Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Tilslutning
Kapitel 3 Bidrag til anlægget
Kapitel 4 Forbud
Kapitel 5 Meddelelse til de berørte ejere
Kapitel 6 Klage m.v.
Kapitel 7 Straf
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg1)

I medfør af § 2 a, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2 og 3, § 15, § 26 a, nr. 1, og § 34, stk. 2 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014, og § 26, stk. 4, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, og efter forhandling med de kommunale organisationer fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilslutningspligt: En forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning, jf. § 7.

2) Forblivelsespligt: En forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning, jf. § 7.

3) Kollektivt varmeforsyningsanlæg: Et anlæg omfattet af varmeforsyningslovens § 2.

4) Forsyningsselskab: En virksomhed, der driver et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, eller et distributionsselskab omfattet af naturgasforsyningslovens § 6, nr. 4.

5) Eksisterende lavenergibygninger: Bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfyldte de på daværende tidspunkt i medfør af byggeloven gældende energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger.

6) Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger: Bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

7) Bygningsreglementet: Bygningsreglement 2010 med senere ændringer samt herefter kommende bygningsreglementer.

8) Træfyr: Brændekedel med inverteret forbrænding eller automatisk stokeranlæg, som er koblet på centralvarmeanlægget og ikke er monteret med automatisk askeudtag. Kedlen eller anlægget er konstrueret til og kan alene anvendes til fyring med rent træ, f.eks. træflis, træpiller eller helt træ.

9) Bebyggelsesprocent: Forholdet mellem bygningens etageareal og grundarealet i et givet område.

Kapitel 2

Tilslutning

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet.

§ 3. Ansøgning om godkendelse af projekt om pålæg af tilslutnings-, forblivelses- eller bidragspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen:

1) Den eller de ansvarlige for projektet.

2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner.

3) Tidsplan for tilslutningen.

4) Fastlæggelse af forsyningsområder.

5) Fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutnings-, forblivelses- eller bidragspligt til anlægget.

6) Økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v.

7) Eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til opvarmning med varmepumper, herunder ved forskelligt varmebehov.

8) Retsvirkninger af tilslutnings- eller forblivelsespligt.

9) Hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt.

10) Dispensation.

§ 4. Kommunalbestyrelsen sikrer, at grundejere, der efter projektet forudsættes pålagt tilslutningspligt, forblivelsespligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger.

§ 5. Kommunen sender grundejere, der efter projektet forudsættes pålagt tilslutningspligt, forblivelsespligt eller bidragspligt til anlægget, skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af projektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt, forblivelsespligt eller bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist. Klagefristen regnes fra tidspunktet, hvor grundejeren har modtaget kommunens meddelelse.

Stk. 2. Kommunen sender den skriftlige meddelelse til grundejerne snarest muligt og senest 4 uger efter beslutningen om pålæg af tilslutningspligt, forblivelsespligt eller bidragspligt er truffet.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt forsyningsselskabet har forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forsyningsmulighed fra anlægget foreligger, når forsyningsselskabet har etableret de tekniske anlæg m.v., som skal etableres af selskabet som forudsætning for bebyggelsens tilslutning, og anlægget har kapacitet til at forsyne ejendommen.

Stk. 3. Forsyningsselskabet har ikke pligt til at sikre en ejendom forsyningsmulighed fra anlægget, når den ligger eller bliver opført i et område, hvor kommunalbestyrelsen, på baggrund af et godkendt revideret projekt, har besluttet at begrænse tilslutningspligten til anlægget for ny bebyggelse, hvor ejerne ikke er meddelt beslutning om tilslutning, jf. § 8.

Stk. 4. Forsyningspligtige naturgasselskaber har ikke forsyningspligt overfor forbrugere i områder, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning efter stk. 3.

§ 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer

1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 3, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og

2) at forsyningsselskabet kan etablere de i § 6, stk. 2, nævnte anlæg m.v. samt stikledninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer, at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 3, kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som er tilsluttet anlægget.

Stk. 3. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i §§ 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes eller forblive tilsluttet dette.

Særligt om tilslutning af ny bebyggelse

§ 8. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen, jf. dog § 17, stk. 3. Kommunen meddeler ejeren af ejendommen beslutning herom senest ved udstedelse af byggetilladelse.

§ 9. Er der ikke forsyningsmulighed fra det kollektive varmeforsyningsanlæg på ibrugtagnings-tidspunktet, kan ejeren af ejendommen kræve, at forsyningsselskabet installerer et midlertidigt varmeforsyningsanlæg til bebyggelsen uden ekstra udgift for ejeren.

Stk. 2. Udgifterne til det midlertidige anlægs etablering dækkes, hver med halvdelen, af kommunen og forsyningsselskabet.

Tilslutningstidspunktet og særlige regler for pålæg af forblivelsespligt

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 15, stk. 1, og § 17, stk. 1 og 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om tilslutningspligt, jf. dog § 14, stk. 1.

§ 11. En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om forblivelsespligt.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har sendt et projekt om pålæg af forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmeleveringsaftale med forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om projektet. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er sendt i høring.

Udskiftning af væsentlige varmeinstallationer i ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes anlægget på det tidspunkt, hvor væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes, når udskiftningen foretages inden udløbet af den i § 10 nævnte frist for tilslutning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe en afgørelse efter stk. 1, når

1) der er forsyningsmulighed fra anlægget eller

2) kommunalbestyrelsen kan henvise ejeren til midlertidigt at anvende en nærmere angiven varmeinstallation, indtil der er forsyningsmulighed fra anlægget.

Stk. 3. Ejendommens ejer har pligt til at anmelde udskiftning af væsentlige varmeinstallationer til kommunen, når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, jf. dog § 14, stk. 2.

§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 12, stk. 1, skal meddeles ejendommens ejer snarest muligt.

Stk. 2. Meddelelsen indeholder nærmere oplysninger om anmeldelsespligten nævnt i § 12, stk. 3, og om, hvorledes ejeren skal forholde sig, hvis væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes.

§ 14. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en afgørelse, som nævnt i § 12, stk. 1, og væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes i en ejendom, kan ejeren anmelde udskiftningen til kommunen og kræve, at fristen for tilslutning efter § 10 regnes fra tidspunktet for anmeldelsen. Fristen for tilslutning efter § 10 regnes fra tidspunktet for anmeldelsen, når dette er krævet.

Stk. 2. En afgørelse efter § 12, stk. 1, gælder ikke for en ejendom, hvis ejer har sendt kommunen en anmeldelse efter stk. 1 med krav om, at fristen for tilslutningspligt regnes fra tidspunktet for anmeldelsen, såfremt kommunen har modtaget denne anmeldelse, inden afgørelsen efter § 12, stk. 1, er meddelt ejeren.

Bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt:

1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.

2) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.

5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

6) Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

Stk. 2. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt:

1) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

2) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

3) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

4) Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne i § 15, jf. dog § 17, stk. 1.

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 10.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver, under forudsætning af, at den pågældende ejendom er en enfamiliesejendom, efter ansøgning dispensation fra tilslutningspligt til en person, der:

1) er folkepensionist på tilslutningstidspunktet, jf. § 7, stk. 3,

2) har været ejer eller medejer af den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt, og

3) har haft fast bopæl på den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt og forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 6. Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

Kapitel 3

Bidrag til anlægget

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejere af ejendomme, som kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal betale et engangsbidrag til anlægget. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Beslutningen herom skal træffes samtidigt med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet, jf. tillige § 20.

Stk. 2. Bidraget, der kan opkræves, når der er forsyningsmulighed fra anlægget, kan højst udgøre halvdelen af den tilslutningsafgift, som er gældende for tilslutning til anlægget, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Såfremt der senere opkræves tilslutningsafgift fra ejendommen, skal bidrag opkrævet efter stk. 1 fratrækkes.

Stk. 4. Ejere af ejendomme, som er pålagt forblivelsespligt, kan ikke pålægges at betale bidrag til anlægget efter stk. 1.

Kapitel 4

Forbud

§ 19. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt til gennemførelse af varmeforsyningsplanlægningen efter varmeforsyningslovens kapitel 2, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. I det omfang klima- og energiministeren har meddelt pålæg efter varmeforsyningslovens § 14, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen samtidig med projektgodkendelsen beslutning om, at de omhandlede opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende ellerny bebyggelse i det pågældende område.

Stk. 3. Forbud kan ikke nedlægges mod etablering af anlæg, som er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 2 og 3, samt mod etablering af elopvarmning i eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5. Forbud omfatter ikke bygninger nævnt i § 15, stk. 1, nr. 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra et forbud. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 6, fra forbud, som kommunalbestyrelsen har nedlagt mod etablering af elopvarmning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke i medfør af Energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 om Forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 6, fra forbud, som kommunalbestyrelsen har nedlagt mod etablering af elopvarmning i medfør af Energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 om Forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1, 2, 4 og 6 skal meddeles ejendommens ejer snarest muligt og senest ved udstedelse af byggetilladelse.

Kapitel 5

Meddelelse til de berørte ejere

§ 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

Stk. 2. Ejeren har pligt til at underrette eventuelle lejere om meddelelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger m.v. af kommunalbestyrelsens beslutning.

Offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutninger

§ 21. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt tinglyses på ejendommen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger om tilslutningspligt, forblivelsespligt og forbud, jf. § 19, til registret digitalt på PlanSystemDK, jf. § 1 i Cirkulære nr. 68 af 6. september 2006. Indberetningen sker i overensstemmelse med datamodellen PlanDK3 for kollektiv varmeforsyning, som ligger på internetadressen www.plansystem.dk.

Kapitel 6

Klage m.v.

§ 22. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget.

Stk. 3. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Energiklagenævnet kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning, hvis formålet med klagen ellers forspildes.

Stk. 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter bekendtgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kapitel 7

Straf

§ 23 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et pålæg efter §§ 2 og 18, et forbud efter § 19 eller tilsidesætter anmeldelsespligten efter § 12, stk. 3, og pligten nævnt i § 20, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 826 af 24. juni 2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Når kommunen har modtaget et projekt, som belyser forudsætningerne for pålægget om tilslutningspligt, forblivelsespligt eller bidragspligt, før denne bekendtgørelses ikrafttræden, færdiggøres sagsbehandlingen, herunder evt. pålæg om tilslutningspligt, forblivelsespligt og bidragspligt samt klagebehandling efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 2.

Energistyrelsen, den 24. juni 2016

Martin Hansen

/ Marie Hindhede

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om

energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L

315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28.