Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilladelseskrav
Kapitel 2 Betingelser for afvikling af offentlige kampe
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport1)

I medfør af § 23, stk. 1 og 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 20. august 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilladelseskrav

§ 1. Offentlige kampe inden for kampsport, hvor det under kampen er tilladt at gennemføre kraftfulde slag, spark eller lignende mod hovedet eller halsregionen, kan kun afvikles efter tilladelse fra politiet.

§ 2. En arrangør kan meddeles tilladelse til afvikling af en eller flere nærmere fastlagte offentlige kampe omfattet af § 1. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tid og sted for kampen eller kampene og om det forventede antal tilskuere til kampen eller kampene.

Stk. 2. Hvis politiet finder det forsvarligt, kan en arrangør meddeles tilladelse for en periode på op til 3 år til afvikling af endnu ikke nærmere fastlagte offentlige kampe omfattet af § 1.

§ 3. Ved offentlige kampe forstås kampe, stævner eller tilsvarende arrangementer, hvortil der er almindelig adgang for offentligheden, uanset om adgang sker mod betaling.

§ 4. Tilladelse efter § 2 meddeles på baggrund af en ordens- og sikkerhedsmæssig vurdering.

Stk. 2. Politiet kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

§ 5. Tilladelse efter § 2, stk. 1, meddeles af politidirektøren for den politikreds, hvor den offentlige kamp skal afvikles. Omfatter ansøgningen flere offentlige kampe, der omfatter flere politikredse, meddeles tilladelse af politidirektøren for den politikreds, hvor den første offentlige kamp skal afholdes.

Stk. 2. Tilladelse efter § 2, stk. 2, meddeles af politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

§ 6. En tilladelse efter § 2 kan helt eller delvist tilbagekaldes, hvis denne bekendtgørelses bestemmelser eller vilkår fastsat efter § 4, stk. 2, ikke overholdes, eller hvis det ikke længere må antages, at den offentlige kampaktivitet vil blive afviklet på forsvarlig måde.

Kapitel 2

Betingelser for afvikling af offentlige kampe

§ 7. Enhver kamp omfattet af § 1 skal overværes af en stævnelæge, der har tilladelse til selvstændigt virke som læge. Stævnelægen skal påse, at kampen afvikles under hensyntagen til kampsportsudøvernes helbred og sikkerhed.

Stk. 2. Stævnelægens forskrifter og påbud skal efterkommes. Stævnelægen har herunder beføjelse til at forbyde en kamp og forlange en kamp standset.

Stk. 3. Stævnelægens honorar betales af arrangøren.

§ 8. En kamp omfattet af § 1 må ikke finde sted, medmindre kampsportsudøveren

1) over for stævnelægen har fremvist en helbredslogbog og

2) har gennemgået en forudgående lægelig undersøgelse, hvor stævnelægen påser, at kampsportsudøverens helbredsmæssige forhold ikke er til hinder for deltagelse i den offentlige kamp.

Stk. 2. Kampsportsudøvere, der udøver kampsport i et andet EU-/EØS-land, eller andre udenlandske kampsportsudøvere, hvis forbund ikke har indført helbredslogbog eller tilsvarende dokumentation, kan i stedet for at opfylde stk. 1, nr. 1, forud for en offentlig kamp fremvise de i § 9, stk. 1, nr. 1-3, angivne oplysninger og erklære deres rigtighed på tro og love.

§ 9. En helbredslogbog skal som minimum indeholde oplysninger om

1) tidspunkt og sted for alle kampsportsudøverens offentlige kampe samt udfaldet af disse,

2) skader opstået under deltagelse i offentlige kampe og eventuel meddelt karantæne og

3) øvrige helbredsmæssige anmærkninger.

Stk. 2. Oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, skal være bekræftet af en læge, der har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

§ 10. Kampsportsudøvere i en kamp omfattet af § 1 skal være fyldt

1) 18 år eller

2) 11 år og over for arrangøren fremvise et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller indehavere til deltagelse i offentlige kampe.

Kapitel 3

Straf

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der er arrangør af en offentlig kamp omfattet af § 1, hvor der ikke er meddelt tilladelse efter § 2. På samme måde straffes den arrangør, der ikke sikrer overholdelse af § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 2, § 8, § 10 eller eventuelle vilkår fastsat efter § 4, stk. 2, ved afholdelse af en offentlig kamp omfattet af § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for offentlige kampe inden for kampsport, som afvikles senere end 2 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet.

Justitsministeriet, den 1. december 2016

Søren Pape Poulsen

/ Katrin Thorsvig Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, side 36.