Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse og rapportering
Kapitel 3 Revision
Kapitel 4 Indsendelse af regnskab, erklæringer m.v.
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

I medfør af tekstanmærkning nr. 144 ad 20.11.22., 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.06. og 20.89.07. til § 20 på finansloven for finansåret 2016 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter

1) regnskabsaflæggelse og rapportering for tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med tilhørende styrelser (herefter benævnt ministeriet), jf. kapitel 2, og

2) revision af regnskaber efter bestemmelsen i nr. 1, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for følgende finanslovkonti:

1) § 20.29.11.20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

2) § 20.38.11.10. Alternative adgangsveje.

3) § 20.38.11.20. Strategisk kompetenceløft.

4) § 20.38.11.40. Kvalitetsudviklingspulje.

5) § 20.89.01.10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning, dog kun for så vidt angår tilskud, der er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

6) § 20.89.03.10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning, dog kun for så vidt angår tilskud, der er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

7) § 20.89.03.35. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilskud: Det beløb, der er fastsat i bevillingsbrevet.

2) Tilskudsmodtager: Den fysiske eller juridiske person, som tilskuddet er tildelt i bevillingsbrevet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved standardiserede forsøgsprogrammer ensartede projekter eller aktiviteter, der

1) på forhånd er defineret af ministeriet,

2) som gennemføres på flere institutioner efter godkendelse af ministeriet, og

3) hvor hver af de deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud på højst 100.000 kr.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse og rapportering

Regnskab

§ 4. Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab for tilskud, der er omfattet af § 1, jf. dog §§ 6 og 7.

Stk. 2. Regnskabet skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet og skal opstilles som anført i bevillingsbrevet. Tilskudsmodtagerens eventuelle egenfinansiering og tilskud m.v. fra anden side til samme projekt eller aktivitet skal fremgå af regnskabet.

Stk. 3. Regnskabet skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelseserklæring, der omfatter de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 1-6.

§ 5. Ministeriet kan i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal indsende et eller flere delregnskaber udover det endelige regnskab, hvis projektet eller aktiviteten strækker sig over mere end 12 måneder og tilskuddet er 500.000 kr. eller derover, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Stk. 2. Et delregnskab skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelseserklæring, der omfatter de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 1-6.

§ 6. Ved standardiserede forsøgsprogrammer kan ministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager ikke skal aflægge regnskab, og at den deltagende institution i stedet skal afgive en erklæring om de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Erklæringen skal være underskrevet og dateret af institutionens leder, medmindre andet er angivet i bevillingsbrevet.

§ 7. Ved projekter eller aktiviteter, hvor tilskudsmodtageren også modtager tilskud fra en anden statslig myndighed, kan ministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at der ikke skal aflægges regnskab efter denne bekendtgørelses regler, hvis tilskudsmodtager over for den anden statslige myndighed aflægger forskriftsmæssigt regnskab for det samlede projekt eller den samlede aktivitet. Tilskudsmodtager skal dog sende ministeriet en kopi af regnskabet.

§ 8. Tilskudsmodtager skal i overensstemmelse med bogføringsloven opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor der er aflagt regnskab for det afsluttede tilskudsudløsende projekt eller den afsluttede tilskudsudløsende aktivitet.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal sende det i stk. 1 nævnte materiale til ministeriet, hvis ministeriet anmoder derom.

Rapport

§ 9. Tilskudsmodtager eller den deltagende institution, jf. § 3, skal udarbejde en rapport om anvendelsen af tilskuddet. Det skal fremgå af rapporten, hvordan og i hvilken grad formålet med projektet eller aktiviteten er blevet opfyldt.

§ 10. Ministeriet kan i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal afgive en eller flere delrapporter udover den endelige rapport, hvis projektet eller aktiviteten strækker sig over mere end 12 måneder og tilskuddet er 500.000 kr. eller derover, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Kapitel 3

Revision

§ 11. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse om årsagerne til fratrædelsen.

§ 12. Regnskabet efter § 4 skal revideres, hvis tilskuddet er 100.000 kr. eller derover, medmindre tilskudsmodtager er omfattet af §§ 13-16.

§ 13. Er tilskudsmodtager en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision.

§ 14. Er tilskudsmodtager en statsfinansieret selvejende undervisningsinstitution, der revideres i henhold til en aftale om intern revision efter rigsrevisorlovens § 9, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 1 mio. kr. eller derover.

§ 15. Er tilskudsmodtager en undervisningsinstitution, der ikke er omfattet af §§ 13 og 14, og som skal indsende årsrapport til ministeriet, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 500.000 kr. eller derover.

§ 16. Er tilskudsmodtager en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter kommunestyrelsesloven, eller en regional institution, der er omfattet af en revisionsordning efter regionsloven, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 500.000 kr. eller derover.

§ 17. Ministeriet kan i bevillingsbrevet stille krav om, at et eller flere delregnskaber, jf. § 5, skal undergives revision, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 18. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i rigsrevisorlovens § 3, og nærmere præciseret i stk. 2 og 3 og §§ 19-22, samt i ”God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision”. For kommunerne gælder kommunestyrelseslovens § 42.

Stk. 2. Ved revisionen skal revisor efterprøve følgende:

1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2) Om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt.

3) Om tilskuddet er anvendt til formålet.

4) Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

5) Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt ministeret om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, herunder resultatkravene, er dokumenterede.

6) Om tilskudsmodtager har foretaget en faglig afrapportering i de tilfælde, hvor ministeriet har stillet krav om det, og at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

7) Om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 19. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 20. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder om mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 21. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom og at påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver ministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre årsager.

§ 22. Det reviderede regnskab forsynes med en revisorerklæring, hvoraf det skal fremgå at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Eventuelle forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen. Revisoren skal anvende det gældende erklæringsparadigme, som kan findes på Rigsrevisionens hjemmeside www.rigsrevisionen.dk.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 18. Revisionsprotokollen kan afgives i tilslutning til erklæringen.

Kapitel 4

Indsendelse af regnskab, erklæringer m.v.

§ 23. Medmindre andet er fastsat i bevillingsbrevet skal regnskab, rapport, ledelses- og revisorerklæring samt revisionsprotokol sendes til ministeriet senest 3 måneder efter afslutningen af det tilskudsudløsende projekt eller den tilskudsudløsende aktivitet. Materialet kan sendes ved brug af elektronisk kommunikation.

Stk. 2. Delregnskaber og delrapporter sendes til ministeriet inden for de frister, der er fastsat i bevillingsbrevet.

Stk. 3. Ved standardiserede forsøgsprogrammer, jf. § 3, kan ministeriet i bevillingsbrevet uanset stk. 1 fastsætte, at erklæring, rapport eller delrapport sendes til en forskningsenhed eller lignende, der er tilknyttet programmet.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler m.v. ophæves, men finder dog anvendelse for regnskab og revision af tilskud bevilget inden den 11. januar 2016.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 5. januar 2016

P.M.V.
E.B.
Jens Strunge Bonde
Direktør

/ Natallia H. Stegler