Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Adgangskrav
Kapitel 3 Optagelseskapacitet m.v.
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure - sommeroptag
Kapitel 5 Behandling af ansøgning
Kapitel 6 Indskrivning
Kapitel 7 Udskrivning
Kapitel 8 Orlov
Kapitel 9 Andre bestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Adgangskrav ved optagelse til bacheloruddannelser fra og med 1. januar 2017
Bilag 2 Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 12, stk. 1, jf. § 12, stk. 2, fra den 1. januar 2017:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014 og lov nr. 1742 af 27. december 2016, og § 10, stk. 1, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial eksamen, opfyldelse af specifikke adgangskrav samt opfyldelse af eventuelle karakterkrav.

Stk. 2. Adgang kan endvidere forudsætte, at ansøgeren består en adgangsprøve efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen.

§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del) sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, ved ansøgning om optagelse på uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 4. Ved specifikke adgangskrav forstås i denne bekendtgørelse bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller for erhvervsuddannelse.

Stk. 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne og fremgår af denne bekendtgørelses bilag 1.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles normalt med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 4. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

Karakterkrav

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02, i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte, at resultatet af en prøve, der er særligt tilrettelagt af uddannelsesinstitutionen, og som dokumenterer tilsvarende kvalifikationer, kan sidestilles med opfyldelse af karakterkravet for ansøgere, der ikke opfylder dette, jf. stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der offentliggør kravet på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selv om de forudsatte adgangskrav ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter uddannelsesinstitutionens nærmere bestemmelse, inden studiestart eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter uddannelsesinstitutionens vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. Ved forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en bacheloruddannelse kan uddannelsesinstitutionen bestemme, at betinget optagelse ikke kan finde sted. Uddannelsesinstitutionens beslutning herom skal være offentliggjort på uddannelsesinstitutionens hjemmeside mindst 1 år, før beslutningen får virkning.

Optagelse på andet grundlag

§ 7. Uddannelsesinstitutionen kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og uddannelsesinstitutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan gøre tilladelse efter stk. 1 betinget af, at ansøgeren senest inden studiestart består supplerende prøver for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende uddannelsesinstitution.

Krav til sprogkundskaber

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan uddannelsesinstitutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan for ansøgere omfattet af stk. 1, 1. pkt., beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 1, kan erstattes af Studieprøven i dansk.

Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

§ 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på B-niveau, i stedet kan bestå en prøve, der er særligt tilrettelagt af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

Flere gymnasiale eksamener

§ 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag, når eksamensgennemsnittet udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering (bonus for tidlig studiestart).

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Optagelseskapacitet m.v.

§ 11. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Optagelseskapaciteten fastsættes i forbindelse med Styrelsen for Forskning og Uddannelses dimensionering af de enkelte uddannelser.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der er mulighed for at give en forsvarlig kunstnerisk og forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet af kriterier, der på forhånd er fastsat af uddannelsesinstitutionen. For bacheloruddannelser, der udbydes ved sommeroptag, jf. § 14, skal kriterierne for at undlade at oprette en udbudt uddannelse være tilgængelige på optagelsesportalen, www.optagelse.dk, og på uddannelsesinstitutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12.00 og meddeles samtidigt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. For bacheloruddannelser, der udbydes ved vinteroptag. jf. § 16, skal kriterierne være tilgængelige på uddannelsesinstitutionens hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor der kan indgives ansøgning om optagelse.

§ 12. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages på en bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse bacheloruddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1. Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1, fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte bacheloruddannelse.

3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Kvoter

§ 13. Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 og 3 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til bacheloruddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 3, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan godkende, at uddannelsesinstitutionen på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og 2 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§ 14. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre uddannelsesinstitutionen har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil otte af de optagelsesområder, der fremgår af optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Dokumentation for adgangsgrundlag skal vedhæftes ansøgningen på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 15, og senest inden en af uddannelsesinstitutionen fastsat frist.

Stk. 4. Uddannelesinstitutionen kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på bacheloruddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som uddannelsesinstitutionen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Stk. 5. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler, som uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

§ 15. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er:

1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2.

2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2.

3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en adgangs- eller optagelsesprøve. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte, at der tillige er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00.

4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 20.

5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter uddannelsesinstitutionen ansøgningsfristen, jf. § 27, stk. 3. Ansøgningsfristen offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfrister omfattet af stk. 1, nr. 1-3, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 18, stk. 2. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4. Frist for ændring af prioritering, jf. § 14, stk. 3, er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§ 16. Uddannelsesinstitutionen kan for den enkelte bacheloruddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne med studiestart i forårssemesteret. Ansøgnings- og optagelsesprocedure for vinteroptag, herunder ansøgnings- og svarfrister, eventuelt krav om bekræftelse af tilbud om studieplads, krav om oversættelse, jf. § 14, stk. 4, samt optagelse gennem kvote 3, sker efter regler, som uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Efter meddelelse af afgørelser skal uddannelsesinstitutionen oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, jf. dog § 29, stk. 3.

Stk. 3. Ophør af vinteroptag for en bacheloruddannelse skal varsles senest den førstkommende 1. februar efter det senest gennemførte vinteroptag for uddannelsen.

Stk. 4. Ved et af uddannelsesinstitutionen iværksat vinteroptag finder §§ 23, 27, 28 og § 29, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

Ansøgerens oplysningspligt

§ 17. Ansøgeren skal oplyse om beståede uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme niveau.

Kapitel 5

Behandling af ansøgning

§ 18. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, som er optaget på en uddannelse, sikrer uddannelsesinstitutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 17.

Kvote 1

§ 19. Studiepladserne i kvote 1 tildeles ansøgere med adgangsgivende eksaminer efter faldende optagelseskvotient, jf. § 3, stk. 1, og bevis for generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til § 21 eller

2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 38, justeret i henhold til § 21.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 20. Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer, at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bonus for tidlig studiestart

§ 21. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5, og bevis for generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 38, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, jf. § 41, stk. 2, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for uddannelsen.

§ 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 18, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 26, medmindre uddannelsesinstitutionen på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Kvote 2

§ 23. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, jf. §§ 2-5, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 3, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 24.

Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive og faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Uddannelsesinstitutionen må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, 4. pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. I uddannelsesinstitutionens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 3

§ 24. Studiepladserne i kvote 3 tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 4, og hvor ansøgeren har behov for tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Uddannelsespladserne tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne efter kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive og faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere, der ikke har behov for opholdstilladelse, og som er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end ansøgere efter stk. 1.

Stk. 4. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan kun søge om optagelse i kvote 3.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Venteliste (standby-pladser)

§ 25. Uddannelsesinstitutionen kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et antal ventelistepladser (standby-pladser), som søges samtidig med ansøgning om optagelse til kvote 1 og 2. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Uddannelsesinstitutionen kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1.

Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen (standby-pladsen) til et tilsagn om optagelse senest det følgende år, såfremt den søgte uddannelse har årlige optag. Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 4. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter.

Koordinering af optagelse

§ 26. Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andre videregående uddannelser kan omfattes af koordineringen efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne skal på begæring meddele Uddannelses- og Forskningsministeriet de oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Meddelelse af afgørelse

§ 27. Uddannelsesinstitutionen skal senest den 28. juli give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved uddannelsesinstitutionen, med tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 28. juli på vegne af uddannelsesinstitutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved uddannelsesinstitutionen gennem kvote 3, med tilbud om en studieplads, dog senest den 1. juni. Uddannelsesinstitutionen giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved uddannelsesinstitutionen gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Uddannelsesinstitutionen meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er blevet optaget gennem kvote 3.

Stk. 4. Retten til en studieplads efter stk. 1 og 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har bekræftet tilbuddet om studiepladsen inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 28. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 2. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister.

Stk. 3. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 6

Indskrivning

§ 29. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Bacheloruddannelse.

2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart.

Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, skal uddannelsesinstitutionen informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 30. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 29, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v.

§ 31. En studerende, der anmoder om at skifte til en ny bacheloruddannelse på samme uddannelsesinstitution eller på anden videregående uddannelsesinstitution, eller som anmoder om overflytning til samme bacheloruddannelse ved en anden uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det samme gælder ansøgere, der tidligere har været indskrevet på en bacheloruddannelse uden at have gennemført denne, og som ønsker at blive optaget på samme bacheloruddannelse eller på en ny bacheloruddannelse på samme eller en anden uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået uddannelseselementer, der svarer til 1. studieår af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte eller overflyttes til, eller som ansøgeren ønsker at blive optaget på, skal ansøgeren søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter den modtagende uddannelsesinstitutions regler. Uddannelsesinstitutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade, at overflytning på samme bacheloruddannelse sker ved indskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer, der svarer til 1. studieår.

Stk. 4. Ved ansøgning om studieskifte eller optagelse ved indskrivning, jf. stk. 2, finder reglerne om merit i bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet (uddannelsesbekendtgørelsen) tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Udskrivning

§ 32. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en studiestartsprøve bestemt af uddannelsesinstitutionen,

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af uddannelsesinstitutionen,

6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

7) melder sig ud af uddannelsen, eller

8) er varigt bortvist fra uddannelsesinstitutionen efter regler fastsat i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

§ 33. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse eller indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 2. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 2-6, kan uddannelsesinstitutionen tillade den pågældende at søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 12. Tilladelse gives,

1) hvor uddannelsesinstitutionen på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 7, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 32, nr. 1-6, og § 12. Optagelse og indskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør.

Stk. 4. Hvor den pågældende optages og indskrives på ny, jf. stk. 2 og 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Det samme gælder ved overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan uddannelsesinstitutionen give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 34. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af uddannelsesinstitutionen om studiestartsprøve og førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 35. Studerende, der har været udmeldt i et semester, eller hvor indskrivningen er bragt til ophør, dele af et semester eller tilsvarende, jf. § 33, stk. 3, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

Kapitel 8

Orlov

§ 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 37.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 37. En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 38. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 4, stk. 4, § 5, stk. 1, og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2, for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 18, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen.

§ 39. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade uddannelsesinstitutionen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 40. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uddannelsesinstitutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Uddannelsesinstitutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. § 14, stk. 4, finder anvendelse for vinteroptagelsen 2015-16.

Stk. 3. § 21 finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2007 og senere.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 27. januar 2017

Hans Müller

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Adgangskrav ved optagelse til bacheloruddannelser fra og med 1. januar 2017

Bacheloruddannelser

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bachelor i arkitektur (Bachelor of Arts in Architecture)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i design (Bachelor of Arts in Design)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i konservering og restaurering (Bachelor of Science in Conservation and Restoration)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Kemi B og bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges


Bilag 2

Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 12, stk. 1, jf. § 12, stk. 2, fra den 1. januar 2017:

Bacheloruddannelser