Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

§ 1

I bekendtgørelse nr. 537 af 27. maj 2013 om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Såfremt fordelingen af programmer i fællesantenneanlæg sker i mere end én programpakke, skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af § 1.«

2. § 3, stk. 2, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Kulturministeriet, den 15. maj 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke