Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Krav til etablering af autoværksted
Kapitel 3 Krav til drift af autoværksteder
Kapitel 4 Administrative bestemmelser
Kapitel 5 Påbud
Kapitel 6 Særlige bestemmelser for autoværksteder etableret før den 1. januar 1986
Kapitel 7 Klage
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Beregning af højden af afkast fra henholdsvis autolakering og undervognsbehandling, jf. § 10.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7-9, § 7 a, stk. 1, § 7 b, § 16, stk. 1, § 35, stk. 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af autoværksteder med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Autolakering: Lakering eller undervognsbehandling (rustbeskyttelse), herunder pletvis lakering, af motorkøretøj.

2) Autoværksted: Virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling, herunder autolakering, af motorkøretøjer.

3) Nyt autoværksted: Autoværksted, der etableres efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

4) Bestående autoværksted: Autoværksted, etableret før denne bekendtgørelses ikrafttræden, og nyt autoværksted, der udvides eller ændres efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

5) Benzinstation: Anlæg til detailsalg af brændstof til motorkøretøj.

6) Forureningsfølsomt område: Et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. Vejarealer, parkeringsarealer og tilsvarende arealanvendelse samt delområder i en lokalplan, der specifikt er udlagt til ikke støjfølsom arealanvendelse, betragtes ikke som forureningsfølsomme.

7) Forureningsfølsomt områdes ydre skel: Afgrænsningen i lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen af det pågældende område.

8) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i færdselsloven.

9) Støjende aktivitet: Enhver aktivitet på autoværkstedet, som giver anledning til støj.

10) Stærkt støjende aktivitet: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.

11) Vaskeanlæg: Mekanisk autovask og -tørring, herunder højtryksrensning med vand eller damp.

12) Tagryg: Det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er placeret på, eller det højeste punkt på taget af en eksisterende eller planlagt bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet.

13) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

§ 3. Hvor autoværkstedet befinder sig i tilknytning til et benzin- og dieselsalgsanlæg, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelse for de samlede aktiviteter på ejendommen, jf. dog § 12, stk. 1, 3. pkt.

§ 4. Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori indgår et autoværksted, er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i §§ 6-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne.

Stk. 2. Hvis autoværkstedet udgør hovedaktiviteten og enkelte biaktiviteter er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste, reguleres de pågældende biaktiviteter som listevirksomhed, mens hovedaktiviteten behandles efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Krav til etablering af autoværksted

§ 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.

2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.

3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.

4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.

5) Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.

§ 6. Et autoværksted uden autolakering kan etableres i eller ved forureningsfølsomt område, når kravene i §§ 9 og 11-14 bliver opfyldt, og etableringen ikke strider mod planlægningsbestemmelser for det pågældende område.

§ 7. Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel, jf. dog § 21. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører autolakering. Afstandskravet gælder også for etablering af anlæg eller aktiviteter på bestående autoværksteder, som ikke tidligere har haft autolakering.

§ 8. Afstandene i §§ 7 og 9 regnes fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til det forureningsfølsomme områdes ydre skel. Hvor autoværkstedet etableres i forureningsfølsomt område, regnes afstandene i § 9 dog fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til virksomhedens skel.

Stk. 2. For bestående autoværksteder gælder afstandskravene i § 9 for etablering af nye støjende eller stærkt støjende aktiviteter og for udvidelse eller ændring af bestående aktiviteter, når udvidelsen eller ændringen indebærer forøget støjemission.

Kapitel 3

Krav til drift af autoværksteder

Begrænsning af støjgener

§ 9. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til anlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal overholde kravene i stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

Stk. 5. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, kan der i tidsrummet kl. 7.00-22.00 foregå til- og frakørsel med henblik på transport af køretøjer direkte til autoværkstedet.

Begrænsning af luftforurening

§ 10. Autolakering skal foregå indendørs i rum eller sprøjtekabiner, hvorfra der er etableret udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter.

Stk. 2. Højden af afkast fra autolakeringen beregnes efter den operationelle meteorologiske luftkvalitetsmodel (OML). Hvis autoværkstedet kun har et afkast, kan beregningen dog udføres efter retningslinjerne i bilag 1, dog må afkastet i intet tilfælde føres mindre end to meter over tagryg. Afkast skal være opadrettet og lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3. Ved lakering skal farvepartikler i afkastluften frafiltreres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbageholde mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Tørfiltre skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet.

Stk. 4. Ved undervognsbehandling skal olietåge frafiltreres. Restkoncentrationen af olie efter filtrering må ikke overstige 1 mg/m3 (0oC, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi.

Stk. 5. Filtre skal vedligeholdes og fornys, således at de i stk. 3 og 4 nævnte krav altid er overholdt, og i øvrigt som anvist af leverandøren.

§ 11. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m3 (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Stk. 4. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Forebyggelse af jord- og vandforurening

§ 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller. Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Stk. 4. Spildevand, der fortrænges eller afledes fra sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg, skal passere en egnet olieudskiller.

Stk. 5. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand.

Affald

§ 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre opbevaringsformer end de i stk. 1 nævnte, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere.

Egenkontrol

§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 15. Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse efter § 5, kvitterer den hurtigst muligt herfor. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i § 16, stk. 1, nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger, hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har gjort indsigelse mod aktiviteten,

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for at fremsætte indsigelse en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. § 16, stk. 3,

3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller påbud om afhjælpende foranstaltninger ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. § 19,

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 19 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i det omfang, der er angivet i § 22,

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovens § 93, og

6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens § 101.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser herefter på grundlag af anmeldelsen, om virksomheden kan opfylde kravene i §§ 7-13.

§ 16. Hvis kommunalbestyrelsen ikke senest fire uger fra modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse efter § 5 har meddelt anmelderen, at virksomheden ikke kan overholde et eller flere af kravene i §§ 7-13, kan etableringen, udvidelsen eller ændringen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, og aktiviteterne på autoværkstedet gennemføres som beskrevet i anmeldelsen efter § 5 samt under overholdelse af kravene til egenkontrol i § 14.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i meddelelsen efter stk. 1 oplyse

1) hvilke af kravene i §§ 7-13 virksomheden ikke kan opfylde, og

2) om kommunalbestyrelsen agter at påbyde afhjælpende foranstaltninger efter § 19, og om den anmeldte etablering, udvidelse eller ændring skal afvente meddelelse af påbuddet.

Stk. 3. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1, meddele anmelder, at den agter at meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet.

Stk. 4. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før virksomheden har indhentet nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Bygge- og anlægsarbejder må kun påbegyndes inden udløbet af fire-ugers-fristen, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt, at den ikke vil gøre indsigelse mod anmeldelsen.

§ 17. Tidligere meddelte godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen bevarer deres gyldighed efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Meddelte godkendelser bortfalder, hvis virksomheden foretager udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening. Tidligere meddelte påbud vedrørende autoværksteder omfattet af denne bekendtgørelse bevarer deres gyldighed.

Oplysningspligt

§ 18. Indehaveren af et autoværksted skal oplyse tjenestemodtagere om navn og adresse på virksomhedens tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse eller henvise til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Kapitel 5

Påbud

§ 19. Hvis en aktivitet på et autoværksted giver anledning til væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, selv om anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger eller den anmeldte driftstid mv., jf. § 5, stk. 2, og kravene i §§ 7-13 er overholdt, kan kommunalbestyrelsen give den for forureningen ansvarlige påbud om at nedbringe forureningen.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser for autoværksteder etableret før den 1. januar 1986

§ 20. Kravene i §§ 7-13 gælder ikke for bestående autoværksteder, der er etableret før 1. januar 1986, når autoværkstedet ikke er udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening. Kommunalbestyrelsen kan dog give påbud til autoværkstedet om at gennemføre afhjælpende foranstaltninger inden en nærmere bestemt frist, hvis autoværkstedet giver anledning til væsentlig forurening.

Stk. 2. Ved meddelelsen af påbud efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvis fastsætte bestemmelser, der er mere vidtgående end kravene i §§ 7-13.

§ 21. Kravene til etablering og drift i §§ 6-14 gælder i deres helhed, hvis et autoværksted, der er omfattet af § 20, ønskes udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra afstandskravene i § 7, hvis den forøgede forurening skyldes ønsket om at etablere autolakering.

Kapitel 7

Klage

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud efter § 19 og § 20, stk. 2, og dispensation efter § 21 samt kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne autoværksteder, herunder værksteder, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan påklages efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12 eller § 13, stk. 1,

2) etablerer eller driver anlæg eller aktiviteter uden dispensation efter § 21,

3) overtræder vilkår i dispensation efter § 21,

4) undlader at indgive anmeldelse efter § 5 eller at afgive oplysninger efter § 14,

5) overtræder vilkår i de godkendelser og påbud, der er nævnt i § 17,

6) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring uden at afvente indsigelsesfristen efter § 16, stk. 1,

7) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring i strid med kommunalbestyrelsens meddelelse om, at den agter at meddele påbud, jf. § 16, stk. 2, nr. 2,

8) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring uden at afvente udløbet af den i § 16, stk. 3, nævnte frist eller

9) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter §§ 19 og 20.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. november 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Beregning af højden af afkast fra henholdsvis autolakering og undervognsbehandling, jf. § 10.

Den totale afkasthøjde H beregnes som summen af den teoretiske afkasthøjde Hs og et højdetillæg h (H = Hs + h).

Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved overfladebehandling med farve eller lak er angivet i tabel 1 ud fra den maksimale emission pr. time af organiske opløsnings- og fortyndingsmidler:

   
Tabel 1. (Autolakering)
Maksimal emission i kg/time
Teoretisk afkasthøjde (Hs) i meter
1
8
2
10
3
12
4
14
5
15
6
16
   

Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved undervognsbehandling er angivet i tabel 2 ud fra den maksimale emission pr. time af mineralsk terpentin:

   
Tabel 2. (Undervognsbehandling)
Maksimal emission i kg/time
Teoretisk afkasthøjde (Hs) i meter
1
5,5
2
7
3
8
4
9,5
5
10
6
11
   

Højdetillægget (h) fastsættes i begge tilfælde som koteforskellen mellem terrænet på afkaststedet og den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 15 x Hs meter fra afkastet (se figur 1).

Højdetillægget

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.