Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.
Kapitel 3 Oplysningspligt
Kapitel 4 Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
Kapitel 5 Uhygiejniske forhold
Kapitel 6 Skadedyr
Kapitel 7 Animalsk affald og kadavere
Kapitel 8 Begravelsesvæsen
Kapitel 9 Støj og luft
Kapitel 10 Kommunale forskrifter
Kapitel 11 Klage
Kapitel 12 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 10, § 7 b, § 16, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udstede kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter lovens § 42.

Kapitel 2

Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.

§ 2. Den, der midlertidigt vil foretage følgende støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. :

1) Bygge- og anlægsarbejder.

2) Nedrivningsaktiviteter.

3) Bygningsfacadebehandling.

4) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Stk. 2. Pligten efter stk. 1 til at anmelde en midlertidig aktivitet gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen i medfør af § 20, stk. 2, har udstedt en lokal forskrift for kommunen eller for det pågældende geografiske område i kommunen om den pågældende midlertidige aktivitet. En sådan lokal forskrift kan dog indeholde krav om anmeldelse, jf. § 20, stk. 2.

§ 3. Den i § 2, stk. 1, nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen kan forkorte tidsfristen. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en sådan afgørelse inden udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan aktiviteten påbegyndes, jf. dog stk. 4. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v., hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har fastsat vilkår for eller nedlagt forbud mod aktiviteten, jf. stk. 2,

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. stk. 4,

3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller fastsættelse af vilkår for aktiviteten ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at fastsætte vilkår eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. § 4,

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 4 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. §§ 21-23,

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 23, og

6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens § 101.

Stk. 4. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1 meddele anmelder, at den agter at fastsætte vilkår eller meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke forinden har fastsat vilkår eller nedlagt forbud efter stk. 2, kan den anmeldte aktivitet påbegyndes ved udløbet af den forlængede frist. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

§ 4. Hvis en påbegyndt aktivitet, jf. § 2, stk. 1, giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen, uanset allerede fastsatte vilkår eller stiltiende samtykke efter § 3, stk. 2 eller stk. 4, fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Dette gælder, uanset at anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider m.v. eller allerede fastsatte vilkår er overholdt.

§ 5. Indgivelse af en anmeldelse efter § 2, stk. 1, fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Kapitel 3

Oplysningspligt

§ 6. Den, der udfører midlertidige aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 for en tjenestemodtager, skal oplyse tjenestemodtageren om navn og adresse på den myndighed, den pågældende har anmeldt sig til, og som fører tilsyn med den pågældendes arbejde.

Kapitel 4

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 7. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i stk. 2, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse.

Stk. 2. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

1) 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.

2) 30 stk. høns.

3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne i stk. 2 er overholdt, hvis dyreholdet består af både dyr som nævnt i stk. 2, nr. 1, og stk. 2, nr. 2 eller 3.

§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er tilladt i de i stk. 1 nævnte områder:

1) Op til 30 stk. høns.

2) Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over de i denne bekendtgørelse omhandlede krav. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.

§ 9. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.

§ 10. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Kapitel 5

Uhygiejniske forhold

§ 11. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold på offentligt tilgængelige steder, herunder offentlige toiletter, fællestoiletter i beboelsesejendomme samt andre fællesarealer i beboelsesejendomme, i det omfang der ikke er fastsat regler herom efter anden lovgivning.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre. Særligt kan der gives påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger, såfremt fællestoiletter i beboelsesejendomme bliver ubrugelige på grund af frost eller andre årsager.

Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Stk. 3. Kan ulemperne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud ifølge stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud mod aktiviteten.

§ 13. Latrin må ikke henkastes på møddinger eller spredes på jorden, herunder ej som gødning. Såfremt der er mulighed herfor, bør latrin i videst muligt omfang tilføres rensningsanlæg for spildevand. Såfremt latrinen ikke kan tilføres sådanne anlæg, skal den nedpløjes eller nedgraves. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at nedgravning skal ske med passende jordtildækning på en dertil af kommunalbestyrelsen godkendt, indhegnet plads og på en sådan måde, at enhver risiko for forurening af grundvandet udelukkes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til at begrænse risikoen for grundvandsforurening og for at begrænse gener og uhygiejniske forhold give de nødvendige påbud, herunder om opbevaring, bortskaffelse og transport.

Kapitel 6

Skadedyr

§ 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende.

Kapitel 7

Animalsk affald og kadavere

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan give påbud med henblik på at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig opbevaring, transport og bortskaffelse af animalsk affald. Påbud kan dog kun gives i det omfang, affaldet ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets regler herom.

Kapitel 8

Begravelsesvæsen

§ 17. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold i ligkapeller og på kirkegårde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at grundvandet på kirkegårde afledes behørigt, og at ældre, ufyldestgørende dræningsanlæg forbedres, således at grundvandstanden sænkes under sædvanlig gravdybde.

Kapitel 9

Støj og luft

§ 18. For at forebygge unødvendig luftforurening eller støjgener kan kommunalbestyrelsen påbyde eller udstede forskrifter om, at adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang skal begrænses.

§ 19. For at forebygge støjgener kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller udstede forskrifter, som begrænser ikke-erhvervsmæssig anvendelse af støjende, motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt generende knallertkørsel eller lignende på privat grund udenfor godkendte baner.

Stk. 2. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at støjgener fra ventilationsanlæg på private eller kommunale ejendomme skal begrænses.

Kapitel 10

Kommunale forskrifter

§ 20. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, udstede lokale forskrifter om

1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomhed, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og

2) dyrehold som nævnt under § 8, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, herunder forbud mod visse former for dyrehold i bestemte områder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, udstede lokale forskrifter om de i § 2, stk. 1, anførte midlertidige aktiviteter. Sådanne forskrifter kan indeholde krav om, at aktiviteterne skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, før de påbegyndes.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør udstedte forskrifter efter stk. 1 og 2, jf. lovens § 18, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udstedelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5. En udstedt forskrift efter stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 42, stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Kapitel 11

Klage

§ 21. Afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 23.

Stk. 2. Afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter lokale forskrifter, jf. § 20, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 23.

§ 22. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i medfør af lovens § 42 vedrørende forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj, samt afgørelser efter lovens § 72 om afgivelse af oplysninger, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 23, såfremt afgørelsen vedrører følgende:

1) Restauranter, diskoteker, grillbarer eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

2) Supermarkeder, detailhandelsbutikker eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

3) Idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.

4) Faste, ikke-erhvervsmæssige energianlæg.

§ 23. Uanset bestemmelserne i §§ 21-22 kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 93.

Kapitel 12

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Med bøde straffes den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, eller påbegynder aktiviteter i strid med fristerne angivet i § 3, stk. 2, jf. stk. 4,

2) undlader at meddele oplysninger efter § 6, stk. 1,

3) overtræder § 8, stk. 1 eller 2, § 9, § 13, stk. 1, eller § 14,

4) overtræder vilkår i en dispensation efter § 8, stk. 3,

5) overtræder vilkår efter § 3, stk. 2, jf. stk. 4, vilkår eller forbud efter § 4, bestemmelser efter § 13, stk. 1, eller

6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 4, § 10, stk. 1 eller 2, § 12, § 13, stk. 2, §§ 15-16, § 17, stk. 2, § 18, eller § 19, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af § 18, § 19, stk. 1, eller § 20, kan der for overtrædelse fastsættes bødestraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter ophæves.

§ 26. Afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i følgende ophævede bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed:

1) Bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse.

2) Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.

3) Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.

4) Bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter.

5) Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

6) Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 2. Bestemmelser om bødestraf i forskrifter, udstedt med hjemmel i en af de i stk. 1 nævnte bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. maj 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.