Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L2173
 
32008L1024
 
32010L0995
 
32012L0363
 
32012L0607
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Administrative bestemmelser
Kapitel 3 Strafbestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ1)

I medfør af § 1, § 3, stk. 3, § 6, stk. 2 og 3, og § 7, stk. 3, i lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og efter forhandling med skatteministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved forordningerne: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab, og de dertil knyttede til enhver tid gældende forordninger.

Kapitel 2

Administrative bestemmelser

§ 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager de opgaver, der er henlagt til den kompetente myndighed i henhold til forordningerne.

§ 4. En FLEGT-licens skal være modtaget i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning senest 1 arbejdsdag før ankomst af forsendelsen til fortoldning med angivelse af ansvarlig importør.

Stk. 2. En FLEGT-licens skal forelægges SKAT ved fortoldning af forsendelsen.

§ 5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og SKAT kontrollerer gyldigheden af de FLEGT-licenser, der forelægges myndighederne i forbindelse med import af en forsendelse omfattet af FLEGT-licensordningen.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bistår om nødvendigt SKAT med kontrollen af gyldigheden af de FLEGT-licenser, der skal forelægges ved fortoldningen jf. § 4, stk. 2.

§ 6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan meddele forbud eller påbud med henblik på overholdelsen af forordningerne, loven eller denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan pålægge virksomheder eller forhandlere at yde bistand ved prøveudtagning og forsendelse af prøver og afholde udgifterne herved.

§ 7. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter forordningerne, loven eller denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Strafbestemmelser

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse meddelt i henhold til forordningerne, loven eller denne bekendtgørelse,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, der er påkrævet i denne bekendtgørelse,

3) undlader at meddele oplysninger på det angivne tidspunkt efter § 4, eller

4) undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt efter § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på de interesser, som forordningerne tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 169 af 18. februar 2013 om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, EU-Tidende 2010, nr. L 295, side 23, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, EU-Tidende 2012, nr. L 177, side 16, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, EU-Tidende 2012, nr. L 115, side 12, Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab, EU-Tidende 2005, nr. L 347, side 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab, EU-Tidende 2008, nr. L 277, side 23.