Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2017 af begravelseshjælp efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 160, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om begravelseshjælp. Efter sundhedslovens § 257 afholder bopælskommunen udgifterne til begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløb for 2017

For 2017 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2017 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp
 
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000 kr.
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.750 kr.
   
Formuegrænser:
 
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.050 kr.
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.000 kr.

Bortfaldsgrænser

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 28.800 kr. og 46.750 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Cirkulæreskrivelse nr. 11241 af 14. december 2015 om regulering for 2016 af begravelseshjælp efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. december 2016

Frederik Rechenback Enelund