Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

I medfør af anbefaling i betænkning af 27. juni 1957 om skibsfartens og luftfartens redningstjenester og efter aftale med berørte ministerier (Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Grønland, Ministeriet for handel, håndværk, industri og søfart, Ministeriet for offentlige arbejder og Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet) er Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd nedsat af forsvarsministeren den 25. maj 1960.

A. Rådets stilling og formål

§ 1. Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd har til opgave at overveje og indstille til vedkommende ansvarlige ministre om foranstaltninger til den bedst mulige gennemførelse af eftersøgnings- og redningsoperationer på og over havet samt i luften, som det efter gældende nationale og internationale bestemmelser påhviler danske myndigheder at udføre eller lade udføre i relation til skibsfarten og luftfarten.

B. Rådets organisation

§ 2. Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd består af 13 medlemmer, der udpeges af nedennævnte myndigheder:

1)
Forsvarsministeriet
7
2)
Erhvervs- og Vækstministeriet
1
3)
Justitsministeriet
1
4)
Transport- og Bygningsministeriet
1
5)
Miljø- og Fødevareministeriet
1
6)
Sundheds- og Ældreministeriet
1
7)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
1

Stk. 2. Forsvarsministeriet udpeger Rådets formand blandt sine repræsentanter.

Stk. 3. For hvert medlem udpeges der af vedkommende myndighed en suppleant, som deltager i Rådets møder, når vedkommende medlem har forfald.

Stk. 4. Forsvarsministeriet varetager sekretariatsvirksomheden for Rådet.

Stk. 5. Formanden for Den Operative Kontaktgruppe for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark og formanden for Den Operative Kontaktgruppe for sø- og flyveredningstjenesten i Arktis deltager i Rådets møder.

Stk. 6. Statsministeriet inviteres til at deltage, når der behandles emner, hvor grønlandskendskab er af betydning.

§ 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

C. Rådets virksomhed

§ 4. Det påhviler Rådet:

1. At følge udviklingen på det eftersøgnings- og redningsmæssige område og vurdere den teknologiske udviklings betydning for redningsarbejdet,

2. at følge og analysere udviklingen i eksempelvis trafikmønstre og uheldsstatistik i relation til særlige hændelser,

3. at indhente og nærmere gennemgå redegørelser for større eller mere betydningsfulde eftersøgnings- og redningsoperationer, der findes egnede til at belyse anvendeligheden og effektiviteten af gældende bestemmelser om redning og hjælp til nødstedte og havarister,

4. at have fokus på tværgående problemstillinger og tiltag, som Rådet med dets brede sammensætning har særligt gode forudsætninger for at behandle. Rådet kan foranstalte tværgående evalueringer af hændelser med henblik på at uddrage relevante læringspunkter på tværs af eftersøgnings- og redningsberedskabet,

5. at tage stilling til spørgsmål vedrørende den til enhver tid mest effektive kommunikation i relation til eftersøgnings- og redningsoperationer og

6. at tage øvrige relevante opgaver op, der naturligt følger af formålet for Rådets virke.

Stk. 2. Det påhviler Rådet én gang om året at udarbejde en rapport om sø- og flyveredningstjenesten i Danmark og en rapport om sø- og flyveredningstjenesten i Grønland til forsvarsministeren, der sender rapporterne til orientering til Folketinget. Rapporterne udarbejdes på baggrund af Den Operative Kontaktgruppe for sø- og flyveredningstjenesterne i Danmark og Arktis' indrapporteringer og benævnes henholdsvis ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark” samt ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Grønland”.

§ 5. Rådet kan beslutte at nedsætte udvalg eller tilkalde særligt sagkyndige.

§ 6. Bevillinger til gennemførelse af godkendte anbefalinger o. lign. vil efter nærmere aftale fra sag til sag blive tilvejebragt af ansvarlige ministerier.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 8. februar 2016.

Stk. 2. Cirkulære af 18. juni 2012 om Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ophæves.

Forsvarsministeriet, den 29. januar 2016

P.M.V.
E.B.
Kim J. Jørgensen