Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Adgangskrav og -procedure
Kapitel 3 Optagelseskapacitet m.v.
Kapitel 4 Behandling af ansøgning
Kapitel 5 Indskrivning
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 2, fra den 1. februar 2017:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

I medfør af § 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014 og lov nr. 1742 af 27. december 2016, og § 8, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved kandidatuddannelser.

Kapitel 2

Adgangskrav og -procedure

§ 2. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens studieordning.

Stk. 2. Universitet fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. Adgangskravene skal fremgå af uddannelsens studieordning.

Stk. 3. Skærpelser af adgangskrav varsles med mindst 1 år, før de får virkning, jf. dog § 6, stk. 3, og § 7, stk. 3.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 3. Universitetet fastsætter ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, og offentliggør oplysning herom på sin hjemmeside.

Stk. 2. Universitetet kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på kandidatuddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som universitetet behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på universitets hjemmeside.

Oplysningspligt om beståede uddannelseselementer

§ 4. Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

Stk. 2. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau.

Optagelse på andet grundlag

§ 5. Universitetet kan optage ansøgere på en kandidatuddannelse på et andet grundlag end de i § 2 fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen. Universitetet kan bestemme, at ansøgeren senest inden studiestarten skal bestå supplerende prøver. Universitetet kan også bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplering med betinget optagelse, jf. bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

Krav til sprogkundskaber

§ 6. Universitetet kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan universitetet alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

§ 7. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller for erhvervsuddannelse. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på B-niveau, i stedet kan bestå en prøve, der er særligt tilrettelagt af universitetet.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

Frist for optagelse

§ 8. På baggrund af den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse kan universitetet i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen.

Kapitel 3

Optagelseskapacitet m.v.

§ 9. Universitetet bestemmer selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte kandidatuddannelse, jf. dog § 10, medmindre Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. § 4 i universitetsloven.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

§ 10. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme universitet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 11.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse,

1) hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1, og

2) hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, nr. 2, må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne sikrer i fællesskab, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter.

§ 11. Ansøgere, der har gennemført en dansk kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages på en kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse kandidatuddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1. Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Universitetet dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte kandidatuddannelse.

3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en bacheloruddannelse ved samme universitet som den ansøgte kandidatuddannelse, og den ansøgte kandidatuddannelse er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, jf. § 10, stk. 1.

§ 12. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet, jf. dog § 10, stk. 1, og § 14.

Stk. 2. Universitetet skal anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Heri kan indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier.

Stk. 3. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside oplysning om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier mindst 1 år, før de får virkning.

Kapitel 4

Behandling af ansøgning

§ 13. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, der er optaget på en kandidatuddannelse, sikrer universitetet, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 4, stk. 1.

§ 14. På kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk, kan universitetet reservere et antal studiepladser til højt kvalificerede ansøgere med en udenlandsk bacheloreksamen, der har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse, og som universitetet vurderer opfylder adgangskravene. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. § 9, stk. 1, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere,

1) der ikke har behov for opholdstilladelse, og som enten har ret til at blive optaget på uddannelsen, jf. § 10, stk. 1, eller er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end øvrige ansøgere efter stk. 1, eller

2) der har behov for opholdstilladelse, og som enten har ret til at blive optaget på uddannelsen, jf. § 10, stk. 1, eller er tildelt friplads eller friplads med stipendium.

Stk. 3. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, samt tidspunkt for tilbud om og afslag på en studieplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

Kapitel 5

Indskrivning

§ 15. Universitetet indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Kandidatuddannelse.

2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis en uddannelse udbydes med linjer med forskellige udbudssprog, skal den studerende have mulighed for at gennemføre hovedparten af uddannelsens elementer på udbudssproget på den linje, som den studerende er indskrevet på.

Stk. 3. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 16. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 15, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v.

§ 17. En studerende, der anmoder om at skifte til en ny kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet universitet, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det samme gælder ansøgere, der tidligere har været indskrevet på en kandidatuddannelse uden at have gennemført denne, og som ønsker at blive optaget på samme kandidatuddannelse eller en ny kandidatuddannelse på samme universitet eller på et andet universitet.

Stk. 2. Har ansøgeren bestået studieelementer, der svarer til første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til eller blive optaget på, skal ansøgeren søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade, at studieskift/optagelse sker ved indskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer, der svarer til første år.

Stk. 3. En studerende, der anmoder om overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet, skal søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen.

Stk. 4. Ved ansøgning om studieskift eller optagelse ved indskrivning, jf. stk. 2, finder § 4 og § 13, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Indskrivning, jf. stk. 2 og 3, forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

Udskrivning

§ 18. Universitetet bringer indskrivningen til ophør for studerende, der

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået supplerende uddannelsesaktivitet, som universitetet har krævet som forudsætning for optagelsen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af universitetet, jf. eksamensbekendtgørelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

6) melder sig ud af uddannelsen, eller

7) er varigt bortvist fra universitetet efter regler udstedt i medfør af universitetslovens § 14, stk. 9.

§ 19. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse eller indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 2. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 2-5, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 11. Tilladelse gives,

1) hvor universitetet på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 18, nr. 6, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 18, nr. 1-5, og § 11. Optagelse og indskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør.

Stk. 4. Hvor den pågældende optages og indskrives på ny, jf. stk. 2 og 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Det samme gælder ved overflytning til samme uddannelse ved et andet universitet. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 20. Universitetet kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af universitet om, at studerende skal gennemføre supplerende prøver efter optagelsen på kandidatuddannelsen, jf. § 5, 2. pkt., og bekendtgørelse om eksamens og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 21. Studerende, der har været udmeldt i et semester, eller hvor indskrivningen er bragt til ophør, dele af et semester eller tilsvarende, jf. § 19, stk. 3, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

Orlov

§ 22. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet, jf. dog § 23.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov, medmindre universitetet har fastsat regler, der tillader dette.

§ 23. Et universitet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på kandidatuddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 24. Ved adgang til kandidatuddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder denne bekendtgørelses kapitel 2, medmindre andet følger af andre regler.

§ 25. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 6, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen, www.optagelse.dk.

§ 26. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 27. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. § 3, stk. 2, finder anvendelse fra vinteroptagelsen 2015-16.

Stk. 3. § 18, nr. 2, har virkning fra den 1. september 2014.

Stk. 4. § 20 finder anvendelse fra studieåret 2015-16.

§ 29. Bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2015 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. januar 2017

Søren Pind

/ Thomas Voigt Lund


Bilag 1

Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 2, fra den 1. februar 2017:

Datalogi, kandidatuddannelse
Forsikringsmatematik, kandidatuddannelse
Landinspektørvidenskab, kandidatuddannelse
Matematik, kandidatuddannelse
Matematik-økonomi, kandidatuddannelse
Nanoscience, kandidatuddannelse
Software, kandidatuddannelse
Astronomi, kandidatuddannelse
Byggeri, kandidatuddannelse
Digitale medieteknologier, kandidatuddannelse
Revision, kandidatuddannelse
Statistik, kandidatuddannelse
Sygeplejevidenskab, kandidatuddannelse