Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Affald der er omfattet af bekendtgørelsen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biomasseaffald

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for håndtering af træaffald og andet fast biomasseaffald ved forbrænding eller ved afsætning til virksomheder, der producerer brændselspiller eller brændselsbriketter.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter affald fra skovbrug, haver, parker og andre træ- og buskbevoksede arealer, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf.

Stk. 2. Ved træforarbejdende virksomheder forstås savværker, møbelfabrikker, snedkervirksomheder m.v.

Administration af biomasseaffald samt underretning

§ 3. Affald, der er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, kan uden kommunal anvisning forbrændes i kraft- eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel, eller afsættes til forbrænding i sådanne anlæg.

Stk. 2. Affald, der er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, kan endvidere uden kommunal anvisning afsættes til virksomheder, der fremstiller brændselspiller eller brændselsbriketter til forbrænding i kraft- eller varmeproducerende anlæg.

§ 4. Biomasseaffald, der ikke er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, skal håndteres efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt affald, der importeres til forbrænding i eller til produktion af brændselspiller på et anlæg i kommunen, er omfattet af bekendtgørelsens bilag.

§ 6. Virksomheder, der brænder eget affald, eller afsætter affald uden kommunal anvisning i henhold til bekendtgørelsens § 3, samt virksomheder, der producerer brændselspiller og brændselsbriketter af affald, omfattet af bekendtgørelsen, skal underrette kommunalbestyrelsen om affaldets art, oprindelse og sammensætning og om den forventede mængde 1 gang årligt, senest den 31. januar, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsbedrifter og skovbrugsvirksomheder, der alene forbrænder eller afsætter eget affald, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer i affaldets art, oprindelse, sammensætning og forventede mængde skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 4. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger om og dokumentation for affaldets art, oprindelse, sammensætning og mængde samt om eventuelle modtagere af affaldet. Oplysninger og dokumentation skal opbevares i 5 år.

Klage

§ 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4,

2) undlader at underrette kommunalbestyrelsen efter § 6, stk. 1,

3) undlader at give underretning om væsentlige ændringer i affaldets art, oprindelse, sammensætning eller mængde efter § 6, stk. 3, eller

4) undlader at afgive oplysninger efter § 6, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006 om biomasseaffald ophæves.

§ 10. Afgørelser truffet efter § 5 i bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald bevarer deres gyldighed, indtil der træffes nye afgørelser efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter § 5 og § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006 om biomasseaffald bevarer deres gyldighed, indtil der træffes nye afgørelser efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. januar 2016

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Claus Torp


Bilag 1

Affald der er omfattet af bekendtgørelsen

1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og ubehandlet savværksflis.

2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.

4. Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer).

5. Kerner og sten fra frugter og bær.

6. Frugttrester (tørre frugtdele).

7. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning).

8. Ubehandlet kork.

9. Ubehandlet korn og ubehandlede frø.

10. Ubehandlet bomuld og hør.

11. Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.

12. Grøntpiller.

13. Malt.

14. Stråtag.

15. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.

16. Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag.