Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Målsætninger for nationalparkens udvikling
Kapitel 3 Planlægningszoner
Kapitel 4 Nationalparkfond Skjoldungernes Land
Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse
Bilag 1 Kortbilag over National Nationalpark Skjoldungernes Land
Bilag 2 Kortbilag over Nationalpark Skjoldungernes Land med planlægningszoner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

I medfør af § 3, § 7, § 8, § 14, stk. 6, og § 29, stk. 3, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1619 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Skjoldungernes Land og indeholder regler for Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på kortbilag 1.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Skjoldungernes Land er

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjord- og skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke fjord- og herregårdslandskab,

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser,

5) at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier,

6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og

7) at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.

Kapitel 2

Målsætninger for nationalparkens udvikling

§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for nationalparkfondens arbejde med udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land:

1) De væsentligste naturtyper som lavvandede fjordområder med bugter og vige, øer og holme, strandenge og kystskrænter, overdrev, moser, enge, søer, vandløb og skove skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofberigelse, tilgroning, invasive arter m.v. og sikres som bæredygtige økosystemer med naturlig dynamik.

2) Kulturskabte naturtyper som enge og overdrev skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes gennem en landbrugs- og skovdrift, som sikrer kulturlandskabet og naturtyperne.

3) Der skal skabes bedre sammenhæng mellem nationalparkens naturtyper og landskaber, herunder især forbindelse mellem fjord, kystarealer, ådale, enge, overdrev og skove.

4) Nationalparkens landskabelige helheder skal sammen med karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer bevares og synliggøres.

5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur, landskab og fjord, skal bevares, synliggøres og formidles, især fortidsminder, herregårds- og landsbymiljøer, mølleanlæg samt Roskilde historiske bydel.

6) Mulighederne for friluftsliv og natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og relevante aktører, herunder berørte lodsejere.

8) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.

9) Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal styrkes i samarbejde med lokale aktører gennem koordinering, udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

10) Forskning og undervisning af børn og unge vedrørende nationalparken skal styrkes bl.a. gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, der knytter sig til natur, landskab, kulturhistorie samt jordbrug, friluftsliv og miljø.

11) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

Stk. 2. Nationalparkfonden skal følge og evaluere nationalparkens udvikling.

Kapitel 3

Planlægningszoner

§ 4. Nationalpark Skjoldungernes Land er opdelt i 3 planlægningszoner, der er vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Planlægningszone 1 omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 3. Planlægningszone 2 omfatter

1) områder, der er fredet efter naturbeskyttelsesloven,

2) områder der er udpeget som værdifulde eller bevaringsværdige landskaber i kommuneplanerne, og

3) områder, med de naturtyper, landskaber og kulturhistoriske værdier, der er særligt karakteristiske for nationalparkens fjord-, ager- og skovlandskaber, samt områder hvor disse naturtyper kan udvides, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem naturtyperne.

Stk. 4. Planlægningszone 3 omfatter øvrige områder, dvs. bebyggede områder og områder som sikrer sammenhæng og helhed i nationalparken.

Kommune- og lokalplanlægning

§ 5. I planlægningszone 1 gælder reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 2. Undtagelsen i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse fra forbuddet mod linjeføringer af luftledningsanlæg gennem internationale naturbeskyttelsesområder, der alene er udpeget som habitatområder, finder dog ikke anvendelse i planlægningszone 1.

§ 6. I planlægningszone 2 må der ikke planlægges for høje anlæg, som fx vindmøller.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade, at det i stk. 1 nævnte forbud fraviges.

Kapitel 4

Nationalparkfond Skjoldungernes Land

§ 7. Nationalparkfond Skjoldungernes Land har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Skjoldungernes Land.

§ 8. Nationalparkfond Skjoldungernes Land ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljø- og fødevareministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde, og som udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information mv.

§ 9. Nationalparkfond Skjoldungernes Land udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres.

Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 1. april 2017.

Stk. 3. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken.

Stk. 4. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt om fonden i lov om nationalparker.

§ 10. Nationalparkfond Skjoldungernes Land nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Skjoldungernes Land, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.

§ 11. For at realisere den i § 9 nævnte nationalparkplan, kan Nationalparkfond Skjoldungernes Land indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af § 14, stk. 1-5, i lov om nationalparker.

§ 12. Nationalparkfonden kan i medfør af planlovens § 29 c fremsætte indsigelse over for et planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for nationalparkens udvikling.

Stk. 2. Nationalparkfonden kan ikke varetage myndighedsopgaver efter natur- og miljølovgivning i øvrigt, herunder ikke regulere jagt, adgangsforhold og jordbrug.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

§ 13. Nationalparkfond Skjoldungernes Land kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter § 14 i lov om nationalparker.

Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet eller lånet.

Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes.

Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller modtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse.

§ 14. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål efter reglerne i kapitel 6 i lov om nationalparker.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 521 af 27. april 2015 om Nationalpark Skjoldungernes Land ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Kortbilag over National Nationalpark Skjoldungernes Land

kort


Bilag 2

Kortbilag over Nationalpark Skjoldungernes Land med planlægningszoner

kort