Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indsamling i kirkerne

(Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder)

I medfør af § 2 b i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014, fastsættes:

Indsamling

§ 1. I kirkerne kan der ved gudstjenester foretages indsamling til fremme af menighedsplejen og til kirkelige formål.

Stk. 2. Til indsamling til andre formål kræves særlig tilladelse (kongelig resolution).

§ 2. Indsamlinger i kirkerne kan foretages som stående indsamlinger (over en kortere eller længere periode) eller som lejlighedsvise indsamlinger (engangsindsamlinger).

Stk. 2. Der kan på samme tid - ud over den stående indsamling til menighedsplejen i sognet - foretages indsamling til flere formål.

§ 3. Bestemmelse om foretagelse af indsamling i kirken træffes af præsten, der forestår den kirkelige handling. Præsten har dog altid pligt til at foretage den årlige indsamling til fordel for Det danske Bibelselskab, såfremt menighedsrådet samtykker heri, jf. stk. 2.

Stk. 2. Til foretagelse af indsamling ved de ordinære (faste) gudstjenester - bortset fra den stående indsamling til menighedsplejen - kræves menighedsrådets samtykke, jf. lov om menighedsråd § 38, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Indsamling i kirkerne kan ske i dertil opsatte bøsser. Menighedsrådet kan beslutte at anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling.

Stk. 2. Ved indsamlinger, der ikke sker i kirkens bøsser eller via elektroniske betalingsløsninger, bør der være tilsyn med de indsamlede midler, mens indsamlingen foregår.

Stk. 3. Indsamlede beløb, der indkommer til kirken via elektroniske betalingsløsninger, indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted.

Opgørelse af de indsamlede beløb

§ 5. Kirkebøsserne tømmes umiddelbart efter hver gudstjeneste eller som minimum én gang pr. måned. Dog skal kirkebøssen tømmes ved hver indsamlingsformåls afslutning.

Stk. 2. Tømningen af bøsserne skal ske ved 2 af menighedsrådet dertil udpegede personer. Menighedsrådet kan pålægge kordegn og kirketjener m.v. denne opgave.

Stk. 3. Indsamlede midler via elektroniske betalingsløsninger opgøres ved afslutning af indsamlingen, og inden midlerne fordeles til de pågældende formål.

Stk. 4. Det påhviler menighedsrådet at træffe bestemmelse om, hvorvidt kirkebøsserne skal være åbne eller aflåst på de tider, hvor kirken ikke benyttes.

§ 6. De ved indsamlingen indkomne kontantbeløb optælles umiddelbart efter tømning af kirkebøssen. Beløbet indføres herefter i indsamlingsbogen eller dokumenteres på anden vis til brug for opgørelse og regnskabet. De, der har foretaget optællingen, attesterer med deres underskrift for beløbets størrelse.

Stk. 2. Finder der samtidig indsamling sted til flere formål, må beløbene holdes nøje adskilt.

Stk. 3. Beløb, der sendes eller afleveres til kirkens præster eller funktionærer i tilslutning til en i kirken stedfunden indsamling, håndteres som foreskrevet i stk. 1. Tilførslen herom underskrives af den, der har modtaget beløbet fra giveren.

§ 7. De til menighedsplejen indsamlede bidrag afgives snarest muligt til den person, som menighedsrådet har udpeget.

Stk. 2. Beløb, der indkommer ved andre stående indsamlinger, indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted. Afregning bør i hvert fald senest ske inden regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Beløb, der indkommer ved lejlighedsvise indsamlinger, afgives snarest muligt og senest inden 14 dage til vedkommende institution.

Stk. 4. Menighedsrådets kasserer eller den, der skal drage omsorg for beløbets afsendelse eller indsættelse i pengeinstitut, kvitterer for beløbets modtagelse.

§ 8. Kvitteringer for afsendelse af indsamlede beløb indgår i kirkekassens regnskab tillige med de kvitteringer, som måtte blive afgivet af vedkommende institutioner (modtagere).

§ 9. Udgifter i forbindelse med indsamling og overførsel af kollekt afholdes af kirkekassen.

Regnskab

§ 10. De til menighedsplejen indkomne beløb indgår i kirkekassen og opføres på det årlige regnskab som en særskilt post. For så vidt der i et sogn findes mere end en menighedspleje, må det dog af regnskabet fremgå, hvilke beløb der er indsamlet til hver af menighedsplejerne. For anvendelsen af disse midler aflægges årligt regnskab i forbindelse med kirkekassens regnskab.

Stk. 2. Såfremt menighedsrådet har truffet bestemmelse om, at de til menighedsplejen indkomne bidrag skal tilfalde en i menighedsrådskredsen organiseret menighedspleje uden for menighedsrådet, skal en beretning fra den frivillige menighedspleje vedlægges kirkekassens årlige regnskab.

Stk. 3. Alle øvrige ved indsamling i kirken tilvejebragte beløb opføres ligeledes med en samlet sum i kirkekassens årlige regnskab. Dokumentationen for indsamling og overførte beløb skal vedlægges regnskabet, jf. regnskabsinstruksen.

Indsamlinger ved valgmenigheder og frimenigheders brug af kirken samt ved gudstjenester m.v. afholdt af kirkelige sammenslutninger

§ 11. Foranstående bestemmelser finder ikke anvendelse på indsamlinger, der finder sted ved gudstjenester, kirkelige møder o.lign., der afholdes i kirken af valgmenigheder og frimenigheder, og heller ikke på indsamlinger ved gudstjenester m.v., der afholdes af kirkelige sammenslutninger, men ikke er foranstaltede af stedets præster.

Ikrafttræden

§ 12. Cirkulæret træder i kraft den 4. december 2016.

Stk. 2. Cirkulære nr. 21 af 16. marts 2007 om indsamling i kirkerne ophæves.

Kirkeministeriet, den 1. december 2016

Klaus Kerrn-Jespersen

/ Thomas Lund Johansen