Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og struktur m.v.
Kapitel 2 Indhold m.v.
Kapitel 3 Eksamen
Kapitel 4 Studieordning
Kapitel 5 Andre regler
Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015 og lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Diplomingeniøruddannelserne har til formål at kvalificere de studerende til nationalt og internationalt at varetage følgende erhvervsfunktioner:

1) Omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer.

2) Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder.

3) Selvstændigt løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver.

4) Planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

5) Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Stk. 2. Uddannelsen skal herudover kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse.

§ 2. Den normerede uddannelsestid er 3½ årsværk, svarende til 210 ECTS-point, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan godkende særlige kombinationsuddannelser med en forhøjet normeret uddannelsestid, inden for hvilken ingeniørfaglige kompetencer kombineres med andre kompetencer.

Stk. 3. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 4. Uddannelserne skal være afsluttet inden for et antal år, der svarer til den normerede uddannelsestid plus to år.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra fristen i stk. 4, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 3. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen: Professionsbachelor som Diplomingeniør i, efterfulgt af betegnelsen for titlen, som anført i bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 2. På engelsk betegnes uddannelsen: Bachelor of Engineering in, efterfulgt af betegnelsen på engelsk, som anført i bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 4. Læringsmål og ECTS-omfang for uddannelseselementerne for hver diplomingeniøruddannelse skal fremgå af studieordningen for uddannelsen, jf. § 9.

Kapitel 2

Indhold m.v.

§ 5. Efter regler fastsat af institutionen omfatter hver diplomingeniøruddannelse følgende:

1) Obligatoriske fag, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil, samt andre obligatoriske fag, svarende til 75-150 ECTS-point.

2) Tilvalgsfag, svarende til 15-90 ECTS-point.

3) Praktik, svarende til 30 ECTS-point, jf. dog stk. 2.

4) Et bachelorprojekt, svarende til mindst 15 ECTS-point, der skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for et af institutionen godkendt emne.

Stk. 2. Studerende ved en diplomingeniøruddannelse med en erhvervsuddannelse inden for det pågældende uddannelsesområde kan efter institutionens vurdering fritages for dele af eller hele den integrerede praktik.

Stk. 3. Nærmere bestemmelse om fritagelse efter stk. 2 kan fastsættes i studieordningen.

§ 6. Praktik i uddannelserne udføres som lønnet praktik, jf. dog stk. 2, på et af institutionen godkendt praktiksted i Danmark eller i udlandet og kan efter regler fastsat af institutionen udføres som projektarbejde med eksterne partnere.

Stk. 2. Praktikken kan være ulønnet, hvis der ikke kan findes en lønnet praktikplads. Ulønnet praktik kan dog højst anvendes i et omfang svarende til 30 pct. af det samlede antal praktikpladser.

Stk. 3. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den pågældende professions erhvervsforhold og kompetencebehov, sådan at den i kombination med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges i et progressivt forløb.

§ 7. I den enkelte uddannelse indgår efter regler fastsat af institutionen værkstedspraktik for studerende, der efter institutionens vurdering ikke har de nødvendige praktiske forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Værkstedspraktik omfatter kurser af indtil i alt fem ugers varighed i undervisningsfrie perioder. Institutionen fastsætter regler om værkstedspraktik.

Kapitel 3

Eksamen

§ 8. For eksamen gælder bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterskalabekendtgørelsen).

Kapitel 4

Studieordning

§ 9. Uddannelsesinstitutionen, der udbyder en diplomingeniøruddannelse, fastsætter følgende i en studieordning:

1) Mål for læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer.

2) Obligatoriske uddannelseselementer, herunder

a) indhold,

b) ECTS-omfang,

c) læringsmål og

d) antal prøver.

3) Beskrivelse af tilvalgsfag, herunder

a) indhold,

b) ECTS-omfang,

c) læringsmål og

d) antal prøver.

4) Praktik, herunder

a) ECTS-omfang,

b) læringsmål og

c) antal prøver.

5) Krav til det afsluttende bachelorprojekt.

6) Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer og af praktik, herunder prøver.

7) Regler for praktikkens gennemførelse, herunder krav og forventninger til de involverede parter.

8) Regler om merit, herunder angivelse af eventuelle meritaftaler.

9) Angivelse af, hvilke dele den studerende har mulighed for at gennemføre i udlandet, samt regler, der knytter sig hertil, herunder regler for forhåndsmerit.

10) Krav til skriftlige opgaver og projekter.

11) Angivelse af undervisnings- og arbejdsformer.

12) Retningslinjer for eventuel differentieret undervisning inden for uddannelsesforløbet.

13) Regler om værkstedspraktik, jf. § 7.

14) Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet.

15) Kriterier for vurdering af studieaktivitet.

16) Eventuelle krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter.

17) Overgangsordninger.

18) Oplysninger om eventuelle aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb, herunder oplysninger om, efter hvilke objektive kriterier studerende udvælges til parallelforløb.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen, jf. § 8.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 10. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter, herunder uddannelsesinstitutioner med relevante kandidatuddannelser og andre institutioner, der udbyder uddannelsen, og indhenter udtalelse fra censorformandskabet.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde overgangsregler.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 5

Andre regler

§ 11. Reglerne i kapitlerne 1, 3-4 og 6 om professionsbacheloruddannelser i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser gælder for diplomingeniøruddannelserne.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 527 af 21. juni 2002 om diplomingeniøruddannelsen ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen før den 1. september 2016, kan inden for den normerede studietid fuldføre uddannelsen efter den i stk. 2, nævnte bekendtgørelse. Institutionen fastsætter regler om, hvornår der sidste gang afholdes prøver og anden bedømmelse i henhold til de hidtidige regler.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte overgangsregler, således at studerende, der er begyndt på en diplomingeniøruddannelse før 1. september 2016, skal færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 7. september 2016

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert