Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 448 af 13. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 25, § 32, § 44, § 50, § 75, § 169, stk. 2, § 177 og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, og § 13, § 31, § 42 og § 51 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 09. marts 2016, og efter forhandling med finansministeren fastsættes:«

2. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Boligorganisationens øverste myndighed træffer beslutning om følgende forhold:

1) Valg af revisor.

2) Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.

3) Boligorganisationens administrations- og byggepolitik.

4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.

5) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.

6) Boligorganisationens grundkøb.

7) Boligorganisationens iværksættelse af nyt byggeri.

8) Nedlæggelse af en afdeling.

9) Ændring af vedtægterne.

10) Opløsning af boligorganisationen.

11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000.

12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.«

3. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Boligorganisationens øverste myndighed godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.

2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.

3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.

4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.

5) Grundkøb.

6) Iværksættelse af nyt byggeri.

7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.

8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.«

4. I § 59, stk. 1, ændres »§ 56, 1. pkt.,« til: »§ 56, stk. 1, 1. pkt.,«.

5. I § 67 ændres »§ 34, stk. 5« til: »§ 34, stk. 6«.

6. I § 82, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »fortegnelse«: », eller at denne gøres tilgængelig på boligorganisationens hjemmeside«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 13. juni 2016

Inger Støjberg

/ Mikael Lynnerup Kristensen