Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 1253 af 17. november 2015 og § 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 16 indsættes efter »Afskrivning«: »og bortfald«.

2. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Overskydende beløb hos restanceinddrivelsesmyndigheden på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1884 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 2. pkt., ændres »tillæg som nævnt i § 59, 4. pkt.,« til: »rente som nævnt i § 59,«.

2. § 56, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 56 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For indeholdelsespligtige, der er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, gælder stk. 1 alene forudlønnede.

Stk. 3. Kommuner og regioner skal afregne indeholdt kildeskat senest den første hverdag i måneden.«

4. I § 62 C indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Beløb på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret senest ved lov nr. 134 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 8 Y, stk. 3, 2. pkt., ændres »14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse« til: »i forbindelse med virksomhedens selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvori købet er foretaget«.

§ 4

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, § 3 i lov nr. 322 af 5. april 2016 og § 21 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, indsættes som 5. pkt.:

»1.-4. pkt. finder ikke anvendelse på regioner og kommuner.«

2. I § 16 c, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»En debetsaldo på 200 kr. eller derunder forrentes ikke efter registreringen af virksomhedens ophør.«

3. I § 16 c, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »hvor debetsaldoen er«: »større end 200 kr. og«.

4. I § 16 c, stk. 4, 3. pkt., ændres »100 kr.« til: »200 kr.«

5. I § 16 c, stk. 4, indsættes som 6. og 7. pkt.:

»En kreditsaldo på 200 kr. eller derunder tilhørende en ophørt virksomhed bortfalder 3 år efter registreringen af virksomhedens ophør. Fristen efter 6. pkt. kan ikke afbrydes eller suspenderes.«

§ 5

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 998 af 30. august 2015 og § 20 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 29 B, stk. 2, 3.-5. pkt., affattes således:

»Når et selskab, der ikke indgår i en sambeskatning, eller alle selskaber i en sambeskatning i løbet af et indkomstår etablerer ny koncernforbindelse, jf. § 31 C, og indkomsten i selskabet eller selskaberne inden etableringen af koncernforbindelsen ikke medregnes under sambeskatningen ved indkomstårets udløb, kan acontoskat, som selskabet eller selskaberne har angivet, i stedet henføres til indkomstperioder før etableringen af koncernforbindelsen. Det er en betingelse, at de selskaber, som har angivet og betalt acontoskatten, anmoder herom senest den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af koncernforbindelsen. Der beregnes ikke tillæg efter stk. 6 og 7 af acontoskat som nævnt i 3. pkt.«

2. § 29 B, stk. 8, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Denne procentsats fradrages en andel svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent. Herefter ganges procenten med 480/360 og afrundes til en decimal.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen