omfattende de manglende moduler, jf. bilag 2.

§ 5. I tilfælde, hvor en person både varetager ledelse og øvrige aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal den pågældende være i besiddelse af både et A- og B-bevis, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.

§ 6. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som agter at etablere sig som brøndborer med ledelses- eller øvrige brøndboreraktiviteter i Danmark, er undtaget fra pligten til at være i besiddelse af et A- eller B-bevis, såfremt Naturstyrelsen anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 9 og § 12.

§ 7. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at udøve erhvervet som brøndborer med ledelses- eller øvrige brøndboreraktiviteter i Danmark, er undtaget fra pligten til at være i besiddelse af et A- eller et B-bevis.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer skal forudgående underrette Naturstyrelsen med henblik på eventuel kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 11.

§ 8. Svejsning af forerør, jf. § 1, stk. 2, skal udføres af personer, der har bevis for mindst 3 ugers fuldtids undervisning i lysbuereparationssvejsning eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer.

§ 9. Naturstyrelsen meddeler personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som kan sidestilles med den i § 8 nævnte uddannelse, tilladelse til at foretage svejsning af forerør.

§ 10. Personer, omfattet af § 6 eller § 9, og som agter at etablere sig som brøndborer med ledelses- eller øvrige brøndboreraktiviteter, eller som svejser af forerør i Danmark, skal for at kunne få meddelt tilladelse indgive skriftlig ansøgning til Naturstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet, og

2) bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og

b) dokumentation vedrørende eventuel erhvervserfaring, eller

c) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført boringer på land som beskrevet i § 1, stk. 1, eller svejsning, herunder lysbuereperationssvejsning som beskrevet i § 1, stk. 2, på fuldtidsbasis i mindst et år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 3. Hvis der er væsentlig forskel mellem ansøgerens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og det ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ, skal Naturstyrelsen give ansøgeren mulighed for at bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence.

Stk. 4. Hvis Naturstyrelsen vurderer, at dokumentationen for erhvervelse af den manglende viden eller kompetence ikke er fyldestgørende, kan Naturstyrelsen kræve, at ansøgeren består enten en egnethedsprøve eller gennemgår en prøvetid, som kan kræves at blive afsluttet med en bedømmelse, der svarer til den faktiske varighed og indhold af uddannelsen. Ansøgeren har ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven eller prøvetiden fastsættes i Naturstyrelsens afgørelse.

Stk. 5. Naturstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at tage egnethedsprøven senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 11. Personer, som er uddannet brøndborer eller svejser i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som agter midlertidig eller lejlighedsvist at udføre erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør, er undtaget fra uddannelseskravet i § 3, § 4 og § 8, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Med henblik på at undgå alvorlig skade for miljøet og den offentliges sundhed eller sikkerhed skal ovennævnte personer inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang underrette Naturstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 2 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for anmelderens nationalitet,

2) attestation for at anmelderen lovligt er etableret i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, for dér erhvervsmæssigt at udføre erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt, og

3) bevis for anmelderens kvalifikationer, eller

4) bevis for at anmelderen erhvervsmæssigt har udført boringer på land som beskrevet i § 1, stk. 2, eller svejsning, herunder lysbuereperationssvejsning, på fuldtidsbasis i mindst et år i løbet af de sidste ti år forud for anmeldelsen og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Anmelderen, jf. stk. 2, skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udføre hvervet som brøndborer eller svejser af forerør i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 6. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade miljøet eller den offentlige sikkerhed eller sundhed og ikke kan opvejes af anmelderens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, skal Naturstyrelsen give anmelderen mulighed for at bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Naturstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Naturstyrelsen.

Stk. 7. Afgørelse på baggrund af egnethedsprøve og de heraf nødvendige foranstaltninger træffes senest en måned efter afgørelse om udførelse af egnethedsprøven er blevet truffet. Anmelderen kan påbegynde erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør senest en måned efter afgørelse om udførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 6.

Stk. 8. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for den efter stk. 7 angivne frist, kan anmelderen påbegynde erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør.

§ 12. Naturstyrelsen behandler ansøgninger om at virke som brøndborer med A- eller B-bevis efter § 6 og svejser af forerør efter § 9 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 10, stk. 2.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 eller stk. 2 må ansøgeren ikke påbegynde erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse.

§ 13. Naturstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer jf. § 10. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget med en måned jf. § 12, stk. 2,

2) oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde hvervet som brøndborer eller svejser af forerør, før Naturstyrelsen har truffet sin afgørelse efter § 6 og § 9,

3) oplysning om Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed men at der er mulighed for at anlægge søgsmål ved domstolene, og

4) eventuel oplysning om tilsendelse af manglende dokumentation.

§ 14. Naturstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 11, stk. 3, om sin beslutning om ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal efter en fristforlængelse efter stk. 2 have truffet afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 4. Anmelderen må ikke påbegynde erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 1 og stk. 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som brøndborer eller svejser af forerør.

Kapitel 3

A-bevis

§ 15. Uddannelse til opnåelse af et A-bevis, jf. § 3, afholdes af uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udbyde de pågældende uddannelser. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 1.

§ 16. Byggeriets Uddannelser udsteder A-beviser på basis af aflæggelse af prøve, jf. bilag 1.

Kapitel 4

B-bevis

§ 17. Uddannelse til opnåelse af et B-bevis, jf. § 4, afholdes af uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udbyde de pågældende uddannelser. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 2.

§ 18. Byggeriets Uddannelser udsteder B-beviser på basis af aflæggelse af prøve, jf. bilag 2.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser

§ 19. Naturstyrelsen kan efter forhandling med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ændre bilag 1 og 2.

§ 20. Naturstyrelsen afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Straf

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, eller § 8, eller

2) handler i strid med en tilladelse efter §§ 6 eller 9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1453 af 11. december 2007 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger, jf. § 10, og anmeldelser, jf. § 11, som er modtaget i Naturstyrelsen før 1. januar 2016, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 16. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

A-bevis

Undervisningen og prøverne indeholder følgende hovedmoduler:

1. Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Herunder indgår blandt andet lovgivning, grundlæggende geologi og hydrogeologi, prøvetagning ved borearbejde og generel miljøforståelse.

2. Anvendt boreteknik, prøvepumpning og indberetning af data

Herunder indgår blandt andet boreteknikker i forbindelse med boringer, reparationer og sløjfninger og arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med borearbejde.

Desuden indgår indberetning af data til GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser). Herudover indgår prøvepumpningsteknik, herunder grundvandssænkning.

3. Prøveboring ved jordforurening

Herunder indgår blandt andet undervisning om anvendelig boreteknik, afhængig af geologiske forhold og forureningens karakter og nødvendige foranstaltninger til sikring af grundvandet mod forurening.

4. Geotekniske og geofysiske metoder

Herunder en gennemgang af de almindeligste geotekniske og geofysiske metoder.

5. Ledelse af boreopgaver

Herunder blandt andet Danmarks geologi, anvendt hydrogeologi og grundvandskemi.

Alle moduler tager udgangspunkt i gældende lovkrav, faglige standarder og sikkerhedsforskrifter vedr. miljø og arbejdsmiljø.

Varighed maksimalt 28 kursusdage.

En nærmere beskrivelse af undervisningens og prøvernes indhold og omfang findes på Naturstyrelsens hjemmeside.


Bilag 2

B-bevis

Undervisningen og prøverne indeholder følgende hovedmoduler:

1. Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Herunder indgår blandt andet lovgivning, grundlæggende geologi og hydrogeologi, prøvetagning ved borearbejde og generel miljøforståelse.

2. Anvendt boreteknik, prøvepumpning og indberetning af data

Herunder indgår blandt andet boreteknikker i forbindelse med boringer, reparationer og sløjfninger og arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med borearbejde.

Desuden indgår indberetning af data til GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser). Herudover indgår prøvepumpningsteknik, herunder grundvandssænkning.

3. Prøveboring ved jordforurening

Herunder indgår blandt andet undervisning om anvendelig boreteknik, afhængig af geologiske forhold og forureningens karakter og nødvendige foranstaltninger til sikring af grundvandet imod forurening.

4. Geotekniske og geofysiske metoder

Herunder en gennemgang af de almindeligste geotekniske og geofysiske metoder.

5. Vedligehold af materiel og udstyr

Herunder blandt andet metoder til vedligehold og fejlfinding på boremateriel og teknikker til lokalisering og kotefastsættelse af boringer.

Alle moduler tager udgangspunkt i gældende lovkrav, faglige standarder og sikkerhedsforskrifter vedr. miljø og arbejdsmiljø.

Varighed af maksimalt 28 kursusdage.

En nærmere beskrivelse af undervisningens og prøvernes indhold og omfang findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36.