Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

I medfør af § 6 a, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 643 af 8. juni 2016, fastsættes:

Fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

§ 1. Ejere af fællesantenneanlæg samt ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende i det omfang de indgår aftale med ejere af fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, skal sikre, at husstande efter anmodning fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i anlægget, herunder etablering, forbedring og drift af anlægget, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Anmodning om fritagelse efter stk. 1 skal rettes skriftligt af husstanden til den ejendomsejer, ejerforening, andelsboligforening eller lignende, som har forpligtet husstanden til at indgå i og/eller betale til den fælles programforsyning i fællesantenneanlægget i kraft af huslejekontrakt, foreningsvedtægt, generalforsamlingsbeslutning eller andet. Såfremt der mellem den pågældende ejendomsejer, ejerforening, andelsboligforening eller lignende og det foretagende, der leverer programmer til den fælles programforsyning (programudbyderen), er indgået aftale herom, vil anmodning om fritagelse dog skulle ske direkte til programudbyderen.

Stk. 3. Anmodning om fritagelse skal imødekommes inden udløb af den til enhver tid gældende frist for varsling af opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser i lov om forbrugeraftaler.

Stk. 4. Ejere af fællesantenneanlæg samt ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende kan ikke på ny forpligte husstande, der tidligere har benyttet sig af fritagelsesmuligheden efter stk. 1, til tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. dog §§ 3-5.

§ 2. Ejere af fællesantenneanlæg må ikke opstille vilkår m.v., der hindrer husstande i at udøve den i § 1, stk. 1, nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Som hindringer efter stk. 1 anses følgende:

1) Afvisning af levering af øvrige elektroniske kommunikationstjenester til husstanden som følge af husstandens fravalg af fælles programforsyning.

2) Opkrævning af betaling for framelding (eventuelt gebyr for sletning af aftale i PBS eller lignende anses ikke i denne sammenhæng for betaling for framelding).

3) Øvrige vilkår mv., der efter deres nærmere karakter må anses for at indebære en reel hindring for husstandes fravalg af fælles programforsyning.

Betaling til etablering, forbedring og drift (herunder administration) af fællesantenneanlæg

§ 3. Uanset § 1 kan ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende pålægge husstande i ejendommen eller foreningen at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, der ejes af den pågældende ejendomsejer eller forening. Til sådanne omkostninger kan henregnes:

1) passende forrentning og afskrivning af afholdte udgifter til etablering af fællesantenneanlæg samt forbedringer af eksisterende anlæg, herunder afholdte finansieringsudgifter,

2) vedligeholdelse af anlægget (løn til teknisk bistand, materialer mv.),

3) forsikring af anlægget,

4) rimelige omkostninger til ejendomsejerens hhv. foreningens administration af den fælles programforsyning i anlægget og

5) eventuelle øvrige omkostninger, der efter deres karakter må betragtes som forbundet med driften af anlægget, dog ikke omkostninger til køb af programmer samt betaling til rettighedshavere (f.eks. CopyDan) og andre omkostninger, der er afhængige af antallet af husstande, der er tilsluttet den fælles programforsyning i ejendommen eller foreningen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte omkostninger skal fordeles ligeligt på samtlige husstande i den pågældende ejendom eller forening, med mindre der for ejendommen eller foreningen er besluttet en anden fordeling af udgifter, som dog ikke må indebære en forskelsbehandling i forhold til husstande, der har gjort brug af fritagelsesmuligheden i § 1, eller der gælder særlige regler i medfør af anden lovgivning.

§ 4. Uanset § 1 kan ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende pålægge husstande i den pågældende ejendom eller forening at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, der ikke ejes af den pågældende ejendomsejer eller forening, hvis anlægget ud over programforsyning også benyttes til andre elektroniske kommunikationstjenester (internet mv.) i ejendommen eller foreningen. Til sådanne omkostninger kan henregnes følgende:

1) Kontraktmæssig betaling til ejeren af det pågældende fællesantenneanlæg, i det omfang betalingen vedrører omkostninger til:

a) passende forrentning og afskrivning af afholdte udgifter til etablering af fællesantenneanlæg samt forbedringer af eksisterende anlæg, herunder afholdte finansieringsudgifter,

b) vedligeholdelse af anlægget (løn til teknisk bistand, materialer mv.),

c) forsikring af anlægget og

d) eventuelle øvrige omkostninger, der efter deres karakter må betragtes som forbundet med driften af anlægget, dog ikke omkostninger til køb af programmer samt betaling til rettighedshavere (f.eks. CopyDan) og andre omkostninger, der er afhængige af antallet af husstande, der er tilsluttet den fælles programforsyning i ejendommen eller foreningen.

2) Rimelige omkostninger til ejendomsejerens hhv. foreningens administration af den fælles programforsyning mv. i anlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte omkostninger skal fordeles ligeligt på samtlige husstande i den pågældende ejendom eller forening, med mindre der for ejendommen eller foreningen er besluttet en anden fordeling af udgifter, som dog ikke må indebære en forskelsbehandling i forhold til husstande, der har gjort brug af fritagelsesmuligheden i § 1, eller der gælder særlige regler i medfør af anden lovgivning.

§ 5. Uanset § 1 kan ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende også for andre anlæg end de i §§ 3 og 4 nævnte pålægge husstande i den pågældende ejendom eller forening at betale til rimelige omkostninger til ejendomsejerens hhv. foreningens administration af den fælles programforsyning mv. i anlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte omkostninger skal fordeles ligeligt på samtlige husstande i den pågældende ejendom eller forening, med mindre der for ejendommen eller foreningen er besluttet en anden fordeling af udgifter, som dog ikke må indebære en forskelsbehandling i forhold til husstande, der har gjort brug af fritagelsesmuligheden i § 1, eller der gælder særlige regler i medfør af anden lovgivning.

§ 6. Ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende skal til enhver tid på begæring fra husstande i den pågældende forening eller ejendom udlevere en specificeret opgørelse over de omkostninger, der uanset husstandens eventuelle framelding af fælles programforsyning vil kunne pålægges husstanden efter §§ 3-5.

Stk. 2. Ejere af fællesantenneanlæg, der benyttes til fælles programforsyning i en ejendom eller forening, skal give ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende de oplysninger, der er nødvendige for ejendomsejerens eller foreningens imødekommelse af begæringer efter stk. 1.

Tilsyn

§ 7. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser vedrørende overholdelse af § 6 a, stk. 1-6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt denne bekendtgørelses §§1-6, såfremt forholdet ikke kan indbringes for andet administrativt klageorgan i medfør af lov om leje (huslejenævnet) eller lov om leje af almene boliger (beboerklagenævnet).

Stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn, jf. stk. 1, omfatter ikke, hvorvidt de omkostninger, der kan pålægges husstande i medfør af §§ 3-5, er korrekt beregnet eller størrelsen af omkostningerne.

Stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn sker på grundlag af klager. Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen i særlige tilfælde på eget initiativ tage sager op til behandling vedrørende overholdelse af §§ 1-6.

Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsens behandling af klager over manglende imødekommelse af anmodning om fritagelse efter § 1 forudsætter, at styrelsen fra klager har modtaget:

1) oplysning om hvilken type bolig denne bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig),

2) kopi af klagers anmodning til en ejendomsejer, ejerforening, andelsboligforening eller lignende om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles programforsyning i ejendommen eller foreningen,

3) kopi af afslag på klagers anmodning eller materiale, der dokumenterer eller sandsynliggør, at klager også efter udløbet af den i § 1, stk. 3, nævnte varslingsperiode opkræves betaling for fælles programforsyning ud over de i §§ 3-5 nævnte omkostninger,

4) en specificeret opgørelse over omkostninger, der er pålagt husstanden i medfør af §§ 3-5, jf. § 6 og

5) eventuel dokumentation for, at ejeren af det fællesantenneanlæg, der forsyner klagers ejendom/forening med programmer, opstiller vilkår mv., der hindrer husstanden i at blive fritaget for den fælles programforsyning, jf. § 2.

Stk. 5. Slots- og Kulturstyrelsen kan afvise åbenbart grundløse klager.

Stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde til brug for behandlingen af klager vedrørende overtrædelse af § 2, indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 7. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Er der før 1. juli 2016 indgået aftale mellem ejeren af et fællesantenneanlæg og en tv-distributør eller programudbyder eller mellem ejeren af en ejendom, en ejerforening, andelsboligforening eller lignende og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at udøve den i § 1 nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 1, får forpligtelsen i § 1, først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:

1) Aftalens udløb eller

2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder bekendtgørelsen først anvendelse den 1. januar 2018.

Kulturministeriet, den 8. juni 2016

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke